Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Ikraftträdande: 1916-01-01
Uppslagsord: förmögenhetsrätt

Ändring 1955:231
Text: ändr. 31 §

Ändring 1955:629
Text: ikrafttr. av 1955:231

Ändring 1970:1006
Text: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444

Ändring 1975:246
Text: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1975:6, LU 1975:12, rskr 1975:91

Ändring 1976:185
Text: ändr. 36-38 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Rubrik: Lag (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Ändring 1977:672
Text: ändr. 17, 27 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Rubrik: Lag (1977:672) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Ändring 1981:799
Text: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:799) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Ändring 1987:329
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:72, LU 1986/87:23, rskr 1986/87:270
Rubrik: Lag (1987:329) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Har en rättshandling tillkommit före ikraftträdandet tillämpas 31 § i dess äldre lydelse.


Ändring 1988:1264
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1264) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Ändring 1994:1513
Text: ändr. 36 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:17, bet. 1994/95:LU5, rskr. 1994/95:76
Rubrik: Lag (1994:1513) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas även på rättshandlingar som har företagits före ikraftträdandet.
3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol prövas enligt äldre bestämmelser.