Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Anläggningslag (1973:1149)
Ikraftträdande: 1974-07-01
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389

Ändring 1974:822
Text: ändr. 7, 9, 18, 19, 23, 30, 31 §§
Förarbeten: Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Lag (1989:726).


Ändring 1975:662
Text: ändr. 32 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet. Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser även för tiden därefter.


Ändring 1976:843
Text: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Rubrik: Lag (1976:843) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1977:364
Text: ändr. 32 §; ny 27 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:114, CU 1976/77:36, rskr 1976/77:321
Rubrik: Lag (1977:364) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1980:266
Text: ändr. 18, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 bil. 9, TU 1979/80:9, rskr 1979/80:222
Rubrik: Lag (1980:266) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1981:380
Text: ändr. 18, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 bil. 9, TU 1980/81:26, rskr 1980/81:227
Rubrik: Lag (1981:380) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1985:1042
Text: ändr. 34 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:37, BoU 1985/86:7, rskr 1985/86:63
Rubrik: Lag (1985:1042) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1987:126
Text: ändr. 6, 9, 10, 18, 21, 23 §§; ny 6 a §
Ikraftträdande: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Rubrik: Lag (1987:126) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
2. Har sammanträde med sakägarna hållits före ikraftträdandet skall 6 § i dess äldre lydelse tillämpas.
3. Har beslut om undantag från plan eller bestämmelse som avses i 9 § tredje stycket i dess äldre lydelse vunnit laga kraft efter utgången av juni 1986, får gemensamhetsanläggning inrättas utan hinder av de nya bestämmelserna i 9 §. Om förrättning inte påkallas inom två år från den dag då beslutet om undantag vann laga kraft, upphör dock beslutet att gälla.


Ändring 1989:726
Text: ändr. övergångsbest. till 1974:822, 7, 18, 19, 22, 35 §§
Ikraftträdande: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, 1988/89:BoU11, rskr 1988/89:255
Rubrik: Lag (1989:726) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
2. Har vid förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) sammanträde med sakägarna hållits före ikraftträdandet, gäller 7 § anläggningslagen i dess äldre lydelse och övergångsbestämmelserna till lagen (1974:822) om ändring i anläggningslagen.


Ändring 1991:1701
Text: ändr. 23, 30, 35 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1701) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1992:1148
Text: ändr. 13, 18, 19, 21, 33 §; nya 13 a, 13 b, 13 c, 32 a §§; omtryck
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93:BoU1, rskr 1992/93:36
Rubrik: Lag (1992:1148) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1995:1405
Text: ändr. 4, 9, 13 a, 13 c, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 a, 33, 34, 43 §§
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Rubrik: Lag (1995:1405) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.


Ändring 1996:3
Text: ändr. 18, 29 §§
Ikraftträdande: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127
Rubrik: Lag (1996:3) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1997:341
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239
Rubrik: Lag (1997:341) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1997:616
Text: ändr. 30, 33, 35, 45, 49, 53, 54 §§; nya 24 a, 33 a, 42 a, 48 a, 50 a, 56, 57 §§
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Rubrik: Lag (1997:616) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 1998:378
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 §
Ikraftträdande: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Rubrik: Lag (1998:378) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.


Ändring 1998:833
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Rubrik: Lag (1998:833) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 2000:240
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 a, 34, 45 §§
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Rubrik: Lag (2000:240) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 2001:389
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Rubrik: Lag (2001:389) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 2001:892
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13, 16, 17, 24 §§; nya 12 a, 35 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37
Rubrik: Lag (2001:892) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 2006:413
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Rubrik: Lag (2006:413) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 2009:535
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Rubrik: Lag (2009:535) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om en begäran om undantag enligt 9 § tredje stycket som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.


Ändring 2010:820
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Rubrik: Lag (2010:820) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 2010:998
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 48 a §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:998) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 2010:1005
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 a, 9 §§
Ikraftträdande: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Rubrik: Lag (2010:1005) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller för gemensamhetsanläggningar som omfattas av en gällande fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).


Ändring 2012:183
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Rubrik: Lag (2012:183) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för samfällighetsföreningar som förvaltar en exploateringssamfällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.


Ändring 2012:428
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18, 29 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Rubrik: Lag (2012:428) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter i 29 § andra stycket gäller fortfarande om förrättning har begärts före den 1 januari 2013.


Ändring 2013:492
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244
Rubrik: Lag (2013:492) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Ändring 2014:207
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 23 §; ändr. 9, 21, 30, 35 §§
Ikraftträdande: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190
Rubrik: Lag (2014:207) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 17 § första stycket har meddelats dessförinnan.


Ändring 2015:373
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 32, 33, 35, 43, 49, 50, 50 a, 51, 52 §§; nya 40 a, 54 a §§
Ikraftträdande: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211
Rubrik: Lag (2015:373) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. För förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet
a. gäller 2, 3, 35, 49, 51 och 52 §§ i de äldre lydelserna, och
b. tillämpas inte 40 a §.
3. Den nya lydelsen av 33 § tillämpas även i fråga om anläggningsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.
4. Bestämmelserna i 50 § tredje stycket och 50 a § tredje stycket tillämpas även beträffande vägupplåtelser som har gjorts före ikraftträdandet, dock enbart i fråga om användning av vägen därefter.
SFS 1973:1149

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1973-12-14

Omtryck:
SFS 1992:1148

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:373