Myndighet: Justitiedepartementet L3
Rubrik: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Förarbeten: Prop. 1960:17; 1LU 1960:41 och 1960:43; Rskr 1960:406
Uppslagsord: litterärt verk
Stickord: konstnärligt verk, upphovsrätt

Ändring 1961:347
Text: ikrafttr.

Ändring 1970:488
Text: ändr. 1, 10, 43, 44, 63, 65 §§
Ikraftträdande: 1970-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1969:618, 1LU 1970:44, rskr 263
Rubrik: Lag (1970:488) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1970.
I fråga om alster av konsthantverk eller konstindustri, som tillkommit före ikraftträdandet och då åtnjöt skydd enligt äldre bestämmelser, äger de nya bestämmelserna tillämpning, om alstret är att hänföra under brukskonst, och skall i annat fall upphovsrätten icke upphöra före utgången av september 1980.


Ändring 1971:886
Text: ändr. 59 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299

Ändring 1973:363
Text: ändr. 8, 9, 19, 21, 24, 25, 39, 45-49, 58, 60, 61 §§; ny 24 a §
Förarbeten: Prop. 1973:15, LU 1973:15, rskr 1973:177
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
Den nya lagen skall tillämpas även på verk som tillkommit före ikraftträdandet, dock med följande undantag:
1. Exemplar av verk som framställts med stöd av äldre lag får fritt spridas och visas.
2. Har någon före ikraftträdandet tillverkat trycksats, kliché, form eller annat sådant hjälpmedel för att med stöd av äldre lag mångfaldiga visst verk, får han använda det för detta ändamål till utgången av år 1975 och fritt sprida och visa exemplar som framställts.
Vad sålunda stadgas om verk skall äga motsvarande tillämpning på framförande, ljudupptagning samt ljudradio- och televisionsutsändning som avses i 45-48 §§ ävensom på arbete som avses i 49 §.


Ändring 1976:192
Text: upph. 29 §; ändr. 45, 47, 69 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Rubrik: Lag (1976:192) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 1978:488
Text: ändr. 12, 18, 22, 45, 46, 48, 49, 51, 62 §§; nya 22 a-22 c §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:97, KrU 1977/78:27, rskr 1977/78:375
Rubrik: Lag (1978:488) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978. Den skall tillämpas även på verk som tillkommit före ikraftträdandet. Vad sålunda har föreskrivits om verk skall ha motsvarande tillämpning på framförande, ljudupptagning, ljudradioutsändning och televisionsutsändning som avses i 45, 46 och 48 §§ samt på arbete som avses i 49 §.


Ändring 1980:610
Text: ändr. 49 §; ny 15 a §
Förarbeten: Prop. 1979/80:132, LU 1979/80:34, rskr 1979/80:402
Rubrik: Lag (1980:610) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
Den nya lagen skall tillämpas även på sådant verk och i 49 § avsett arbete som tillkommit före ikraftträdandet.


Ändring 1982:284
Text: ändr. 53, 55, 57, 59 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:152, LU 1981/82:37, rskr 1981/82:299
Rubrik: Lag (1982:284) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Den gäller inte beträffande intrång eller överträdelse som har skett dessförinnan eller i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.


Ändring 1982:1059
Text: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:40, LU 1982/83:11, rskr 1982/83:61
Rubrik: Lag (1982:1059) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Den skall tillämpas även på verk som har tillkommit före ikraftträdandet.


Ändring 1986:367
Text: ändr. 22, 45-49, 58, 61 §§; ny 22 d §
Ikraftträdande: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:79, 1985/86:146, LU 1985/86:32, rskr 1985/86:293
Rubrik: Lag (1986:367) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.
2. Bestämmelserna i 22 d §, 45 § tredje stycket, i vad avser hänvisningen till 22 d §, och 47 § andra stycket tillämpas även på verk och upptagningar som har tillkommit före ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna i 45 § tredje stycket, i vad avser hänvisningen till 6--8 och 26 §§, 46 § andra stycket, 47 § tredje stycket, 48 § tredje stycket, 49 § andra stycket och 61 § första stycket tredje meningen tillämpas även på verk som har tillkommit före ikraftträdandet, på radio- och televisionsutsändningar, upptagningar och framföranden som har ägt rum före ikraftträdandet och på sammanställningar som har gjorts före ikraftträdandet.
4. Bestämmelsen i 47 § första stycket tillämpas även på upptagningar som har gjorts före lagens ikraftträdande, förutsatt att den tid inom vilken en utsändning har gett rätt till ersättning enligt äldre bestämmelser då inte har löpt ut.
5. Bestämmelserna om skyddstid i 45 § andra stycket, 46 § första stycket och 48 § andra stycket tillämpas även på framföranden, ljudupptagningar samt ljudradio- och televisionsutsändningar som har ägt rum före lagens ikraftträdande, förutsatt att skyddstiden enligt äldre bestämmelser då inte har löpt ut.


Ändring 1986:1426
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1987-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:49, LU 1986/87:10, rskr 1986/87:65
Rubrik: Lag (1986:1426) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1987. Lagen tillämpas inte på kretsmönster som har tillkommit före ikraftträdandet.


Ändring 1987:800
Text: ändr. 41, 42 §§
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Rubrik: Lag (1987:800) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 1988.
2. Har upphovsmannen avlidit före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.


Ändring 1989:396
Text: ändr. 1, 11, 23, 24, 27 §§; nya 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraftträdande: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:85, 1988/89:LU34, rskr 1988/89:289
Rubrik: Lag (1989:396) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
Lagen tillämpas även på verk som har tillkommit före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 40 a § tillämpas även på överlåtelser som har ägt rum före ikraftträdandet.


Ändring 1991:1073
Text: ändr. 22 a §
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:149, 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Rubrik: Lag (1991:1073) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den skall tillämpas även på verk som har kommit till före ikraftträdandet. Vad som föreskrivs om verk gäller också framföranden, ljudupptagning, ljudradiosändning och televisionssändning som avses i 45, 46 och 48 §§ samt arbete som avses i 49 §.


Ändring 1992:1687
Text: ändr. 1, 11, 23, 27, 40 a, 53 §§, rubr. närmast före 40 a §; nya 11 a, 11 b, 57 a §§
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr 1992/93:125
Rubrik: Lag (1992:1687) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 391L0250
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 utom i fråga om 23 §. Vad gäller 23 § träder lagen i kraft den dag regeringen bestämmer. Har regeringen inte före den 1 januari 1994 satt lagen i kraft såvitt gäller 23 §, träder dock lagen i den delen aldrig i kraft. Har regeringen före den 1 januari 1994 satt lagen i kraft såvitt gäller 23 §, upphör lagen att gälla i den delen vid utgången av år 1993. Lag (1993:1008).
2. Lagen tillämpas även på verk som har tillkommit före i kraftträdandet utom så vitt gäller åtgärder som vidtagits eller rättigheter som förvärvats dessförinnan.


Ändring 1993:1007
Text: upph. 11 a, 11 b, 15 a, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 24 a §§; ändr. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 58 §§; nya 26 a-26 i §§, rubr. närmast före 11-13, 15-23, 25, 26, 26 c, 26 d, 26 g, 26 i
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:214, bet. 1992/93:LU44, rskr. 1992/93:413
Rubrik: Lag (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 utom i fråga om 19 § tredje meningen som träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
2. Lagen tillämpas även på verk som har kommit till före ikraftträdandet utom när det gäller åtgärder som har gjorts eller rättigheter som har förvärvats före den tidpunkten. Det som sägs i 19 § om uthyrning och andra jämförliga rättshandlingar avseende exemplar av litterära verk skall dock alltid tillämpas från tiden för ikraftträdandet.
3. Det som sägs i 2 tillämpas också i fråga om framföranden, upptagningar, utsändningar och arbeten som avses i 45, 46, 48, och 49 §§. I fråga om framföranden, ljudupptagningar och utsändningar för vilka skyddstiden enligt äldre bestämmelser löpte ut före den 1 juli 1986, gäller dock fjärde och femte punkterna i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1986:367) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lag (1993:1213).


Ändring 1993:1008
Text: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1687
Förarbeten: Prop. 1992/93:214, bet. 1992/93:LU44, rskr. 1992/93:413
Rubrik: Lag (1993:1008) om ändring i lagen (1992:1687) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 1993:1213
Text: ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1993:1007
Förarbeten: Prop. 1993/94:49, bet. 1993/94:LU10, rskr. 1993/94:24
Rubrik: Lag (1993:1213) om ändring i lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av 19 § tredje meningen i 1993:1007

Ändring 1994:190
Text: ändr. 1, 10, 16, 26 b, 26 d, 26 e, 58, 61, 62 §§; ny 49 a §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:109, bet. 1993/94:LU16, rskr. 1993/94:226
Rubrik: Lag (1994:190) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild skall upphöra att gälla.
2. Med de undantag som anges i punkterna 3--7 tillämpas de nya föreskrifterna även på verk och fotografiska bilder som har kommit till före ikraftträdandet.
3. Sådana exemplar av en fotografisk bild som har framställts med stöd av äldre föreskrifter, får även i fortsättningen fritt spridas och visas. De nya föreskrifterna tillämpas inte heller i övrigt när det gäller åtgärder som har gjorts eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.
4. Bestämmelserna om upphovsrättens giltighetstid i 43 och 44 §§ tillämpas på fotografiska verk som har kommit till före ikraftträdandet endast under förutsättning att skyddstiden enligt äldre bestämmelser inte har löpt ut vid ikraftträdandet.
5. Bestämmelsen om skyddstid i 49 a § tredje stycket tillämpas på fotografiska bilder som har kommit till före ikraftträdandet endast under förutsättning att skyddstiden enligt äldre bestämmelser inte har löpt ut vid ikraftträdandet.
6. Om de nya föreskrifterna i fråga om en viss fotografisk bild medför en kortare skyddstid än den som följer av äldre bestämmelser, skall de äldre bestämmelserna om skyddstid tillämpas.
7. Bestämmelsen i 10 § andra stycket tillämpas inte på kretsmönster som kom till före den 1 april 1987.


Ändring 1994:233
Text: ändr. 53, 57 §§; ny 53 a §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94:LU17, rskr. 1993/94:227
Rubrik: Lag (1994:233) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 1995:447
Text: ändr. 19, 26 d, 26 f, 45, 46, 47, 48, 49 a, 57, 61 §§, nya 52 a, 61 a §§, rubr. närmast före 45, 46, 47, 48, 49, 49 a §§
Ikraftträdande: 1995-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:58, bet. 1994/95:LU4, rskr. 1994/95:266, EGTL346/92 s61, EGTL248/93 s15
Rubrik: Lag (1995:447) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 392L0100 393L0083
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.
2. Bestämmelserna i 26 d § tredje stycket och 61 a § skall i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet inte tillämpas förrän den 1 januari 2000.
3. Bestämmelsen i 45 § tredje stycket såvitt gäller hänvisningen till 39 § första meningen skall inte tillämpas i fråga om avtal om filminspelning som har ingåtts före ikraftträdandet. I fråga om sådana avtal gäller dock att en utövande konstnär genom avtalet skall anses ha överlåtit rätt att genom filmen göra framförandet tillgängligt för allmänheten.
4. Med de undantag som anges i 5 och 6 skall de nya föreskrifterna tillämpas även på verk och prestationer som har kommit till före ikraftträdandet.
5. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas när det gäller åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 19 § andra stycket samt 45 och 46 §§ såvitt gäller hänvisningen till 19 § andra stycket skall dock alltid tillämpas från tiden för ikraftträdandet.
6. I fråga om framföranden, ljudupptagningar och utsändningar för vilka skyddstiden enligt äldre bestämmelser löpte ut före den 1 juli 1986 gäller 4 och 5 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1986:367) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.


Ändring 1995:1273
Text: ändr. 43, 44, 45, 46, 60, 62 §§; nya 2 a kap, 44 a §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:151, bet. 1995/96:LU1, rskr. 1995/96:34, EGTL290/93 s9
Rubrik: Lag (1995:1273) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 393L0098
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på verk som har kommit till före ikraftträdandet.
3. De nya bestämmelserna tillämpas inte när det gäller åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. De exemplar av ett verk som har framställts med stöd av äldre bestämmelser får fritt spridas och visas. Vad som sägs i 19 § andra stycket och 26 j § skall dock tillämpas.
4. Om någon efter utgången av upphovsrättens giltighetstid enligt de äldre bestämmelserna men före ikraftträdandet har börjat att förfoga över ett verk genom att framställa exemplar av det eller genom att göra det tillgängligt för allmänheten, får han utan hinder av de nya bestämmelserna om upphovsrättens giltighetstid i nödvändig och sedvanlig utsträckning fortsätta den planerade verksamheten dock längst till den 1 januari 2000. Sådan rätt till förfogande har under motsvarande förutsättningar även den som har vidtagit väsentliga åtgärder för att framställa exemplar av verket eller för att göra det tillgängligt för allmänheten. De exemplar av ett verk som framställs med stöd av dessa bestämmelser får fritt spridas och visas. Vad som sägs i 19 § andra stycket och 26 j § skall dock tillämpas.
5. Om upphovsrättens giltighetstid för ett visst verk vid tillämpningen av de nya bestämmelserna blir kortare än den skulle ha blivit vid tillämpning av äldre bestämmelser, tillämpas de äldre bestämmelserna om giltighetstid. Bestämmelserna i 44 § tredje stycket tillämpas dock alltid efter ikraftträdandet.
6. Det som sägs i punkterna 2 - 5 tillämpas också på framföranden och upptagningar som avses i 45 och 46 §§.


Ändring 1995:1274
Text: upph. 6 p övergångsbest. till 1995:447 delvis
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:151, bet. 1995/96:LU1, rskr. 1995/96:34, EGTL290/93 s9
Rubrik: Lag (1995:1274) om ändring i lagen (1995:447) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 393L0098
Övergångsbestämmelser:Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1995:447) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk att punkt 6 övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla så vitt avser framföranden och ljudupptagningar.


Ändring 1996:846
Text: ändr. 53 a §
Ikraftträdande: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Rubrik: Lag (1996:846) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 1997:309
Text: ändr. 45 §; ny 29 §
Ikraftträdande: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:129, bet. 1996/97:LU22, rskr. 1996/97:246
Rubrik: Lag (1997:309) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på verk och framföranden som har kommit till före ikraftträdandet.
3. De nya bestämmelserna tillämpas även på avtal om överlåtelse som har ingåtts före ikraftträdandet, dock inte på avtal som har ingåtts före den 19 november 1992. Beträffande avtal som har ingåtts därefter men före den 1 juli 1994 föreligger rätt till ersättning enligt de nya bestämmelserna endast om krav på ersättning har framställts före den 1 september 1997.


Ändring 1997:790
Text: ändr. 12, 19, 21, 26 b, 26 g, 49, 53, 61 §§, rubr. närmast före 26 g §
Ikraftträdande: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:111, bet. 1997/98:LU2, rskr. 1997/98:24, EGTL77/96 s20
Rubrik: Lag (1997:790) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 396L0009
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på verk och prestationer som har kommit till före ikraftträdandet. I fråga om arbeten som har framställts inom femton år före ikraftträdandet gäller rätt enligt 49 § till den 1 januari 2014.
3. De nya bestämmelserna tillämpas inte när det gäller åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. De exemplar av arbeten enligt 49 § som har framställts med stöd av äldre bestämmelser får fritt spridas och visas. Hänvisningen i 49 § tredje stycket till 19 § andra stycket skall dock tillämpas.
4. Om någon med stöd av äldre bestämmelser har börjat att förfoga över ett arbete enligt 49 § genom att framställa exemplar av det eller genom att göra det tillgängligt för allmänheten, får han trots de nya bestämmelserna i nödvändig och sedvanlig utsträckning fortsätta den planerade verksamheten, dock längst till den 1 januari 2000. Sådan rätt till förfogande har under motsvarande förutsättningar även den som före ikraftträdandet har vidtagit väsentliga åtgärder för att framställa exemplar av arbetet eller för att göra det tillgängligt för allmänheten. De exemplar av ett arbete som framställs med stöd av dessa bestämmelser får fritt spridas och visas. Hänvisningen i 49 § tredje stycket till 19 § andra stycket skall dock tillämpas.


Ändring 1998:1454
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 57 §, rubr. närmast före 53 §; nya 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 56 e, 56 f, 56 g, 56 h §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Rubrik: Lag (1998:1454) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 1998:1552
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 45, 46, 60, 61 §§, rubr. till 2 a kap. rubr. närmast före 26 j §; ny 26 k §, rubr. närmast före 26 k §
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:156, bet. 1998/99:LU3, rskr. 1998/99:22
Rubrik: Lag (1998:1552) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på verk och prestationer som har kommit till före ikraftträdandet.


Ändring 2000:92
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 26, 26 a §§
Ikraftträdande: 2000-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:35, bet. 1999/2000:KU14, rskr. 1999/2000:134
Rubrik: Lag (2000:92) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
2. De nya bestämmelserna i 9 och 26 a §§ tillämpas även på verk som ingår i en bilaga till ett beslut som meddelats före ikraftträdandet.
3. Den nya bestämmelsen i 26 § tillämpas även på uppgifter i verk som anförts muntligen eller skriftligen före ikraftträdandet.
4. En åtgärd som före ikraftträdandet har vidtagits med ett sådant verk som avses i punkterna 2 och 3 och som då var tillåten kan inte angripas med stöd av de nya bestämmelserna.


Ändring 2000:665
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 26 e §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262
Rubrik: Lag (2000:665) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2005:359
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; nuvarande 13, 26 d, 26 f, 26 i betecknas 42 c, 42 e, 42 f, 42 a §§; ändr. 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 k, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 49 a, 54, 58, 59, de nya 42 a, 42 c, 42 e, 42 f §§, rubr. närmast före 12, 16, 17, 30, 47 §§, rubr. närmast före 13, 26 i §§ sätts närmast före 42 c, 42 a §§; nya 11 a, 20 a, 26 l, 26 m, 42 b, 42 d, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e, 52 f, 52 g, 52 h, 57 b §§, rubr. närmast före 11 a, 14, 20 a, 42 b, 42 d, 42 e, 42 f, 52 b, 52 d, 52 f, 52 g, 52 h §§, nya kapitelrubr. närmast före rubr. före 42 a, 52 b §§
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:110, bet. 2004/05:LU27, rskr. 2004/05:247, EGTL167/2001 s10
Rubrik: Lag (2005:359) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 301L0029
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Med de undantag som anges i 3-5 skall de nya föreskrifterna även tilllämpas på verk och prestationer som har kommit till före ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser i 19 § första stycket skall fortfarande tillämpas på sådana exemplar av verk som med upphovsmannens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före ikraftträdandet.
4. Bestämmelsen i 46 § andra stycket om beräkning av skyddstiden för ljudupptagningar skall inte tillämpas på ljudupptagningar beträffande vilka skyddstiden löpt ut vid lagens ikraftträdande.
5. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.


Ändring 2005:360
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 53 a § betecknas 53 b §; ändr. 53 §, nya 53 b §, 55 §; ny 53 a §
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, 2004/05:LU27, rskr. 2004/05:237, 2004/05:247, EGTL167/2001 s10
Rubrik: Lag (2005:360) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 301L0029
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. För brott begångna innan denna lag trätt i kraft gäller 55 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2005:757
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 a §
Ikraftträdande: 2005-12-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:LU3, rskr. 2005/06:9
Rubrik: Lag (2005:757) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2006:680
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 56 g, 56 f §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:680) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2007:521
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 26 j §, rubr. närmast före 26 j §; ändr. 49 a, 60, 61 §§; nya 26 n, 26 o, 26 p §§, rubr. närmast före 26 n §
Ikraftträdande: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:79, bet. 2006/07:NU13, rskr. 2006/07:195, EGTL272/2001 s32
Rubrik: Lag (2007:521) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 301L0084
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Med det undantag som anges i 3 skall de nya bestämmelserna även tilllämpas på verk och prestationer som har kommit till före ikraftträdandet.
3. Har en vidareförsäljning av ett konstverk skett före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser.
4. Bestämmelsen i 26 p § tredje stycket skall dock tillämpas även på fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet, om inte fordran innan dess har preskriberats enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2008:1416
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 26 e §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:130
Rubrik: Lag (2008:1416) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2009:109
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 53 b, 54, 55, 56, 56 a, 56 b §§; nya 53 c, 53 d, 53 e, 53 f, 53 g, 53 h §§
Ikraftträdande: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16
Rubrik: Lag (2009:109) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 304L0048
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.
2. Bestämmelserna i 53 c53 f och 53 h §§ ska inte tillämpas när intrånget eller överträdelsen, eller försöket eller förberedelsen till intrånget eller överträdelsen, har begåtts före ikraftträdandet.


Ändring 2009:406
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:406) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2010:697
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 49 §; nya 25 a, 48 a §§
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331, EGTL95/2010 s1-24
Rubrik: Lag (2010:697) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 310L0013

Ändring 2010:1206
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 n §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1206) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2011:94
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 42 a, 45, 46, 48, 49, 49 a §§; ny 42 g §, rubr. närmast före 42 g §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:33, bet. 2010/11:NU9, rskr. 2010/11:148
Rubrik: Lag (2011:94) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2013:691
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 42 f, 42 g §§; ändr. 16, 21, 26 m, 26 p, 42 a, 42 b, 42 d, 42 e, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 49 a, 58 §§, rubr. närmast före 42 b, 42 c, 42 d, 42 e, 48 §§; nya 42 h, 45 a, 45 b, 45 c, 45 d §§, rubr. närmast före 42 h §
Ikraftträdande: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:141, bet. 2012/13:NU21, rskr. 2012/13:282, EUTL265/2011, s1
Rubrik: Lag (2013:691) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 311L0077
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på verk och prestationer som har tillkommit före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna i 45 § andra stycket och 46 § andra stycket ska dock inte tillämpas om skyddstiden har löpt ut vid lagens ikraftträdande.
3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. 45 a, 45 c och 45 d §§ ska dock tillämpas även på avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
4. Om inte annat uttryckligen har avtalats ska en överlåtelse, genom vilken en utövande konstnär före ikraftträdandet har överlåtit den rätt till en ljudupptagning som konstnären har enligt 45 § till en framställare av ljudupptagningar, anses omfatta även tid efter det att skyddstiden för den utövande konstnärens rätt enligt äldre bestämmelser löpt ut.


Ändring 2014:884
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 45, 46, 48, 49, 49 a, 58 §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d §§, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträdande: 2014-10-29
Förarbeten: Prop. 2013/14:206, bet. 2013/14:NU26, rskr. 2013/14:363, EUTL299/2012 s5, EUTL101/2013 s51
Rubrik: Lag (2014:884) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Celexnr: 312L0028, 312L0028R(01)

Ändring 2015:661
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 e §, rubr. närmast före 26 e §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2, rskr. 2015/16:12
Rubrik: Lag (2015:661) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2016:190
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 53 b, 53 e, 56 b, 58 §§
Ikraftträdande: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Rubrik: Lag (2016:190) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.


Ändring 2016:371
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 d §
Ikraftträdande: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202
Rubrik: Lag (2016:371) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2016:979
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 m, 26 p, 45 b §§
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:181, bet. 2016/17:NU5, rskr. 2016/17:20
Rubrik: Lag (2016:979) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2017:323
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 17, 21, 42 d §§, rubr. närmast före 16, 17, 42 d §§
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Rubrik: Lag (2017:323) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Tillstånd som har beslutats med stöd av 16 och 17 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande.


Ändring 2018:272
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 53 d, 53 g §§
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Rubrik: Lag (2018:272) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Ändring 2018:604
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 p §; ny 26 q §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:92, bet. 2017/18:NU14, rskr. 2017/18:278
Rubrik: Lag (2018:604) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om försäljningar som skett före år 2018.


Ändring 2018:1099
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 17 § betecknas 17 e §; ändr. den nya 17 e §, 26 k, 45, 46, 48, 49, 49 a, 52 f §§; nya 17, 17 a, 17 b, 7 c, 17 d, 17 f §§
Ikraftträdande: 2018-10-11 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:241, bet. 2017/18:NU21, rskr. 2017/18:362, direktiv (EU) 2017/1564
Rubrik: Lag (2018:1099) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 11 oktober 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.
SFS 1960:729

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1960-12-30

Senast ändrad:
2018-08-06

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1099