Författningen har upphävts / ska upphävas 2001-07-01 genom SFS 2000:655
Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Studiestödsförordning (1973:418)
Uppslagsord: studiestödsförordning

Ändring 1974:484
Text: upph. 3 kap 3 §; ändr. 2 kap 7, 9 §§, 3 kap 2, 8, 12, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31-33, 36, 39, 41, 43-47 §§, 4 kap 3-5, 7, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 27, 29-31 §§, 5 kap 2-11 §§, 6 kap 1-6 §§, 6 p övergångsbest., bil.; nya 5 kap 12-14 §§
Övergångsbestämmelser:1. Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser utbyte av ordet studiehjälpsnämnden mot ordet studiestödsnämnden, ändringen av 2 kap. 9 §, 3 kap. 8, 12, 17 och 41 §§, 4 kap. 27 och 31 §§, punkt 6 övergångsbestämmelserna till studiestödskungörelsen (1973:418) samt bilagan den 1 juli 1974, såvitt avser upphörande av 3 kap. 3 §, ändringen av 3 kap. 23 och 44 §§, 4 kap. 16 §, 6 kap. 4 § samt ändringen av 6 kap. 6 § utom i vad avser utbyte av ordet studiehjälpsnämnden mot ordet studiestödsnämnden och införandet av 5 kap. 12--14 §§ den 1 januari 1975 och i övrigt den 1 januari 1976. -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- --
3. I fråga om a vgiftsåret 1975 gäller i stället för vad som anges i 5 kap. 8 § andra stycket i dess äldre lydelse följande: I underrättelse om debitering av preliminär avgift skall anges dels det belopp i kronor som återbetalningsskyldigheten högst motsvarar vid utgången av 1974 enligt 5 kap. 23 eller 24 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1976, dels vad den återbetalningsskyldige skall iakttaga om han vill att beslut skall fattas om att preliminär avgift ej skall utgå eller skall nedsättas enligt 5 kap. 17 § studiestödslagen i samma lydelse, jämfört med
1) 5 kap. 12 § tredje stycket samma lag i nämnda lydelse eller
2) 5 kap. 40 eller 45 § i dessa paragrafers lydelser enlig lagen (1974:483) om ändring i studiestödslagen (1973:349).
4. har upphävts genom förordning (1975:166).
5. Bestämmelserna i 5 kap. 12--14 §§ gäller även återbetalningspliktiga studiemedel som uppburits före den 1 januari 1975.
6. De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av lagen (1974:483) om ändring av studiestödslagen (1973:349) och denna kungörelse meddelas av centrala studiestödsnämnden.


Ändring 1974:979
Text: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 16-18, 20, 40 §§, 4 kap 2, 25 §§, 5 kap 14 §, 6 p övergångsbest.; ny 3 kap 39 a §

Ändring 1975:167
Text: upph. 2 kap 5 §, 3 kap 28 §, 5 kap 12-14 §§, 4 p övergångsbest. till 1974:484 (se 1975:166); ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2 §§, 3 kap 1, 11, 12, 17, 27 §§, 4 kap 1, 3, 4, 16, 19, 20, 22, 29, 30 §§, 5 kap 1, 2, 10 §§, 6 kap 2-5 §§; ny 2 kap 5 §

Ändring 1975:390
Text: upph. 1 kap 2 §, 4 kap 9, 14 §§; utgår rubr. närmast före 4 kap 9, 14 §§; nuvarande 5, 6 kap betecknas 8, 9 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4, 5 §§, 3 kap 1, 2, 8, 16-18, 20, 21, 27, 29, 37, 40-42, 45 §§, 4 kap 1, 2, 4, 5, 11-13, 19-22, 26, 28-30 §§, nya 8 kap 2, 3, 5, 8-11 §§, nya 9 kap 1, 2, 4-6 §§, rubr. närmast före 4 kap 10 §, bil.; nya 3 kap 6 a §, 5-7 kap, 9 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 a §; omtryck
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975 såvitt avser
a) bestämmelserna i 7 kap. om särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid yrkesteknisk högskola, om ej annat följer av beslut enligt punkt 3 nedan,
b) 3 kap. 6 a § och rubriken närmast före denna paragraf,
c) 3 kap. 8 och 21 §§,
d) 9 kap. 2, 3 och 5 a §§ i vad avser talan mot sådant beslut om särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid yrkesteknisk högskola som meddelats av allmän försäkringskassa, studiemedelsnämnd eller riksförsäkringsverket samt
e) 9 kap. 6 § i vad avser bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om tillämpningen av 7 kap. studiestödslagen (1973:349) för studerande vid yrkesteknisk högskola.
I övrigt träder denna förordning i kraft den 1 januari 1976. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --6. De ytterliga re föreskrifter som behövs i samband med införandet av lagen (1975:359) om ändring i studiestödslagen (1973:349) meddelas av centrala studiestödsnämnden eller, i vad avser åtgärd av allmän försäkringskassa, av riksförsäkringsverket.


Ändring 1976:437
Text: ändr. 2 kap 9 §, 3 kap 1, 6, 8, 13, 14, 16-18, 20, 21, 43 §§, 6 kap 2 §, 9 kap 1 §, bil.
Rubrik: Förordning (1976:437) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1976:630
Text: ändr. 3 kap 12 §
Rubrik: Förordning (1976:630) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1976:883
Text: ändr. 3 kap 40, 45 §§, 4 kap 24-26 §§
Rubrik: Förordning (1976:883) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1977:545
Text: ändr. 3 kap 1, 6, 8, 16-18, 20, 21, 42, 43 §§, bil.
Rubrik: Förordning (1977:545) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 3 kap. 16--18 §§, den 1 januari 1978, och i övrigt den 1 juli 1977. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
4. För den som före utgången av juni 1977 har påbörjat studier vid gymnasieskolan eller vid statlig eller enskild läroanstalt med utbildningsmål som är likartat med utbildningsmålet för gymnasieskolan gäller äldre föreskrifter om rätten till studiehjälp, studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd under den tid som han kan anses behöva för att slutföra studierna.


Ändring 1977:546
Text: ändr. 2 kap 9 §
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:150 (bil. 5 p.G 2), FiU 1976/77:30, rskr 1976/77:341
Rubrik: Förordning (1977:546) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1977:1187
Text: ändr. 2 kap 9 §
Rubrik: Förordning (1977:1187) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1978:46
Text: upph. 9 kap 5 a §; ändr. 9 kap 2 §
Rubrik: Förordning (1978:46) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1978:501
Text: ändr. 3 kap 8, 16-18, 20, 21, 29 §§, 4 kap 4, 22 §§, 5 kap 7, 8, 14 §§, 6 kap 6, 7, 13 §§, 7 kap 13 §, bil.; ny 9 kap 7 §
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 (bil. 12 p.F 2, IV:5), SfU 1977/78:18, rskr 1977/78:187, prop. 1977/78:109, SfU 1977/78:32, rskr 1977/78:300
Rubrik: Förordning (1978:501) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1978:502
Text: ändr. 9 kap 2 §; ny 9 kap 5 a §; ändr. övergångsbest. till 1978:46
Rubrik: Förordning (1978:502) om ändring i förordningen (1978:46) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1978:936
Text: ändr. 2 kap 9 §
Rubrik: Förordning (1978:936) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1979:444
Text: upph. 3 kap 31, 34 §§, 5 kap 10, 11 §§, 6 kap 9, 10 §§; ändr. 3 kap 6, 8, 16-18, 20, 21, 26, 27, 42 §§, 5 kap 13-15 §§, 6 kap 1, 6, 12-14 §§, 7 kap 3 §, 6 p övergångsbest., bil.; nya 3 kap 21 a §, 7 kap 3 a §
Rubrik: Förordning (1979:444) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1979:1145
Text: ändr. 2 kap 9 §
Rubrik: Förordning (1979:1145) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1980:482
Text: upph. 4 kap 10 §; ändr. 3 kap 6, 8, 13, 14, 16-18, 20, 21, 27, 29, 32, 33, 45-47 §§, 4 kap 11, 26, 28 §§, 5 kap 13 §, 6 kap 7 §, 8 kap 1, 10 §§, 9 kap 1, 4 §§, 6 p övergångsbest., bil.
Rubrik: Förordning (1980:482) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 1 § den 1 januari 1981, och i övrigt den 1 juli 1980. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
4. Ärende om åt erkrav som före utgången av juni 1980 har överlämnats till kammarkollegiet handläggs enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1980:694
Text: ändr. 2 kap 9 §
Rubrik: Förordning (1980:694) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1981:604
Text: ändr. 3 kap 6, 8, 13, 14, 16-18, 20, 22, 43 §§, 5 kap 1, 2 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5 §§, bil.; nya 4 kap 14 §, 7 kap 6 a §
Rubrik: Förordning (1981:604) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1981:886
Text: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 39 §
Rubrik: Förordning (1981:886) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1981:1215
Text: ändr. 3 kap 21 §
Rubrik: Förordning (1981:1215) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1982:663
Text: upph. 7 kap 13 §; nuvarande 3 kap 21 a § betecknas 3 kap 21 c §; ändr. 3 kap 5, 6 a, 13, 14, 16-18, 20, 21, 21 c, 41, 43 §§, 4 kap 6, 13, 27 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 6, 10, 12, 16, 24 §§, 8 kap 1 §, bil.; nya 3 kap 14 a, 21 a, 21 b, 21 d §§, 4 kap 14 a §, 7 kap 6 b §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 12 p.G 3-5), SfU 1981/82:8, 14, rskr 1981/82:186, 205, prop. 1981/82:124, SfU 1981/82:13, rskr 1981/82:351
Rubrik: Förordning (1982:663) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 1 § den 1 januari 1983, samt i övrigt den 1 juli 1982. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
3. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller vad avser 4 kap. äldre bestämmelser. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
5. För den som före utgången av juni 1982 har påbörjat utbildning med korrespondensstudier och uppburit studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd gäller äldre föreskrifter om rätten till studiestöd under den tid som han kan anses behöva för att slutföra studierna.


Ändring 1982:1245
Text: ändr. 2 kap 9 §
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:55, SfU 1982/83:13, rskr 1982/83:101
Rubrik: Förordning (1982:1245) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1983:600
Text: upph. 3 kap 7-9 §§; utgår rubr. närmast före 3 kap 7 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2, 6, 18, 20, 21 a, 27 §§, 4 kap 14 a §, 5 kap 4, 6, 8 §§, 6 kap 5, 7, 8, 13 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 §, 6 p övergångsbest., bil.; ny 6 kap 12 a §
Ikraftträdande: 1983-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 (bil. 10 p.G 2), SfU 1982/83:19, rskr 1982/83:268, prop. 1982/83:129, SfU 1982/83:25, rskr 1982/83:386
Rubrik: Förordning (1983:600) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 1 § och punkt 6 i övergångsbestämmelserna den 1 januari 1984 samt i övrigt den 1 juli 1983.
2. Vid prövning av ansökan om inkomstprövat tillägg och behovsprövat tillägg för andra halvåret 1983 och första halvåret 1984 skall i stället för den taxerade inkomsten vid 1983 års taxering beaktas den taxerade inkomsten vid 1982 års taxering.
3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1983--30 juni 1984 särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen, handels- och distributionslinjen, livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil- och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen och verkstadsindustrilinjen.


Ändring 1983:848
Text: ändr. 3 kap 40, 45 §§, 4 kap 26 §
Ikraftträdande: 1983-12-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1983:848) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1983:942
Text: ny 3 kap 1 a §
Ikraftträdande: 1984-01-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:4, SfU 1983/84:9, rskr 1983/84:31
Rubrik: Förordning (1983:942) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Den nya föreskriften skall tillämpas även i fråga om studiehjälp för tiden den 1 juli--den 31 december 1983.


Ändring 1983:1067
Text: ändr. 5 kap 15 §, 6 kap 14 §, 7 kap 14, 18 §§
Ikraftträdande: 1984-01-01
Rubrik: Förordning (1983:1067) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1984:92
Text: ändr. 3 kap 16-18, 21, 21 a, 21 d, 33 §§
Ikraftträdande: 1984-04-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1984:92) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 3 kap. 16--18 §§ den 1 april 1984 samt i övrigt den 1 juli 1984.


Ändring 1984:330
Text: ändr. 3 kap 20, 42 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3 a §, 9 kap 1 §, bil., rubr. närmast före 3 kap 20 §; omtryck
Ikraftträdande: 1984-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 10 p.E 1, 5), SfU 1983/84:16, rskr 1983/84:184, prop. 1983/84:127, SfU 1983/84:26, rskr 1983/84:336
Rubrik: Förordning (1984:330) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
2. Vid prövning av ansökan om inkomstprövat tillägg och extra tillägg för andra halvåret 1984 och första halvåret 1985 skall i stället för den taxerade inkomsten vid 1984 års taxering beaktas den taxerade inkomsten vid 1983 års taxering.
3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1984--30 juni 1985 särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen, elektronikindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen, livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, processindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil- och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen, verkstadsindustrilinjen och handels- och distributionslinjen.


Ändring 1984:824
Text: upph. 3 kap 16-18, 20, 39 a §§, rubr. närmast före 3 kap 20 §; ändr. 3 kap 10-14 a, 19, 27, 30 §§, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraftträdande: 1985-01-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:150 (bil. 3 p E 3), SfU 1983/84:33, rskr 1983/84:398
Rubrik: Förordning (1984:824) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 14 a §, den 1 juli 1985, och i övrigt den 1 januari 1985.


Ändring 1985:54
Text: ändr. 2 kap 9 §
Ikraftträdande: 1985-03-05, överg.best.
Rubrik: Förordning (1985:54) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den nya bestämmelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1985.


Ändring 1985:484
Text: ändr. 3 kap 6 a, 21 a, 43 §§, 5 kap 2 §, p 6 övergångsbest., bil.
Ikraftträdande: 1985-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 10 p.E), SfU 1984/85:16, rskr 1984/85:212
Rubrik: Förordning (1985:484) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
2. Vid prövning av ansökan om extra tillägg för andra halvåret 1985 och första halvåret 1986 skall i stället för den taxerade inkomsten vid 1985 års taxering beaktas den taxerade inkomsten vid 1984 års taxering.
3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1985--30 juni 1986 särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen, elektronikindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen, livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, plast- och gummiindustrilinjen, processindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil- och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen, underhållsteknikerlinjen, verkstadsindustrilinjen och handels- och distributionslinjen.


Ändring 1985:734
Text: ändr. avd.A i bil.
Ikraftträdande: 1985-10-01
Rubrik: Förordning (1985:734) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1985:762
Text: ändr. avd.A i bil.
Ikraftträdande: 1985-10-29
Rubrik: Förordning (1985:762) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1986:534
Text: upph. 2 kap, 3 kap 6, 32, 33, 45 §§, 7 kap 14 §, p 7 övergångsbest.; ändr. 3 kap 1, 10, 13, 14, 21 a, 21 c, 24 , 26, 27, 29, 30, 36-42, 46, 47 §§, 4 kap 21, 22, 25-27, 30 §§, 5 kap 1, 4, 8, 13, 15, 16 §§, 6 kap 1, 3, 7, 12, 14, 15 §§, 7 kap 5, 8, 10, 12, 16, 18-20, 22, 24 §§, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3, 5, 6 §§, p 6 övergångsbest., avd.A, B i bil.; nya 3 kap 48, 49 §§, 4 kap 16 a, 32 §§, 9 kap 8 §
Ikraftträdande: 1986-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 (bil. 10 p.E), SfU 1985/86:14, rskr 1985/86:198
Rubrik: Förordning (1986:534) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1 § och punkt 6 i övergångsbestämmelserna till förordningen den 1 januari 1987, samt i övrigt den 1 juli 1986.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förlängt barnbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987 särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen, elektronikindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen, livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, plast- och gummiindustrilinjen, processindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil- och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen, underhållsteknikerlinjen, verkstadsindustrilinjen, handels- och distributionslinjen, kontors- och distributionslinjen samt storhushålls- och restauranglinjen.


Ändring 1986:681
Text: ändr. avd.A i bil.
Ikraftträdande: 1986-09-16
Rubrik: Förordning (1986:681) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1986:1141
Text: upph. rubr. närmast efter 3 kap 5 §; ändr. 3 kap 4, 5, 21 a, 37, 42, 43, 46 §§, 8 kap 8 §; ny 3 kap 6 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:137 (bil. 2), SfU 1985/86:22, rskr 1985/86:351
Rubrik: Förordning (1986:1141) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1987:304
Text: ändr. 3 kap 5, 10, 12, 22, 38 §§, 4 kap 6, 26 §§, 5, 6 kap, 7 kap 5, 6 b §§, 9 kap 1, 2 §§, bil.; nya 3 kap 3 §, 4 kap 9, 10 §§, 7 kap 25 §; omtryck
Ikraftträdande: 1987-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.10 p.E), SfU 1986/87:11, rskr 1986/87:176
Rubrik: Förordning (1987:304) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
2. har upphävts genom förordning (1993:870).


Ändring 1987:901
Text: ändr. avd.A, B i bil.
Ikraftträdande: 1987-10-20, överg.best.
Rubrik: Förordning (1987:901) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, men får tillämpas från studiegångarnas början under höstterminen 1987.


Ändring 1988:498
Text: ändr. 3 kap 43 §, 5 kap 1 §, 9 kap 2 §, avd.A, B i bil., 2 p övergångsbest. till 1987:304
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.10 p.E), SfU 1987/88:20, rskr 1987/88:216
Rubrik: Förordning (1988:498) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1988:1381
Text: upph. 9 kap 5 §, 6 p övergångsbest.; ändr. 3 kap 4, 21, 21 a-c, 24, 25, 38, 40 §§, 4 kap 2, 11, 16, 16 a, 18, 19, 23, 26, 29 §§, 5 kap 3, 12 §§, 6 kap 4 §, 7 kap 9-12, 18, 22 §§, 8 kap, 9 kap 4, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap 21 §, 7 kap 11, 8 kap, avd.A, B i bil.; nya 1 kap 2 §, 4 kap 16 b-d §§
Ikraftträdande: 1989-01-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:116, SfU 1987/88:26, rskr 1987/88:328
Rubrik: Förordning (1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Om inte något annat följe r av dessa övergångsbestämmelser gäller äldre föreskrifter -- med undantag av 8 kap. 2 och 10 §§ -- fortfarande i fråga om st udiestöd som avser tid före ikraftträdandet. Förordning (1992:810).
1 a. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 1 § studiestödsförordningen (1973:418) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall med studiemedelsavgift avses preliminär avgift, kvartående avgift, tilläggsavgift, påminnelseavgift och expeditionsavgift. Påminnelseavgiften är 120 kronor för varje påminnelse och expeditionsavgiften är 100 kronor för varje avgiftsår som preliminär avgift debiteras och 50 kronor för varje avgiftsår som kvartående avgift debiteras. Förordning (1998:656).
1 b. I fråga om beslut som får överklagas enligt 9 kap. 4 § första stycket studiestödsförordningen (1973:418) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall, i stället för vad som föreskrivs i det stycket, föreskrifterna om överklagande i 8 kap. 25 § studiestödslagen (1973:349) tillämpas. Förordning (1994:1282).
2. En studerande, som före ikraftträdandet av denna förordning påbörjat utbildni ng vid en gymnasieskola för vilken, enligt då gällande lydelse av bilagan, avdelning B, till denna förordning, studiemedel kun nat utgå, skall ha rätt till studiemedel för att avsluta sin utbildning. Till en sådan studerande utgår inte studiehjälp.
3. Den som under det inkomstår den senaste taxeringen avser var bosatt utomlands eller var sjöman och som återbetalar studiestöd som avser tid såväl före som efter ikraftträdandet kan begära att återbetalninge n kalenderårsvis skall samordnas. Samordningen innebär att äldre föreskrifter om nedsättning av avgift inte skall tillämpas och att det sammanlagda återbetalningsbeloppet inte skall överstiga ett belopp som svarar mot en tjugondedel av summan av kvarstående stud ielån och kvarstående återbetalningspliktiga studiemedel, dock minst tjugo procent av basbeloppet det år återbetalningen skal l göras. Det sammanlagda återbetalningsbeloppet avräknas i första hand på studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.
4. Närmare föreskrifter om när en ansökan enligt punkt 3 ovan och övergångsbestä mmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) skall vara inkommen meddelas av Centrala studiestöds nämnden.
5. Frågor om återbetalning enligt punkt 3 prövas av Centrala studiestödsnämnden.
6. Föreskrifterna i 8 kap. 25 § studiestödslagen (1973:349) om överklagande m. m . skall även gälla Centrala studiestödsnämndens beslut enligt punkt 3.
7. Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om att preliminär och sl utlig avgift inte skall utgå eller skall sättas ned i sådana fall som avses i punkt 2 e övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349). Förordning (1990:1113).
8. Preliminär avgift skall betalas genom fyra delbetalningar och kvarstående avgift genom två delbetalningar, om inte Centrala studiestödsnämnden för särskilda fall föreskriver något annat.
I fråga om betalning av studiemedelsavgifter skall i övrigt bestämmelserna nedan i denna punkt gälla i stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 3-6 §§ studiestödsförordningen (1973:418) i dess lydelse före den 1 januari 1989.
Studiemedelsavgift skall betalas till Centrala studiestödsnämnden. Betalningen skall göras via något av de konton som nämnden har för detta ändamål. Närmare föreskrifter om betalningen får meddelas av nämnden.
Centrala studiestödsnämnden får för visst fall medge ett annat antal inbetalningstillfällen än som anges i första stycket.
Om studiemedelsavgift inte har betalats senast fem dagar efter förfallodagen, skall Centrala studiestödsnämnden skicka en påminnelse till den betalningsskyldige.
Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om sättet för frivillig återbetalning. Förordning (1998:656).


Ändring 1989:497
Text: upph. 3 kap 14 §; nuvarande 3 kap 14 a, 44 §§ betecknas 3 kap 14, 45 §§; ändr. 3 kap 10, 13, nya 14, 43, 49 §§, 4 kap 13, 16 d, 32 §§, 5 kap 1, 9, 11 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 6 §, avd.A, B i bil.; ny 3 kap 44 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.E), 1988/89:SfU15, rskr 1988/89:173
Rubrik: Förordning (1989:497) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1989:972
Text: ändr. 8 kap 1 §, 6 p, 1 p övergångsbest. till 1988:1381; nya 9 kap 1 a §, 1 a p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraftträdande: 1990-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.E), 1988/89:SfU15, rskr 1988/89:173
Rubrik: Förordning (1989:972) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1990:764
Text: ändr. 3 kap 10, 23 §§, 4 kap 26 §, 9 kap 1 §, avd.A, B i bil.; nya 3 kap 23 a, 23 b §§, kap 7 a
Ikraftträdande: 1990-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.10 p.F), 1989/90:SfU14, rskr 1989/90:202, prop. 1989/90:133, 1989/90:SfU23, rskr 1989/90:296
Rubrik: Förordning (1990:764) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 1990:1113
Text: ändr. 4 kap 16 b, 30 §§, 7 kap 11 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 a §, 6 p övergångsbest. till 1973:418, 1 a p övergångsbest. till 1988:1381, avd.A, B i bil.; ny 7 p övergångsbest. till 1988:1381; omtryck
Ikraftträdande: 1991-01-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.10 p.F 5), 1989/90:SfU14, rskr 1989/90:202
Rubrik: Förordning (1990:1113) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om studiebidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller 4 kap. 16 b § i sin äldre lydelse.


Ändring 1991:964
Text: upph. 3 kap 1 a, 19 §§; ändr. 3 kap 3, 4, 5, 10, 21 a, 21 c, 23 a, 44, 46 §§, 4 kap 7, 9, 16 a §, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 2 § 7 a kap 1, 2 §§, avd.A, B i bil.; ny 4 kap 33 §
Ikraftträdande: 1991-07-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1991:964) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
Utan hinder av bilagan, avdelning A, till studiestödsförordningen i sin nya lydelse kan studiestöd som avses där fram till den 1 juli 1992 utgå till uppföljningsprogram, kurser och andra utbildningsinslag i sådana individuella planer som avses i den upphävda förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år. För sådan utbildning skall under samma tid de äldre bestämmelserna i 3 kap. 1 a § tillämpas.


Ändring 1991:1797
Text: ändr. 6 kap 1 §, 8 kap 5, 6 §§, avd.B i bil.; ny 8 p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraftträdande: 1992-01-01
Rubrik: Förordning (1991:1797) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1992:810
Text: upph. 3 kap 21, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 27, 40, 42, 45 §§, 4 kap 19, 20, 21, 31 §§, 5 kap 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap 5, 7, 8, 9, 11 §§, 7 kap 16, 17, 24 §§, 7 a kap 8 §, 8 kap 6, 7 §§, 9 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 21 §, 7 kap 16 §; ändr. 3 kap 5, 6, 6 a, 10, 13, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 36, 41, 44, 46, 47, 48 §§, 4 kap 22, 25, 27, 28, 29, 30 §§, 5 kap 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12 §§, 6 kap 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13 §§, 7 kap 2, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23 §§, 7 a kap 1, 2, 7, 10, 12, 14, 15 §§, 8 kap 5 §, 9 kap 2 §, rubr. närmast före 7 kap 11 §, 1, 8 p övergångsbest. till 1988:1381, avd.A, B i bil.; nya 3 kap 1 a §, 5 kap 1 a, 1 b §§, 6 kap 1 a, 1 b §§, 7 kap 1 a §; omtryck
Ikraftträdande: 1992-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil.9 P.F), 1991/92:SfU9, rskr 1991/92:231
Rubrik: Förordning (1992:810) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
2. Till den som före ikraftträdandet av denna förordning påbörjat studier på folkhögskollärarlinjen och uppburit utbildningsarvode utgår sådant arvode under den tid som han kan anses behöva för att slutföra studierna.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av ett beslut som har fattats av en studiemedelsnämnd eller en vuxenutbildningsnämnd. Dock gäller att överklagandet efter ikraftträdandet skall ges in till Centrala studiestödsnämnden.
I övrigt gäller att ärenden som vid ikraftträdandet är anhängiga vid en studiemedelsnämnd eller en vuxenutbildningsnämnd och som ännu inte har avgjorts skall övertas av Centrala studiestödsnämnden.


Ändring 1992:1645
Text: ändr. 1 kap 2 §, avd.A i bil.
Ikraftträdande: 1993-01-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Rubrik: Förordning (1992:1645) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
Bestämmelsen i 1 kap. 2 § i dess nya lydelse tillämpas första gången på tilldelning och återbetalning av studiestöd som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.


Ändring 1993:870
Text: upph. 7 a kap, p 2 övergångsbest. till 1987:304; ändr. 1 kap 1, 2, 3 kap 1, 5, 6, 10, 23, 23 a, 37 §§, 4 kap 1, 4, 16, 16 b §§, 5 kap 12 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 5, 8 §§, 9 kap 1 a §, 6 p övergångsbest., 1 a p övergångsbest. till 1988:1381, bil.; nya 7 kap 2 a, 2 b §§, 9 kap 1 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 (bil. 9 p.F), bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208
Rubrik: Förordning (1993:870) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1, 5 och 8 §§, 9 kap. 1 a §, punkt 6 i övergångsbestämmelserna till förordningen samt punkt k1 a i övegångsbestämmelserna till förord- ningen (1988:1381) om ändring i förordningen, den 1 januari 1994, samt i övrigt den 1 juli 1993.
2. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § i dess lydelse före den 1 juli 1993 skall fortfarande tillämpas i fråga om återbetalning av studiestöd som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.
3. Till en studerande som före den 1 juli 1993 påbörjat en utbildning och uppburit utbildningsarvode utgår sådant arvode under den tid som den studerande kan anses behöva för att slutföra studierna. I sådana fall skall de äldre bestämmelserna i 7 a kap. och 5 kap. 12 § fortfarande tillämpas.
4. Särskilt vuxenstudiestöd kan även efter ikraftträdandet lämnas till en studerande som med stöd av punkt 11 i övergångsbestäm- melserna till högskoleförordningen (1993:100) bedriver studier på byggnadstekniklinjen, industriell teknik-linjen, handelslinjen, kontorslinjen eller storhushålls- och restauranglinjen.


Ändring 1993:1219
Text: ändr. 7 kap 2 a, 2 b §§
Ikraftträdande: 1994-01-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1993:1219) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och skall tillämpas i fråga om studiestöd för studier som har bedrivits efter den 1 juli 1993.


Ändring 1994:1104
Text: upph. 7 kap 1 a §; ändr. 3 kap 10 §, 5 kap 1 b §, 6 kap 1 b §, 7 kap 2 a, 2 b §§, bil., nya 1 kap 3 §, 8 kap 1 a §
Ikraftträdande: 1994-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil.9 p.E), 1993/94:150 (bil.8 p.E), bet. 1993/94:SfU13, 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:281, 1993/94:456
Rubrik: Förordning (1994:1104) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Särskilt vuxenstudiestöd får även efter ikraftträdandet lämnas till en studerande som före den 1 juli 1994 har börjat på en utbildning som avses i 7 kap. 2 a § första stycket 1, 3 och 4 i dess äldre lydelse och som har fått särskilt vuxenstudiestöd. Stödet får lämnas under så lång tid som den studerande kan anses behöva för att slutföra utbildningen.
3. Studiestöd får lämnas till en studerande som under tiden 1 juli 1994--30 juni 1995 går på en konsumentekonomisk specialkurs vid Apelrydsskolan eller Vackstanässkolan.


Ändring 1994:1282
Text: ny 1 b p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraftträdande: 1994-10-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1994:1282) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av Centrala studiestödsnämnden före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1994:1530
Text: ändr. 7 kap 2 a, 2 b §§, bil.
Ikraftträdande: 1995-01-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1994:1530) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Studiestöd får lämnas till en studerande som före ikraftträdandet påbörjat grundläggande konstnärlig utbildning vid Sundsvalls konstskola KOMS, dock längst till utgången av juni 1995.


Ändring 1995:932
Text: upph. 3 kap 6, 22, 44 §§, 4 kap 15, 33 §§, 7 kap 7 §; rubr. närmast före 3 kap 22 §, 4 kap 15 §, 7 kap 7 §; ändr. 3 kap 43 §, 4 kap 13, 16, 16 a §§, 5 kap 3, 5, 9 §§, 6 kap 4, 6, 10, 12 §§, 7 kap 2 a, 2 b, 6, 20 §§, 8 kap 1 a §; nya 5 kap 1 c, 6, 7, 8 §§, 6 kap 2 a, 7, 8, 9, 11 §§, 9 kap 5 §
Ikraftträdande: 1995-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.9 p.E), 1994/95:139, bet. 1994/95:SfU12, 1994/95:SfU15, rskr. 1994/95:278, 1994/95:279
Rubrik: Förordning (1995:932) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 43 § första stycket 2, 7 kap. 6 § samt 8 kap. 1 a § skall tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.
3. De äldre föreskrifterna i 3 kap. 44 § och 4 kap. 33 § gäller fortfarande i fråga om den som får särskilt bidrag enligt punkt 3 b i övergångsbestämmelserna till förordningen (1995:717) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.
4. Beslut före ikraftträdandet av Centrala studiestödsnämnden om att en eftergymnasial utbildning i ett annat land än Danmark, Finland, Island eller Norge kan anses ha en godtagbar standard, skall gälla till dess att Högskoleverket beslutar något annat. Studerande, som före ikraftträdandet har beviljats studiemedel för en sådan utbildning, skall dock kunna få studiemedel för att slutföra utbildningen även om Högskoleverket beslutar att den inte kan anses ha en godtagbar standard.
5. Studerande som före ikraftträdandet har påbörjat en sådan utbildning som avses i 7 kap. 2 a § första stycket 2 och fått särskilt vuxenstudiestöd skall även efter ikraftträdandet kunna beviljas rätt till särskilt vuxenstudiestöd utan den behovsprövning som anges i 7 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) för att slutföra utbildningen.


Ändring 1995:1172
Text: ändr. 4 kap 14 a §, bil.; nya 4 kap 10 a §, 7 kap 5 a §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:450
Rubrik: Förordning (1995:1172) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1996:553
Text: ändr. 3 kap 6 a §, bil.
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:89, bet. 1995/96:UbU6, rskr. 1995/96:149
Rubrik: Förordning (1996:553) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1996:1316
Text: ändr. 3 kap 43 §, bil.
Ikraftträdande: 1997-01-01
Rubrik: Förordning (1996:1316) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1997:135
Text: ändr. 8 kap 5 §, bil., 8 p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraftträdande: 1997-05-01
Rubrik: Förordning (1997:135) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1997:833
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:833) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 1997:1234
Text: ändr. 9 kap 1 a §
Ikraftträdande: 1998-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2, rskr. 1997/98:110
Rubrik: Förordning (1997:1234) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter skall dock tillämpas, om återkrav sker med tillämpning av 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1998.


Ändring 1998:656
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 2 a §, 8 kap 1, 5 §§, 9 kap 1 a §, bil., 1 a, 8 p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraftträdande: 1998-07-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1998:656) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 a § och punkt 1 a i övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen den 1 januari 1999, och i övrigt den 1 juli 1998.


Ändring 1998:1744
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 23 a, 43 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 utg.omr. 14, bet. 1998/99:AU1, rskr. 1998/99:105
Rubrik: Förordning (1998:1744) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 kap. 43 § den 1 januari 1999, och i övrigt den 1 juli 1999. Den äldre föreskriften i 3 kap. 43 § gäller fortfarande i fråga om studiehjälp som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 1999:796
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 23 a §
Ikraftträdande: 1999-12-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1999:796) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999 i fråga om bilagan och i övrigt den 1 juli 2000.


Ändring 2000:522
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 14 §, 4 kap 4 §, 5 kap 1 c §, 6 kap 2 a §, bil.
Ikraftträdande: 2000-07-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (2000:522) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar följer att studiestöd även efter den 1 juli 2000 får lämnas till studerande vid de kompletterande skolor som tidigare angetts i bilagan till studiestödsförordningen (1973:418) och att detta gäller till den tidpunkt som regeringen har fastställt eller till dess Statens skolverk beslutar om något annat.


Ändring 2000:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 43 §
Ikraftträdande: 2000-08-01
Rubrik: Förordning (2000:636) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Ändring 2000:655
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.

Ändring 2000:831
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 29 §, 5 kap 12 §, bil.
Ikraftträdande: 2001-01-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (2000:831) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. De nya föreskrifterna i bilagan skall tillämpas på utbildning som påbörjas den 1 januari 2001 eller senare.
SFS 1973:418

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1973-05-25

Upphävandedatum:
2001-07-01

Senast ändrad:
2008-10-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2000:831