Författningen har upphävts / ska upphävas 1996-01-01 genom SFS 1995:1209
Myndighet: Finansdepartementet S6
Rubrik: Lag (1923:116) om hundskatt
Uppslagsord: hundskatt

Ändring 1942:402
Text: ändr. 1 § 1 mom

Ändring 1943:150
Text: ändr. 4 §

Ändring 1945:804
Text: ändr. 5 §

Ändring 1945:902
Text: ändr. 11 §

Ändring 1954:89
Text: ändr. 1 § 1 mom, 4-7, 9 §§

Ändring 1968:570
Text: ändr. 1 § 1 mom

Ändring 1969:718
Text: upph. 10 §; ändr. 4, 9 §§

Ändring 1980:516
Text: upph. 12 §; ändr. författningsrubr., 2 § 2, 3 mom, 4, 9 §§; ny 8 a §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1979/80:151, SkU 1979/80:57, rskr 1979/80:354
Rubrik: Lag (1980:516) om ändring i förordningen (1923:116) angående skatt för hundar

Ändring 1984:411
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:142, JuU 1983/84:28, rskr 1983/84:341
Rubrik: Lag (1984:411) om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt

Ändring 1985:254
Text: ändr. 1 § 1 mom
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:146, SkU 1984/85:54, rskr 1984/85:263
Rubrik: Lag (1985:254) om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt

Ändring 1988:85
Text: ändr. 11 §
Ikraftträdande: 1988-04-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:70, SkU 1987/88:20, rskr 1987/88:125
Rubrik: Lag (1988:85) om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt

Ändring 1994:1726
Text: ändr. 1 § 1 mom
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Rubrik: Lag (1994:1726) om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt

Ändring 1995:1209
Text: upph.
Förarbeten: Prop. 1995/96:18, bet. 1995/96:SkU3, rskr. 1995/96:11
Rubrik: Lag (1995:1209) om upphävande av lagen (1923:116) om hundskatt