Myndighet: Justitiedepartementet DOM
Rubrik: Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:13, rskr 1973:153
Uppslagsord: hyresnämnd
Stickord: arrendenämnd

Ändring 1973:542
Text: ändr. 4, 16, 23 §§, rubr. närmast före 16 §
Förarbeten: Prop. 1973:22, CU 1973:20, rskr 1973:209

Ändring 1974:824
Text: ändr. 3-6, 17, 19, 22, 23, 32 §§
Förarbeten: Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372

Ändring 1974:1090
Text: ändr. 5, 13, 20, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast efter 16 §; nya 13 a, 16 a, 19 a, 23 a, 23 b §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375

Ändring 1975:1133
Text: 16 a § betecknas 16 d §; rubr. närmast före 16 a § sätts närmast före 16 d §; ändr. 4, 21-23, 27 §§; nya 16 a-16 c §§, rubr. närmast före 16 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:33, CU 1975/76:5, rskr 1975/76:102

Ändring 1975:1290
Text: ändr. 19 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124

Ändring 1977:794
Text: ändr. 4, 16, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast före 16 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:151, CU 1977/78:1, rskr 1977/78:7
Rubrik: Lag (1977:794) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1978:306
Text: ändr. 4, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 32 §§; nya 11 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Rubrik: Lag (1978:306) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1979:253
Text: ändr. 23 §; nya 12 a, 21 a §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:89, CU 1978/79:32, rskr 1978/79:308
Rubrik: Lag (1979:253) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1979:309
Text: ändr. 16 b §
Förarbeten: Prop. 1978/79:164, CU 1978/79:38, rskr 1978/79:372
Rubrik: Lag (1979:309) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1979:373
Text: ändr. 11, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:183, LU 1978/79:23, rskr 1978/79:413
Rubrik: Lag (1979:373) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1979:898
Text: ändr. 16 b §
Förarbeten: Prop. 1978/79:214, CU 1979/80:2, rskr 1979/80:6
Rubrik: Lag (1979:898) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1980:97
Text: nuvarande 16 d § betecknas 16 e §; rubr. närmast före 16 d § sätts närmast före 16 e §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§; ny 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1979/80:72, CU 1979/80:12, rskr 1979/80:180
Rubrik: Lag (1980:97) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1980:215
Text: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Rubrik: Lag (1980:215) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1981:785
Text: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1981:1066
Text: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:114, JuU 1981/82:7, rskr 1981/82:34
Rubrik: Lag (1981:1066) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1982:354
Text: nuvarande 16 e § betecknas 16 f §; rubr. närmast före 16 e § sätts närmast före 16 f §; ändr. 4, 22, 23 §§; nya 16 e §, rubr. närmast före nya 16 e §
Förarbeten: Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Rubrik: Lag (1982:354) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1983:439
Text: ändr. 4, 5, 16 b §§
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:153, CU 1982/83:31, rskr 1982/83:352
Rubrik: Lag (1983:439) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1984:679
Text: ändr. 1, 4, 8, 9, 11, 11 a, 12 a, 13, 13 a, 15, 17, 19 a, 21 a, 22, 23, 23 a, 30 §§
Ikraftträdande: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, 1983/84:137, LU 1983/84:35, rskr 1983/84:394
Rubrik: Lag (1984:679) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om arrendeavtal och hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Har avtalet sagts upp dessförinnan tillämpas dock fortfarande 8, 12 a och 21 a §§ i deras äldre lydelse.


Ändring 1985:660
Text: ändr. 1, 16 e, 17, 22, 23 a §§, rubr. närmast före 16 e §; omtryck
Ikraftträdande: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1984/85:35, rskr 1984/85:309
Rubrik: Lag (1985:660) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.


Ändring 1986:1165
Text: ändr. 2, 22, 23, 23 a §§
Ikraftträdande: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Rubrik: Lag (1986:1165) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.


Ändring 1987:264
Text: ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Rubrik: Lag (1987:264) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1987:756
Text: ändr. 19 a §
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Rubrik: Lag (1987:756) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1987:1278
Text: ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Rubrik: Lag (1987:1278) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1988:409
Text: ändr. 4, 32 §§
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:162, BoU 1987/88:22, rskr 1987/88:345
Rubrik: Lag (1988:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1988:928
Text: ändr. 4, 9, 12 a, 21, 22 §§
Ikraftträdande: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:146, BoU 1987/88:21, rskr 1987/88:344
Rubrik: Lag (1988:928) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
De nya bestämmelserna i 9, 12 a och 21 §§ gäller även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före den 1 januari 1989. Om ett hyresavtal har sagts upp dessförinnan, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.


Ändring 1988:1296
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1296) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1989:663
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1989-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Rubrik: Lag-(1989:663) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 september 1989. Äldre föreskrifter gäller alltjämt i ärenden där den slutliga handläggningen påbörjats före ikraftträdandet.


Ändring 1990:1482
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Rubrik: Lag (1990:1482) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1991:620
Text: ändr. 4, 5, 11, 15, 22, 23 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Rubrik: Lag (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1991:635
Text: ändr. 5 §, ikrafttr.best. till 1991:620
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:98, 1990/91:JuU26, rskr 1990/91:253
Rubrik: Lag (1991:635) om ändring i lagen (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller alltjämt om ett ärende i vilket intresseledamöter har deltagit har påbörjats före ikraftträdandet.


Ändring 1991:637
Text: ändr. 2, 28 §§; ny 5 a §
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:98, 1990/91:JuU26, rskr 1990/91:253
Rubrik: Lag (1991:637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller alltjämt om ett ärende i vilket intresseledamöter har deltagit har påbörjats före ikraftträdandet.


Ändring 1991:1656
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1656) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1993:409
Text: upph. 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Rubrik: Lag (1993:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1994:820
Text: ändr. 4, 5 a, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Rubrik: Lag (1994:820) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Äldre föreskrifter om förfarandet tillämpas fortfarande i ärenden som enligt lagen (1994:834) om upphävande av bostadssaneringslagen (1973:531) fortfarande skall kunna prövas enligt den upphävda lagen.


Ändring 1994:833
Text: ändr. 23, 32 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373, prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Rubrik: Lag (1994:833) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1995:568
Text: ändr. 1, 17 §§
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:155, bet. 1994/95:LU26, rskr. 1994/95:361
Rubrik: Lag (1995:568) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1996:1637
Text: ändr. 23 §
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Rubrik: Lag (1996:1637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 1997:63
Text: ändr. 4, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträdande: 1997-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Rubrik: Lag (1997:63) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.
2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1997:62) om ändring i jordabalken skall prövas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1998:147
Text: ändr. 4, 22 §§
Ikraftträdande: 1998-06-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152
Rubrik: Lag (1998:147) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 2000:594
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraftträdande: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Rubrik: Lag (2000:594) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångsbestämmelserna i lagen (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259) skall prövas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2001:178
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Rubrik: Lag (2001:178) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 2002:31
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 a, 17, 32 §§
Ikraftträdande: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:41, bet.2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143
Rubrik: Lag (2002:31) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
2. I fråga om hyresavtal som har sagts upp före ikraftträdandet gäller 13 a och 32 §§ i sina äldre lydelser.
3. I fråga om en tvist enligt 2 § andra stycket hyresförhandlingslagen som har hänskjutits till hyresnämnd före ikraftträdandet gäller 17 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2002:95
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 10, 11, 12, 16 e, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträdande: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Rubrik: Lag (2002:95) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 2003:32
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 5, 32 §§
Ikraftträdande: 2003-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96
Rubrik: Lag (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 2005:948
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:13, bet. 2005/06:BoU3, rskr. 2005/06:54
Rubrik: Lag (2005:948) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. För sådana överenskommelser som avses i 12 kap. 45 § tredje stycket jordabalken i dess lydelse före den 1 januari 2006 och som har ingåtts före ikraftträdandet, gäller 4 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2005:1061
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 5 a, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 a, 16, 16 a, 16 e, 17, 21, 22, 23, 23 a, 27, 28, 29, 30 §§; ny 8 a §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55
Rubrik: Lag (2005:1061) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. I fråga om ärenden som en arrendenämnd avgjort före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2006:410
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 21, 32 §§
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Rubrik: Lag (2006:410) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, skall 4 och 32 §§ tillämpas i sina äldre lydelser.


Ändring 2010:27
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 16 a, 16 b, 16 c §§, rubr. närmast före 16 a §; ändr. 4, 21, 22, 23 §§
Ikraftträdande: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176
Rubrik: Lag (2010:27) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som enligt lagen (2010:24) om upphävande av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. ska prövas enligt den upphävda lagen.


Ändring 2010:1402
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 6 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Rubrik: Lag (2010:1402) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 2010:1942
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1942) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

Ändring 2011:863
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23, 32 §§; nya 12 b, 21 b §§
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300, EUTL136/2008 s3
Rubrik: Lag (2011:863) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Celexnr: 308L0052

Ändring 2012:980
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 10, 12, 15, 22, 23 §§
Ikraftträdande: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Rubrik: Lag (2012:980) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 2014:356
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 13 b §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238
Rubrik: Lag (2014:356) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 2017:544
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287
Rubrik: Lag (2017:544) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring 2018:785
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
SFS 1973:188

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1973-04-27

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:785