Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Lag (1952:166) om häradsallmänningar
Förarbeten: Rskr 1952:87
Uppslagsord: häradsallmänning

Ändring 1970:436
Text: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101

Ändring 1970:1016
Text: ändr. 5, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444

Ändring 1971:562
Text: ändr. 47 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222

Ändring 1971:1056
Text: ändr. 2, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1971:151, CU 28, rskr 319

Ändring 1975:678
Text: upph. 46 §; utgår rubr. närmast före 46 §; ändr. 2, 6, 9, 23, 40, 41, 45, 47 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212

Ändring 1981:796
Text: ändr. 12 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:796) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Ändring 1988:1312
Text: ändr. 23 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1312) om ändring i lagen (1952:166) omhäradsallmänningar

Ändring 1990:90
Text: ändr. 23, 40, 41 §§, 47 § 2 mom, rubr. närmast före 47 §
Ikraftträdande: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Rubrik: Lag (1990:90) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Frågor, som enligt bestämmelser i reglementen skall prövas av regeringen, skall i stället prövas av länsstyrelsen.


Ändring 1991:1872
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:48, 1991/92:SkU8, rskr 1991/92:98
Rubrik: Lag (1991:1872) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Ändring 1995:13
Text: ändr. 47 § 2 mom
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:13) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2000:230
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11-17 §§; ändr. 1, 8, 9, 10, 22 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Rubrik: Lag (2000:230) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Bestämmelserna i 14 och 15 §§ skall dock fortfarande tillämpas i fråga om mark som införlivats med häradsallmänning, eller sådan sockenallmänning som avses i 45 §, genom förordnande som har meddelats före lagens ikraftträdande.

Ändring 2002:370
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:92, bet. 2001/02:JuU20, rskr. 2001/02:247
Rubrik: Lag (2002:370) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Ändring 2005:1209
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51
Rubrik: Lag (2005:1209) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Ändring 2012:78
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Rubrik: Lag (2012:78) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar
SFS 1952:166

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1952-04-18

Senast ändrad:
2015-06-25

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2012:78