Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979)
Förarbeten: Prop. 1970:142, 1LU 80, rskr 451
Uppslagsord: förmånsrättslag

Ändring 1971:1043
Text: ändr. 11, 16, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1971:178, LU 26, rskr 353

Ändring 1973:1068
Text: upph. 17 §; ändr. 4, 9, 15, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1973:42, LU 1973:22, rskr 1973:272
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.
2. I fråga om förmånsrätt för retentionsrätt, som uppstått före ikraftträdandet, gäller de äldre bestämmelserna fortfarnde.
3. Efter utgången av år 1975 skall särskild förmånsrätt enligt äldre bestämmelser gälla
a. enligt 4 § andra stycket för förskott som avses i punkt 5 sista stycket övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1),
b. enligt 4 § tredje stycket för förskott för medredares bidrag till rederirörelsen enligt 17 § sjölagen (1891:35 s. 1) i dess lydelse före ikraftträdandet av lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) om förskottet lämnats före utgången av år 1975. Lag (1975:1255).
4. Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 § uttages, om det behövs, före fordringar med förmånsrätt enligt 3. Fordran med allmän förmånsrätt enligt 11 eller 12 § i deras lydelse närmast före utgången av år 1975 uttages, om det behövs, med tillämpning av äldre bestämmelser före fordran med rätt enligt 3, om konkursansökan gjorts före utgången av år 1975.


Ändring 1974:366
Text: ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272

Ändring 1975:606
Text: ändr. 4 § i 1973:1068
Förarbeten: Prop. 1975:68, LU 1975:24, rskr 1975:171

Ändring 1975:906
Text: ikrafttr. av 1973:1068

Ändring 1975:1248
Text: upph. 16 §; nuvarande 11, 12 §§ betecknas 12, 13 §§, nuvarande 13 § betecknas 11 §; ändr. nya 12, 13 §§, 15 §, 6 p övergångsbest.; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:12, LU 1975/76:5, rskr 1975/76:115
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.


Ändring 1975:1255
Text: ändr. 3, 4 p övergångsbest. till 1973:1068
Förarbeten: Prop. 1975/76:12, LU 1975/76:5, rskr 1975/76:115

Ändring 1977:482
Text: ändr. 12 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:90, SoU 1976/77:32, rskr 1976/77:315
Rubrik: Lag (1977:482) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1978:883
Text: ändr. 8, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:28, SkU 1978/79:13, rskr 1978/79:83
Rubrik: Lag (1978:883) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1979:195
Text: upph. 19 §; ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:40, LU 1978/79:10, rskr 1978/79:159
Rubrik: Lag (1979:195) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1981:806
Text: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:806) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1984:656
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Rubrik: Lag (1984:656) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1987:694
Text: ändr. 10 §; ny 10 a §
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Rubrik: Lag (1987:694) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Förmånsrätt enligt den nya 10 a § följer endast för arbete som har utförts efter ikraftträdandet.


Ändring 1989:840
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1989-12-08
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Rubrik: Lag (1989:840) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1989:844
Text: ikrafttr. av 1989:840

Ändring 1989:1083
Text: ny 4 a §
Ikraftträdande: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:34, 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Rubrik: Lag (1989:1083) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.
2. Bestämmelsen i 4 a § tillämpas inte om likvidations- eller konkursförfarande har inletts före ikraftträdandet. Bestämmelsen tillämpas inte heller om särskild administration enligt lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige har inträtt före ikraftträdandet.


Ändring 1991:202
Text: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Rubrik: Lag (1991:202) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1992:1311
Text: upph. 1991:202

Ändring 1993:1310
Text: ändr. 4 a §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
Rubrik: Lag (1993:1310) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av 1993:1310

Ändring 1994:471
Text: ändr. 8, 9 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Rubrik: Lag (1994:471) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet.


Ändring 1994:639
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94:LU34, rskr. 1993/94:394
Rubrik: Lag (1994:639) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.


Ändring 1994:1018
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Rubrik: Lag (1994:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1994:1139
Text: ikrafttr. av 1994:1018

Ändring 1995:302
Text: ändr. 1, 3, 9 §§
Ikraftträdande: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Rubrik: Lag (1995:302) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1995:783
Text: ändr. 4 a §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392
Rubrik: Lag (1995:783) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1996:769
Text: ändr. 9, 10, 12, 13, 15, 18 §§
Ikraftträdande: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Rubrik: Lag (1996:769) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
2. I fråga om förmånsrätt i konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före den 1 september 1996 gäller 10 och 15 §§ i deras äldre lydelse.


Ändring 1996:1054
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1996-12-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Rubrik: Lag (1996:1054) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1997:203
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1997-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Rubrik: Lag (1997:203) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.


Ändring 1998:298
Text: ändr. 4 a §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Rubrik: Lag (1998:298) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1998:1486
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Rubrik: Lag (1998:1486) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 1999:605
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Rubrik: Lag (1999:605) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2003:115
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Rubrik: Lag (2003:115) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2003:535
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 §; ändr. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 §§; nya 12 a, 19 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Rubrik: Lag (2003:535) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 2005.
3. Vid en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser.
4. Skulle de nya bestämmelserna, om de tillämpades den 1 januari 2004, ha medfört att ett företagshypotek tillsammans med övriga säkerheter inte längre hade utgjort betryggande säkerhet och ställer gäldenären inte inom en månad efter anmodan kompletterande säkerhet som borgenären skäligen kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2005 säga upp den fordran för vilken företagshypoteket upplåtits till betalning inom sex månader trots att det avtalats att längre uppsägningstid skall löpa eller att uppsägning inte får ske. Har borgenären före den 1 januari 2005 väckt talan om betalning och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, gäller äldre bestämmelser i fråga om förmånsrätt som följer med företagshypotek i en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen eller kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från det att domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.


Ändring 2003:1224
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §; ny 3 a §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:107, bet. 2003/04:FiU8, rskr. 2003/04:39
Rubrik: Lag (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2004:572
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: rubr. närmast före 4 § sätts närmast före 3 a §; ändr. 3 a, 9 §§ i 2003:1224
Förarbeten: Prop. 2003/04:109, bet. 2003/04:FiU26, rskr. 2003/04:262
Rubrik: Lag (2004:572) om ändring i lagen (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2005:1048
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Rubrik: Lag (2005:1048) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2008:988
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11 §; ändr. 9, 12 a, 14, 15, 18 §§; ny 5 §
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Rubrik: Lag (2008:988) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.
3. Skulle de nya bestämmelserna, om de hade tillämpats den 1 januari 2009, ha medfört att en företagsinteckning tillsammans med övriga säkerheter inte längre hade utgjort betryggande säkerhet, får borgenären kräva att gäldenären ställer kompletterande säkerhet. Om gäldenären inte inom en månad efter anmodan ställer kompletterande säkerhet som borgenären skäligen kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2010 säga upp den fordran för vilken företagsinteckningen upplåtits till betalning inom sex månader, trots att det har avtalats att längre uppsägningstid ska löpa eller att uppsägning inte får ske. Om borgenären före den 1 januari 2010 har väckt talan om betalning av en sådan fordran och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, tillämpas äldre bestämmelser i fråga om förmånsrätt som följer med företagsinteckningen i en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen eller Kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från det att domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.
4. I en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas 12 a § i paragrafens äldre lydelse.


Ändring 2010:1210
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 a, 13 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1210) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2010:2047
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 a §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Rubrik: Lag (2010:2047) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2011:1203
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46
Rubrik: Lag (2011:1203) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2015:709
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr 4 a §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Rubrik: Lag (2015:709) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2015:865
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 9 §§
Ikraftträdande: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Rubrik: Lag (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Äldre föreskrifter gäller för förmånsrätt som följer med panträtt på grund av en inteckning i luftfartyg som har gjorts före ikraftträdandet.


Ändring 2015:874
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2015:865
Rubrik: Förordning (2015:874) om ikraftträdande av lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2015:1018
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 12 §§; nya 13 a, 13 b §§
Ikraftträdande: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Rubrik: Lag (2015:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2016:46
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Rubrik: Lag (2016:46) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2016:68
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 § i 2015:865
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Rubrik: Lag (2016:68) om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring 2018:474
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:117, bet. 2017/18:CU30, rksr. 2017/18:259
Rubrik: Lag (2018:474) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet.
SFS 1970:979

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1970-12-17

Senast ändrad:
2018-05-16

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:474