Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Uppslagsord: samfällighet

Ändring 1974:172
Text: ändr. 25, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1974:4, LU 1974:6, rskr 1974:56

Ändring 1976:999
Text: ändr. 25, 67 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:215, JoU 1976/77:9, rskr 1976/77:47
Rubrik: Lag (1976:999) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1977:365
Text: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:114, CU 1976/77:36, rskr 1976/77:321
Rubrik: Lag (1977:365) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1981:136
Text: ändr. 62 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:119, LU 1980/81:1, rskr 1980/81:139
Rubrik: Lag (1981:136) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1981:794
Text: ändr. 46 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:794) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1982:329
Text: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:194, KU 1981/82:27, rskr 1981/82:293
Rubrik: Lag (1982:329) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1983:660
Text: ändr. 1, 3, 20, 21, 23, 44 §§
Ikraftträdande: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Rubrik: Lag (1983:660) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1987:128
Text: ändr. 1, 4, 5, 18, 20, 21, 23, 61 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Rubrik: Lag (1987:128) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1987:670
Text: ändr. 25, 54 §§
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:7, LU 1986/87:20, rskr 1986/87:172
Rubrik: Lag (1987:670) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1988:1259
Text: ändr. 10, 30 §§
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1259) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1989:727
Text: ändr. 7, 8, 19, 20, 28, 41 §§
Ikraftträdande: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, 1988/89:BoU11, rskr 1988/89:255
Rubrik: Lag (1989:727) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
2. Beträffande samfällighetsföreningar som har bildats före ikraftträdandet skall sådana ändringar av föreningens stadgar som föranleds av 19 § andra stycket beslutas på den föreningsstämma som äger rum närmast efter sex månader efter ikraftträdandet.


Ändring 1990:1498
Text: ändr. 25, 29, 67 §§, rubr. närmast före 67 §
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Rubrik: Lag (1990:1498) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
Bestämmelserna i 67 § första stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om beslut som länsstyrelsen meddelat före ikraftträdandet.


Ändring 1995:32
Text: ändr. 67 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:32) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:830
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:181, bet. 1994/95:JoU21, rskr. 1994/95:420
Rubrik: Lag (1995:830) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1995:1406
Text: ändr. 7, 20, 25, 29, 61, 64, 67 §§, rubr. närmast före 67 §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Rubrik: Lag (1995:1406) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.


Ändring 1997:269
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:132, bet. 1996/97:JuU16, rskr. 1996/97:215
Rubrik: Lag (1997:269) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 1998:379
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 66, 67 §§, rubr. närmast före 66 §
Ikraftträdande: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Rubrik: Lag (1998:379) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.


Ändring 1998:837
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 3, 20, 21, 23 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Rubrik: Lag (1998:837) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Samfällighet enligt vattenlagen (1983:291) skall vid tillämpningen av denna lag anses som samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
3. Tillståndsdom eller tillståndsbeslut enligt vattenlagen (1983:291) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 23 § anses som tillståndsdom eller tillståndsbeslut enligt miljöbalken.


Ändring 2003:629
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1
Rubrik: Lag (2003:629) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 2008:544
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25, 29, 66 §§
Ikraftträdande: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Rubrik: Lag (2008:544) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 2009:184
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §; nya 19 a, 20 a §§
Ikraftträdande: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Rubrik: Lag (2009:184) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 2010:999
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 15, 46, 53, 54, 66 §§, rubr. närmast före 66 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:999) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ändring 2010:1943
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1943) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.


Ändring 2012:184
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 4, 5, 18, 20, 21, 23, 61 §§
Ikraftträdande: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Rubrik: Lag (2012:184) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om samfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.


Ändring 2015:374
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211
Rubrik: Lag (2015:374) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet.


Ändring 2016:196
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 67 §
Ikraftträdande: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Rubrik: Lag (2016:196) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

Ändring 2018:710
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25, 54 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Rubrik: Lag (2018:710) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
SFS 1973:1150

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1973-12-14

Senast ändrad:
2018-06-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:710