Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Lag (1981:1363) om notarius publicus
Förarbeten: Prop. 1981/82:63, LU 1981/82:17, rskr 1981/82:89
Uppslagsord: notarius publicus
SFS 1981:1363

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1981-12-17

Först inlagd:
1982-01-12

Senast ändrad:
2007-08-22

Uppdaterad: