Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Lag (1974:191) om bevakningsföretag
Förarbeten: Prop. 1974:39, NU 1974:12, rskr 1974:125
Uppslagsord: bevakningsföretag

Ändring 1975:687
Text: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212

Ändring 1980:588
Text: nuvarande 9-12 §§ betecknas 13-16 §§; ändr. 1-3, 5, 6, 8, nya 13-16 §§; nya 9-12 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Rubrik: Lag (1980:588) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Ändring 1989:148
Text: ändr. 2, 5-15 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:63, 1988/89:NU12, rskr 1988/89:113
Rubrik: Lag (1989:148) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
2. Annan än auktoriserat bevakningsföretag som vid lagens ikraftträdande bedriver föreskriven utbildning av väktare får, under förutsättning att ansökan om auktorisation av sådan verksamhet görs före den 1 oktober 1989, fortsätta verksamheten till dess ansökningen slutligt har prövats. Avslås ansökningen får, när särskilda skäl föreligger, ändå medges att verksamheten får fortsätta under en viss övergångstid.
3. Ett auktoriserat bevakningsföretag som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet för bevakning av enskild person för dennes skydd eller föreskriven utbildning av väktare behöver inte auktorisation av denna verksamhet under förutsättning att den före ikraftträdandet har getts tillkänna för tillsynsmyndigheten.
4. I fråga om överklagande och underställning av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 1995:34
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:34) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2006:517
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 16 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 §§; nya 2 a, 3 a, 13 a §§
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:136, bet. 2005/06:JuU35, rskr. 2005/06:299
Rubrik: Lag (2006:517) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelsen i 4 § om godkännande av styrelsesuppleanter skall dock tillämpas först från och med den 1 juli 2007.
2. Ett beslut om auktorisation som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller längst till utgången av juni 2007. Om ett bevaknings- eller utbildningsföretag som har meddelats auktorisation enligt äldre bestämmelser före utgången av juni 2007 ger in en ansökan om att få bedriva verksamhet enligt de nya bestämmelserna, gäller äldre beslut om auktorisation även därefter, dock längst till dess att frågan om ny auktorisation slutligt har avgjorts.

Ändring 2009:311
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 2 a betecknas 16 §; ändr. 5, 6, 8, 9 §§, den nya 16 §; nya 3 b, 4 a, 13 b §§
Ikraftträdande: 2009-06-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:157, bet. 2008/09:JuU12, rskr. 2008/09:221, EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
Rubrik: Lag (2009:311) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Celexnr: 305L0036, 306L0100

Ändring 2012:79
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6, 8, 13 b §§
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Rubrik: Lag (2012:79) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Ändring 2014:582
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 13, 15 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:582) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Ändring 2016:146
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 b, 4 a §§; ny 4 b §
Ikraftträdande: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Rubrik: Lag (2016:146) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
SFS 1974:191

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1974-04-26

Senast ändrad:
2016-03-21

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:146