Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Förvaltningslag (2017:900)
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2
Uppslagsord: förvaltningslag
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
SFS 2017:900

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2017-09-28

Först inlagd:
2017-10-10

Senast ändrad:
2017-10-10

Uppdaterad: