Myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet I
Rubrik: Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Ikraftträdande: 2011-01-01
Uppslagsord: utlänning
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:1441
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18, 20, 24, 26, 27, 28, 33, 34 §§; ny p 4 övergångsbest.
Rubrik: Förordning (2010:1441) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ändring 2011:1231
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 34 §§
Ikraftträdande: 2012-01-10 överg.best.
Rubrik: Förordning (2011:1231) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2012.
2. Bestämmelserna i 11 och 34 §§ i deras nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari 2012.


Ändring 2012:859
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 29, 34 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:859) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari 2013.


Ändring 2012:998
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 7, 12, 15, 42 §§; ny 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraftträdande: 2013-02-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:998) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.
2. Bestämmelserna i 5 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om schablonersättningar enligt 10-14 och 17 §§ och ersättning för kostnader enligt 22, 24-26, 32, 33, 34 och 36 §§ för tid från och med den 1 januari 2012.
3. De nya bestämmelserna i 32 a § tillämpas för kostnader som uppkommit efter ikraftträdandet.
4. Den första ansökan om ersättning för kostnader enligt 22, 24-26, 33 och 34 §§ för utlänningar som avses i 5 § tredje stycket och som har tagits emot i en kommun senast den 31 december 2012, ska ha kommit in till Migrationsverket inom två år från utgången av den period ansökan avser.


Ändring 2013:7
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 8, 40, 42, 43 §§; ny 37 a §, rubr. närmast före 37 a §
Ikraftträdande: 2013-03-01
Rubrik: Förordning (2013:7) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ändring 2013:1085
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 9, 11, 16, 32 a §§; nya 3 a, 5 a, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 a , 14 d §§
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:1085) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd före den 1 januari 2014 gäller 5 § i sin äldre lydelse.
3. Utbetalning enligt 14 c § görs första gången för utlänningar som tagits emot från och med den 1 januari 2014. Beräkningen enligt 14 a och 14 b §§ ska göras utifrån kommunmottagandet under 2013. Utbetalning för mottagande under 2014 får göras även till en kommun som den 1 januari 2014 inte träffat en överenskommelse om mottagande under året, om kommunen senast den 1 juli samma år träffat en sådan överenskommelse och 14 a § i övrigt är uppfylld. Kommunen har i sådant fall rätt till ersättning med 5 000 kr per under året bosatt utlänning.
4. Utbetalning enligt 14 d § görs första gången för utlänningar som tagits emot från och med den 1 januari 2014. Utbetalning för mottagande under 2014 får göras även till en kommun som den 1 januari 2014 inte träffat en överenskommelse om mottagande under året, om kommunen senast den 1 juli samma år träffat en sådan överenskommelse.


Ändring 2014:367
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8, 37, 37 a, 43 §§; ny 37 b §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Rubrik: Förordning (2014:367) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ändring 2014:1416
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 34 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:1416) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting har haft före ikraftträdandet.


Ändring 2015:228
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a, 5 a, 6, 15, 17, 18, 28, 32, 34, 36, 37, 37 a §§
Ikraftträdande: 2015-06-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:228) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Bestämmelsen i 3 a § i den nya lydelsen ska tillämpas på ersättningar som avser tid från och med den 1 januari 2014.
3. Bestämmelsen i 6 § i den nya lydelsen ska tillämpas för tid från och med den 1 januari 2014.
4. Bestämmelserna i 15, 17, 18, 28, 32, 34 och 36 §§ i den nya lydelsen ska tillämpas på kostnader som en kommun eller ett landsting har haft för tid från och med den 1 januari 2014. Schablonersättningen för hälsoundersökning enligt 34 § ska dock för tiden fram till och med den 31 december 2014 uppgå till 2 070 kronor.


Ändring 2015:883
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 a, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast efter 14 §, rubr. närmast före 14 a, 14 d §§; ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:883) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 3 a och 14 a14 d §§ gäller fortfarande för utbetalningar som avser ersättning för mottagande före den 1 januari 2016.


Ändring 2015:1009
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28, 29, 30, 31 §§; nya 30 a, 30 b §§
Ikraftträdande: 2016-01-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:1009) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 2831 §§ i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2016.
3. För ersättningar för belagda platser som avser tid före den 1 januari 2016 får ansökan göras till och med den 31 december 2016 trots den nya bestämmelsen i 30 b §.


Ändring 2016:42
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 7, 9, 32, 32 a, 37, 42 §§
Ikraftträdande: 2016-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:42) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. För ersättning för hyreskostnader som en kommun har haft före den 1 mars 2016 gäller i 32 a § i den äldre lydelsen.


Ändring 2016:462
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Rubrik: Förordning (2016:462) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ändring 2016:751
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 37, 37 a §§
Ikraftträdande: 2016-09-01
Rubrik: Förordning (2016:751) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ändring 2016:1205
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 11 a, 34 §§
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:1205) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som uppkommit före ikraftträdandet.


Ändring 2017:6
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2017-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:6) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.
2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen tillämpas dock för utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 september 2016.


Ändring 2017:199
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 20, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast efter 27 §; nya 29 a, 29 b, 29 c, 31 a §§, rubr. närmast före 28, 29, 30, 31 §§
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:199) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om kostnader som har uppkommit före den 1 juli 2017. Ansökan om ersättning för sådana kostnader ska ha kommit in senast den 31 december 2017.


Ändring 2017:487
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 5, 5 a, 5 b, 6, 15, 18, 28, 32, 32 a, 34, 36, 37, 37 a §§; ny 5 b §
Ikraftträdande: 2017-07-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:487) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017.
2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen tillämpas dock för utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 juni 2017.


Ändring 2017:1167
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:1167) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller för ersättning för ekonomiskt bistånd som avser utlänningar som inte har rätt till en etableringsplan enligt 6 § andra stycket 3 den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller som har eller har haft en etableringsplan enligt samma lag.


Ändring 2017:1321
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 11, 34 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:1321) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.


Ändring 2018:226
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18, 25 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2018:226) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.


Ändring 2018:1057
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 42 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Rubrik: Förordning (2018:1057) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ändring 2018:1085
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2018:1085) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller för ersättning för utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd före ikraftträdandet.
SFS 2010:1122

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-09-10

Först inlagd:
2010-09-28

Senast ändrad:
2018-06-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1085