Myndighet: Näringsdepartementet RS N
Rubrik: Plan- och bygglag (2010:900)
Ikraftträdande: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, 2009/10:184, 2009/10:215, bet. 2009/190:CU25, 2009/10:MJU24, 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:366
Uppslagsord: plan- och bygglag
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:1983
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 41 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2011:335
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår 9 kap. 30, 31 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16, 32 §§, 5 kap. 1, 2, 5 §§, 6 kap. 5, 8, 20 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19 §§, 9 kap. 3, 25, 35, 42 §§, 10 kap. 7 §, 11 kap. 20, 39, 41 §§, 12 kap. 8 §, 13 kap. 9, 16 §§, 14 kap. 10, 11 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. till 16 kap., rubr. närmast före 9 kap. 39 §, 16 kap. 1 §, p 7, 13 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 4 kap. 18 a §, 9 kap. 30, 31, 31 a, 31 b, 41 a, 41 b §§, rubr. närmast före 9 kap. 41 §, p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199
Rubrik: Lag (2011:335) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2011:336
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 41 § i 2010:1983
Förarbeten: Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199
Rubrik: Lag (2011:336) om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2011:413
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Bet. 2010/11:CU26, rskr. 2010/11:215
Rubrik: Lag (2011:413) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2011:795
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 21, 22, 25 §§, 10 kap. 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
Rubrik: Lag (2011:795) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Celexnr: 308R0765

Ändring 2012:187
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap. 19, 20 §§, 6 kap. 2, 11 §§, 14 kap. 21 §, rubr. närmast före 6 kap. 2 §; ändr. 4 kap. 42 §
Ikraftträdande: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Rubrik: Lag (2012:187) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden om exploateringssamverkan enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.


Ändring 2012:444
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 34 §, 5 kap. 7, 16 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Rubrik: Lag (2012:444) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vägar och järnvägar som planeras eller prövas enligt väglagen (1971:948) eller lagen (1995:1649) om byggande av järnväg i den lydelse lagarna hade före den 1 januari 2013.


Ändring 2012:820
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 10 §, p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:28, bet. 2012/13:CU2, rskr. 2012/13:68
Rubrik: Lag (2012:820) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelserna i 15 kap. 10 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 2 maj 2011.


Ändring 2013:306
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 19, 20, 21 §§, 11 kap. 1, 8, 25, 26 §§, 16 kap. 6 §; nya 8 kap. 22 a, 11 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 66 §§, rubr. närmast före 11 kap. 66 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:93, bet. 2012/13:CU20, rskr. 2012/13:232, EUTL88/2011 s5
Rubrik: Lag (2013:306) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Celexnr: 311R0305

Ändring 2013:307
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 52 §; ny 11 kap. 53 a §
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:104, bet. 2012/13:CU21, rskr. 2012/13:233
Rubrik: Lag (2013:307) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelserna i 11 kap. 53 a § tillämpas dock för tid från och med den 2 maj 2011.


Ändring 2013:867
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:178, bet. 2013/14:CU5, rskr. 2013/14:39
Rubrik: Lag (2013:867) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 1 januari 2014.


Ändring 2014:224
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 5 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 33 §, 10 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:59, bet. 2013/14:CU22, rskr. 2013/14:205
Rubrik: Lag (2014:224) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för översiktsplaner som har påbörjats före den 1 juli 2014.


Ändring 2014:228
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 16, 19, 23 §§
Ikraftträdande: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25, rskr. 2013/14:212
Rubrik: Lag (2014:228) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2014:477
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 4, 8 §§, 10 kap. 2, 14, 23 §§; nya 9 kap. 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e §§
Ikraftträdande: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:127, bet. 2013/14:CU32, rskr. 2013/14:287
Rubrik: Lag (2014:477) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.
2. För åtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 2 kap. 6 § i dess äldre lydelse.
3. Har en kommun, före ikraftträdandet, med stöd av 9 kap. 8 § första stycket 2 a bestämt att bygglov krävs för att vidta en åtgärd som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3 ska bygglov krävas även för sådana åtgärder som avses i 4 a4 c §§, till dess att kommunen bestämmer annat.


Ändring 2014:769
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:769) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2014:862
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24, rskr. 2013/14:310
Rubrik: Lag (2014:862) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2014:900
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 23 §§, rubr. närmast före 6 kap. 3, 12 §§, p 14 övergångsbest.; ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 7, 8, 14, 16, 33, 35, 36, 42 §§, 5 kap. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 32, 36, 39 §§, 6 kap. 1, 13, 14, 15, 16, 39 §§, 9 kap. 4, 6, 8, 11, 30, 31 a, 31 b, 33 §§, 10 kap. 23, 36 §§, 11 kap. 33, 37, 38 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 3, 10, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 5 kap. 11, 18 §§, 6 kap. 13, 39 §§; nya 5 kap. 7 a, 11 a, 11 b, 11 c, 18 a, 22 a, 38 a, 38 b §§, 6 kap. 2, 40, 41, 42, 43 §§, 8 kap. 4 a §, 9 kap. 30 a, 31 c, 31 d, 31 e, 32 a, 37 a §§, 11 kap. 32 a §, rubr. närmast före 6 kap. 43 §, nya p 18, 19, 20 övergångsbest.
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:126, bet. 2013/14:CU31, rskr. 2013/14:366
Rubrik: Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden om detaljplaner och områdesbestämmelser som har påbörjats före den 1 januari 2015 och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut om sådana detaljplaner och områdesbestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
3. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ansökningar som har gjorts före den 1 januari 2016 avseende länsstyrelsens prövning enligt den upphävda 6 kap. 5 § om skyldighet att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme.
4. Beslut enligt de upphävda 6 kap. 3 och 4 §§ om skyldighet att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme ska upphöra att gälla den dag då genomförandetiden för detaljplanen går ut, dock tidigast efter utgången av år 2018.
5. Om en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen (1973:1149) eller ett mål om inlösen enligt 6 kap. 13 §, 14 kap. 14 eller 15 § pågår när beslut som avses i punkten 4 ska upphöra att gälla, ska besluten att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme fortsätta att gälla till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort. Detsamma ska gälla för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant förrättningsärende eller inlösenmål till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
6. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för exploateringsavtal som avser sådana ärenden om detaljplaner som har påbörjats före den 1 januari 2015.


Ändring 2014:902
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 14 §, 9 kap. 40 §; nya 2 kap. 6 a §, 4 kap. 33 a §
Ikraftträdande: 2015-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:128, bet. 2013/14:CU33, rskr. 2013/14:381
Rubrik: Lag (2014:902) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 januari 2015 och mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.


Ändring 2014:1014
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 17 §
Ikraftträdande: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358
Rubrik: Lag (2014:1014) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2015:235
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2015-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168
Rubrik: Lag (2015:235) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut om sådana mål och ärenden till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort.


Ändring 2015:668
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33, 39 §§, 5 kap. 13, 38 a §§, 9 kap. 25, 41, 41 a §§, 10 kap. 14, 23 §§, 13 kap. 15 §, 16 kap. 8 §; ny 5 kap. 38 c §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:122, bet. 2015/16:CU3, rskr. 2015/16:18
Rubrik: Lag (2015:668) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. För ärenden om detaljplaner som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 4 kap. 33 § och 5 kap. 13 § i den äldre lydelsen. Detsamma gäller för mål och ärenden som avser överklagande av beslut om sådana detaljplaner till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort.


Ändring 2016:140
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 8 §, 16 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2016-04-20
Förarbeten: Prop. 2015/16:59, bet. 2015/16:CU12, rskr. 2015/16:152, direktiv 2014/33/EU
Rubrik: Lag (2016:140) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2016:252
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap. 3, 8, 9, 16, 18 §§; ny 13 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2016-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:55, bet. 2015/16:CU16, rskr. 2015/16:166
Rubrik: Lag (2016:252) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som kommunen har meddelat före den 1 juni 2016.


Ändring 2016:537
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246, direktiv 2014/61/EU
Rubrik: Lag (2016:537) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för åtgärder som kräver bygglov om ansökan om bygglov har gjorts före den 1 januari 2017 och för åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § om sådan anmälan har gjorts före denna tidpunkt.


Ändring 2017:181
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §, 6 kap. 39, 40, 42 §§
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:45, bet. 2016/17:TU9, rskr. 2016/17:163
Rubrik: Lag (2017:181) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2017:266
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 9 kap. 33 a §
Ikraftträdande: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:137, bet 2016/17:CU21, rskr. 2016/17:207
Rubrik: Lag (2017:266) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2017:267
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 kap. 33 a §
Ikraftträdande: 2023-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:137, bet 2016/17:CU21, rskr. 2016/17:207
Rubrik: Lag (2017:267) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.
2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för mål och ärenden som har påbörjats före den 1 maj 2023 och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i sådana mål och ärenden till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort.
3. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande i fråga om förlängning av ett lov som har getts med stöd av bestämmelsen.


Ändring 2017:424
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 27 §, 9 kap. 5, 8, 30 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 6 §, 13 kap. 6, 16 §§; nya 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§, 9 kap. 3 a, 3 b, 5 a, 6 a §§, 11 kap. 10 a §, 13 kap. 5 a, 10 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 10 a §, 9 kap. 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:151, bet. 2016/17:CU20, rskr. 2016/17:276
Rubrik: Lag (2017:424) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Har en länsstyrelse före den 1 juli 2017 enligt 11 kap. 10 § första stycket beslutat om överprövning, ska tidsfristen om två månader i 11 kap. 11 § andra stycket räknas från den 1 juli 2017.
3. Har en kommun, före ikraftträdandet, med stöd av 9 kap. 8 § första stycket 2 a bestämt att bygglov krävs för att vidta en åtgärd som avses i 9 kap. 4 b §, ska bygglov krävas även för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 5 a §, till dess kommunen bestämmer annat.


Ändring 2017:568
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281
Rubrik: Lag (2017:568) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2017:761
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 19 §, 7 kap. 3, 9 §§, 12 kap. 5, 6 §§, 13 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Rubrik: Lag (2017:761) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.


Ändring 2017:965
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 kap. 31 §; nuvarande 3 kap. 8, 9 §§ betecknas 3 kap. 9, 8 §§; ändr. 3 kap. 4, 7 §§, den nya 9 §, 14, 25 §§, 4 kap. 34 §, 5 kap. 11, 17, 18, 39 §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 § sätts närmast före 3 kap. 8 §; ny 4 kap. 33 b §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20, direktiv 2011/92/EU
Rubrik: Lag (2017:965) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden om planer som har påbörjats före ikraftträdandet.


Ändring 2017:985
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 16 kap. 13 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:195, bet. 2017/18:CU3, rskr. 2017/18:19
Rubrik: Lag (2017:985) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2018:59
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 20, 21 §§, 11 kap. 26 §, 13 kap. 16 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 6, 11 §§
Ikraftträdande: 2018-04-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:42, bet. 2017/18:CU5, rskr. 2017/18:138
Rubrik: Lag (2018:59) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar som har släppts ut på marknaden före den 21 april 2018 och för linbaneanläggningar som har installerats före den 21 april 2018.


Ändring 2018:578
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11 kap. 4 §; ändr. 12 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Rubrik: Lag (2018:578) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2018:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 § och 9 kap. 5, 30 §§; ny 16 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:132, bet. 2017/18:CU28, rskr. 2017/18:301
Rubrik: Lag (2018:636) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2018:674
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 9 kap. 42 a §, rubr. närmast före 9 kap. 42 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:240, bet. 2017/18:CU13, rskr. 2017/18:335
Rubrik: Lag (2018:674) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Tidsfristen i 9 kap. 42 a § första stycket gäller inte för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2018:845
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap. 8, 16 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:845) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2018:1136
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 1, 27 §§, 12 kap. 8 §, 16 kap. 8 §; nya 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a, 44, 45, 46, 47 §§, 12 kap. 8 a §, rubr. närmast före 9 kap. 44 §
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:210, bet. 2017/18:CU27, rskr. 2017/18:366.
Rubrik: Lag (2018:1136) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om lov, förhandsbesked och anmälningar som avses i 9 kap. 16 § och som inkommit till byggnadsnämnden före ikraftträdandet.


Ändring 2018:1324
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 8 §; ny 9 kap. 3 c §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:197, bet. 2017/18:CU32, rskr. 2017/18:371
Rubrik: Lag (2018:1324) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2018:1325
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:167, bet. 2017/18:CU34, rskr. 2017/18:403
Rubrik: Lag (2018:1325) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Ändring 2018:1370
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:163, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440
Rubrik: Lag (2018:1370) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i ärenden om antagande eller ändring av översiktsplan som har påbörjats före ikraftträdandet.
SFS 2010:900

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-07-01

Först inlagd:
2010-07-13

Senast ändrad:
2018-08-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1370