Författningen har upphävts / ska upphävas 2006-07-01 genom SFS 2006:813
Myndighet: Jordbruksdepartementet
Rubrik: Livsmedelsförordning (1971:807)
Uppslagsord: livsmedelsförordning

Ändring 1972:294
Text: ändr. 30, 37, 49 §§

Ändring 1973:665
Text: ändr. 5, 25, 31, 32, 38, 47, 49, 52, 55 §§; nya 57, 58 §§
Förarbeten: Prop. 1973:96, JoU 1973:25, rskr 1973:232

Ändring 1973:1025
Text: ändr. 9 §

Ändring 1976:25
Text: ändr. 9, 21, 56, 58 §§
Rubrik: Förordning (1976:25) om ändring i livsmedelskungörelsen (1971:807)

Ändring 1976:830
Text: ändr. 58 §
Rubrik: Förordning (1976:830) om ändring i livsmedelskungörelsen (1971:807)

Ändring 1981:616
Text: ändr. 52 §
Rubrik: Förordning (1981:616) om ändring i livsmedelskungörelsen (1971:807)

Ändring 1981:1372
Text: upph. 17, 39, 46 §§; ändr. författningsrubr., 1, 4, 9, 16, 18, 21-25, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 40-43, 47, 50, 54-58 §§; omtryck
Rubrik: Förordning (1981:1372) om ändring i livsmedelskungörelsen (1971:807)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982. Vad som enligt 22 och 23 §§ i dess förutvarande lydelse föreskrivs om hållbarhetsmärkning skall dock gälla intill dess märkningsskyldighet föreligger enligt bestämmelser som Livsmedelsverket meddelar med stöd av 23 § i dess nya lydelse,
En besiktningsmans godkännande av livsmedelslokal gäller fortfarande. Ett sådant godkännande anses vid tillämpning av 42--44 §§ meddelat av hälsovårdsnämnden.


Ändring 1983:423
Text: ändr. 16, 24, 35, 40, 48, 50-52, 54, 57 §§; ny 17 §
Ikraftträdande: 1983-07-01
Rubrik: Förordning (1983:423) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1985:803
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Rubrik: Förordning (1985:803) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1987:177
Text: ändr. 36, 37 §§
Ikraftträdande: 1987-07-01
Rubrik: Förordning (1987:177) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1989:58
Text: ändr. 10, 28, 50, 51 §§
Ikraftträdande: 1989-04-01
Rubrik: Förordning (1989:58) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1989:462
Text: ändr. 10, 11, 17, 19, 23, 48, 49, 52, 53 §§; ny 10 a §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Rubrik: Förordning (1989:462) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1989:1108
Text: upph. 40, 49 §§; ändr. 38 §; rubr närmast före 47 § sätts närmast före 46 §; ny 46 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Rubrik: Förordning (1989:1108) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1990:310
Text: ändr. 21, 33, 52, 57, 58 §§; nya 49, 49 a, 49 b §§; omtryck
Ikraftträdande: 1990-07-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1990:310) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft, i fråga om 21 § den 1 januari 1992, och i övrigt den 1 juli 1990.
Kommuner som vid ikraftträdandet inte omfattas av slakteritvång enligt äldre bestämmelser skall se till att köttbesiktningsbyrå finns att tillgå intill utgången av juni 1993. Om besiktningen kan utföras på annat sätt får kommunen avveckla köttbesiktningsbyrån före detta datum.
Kommunen skall betala lön och annan ersättning till besiktningsveterinärer och annan personal som behövs för besiktningen vid byrån.
Livsmedelsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1989:461) om ändring i livsmedelslagen (1971:511) kan behövas i fråga om skyldigheter för kommunen att vidta nödvändiga åtgärder i den verksamhet som bedrivs vid köttbesiktningsbyrån.


Ändring 1991:172
Text: ändr. 5, 25, 47, 55, 58 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:146, 1989/90:JoU25, rskr 1989/90:327
Rubrik: Förordning (1991:172) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 juli 1991.


Ändring 1991:1613
Text: ändr. 16, 38, 46, 48, 52, 57 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01
Rubrik: Förordning (1991:1613) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1992:474
Text: ändr. 55 §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Rubrik: Förordning (1992:474) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1992:930
Text: ändr. 48 §
Ikraftträdande: 1992-08-15
Rubrik: Förordning (1992:930) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1993:456
Text: ändr. 52 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Rubrik: Förordning (1993:456) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1993:1376
Text: upph. 3, 6, 14, 20, 21, 22, 23, 24 §§; ändr. 4, 15, 25, 26, 28, 37, 38, 42, 43, 44, 46 §§
Ikraftträdande: 1994-01-01
Rubrik: Förordning (1993:1376) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av 1993:1376

Ändring 1994:56
Text: ändr. 50, 51 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1994:56) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de avvikelser från 50 § första stycket som kan behövas övergångsvis.


Ändring 1994:1092
Text: ändr. 47, 54, 55, 58 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:1092) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1994:1833
Text: ny 53 a §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Rubrik: Förordning (1994:1833) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1995:197
Text: ändr. 50, 51 §§
Ikraftträdande: 1995-04-01
Rubrik: Förordning (1995:197) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1995:813
Text: ändr. 9, 53 a §§; nya 53 b, 53 c §§
Ikraftträdande: 1995-07-01
Rubrik: Förordning (1995:813) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1995:1666
Text: ny 14 § begr. giltighet
Ikraftträdande: 1996-01-15
Rubrik: Förordning (1995:1666) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1996 och skall gälla till utgången av år 1996.


Ändring 1996:91
Text: upph. 14 §
Ikraftträdande: 1996-03-06
Rubrik: Förordning (1996:91) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1996:299
Text: ändr. 57, 58 §§
Ikraftträdande: 1996-05-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1996:299) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1996:1656
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1997-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.23, bet. 1996/97:JoU1, rskr. 1996/97:113
Rubrik: Förordning (1996:1656) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1997:48
Text: ändr. 38, 44, 46, 49 b, 53 a §§; ny 46 a §
Ikraftträdande: 1997-03-01
Rubrik: Förordning (1997:48) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1997:202
Text: ändr. 19 §; ny 14 §
Ikraftträdande: 1997-05-15
Förarbeten: EGTL43/97 s1
Rubrik: Förordning (1997:202) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 397R0258

Ändring 1997:1264
Text: ändr. 38 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: EGTL173/90 s5
Rubrik: Förordning (1997:1264) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 390R1907

Ändring 1998:133
Text: ändr. 1, 14, 38, 46 a, 48, 55 §§; ny 53 d §, rubr. närmast före 53 d §
Ikraftträdande: 1998-04-01
Förarbeten: EGTL43/97 s1, EGTL173/90 s5
Rubrik: Förordning (1998:133) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 397R0258, 390R1907

Ändring 1998:447
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 b §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Rubrik: Förordning (1998:447) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1998:1105
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 57, 58 §§
Ikraftträdande: 1998-10-01
Rubrik: Förordning (1998:1105) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1998:1247
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 1998-11-01
Rubrik: Förordning (1998:1247) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 1998:1347
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 53 d §
Ikraftträdande: 1998-12-01
Förarbeten: EGTL268/91 s1
Rubrik: Förordning (1998:1347) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 391L0492

Ändring 1999:479
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Rubrik: Förordning (1999:479) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 2000:692
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25, 46 a §§
Ikraftträdande: 2000-09-15
Förarbeten: EGTL204/2000 s1
Rubrik: Förordning (2000:692) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 300R1760

Ändring 2000:695
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 19, 38 §§
Ikraftträdande: 2000-09-20
Förarbeten: EGTL66/1999 s16, EGTL66/1999 s24, EGTL173/1990 s5
Rubrik: Förordning (2000:695) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 399L0002, 399L0003, 390R1907

Ändring 2001:747
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 44, 53 §§
Ikraftträdande: 2001-11-15
Rubrik: Förordning (2001:747) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 2001:800
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 53 d §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: EGTL17/2000 s22, EGTL268/1991 s1
Rubrik: Förordning (2001:800) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 300R0104, 391L0492

Ändring 2002:183
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38, 46 §§
Ikraftträdande: 2002-06-01
Förarbeten: EGTL173/1990 s5
Rubrik: Förordning (2002:183) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 390R1907

Ändring 2004:135
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 53 d §
Ikraftträdande: 2004-04-01
Förarbeten: EGTL17/2000 s22, EGTL268/1991 s1, EGTL118/2002 s1
Rubrik: Förordning (2004:135) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 300R0104, 391L0492, 302R0753

Ändring 2004:163
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 2004-05-01
Rubrik: Förordning (2004:163) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Ändring 2004:258
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33, 52 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (2004:258) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

Ändring 2005:418
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38, 46 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: EGTL173/1990 s5
Rubrik: Förordning (2005:418) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 390R1907

Ändring 2005:1042
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7, 8, 10 a, 11, 12, 13, 18, 29 §§; ändr. 16, 30, 38, 46, 48, 50, 53 b, 53 d §§; ny 44 a §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: EGTL173/1990 s5, EUTL139/2004 s206, EUTL165/2004 s1, EUTL17/2000 s22, EGTL268/1991 s1, EGTL118/2002 s1
Rubrik: Förordning (2005:1042) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)
Celexnr: 390R1907, 304R0854, 304R0882, 300R0104, 391L0492, 302R0753

Ändring 2006:813
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1971:807

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1979-11-05

Upphävandedatum:
2006-07-01

Omtryck:
SFS 1990:310

Senast ändrad:
2008-10-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2005:1042