Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Jordförvärvslag (1979:230)
Förarbeten: Prop. 1978/79:85, JoU 1978/79:19, rskr 1978/79:213
Uppslagsord: jordförvärvslag

Ändring 1979:899
Text: ändr. 12 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:214, CU 1979/80:2, rskr 1979/80:6
Rubrik: Lag (1979:899) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1981:786
Text: ändr. 16, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:786) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1982:630
Text: ändr. 2, 4, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:135, NU 1981/82:56, rskr 1981/82:378
Rubrik: Lag (1982:630) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1987:137
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Rubrik: Lag (1987:137) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1987:468
Text: upph. 1987:137; nuvarande 1, 2, 3 §§betecknas 2, 3, 1 §§; ändr. nya 1, 3 §§, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16-18 §§, rubr. närmast före nya 3 § sätts närmast före 4 §; omtryck
Ikraftträdande: 1987-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:122, JoU 1986/87:24, rskr 1986/87:299
Rubrik: Lag (1987:468) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987, varigenom lagen (1987:137) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) upphävs. De nya bestämmelserna skall tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda den 1 juli 1987.


Ändring 1988:726
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: LU 1987/88:37, rskr 1987/88:377
Rubrik: Lag (1988:726) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1989:34
Text: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:9, 1988/89:LU12, rskr 1988/89:60
Rubrik: Lag (1989:34) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1990:1104
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:151, 1990/91:BoU3, rskr 1990/91:21
Rubrik: Lag (1990:1104) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1990:1391
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Rubrik: Lag (1990:1391) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1990:1492
Text: ändr. 3, 9, 11, 14, 16-18 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Rubrik: Lag (1990:1492) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
Skall fråga om tillstånd till ett förvärv prövas enligt 7 § jordförvärvslagen i den lydelse paragrafen hade före den 1 juli 1991 gäller även 14 § i sin äldre lydelse.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats av lantbruksstyrelsen före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre lydelse. Lag (1991:669).


Ändring 1991:669
Text: ändr. 3, 9, 14, 16, 18 §§, övergångsbest. till 1990:1492
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:155, 1990/91:JoU26, rskr 1990/91:346
Rubrik: Lag (1991:669) om ändring i lagen (1990:1492) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1991:670
Text: upph. 6, 7 §§; ändr. 1, 2, 4, 10, 12, 15 §§; nya 3 a, 3 b, 10 a §§; omtryck
Ikraftträdande: 1991-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:155, 1990/91:JoU26, rskr 1990/91:346
Rubrik: Lag (1991:670) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
De nya bestämmelserna skall tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda den 1 juli 1991. Om de nya föreskrifterna innebär att tillstånd fordras till förvärv av egendom i glesbygd skall dock förvärvet prövas enligt den upphävda 7 § i stället för enligt 4 § första stycket. Även 10 § skall i fråga om sådana förvärv gälla i sin äldre lydelse såvitt avser föreläggande om bosättning. I fråga om förelägganden om bosättning som har meddelats med stöd av äldre lag gäller 10 § i sin gamla lydelse.
Har länsstyrelsen förordnat om auktion enligt 16 § och skulle tillstånd till förvärvet inte längre krävas vid vanligt köp, skall länsstyrelsens beslut inte verkställas.


Ändring 1992:1371
Text: ändr. 3, 3 b, 10, 12 §§
Ikraftträdande: 1992-12-31
Förarbeten: Prop. 1992/93:71, bet. 1992/93:LU15, rskr 1992/93:63
Rubrik: Lag (1992:1371) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1994:812
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Rubrik: Lag (1994:812) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 1995:45
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 1995-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:45) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:1408
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1996-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Rubrik: Lag (1995:1408) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.


Ändring 1999:848
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 17 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:126, bet. 1999/2000:LU1, rskr. 1999/2000:23
Rubrik: Lag (1999:848) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 2000:243
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 16 §§
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Rubrik: Lag (2000:243) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 2005:423
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 10, 10 a, 11, 15 §§; nuvarande 3 a, 3 b §§ betecknas 4, 5 §§, nuvarande 4 § betecknas 7 §, nuvarande 5 § betecknas 6 §, nuvarande 12, 13, 14 §§ betecknas 10, 11, 12 §§, nuvarande 16 § betecknas 13 §, nuvarande 17 § betecknas 15 § nuvarande 18 § betecknas 17 §; ändr. 2, 3 §§, de nya 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 §§; nya 14, 16 §§; omtryck
Ikraftträdande: 2005-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:53, bet. 2004/05:BoU7, rskr. 2004/05:263
Rubrik: Lag (2005:423) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Har före ikraftträdandet förvärv anmälts enligt 3 b § eller föreläggande om bosättning meddelats enligt 10 § gäller fortfarande äldre bestämmelser i 10 a och 15 §§.
3. 5 § andra och tredje styckena skall tillämpas i sin äldre lydelse i fall då ansökan om förvärvstillstånd gjorts före ikraftträdandet, om förvärvaren inte bedriver industriell verksamhet på orten.
4. I övrigt skall de nya bestämmelserna tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda vid utgången av juni 2005.


Ändring 2005:1241
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Rubrik: Lag (2005:1241) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Ändring 2010:266
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 10 §§
Ikraftträdande: 2010-05-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:82, bet. 2009/10:CU18, rskr. 2009/10:216
Rubrik: Lag (2010:266) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fall där kommunen före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § förköpslagen (1967:868).

Ändring 2010:929
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:929) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
SFS 1979:230

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1979-05-03

Omtryck:
SFS 2005:423

Senast ändrad:
2015-06-25

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:929