Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Hyresförhandlingslag (1978:304)
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Uppslagsord: hyresförhandlingslag

Ändring 1984:696
Text: ändr. 2, 5, 22-25 §§
Ikraftträdande: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29 rskr 1983/84:378
Rubrik: Lag (1984:696) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Ändring 1986:1178
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 1987-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Rubrik: Lag (1986:1178) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.


Ändring 1991:624
Text: ändr. 33 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Rubrik: Lag (1991:624) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Ändring 1994:816
Text: upph. 4 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 10, 20, 21, 25, 26 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Rubrik: Lag (1994:816) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Den nya lydelsen av 3 § skall tillämpas även på en förhandlingsordning som har kommit till stånd före ikraftträdandet.


Ändring 1994:838
Text: ändr. 31, 32 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Rubrik: Lag (1994:838) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Ändring 1997:64
Text: ändr. 3, 5, 10 §§; nya 3 a, 4 §§
Ikraftträdande: 1997-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Rubrik: Lag (1997:64) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.
2. Om hyresvärden och hyresgästen före ikraftträdandet har träffat en skriftlig överenskommelse om att hyresavtalet inte skall innehålla en förhandlingsklausul, är överenskommelsen giltig även efter ikraftträdandet. Detsamma gäller beslut av hyresnämnden som har meddelats före ikraftträdandet och som innebär att hyresavtalet inte skall innehålla någon förhandlingsklausul.
3. Om det före ikraftträdandet har slutits avtal om två eller flera förhandlingsordningar för ett visst eller vissa hus, gäller från ikraftträdandet den förhandlingsordning som omfattar flest lägenheter. Om förhandlingsordningarna omfattar samma antal lägenheter, gäller den senast tillkomna förhandlingsordningen.


Ändring 1997:403
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:119, bet. 1996/97:SkU24, rskr. 1996/97:277
Rubrik: Lag (1997:403) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Ändring 2002:30
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a §
Ikraftträdande: 2002-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:41, bet. 2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143
Rubrik: Lag (2002:30) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
2. I fråga om en tvist enligt 2 § andra stycket som har hänskjutits till hyresnämnden före ikraftträdandet gäller 3 a § i sin äldre lydelse.


Ändring 2002:98
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Rubrik: Lag (2002:98) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Ändring 2006:409
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 5, 6, 9, 21, 25 §§
Ikraftträdande: 2007-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Rubrik: Lag (2006:409) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet skall 5 och 21 §§ tillämpas i sina äldre lydelser.

Ändring 2010:810
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374
Rubrik: Lag (2010:810) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
SFS 1978:304

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1978-06-01

Senast ändrad:
2010-07-06

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:810