Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Skollag (2010:800)
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Uppslagsord: skollag
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:877
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Rubrik: Lag (2010:877) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 december 2010 och ska tillämpas på ut- bildning från och med den 1 juli 2012.


Ändring 2010:1311
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 32 §, 22 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1311) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2010:1997
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 22 §, 29 kap. 26 §; nya 10 kap. 6 a §, 15 kap. 8 a §, rubr. närmast före 15 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2011-02-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81
Rubrik: Lag (2010:1997) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011. Bestämmelserna i 15 kap. 22 § första stycket tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.


Ändring 2010:2022
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 13 kap. 15, 16, 17 §§ betecknas 13 kap. 22, 23, 24 §§; ändr. 3 kap. 13 §, 10 kap. 15, 16, 18, 19 §§, 11 kap. 19, 22 §§, 12 kap. 15, 16, 18 och 19 §§, 13 kap. 1 §, rubr. närmast före 13 kap. 15, 16, 17 §§ sätts närmast före 13 kap. 22, 23, 24 §; nya 13 kap. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 13 kap. 15, 16, 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:219, bet. 2010/11:UbU3, rskr. 2010/11:137
Rubrik: Lag (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2012.


Ändring 2011:189
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 12 §, 2 kap. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 §§, 3 kap. 16 §, 27 kap. 4, 5, 6 §§, 28 kap. 3, 4 §§, rubr. till 27 kap., rubr. närmast före 2 kap. 13 §, 27 kap. 1, 4 §§, 28 kap. 4 §; nya 2 kap. 16 a, 16 b §§, 27 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 23 §, 27 kap. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171
Rubrik: Lag (2011:189) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Lag (2012:493).
2. Bestämmelserna i 2 kap. 17, 18 och 22 §§ i sina nya lydelser tillämpas från och med den 1 juli 2012. För tid dessförinnan gäller dessa bestämmelser i deras äldre lydelse. Lag (2012:493).
3. Bestämmelserna i 2 kap. 13, 15 och 20 §§ samt 3 kap. 16 § i sina nya lydelser tillämpas från och med den 1 december 2013. För tid dessförinnan gäller dessa bestämmelser i deras äldre lydelse. Lag (2012:493).
4. Bestämmelserna i 2 kap. 15 § i den äldre lydelse som enligt 3 gäller till och med den 30 november 2013 är dock tillämpliga endast om ansökan om behörighetsbeviset har kommit in till Högskoleverket före den 1 juli 2011. Lag (2012:493).
5. Trots vad som anges i 3 gäller 2 kap. 15 § i sin äldre lydelse även för tid efter den 30 november 2013 för handläggning av ärenden som avses i 4. Efter den 31 december 2012 handläggs sådana ärenden av Universitets- och högskolerådet. Lag (2012:919).
6. Bestämmelsen i 2 kap. 16 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande till dess att ärenden som avses i 4 har avgjorts. Lag (2012:493).
7. Bestämmelsen i 28 kap. 4 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande för överklagande av beslut i ärenden som avses i 4. Lag (2012:493).
8. Vid tillämpningen av 2 kap. 20 § i sin äldre lydelse jämställs legitimation med behörighetsbevis. Lag (2012:493).
9. Trots vad som anges i 2 kap. 20 § i sin äldre lydelse får den som inte uppfyller kraven i första stycket samma paragraf anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning, om han eller hon ska undervisa på individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Detta gäller dock bara om
a) det saknas sökande som har utbildning som är avsedd för undervisning på den aktuella kursen,
b) den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa på den aktuella kursen, och
c) det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen. Lag (2012:493).


Ändring 2011:876
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 21 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 4, 21 §§, 15 kap. 32 §; nya 11 kap. 23 a §, 13 kap. 21 a §
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:94, bet. 2010/11:UbU16, rskr. 2010/11:304
Rubrik: Lag (2011:876) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Bestämmelsen i 11 kap. 23 a § ska tillämpas vid betygssättning i årskurs 8 från och med höstterminen 2011 och i övrigt från och med höstterminen 2012.
3. Bestämmelserna i 10 kap. 21 §, 12 kap. 21 § och 13 kap. 21 a § ska tilllämpas från och med höstterminen 2012.


Ändring 2011:877
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 11 §; nya 16 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:104, bet. 2010/11:UbU17, rskr. 2010/11:305
Rubrik: Lag (2011:877) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2011:878
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2010/11:94, bet. UbU16, rskr. 2010/11:304
Rubrik: Lag (2011:878) om ändring i lagen (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2012:109
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 18, 19 kap.; ändr. 7 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 15 kap. 5, 14 §§, 17 kap. 16 §, 20 kap. 6, 27, 28, 30 §§, 21 kap. 1, 5, 11, 16, 18, 20 §§, 22 kap. 21, 22, 24 §§, 28 kap. 5, 12, 13 §§, 29 kap. 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 21 kap. 5 §; nya 18, 19 kap., 7 kap. 5 a, 5, b, 21 kap. 5 a, 20 a, 20 b §§, bil. 4, 5
Ikraftträdande: 2012-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:50, bet. 2011/12: UbU9, rskr. 2011/12:141
Rubrik: Lag (2012:109) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2012 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013.
2. De nya bestämmelserna i 29 kap. 24 § tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2011. De nya bestämmelserna i 20 kap. 6, 27, 28 och 30 §§ samt 22 kap. 21, 22 och 24 §§ ska dock tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2012.
3. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2011 i fråga om 29 kap. 24 § och före den 1 juli 2012 i fråga om 20 kap. 6, 27, 28 och 30 §§ samt 22 kap. 21, 22 och 24 §§ och i övrigt för utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2013, om inte annat följer av 4 eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 5.
4. För utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2013 ska dock de nya bestämmelserna i 18 kap. 32 § tillämpas från och med den 1 juli 2013.
5. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att elever som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2013 och som fullföljer denna senare än fem år från det att den påbörjades, ska fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som har påbörjats efter den 30 juni 2013.


Ändring 2012:120
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 33 §, 26 kap. 1 §; ny 26 kap. 28 §, rubr. närmast före 26 kap. 28 §
Ikraftträdande: 2012-04-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:49, bet. 2011/12:UbU10, rskr. 2011/12:151
Rubrik: Lag (2012:120) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2012:493
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande p 2, 3, 4, 5 övergångsbest. betecknas 4, 5, 6, 7; ändr. 3 kap. 16 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest., de nya p 4, 5, 6, 7; nya p 2, 3, 6, 9 övergångsbest. till 2011:189
Ikraftträdande: 2012-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:144, bet. 2011/12:UbU20, rskr. 2011/12:277
Rubrik: Lag (2012:493) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 i fråga om 3 kap. 16 § och i övrigt den 30 juni 2012.


Ändring 2012:919
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 5 övergångsbest. till 2011:189
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Rubrik: Lag (2012:919) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2012:958
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:958) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2013:248
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §; bil. 1
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:64, bet. 2012/13:UbU16, rskr. 2012/13:199
Rubrik: Lag (2013:248) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 och tillämpas första gången höstterminen 2013 för elever som påbörjar årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
2. För elever i grundskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2 respektive årskurs 3 gäller följande:
– den totala undervisningstiden ska vara minst 6 745 timmar respektive 6 705 timmar,
– undervisningstiden i matematik ska vara minst 980 timmar respektive 940 timmar, och
– undervisningstiden i matematik samt antalet timmar i timplanen för svenska eller svenska som andraspråk och engelska får inte minskas vid skolans val.
3. För elever i grundsärskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2 respektive 3 ska den totala undervisningstiden vara minst 6 745 timmar respektive 6 705 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.
4. För elever i specialskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2, 3 respektive 4 ska den totala undervisningstiden vara minst 7 935 timmar, 7 905 timmar respektive 7 875 timmar.
5. För elever i sameskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2 respektive 3 ska den totala undervisningstiden vara minst 4 280 timmar respektive 4 240 timmar.
6. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för elever som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 4 eller en högre årskurs i grundskolan, grundsärskolan eller sameskolan eller årskurs 5 eller en högre årskurs i specialskolan.


Ändring 2013:298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 8, 15 §§, 29 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:58, bet. 2012/13:UbU12, rskr. 2012/13:208
Rubrik: Lag (2013:298) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bestämmelserna i 28 kap. 8 och 15 §§ i sina nya lydelser tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.


Ändring 2013:530
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap. 24 §, rubr. närmast före 2 kap. 24 §; ändr. 2 kap. 1, 16, 16 b, 22 §§, 18 kap. 32 §, 28 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:136, bet. 2012/13:UbU15, rskr. 2012/13:266
Rubrik: Lag (2013:530) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. De upphävda bestämmelserna i 2 kap. 24 § första, andra och fjärde styckena gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Statens skolverk före ikraftträdandet.
3. Bestämmelsen i 28 kap. 3 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Statens skolverk före ikraftträdandet.


Ändring 2013:796
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 12, 13 §§, 11 kap. 15, 16 §§, 12 kap. 1, 12, 13 §§, 13 kap. 12, 13 §§; nya 11 kap. 16 a §, 12 kap. 13 a §
Ikraftträdande: 2013-11-19
Förarbeten: Prop. 2012/13:195, bet. 2013/14:UbU5, rskr. 2013/14:19
Rubrik: Lag (2013:796) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2013:823
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 13, 15, 16, 16 b, 17, 20 §§, 3 kap. 16 §, 28 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:187, bet. 2013/14:UbU6, rskr. 2013/14:27
Rubrik: Lag (2013:823) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 i fråga om 2 kap. 13, 15, 16, 16 b, 17 och 20 §§ och 28 kap. 3 § samt i övrigt den 2 december 2013.


Ändring 2014:417
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 16, 16 b §§, 27 kap. 4 §, 28 kap. 3 §; ny 2 kap. 22 a §, rubr. närmast före 2 kap. 22 a §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:220, bet. 2013/14:UbU17, rskr. 2013/14:264
Rubrik: Lag (2014:417) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2014:422
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 16 kap. 11 b §, betecknas 16 kap. 11 c §; ny 16 kap. 11 b §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265
Rubrik: Lag (2014:422) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2014:456
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1, 8, 9 §§, 10 kap. 13 §, 11 kap. 16, 16 a §§, 12 kap. 13, 13 a §§, 13 kap. 13 §; ny 3 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:160, bet. 2013/14:UbU19, rskr.2013/14:291
Rubrik: Lag (2014:456) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2014:458
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1, 10, 17, 20 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 7, 16, 34 §§, 11 kap. 10, 19, 33 §§, 12 kap. 7, 16 §§, 13 kap. 7, 17 §§, 15 kap. 19 §, 18 kap. 19 §; ny 2 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:148, bet. 2013/14:UbU21, rskr. 2013/14:292
Rubrik: Lag (2014:458) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 2 kap. 1, 8 a, 10, 17 och 20 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 16 och 34 §§, 11 kap. 19 och 33 §§, 12 kap. 16 § samt 13 kap. 17 § och i övrigt den 1 juli 2015.


Ändring 2014:530
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 12 §, 15 kap. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 22, 25, 31 §§, 28 kap. 12, 13 §§; nytt 17 a kap.
Ikraftträdande: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:188, bet. 2013/14:UbU20, rskr. 2013/14:315
Rubrik: Lag (2014:530) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Lagen tillämpas på utbildning som påbörjats efter den 1 juli 2015.


Ändring 2014:775
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 23 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:775) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2014:903
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 22 §, 10 kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 §, 24 kap. 7 §, 26 kap. 1, 2, 10, 13, 27 §§, 29 kap. 1, 19 §§; nya 2 kap. 5 a §, 26 kap. 9 a §, 29 kap. 19 a §, rubr. närmast före 26 kap. 9 a §, 29 kap. 19 a §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:112, prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:UbU22,
Rubrik: Lag (2014:903) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015 i fråga om 29 kap. 19 § och i övrigt den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a § och 26 kap. 13 § ska tillämpas på huvudmän som har ansökt om godkännande efter den 1 oktober 2014.
3. Bestämmelserna i 29 kap. 19 § ska tillämpas på utbildningar som påbörjas efter utgången av juni 2015.


Ändring 2014:960
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Rubrik: Lag (2014:960) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2014:1002
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 15 §, 18 kap. 15 §, 29 kap. 9 §, rubr. närmast före 29 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354
Rubrik: Lag (2014:1002) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Kommunernas ansvar enligt 29 kap. 9 § gäller inte ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på ett specialutformat program i gymnasiesärskola, som har påbörjats före den 1 juli 2013.


Ändring 2014:1013
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 6, 18 §§, 10 kap. 9, 36 §§; nya 9 kap. 6 a §, 10 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2014-07-22
Förarbeten: Prop. 2013/14:229, bet. 2013/14:UbU27, rskr. 2013/14:365
Rubrik: Lag (2014:1013) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2015:73
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 29 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 29 kap. 15 §; ändr. 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 12 kap. 24 §, 16 kap. 52, §, 17 kap. 31, 35 §§, 19 kap. 45 §, 29 kap. 1, 17 §§
Ikraftträdande: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:39, bet. 2014/15:UbU5, rskr. 2014/15:109
Rubrik: Lag (2015:73) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 29 kap. 1, 15 och 16 §§ och i övrigt den 1 juli 2015.


Ändring 2015:176
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 25 §, 11 kap. 25 §, 16 kap. 43, 49 §§, 17 kap. 19 §, 19 kap. 35, 42 §§, 24 kap. 1, 8, 9, 16, 17, 20 §§, rubr. närmast före 19 kap. 43 §; nya 16 kap. 49 a §, 17 kap. 21 a, 26 a §§, 19 kap. 40 a, 42 a, 44 a §§
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:43, bet. 2014/15:UbU4, rskr. 2014/15:136
Rubrik: Lag (2015:176) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2015:194
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §, 23 kap. 1, 4 §§; ny 29 kap. 22 a §
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:44, bet. 2014/15:UbU3, rskr. 2014/15:141
Rubrik: Lag (2015:194) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2015:246
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 8 §§, 10 kap. 5, 31 §§, 11 kap. 7, 30 §§, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §, 17 kap. 3, 12 §§; nya 3 kap. 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f §§, rubr. närmast före 3 kap. 6, 7, 12 a, 12 b, 12 c, 12 e, 12 f §§
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:45, bet. 2014/15:UbU6, rskr. 2014/15:177
Rubrik: Lag (2015:246) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2015:482
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 22 kap.; nuvarande 20 kap. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, betecknas 20 kap. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 §§; ändr. 1 kap. 1, 12 §§, 2 kap. 2, 26 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 5, 17, 19, 22 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 §§, de nya 20 kap. 37, 44 §§, 21 kap. 8 §, 23 kap. 2, 6, 8 §§, 24 kap. 1, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 28 kap. 12 §, rubr. närmast före 20 kap. 3 §, 24 kap. 11 §; rubr. närmast efter nuvarande 20 kap. 23 § sätts närmast efter den nya 20 kap. 33 §, rubr. närmast före de nuvarande 20 kap. 24, 25, 30, 32, 34 §§ sätts närmast före de nya 20 kap. 34, 35, 40, 42, 44 §; nya 20 kap. 10 a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, 21 kap. 10 a §, rubr. närmast före 20 kap. 10 a, 24, 25, 28, 30, 31, 33 §§, 21 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Rubrik: Lag (2015:482) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas från och med den 1 juli 2016.
3. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2016.
4. Den som mottagits till utbildning i svenska för invandrare enligt äldre bestämmelser ska anses mottagen till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare enligt de nya bestämmelserna.


Ändring 2015:798
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 29 kap. 28 a §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:137, bet. 2015/16:UbU4, rskr. 2015/16:48
Rubrik: Lag (2015:798) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2015:802
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 §§, 26 kap. 13 §, 28 kap. 2 §, 29 kap. 17 §, rubr. närmast före 24 kap. 2, 5 §§; nya 24 kap. 3 a, 4 a, 5 a, 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 3, 4, 6 §§
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:17, bet. 2015/16:UbU5, rskr. 2015/16:53
Rubrik: Lag (2015:802) om lag om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Ett godkännande av en internationell skola på grundskolenivå enligt 24 kap. 2 § andra stycket i den äldre lydelsen ska, om det gäller vid utgången av december 2015, anses som ett godkännande som huvudman för en sådan skola enligt 24 kap. 3 a §, om huvudmannen har förklarats berättigad till sådant bidrag som avses i 24 kap. 4 § i den äldre lydelsen. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 januari 2016.
3. En elev som har skolplikt och som före ikraftträdandet har påbörjat utbildning i en godkänd internationell skola på grundskolenivå eller fått ett beslut om att han eller hon kommer att tas emot i en sådan skola får fullgöra skolplikten i en internationell skola på grundskolenivå vars huvudman har fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § eller ett medgivande enligt 24 kap. 4 a §.
4. Ett beslut av regeringen enligt 24 kap. 2 § tredje stycket i den äldre lydelsen ska gälla som ett beslut enligt 24 kap. 3 § andra stycket i den nya lydelsen.
5. En förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 5 § i den äldre lydelsen ska, om den gäller vid utgången av december 2015, fortsätta att gälla som en förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § i den nya lydelsen.


Ändring 2016:15
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 21 §; ny 2 kap. 22 b §, rubr. närmast före 2 kap. 22 b §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:23, bet. 2015/16:UbU8, rskr. 2015/16:127
Rubrik: Lag (2016:15) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2016:151
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 7 §; ny 2 kap. 24 §
Ikraftträdande: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, rådets direktiv 2005/36/EG
Rubrik: Lag (2016:151) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2016:550
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 §, 14 kap. 17 §, 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 §, 19 kap. 47 §, 21 kap. 4 §, 25 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:134, bet. 2015/16:UbU19, rskr. 2015/16:255
Rubrik: Lag (2016:550) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Bestämmelserna i 21 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter ikraftträdandet.
3. För utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 21 kap. 4 § i den äldre lydelsen.


Ändring 2016:553
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §, bil. 1
Ikraftträdande: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:149, bet. 2015/16:UbU21, rskr. 2015/16:256
Rubrik: Lag (2016:553) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Lagen tillämpas första gången höstterminen 2016 för elever som påbörjar årskurs 4 i grundskolan, sameskolan och grundsärskolan respektive årskurs 5 i specialskolan.
3. För elever i grundskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 5 respektive årskurs 6 gäller följande:
– den totala undervisningstiden ska vara minst 6 855 timmar respektive 6 820 timmar, och
– undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 090 timmar respektive 1 055 timmar.
4. För elever i grundsärskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 5 respektive 6 ska den totala undervisningstiden vara minst 6 855 timmar respektive 6 820 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.
5. För elever i specialskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 6 respektive 7 ska den totala undervisningstiden vara minst 8 035 timmar respektive 8 000 timmar.
6. För elever i sameskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 5 respektive 6 ska den totala undervisningstiden vara minst 4 390 timmar respektive 4 355 timmar.
7. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för elever som höstterminen 2016
a) påbörjar årskurs 7 eller en högre årskurs i grundskolan eller grundsärskolan eller
b) årskurs 8 eller en högre årskurs i specialskolan.


Ändring 2016:761
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§; nya 23 kap. 3 a, 3 b §§
Ikraftträdande: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:173, bet. 2015/16:UbU18, rskr. 2015/16:315
Rubrik: Lag (2016:761) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2016:911
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 18 §, 10 kap. 36 §, 11 kap. 35 §
Ikraftträdande: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:184, bet. 2016/17:UbU3, rskr. 2016/17:5
Rubrik: Lag (2016:911) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2016:1184
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 16, 19, 21, 22, 23 §§; nya 20 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e §§
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:5, bet. 2016/17:UbU6, rskr. 2016/17:65
Rubrik: Lag (2016:1184) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2017:174
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 kap. 13 a §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:46, bet. 2016/17:UbU10, rskr. 2016/17:158
Rubrik: Lag (2017:174) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2017:570
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §, 10 kap. 1, 3, 23, 39 §§, 23 kap. 5 §; nya 10 kap. 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f §§, 23 kap. 4 a §, rubr. närmast före 10 kap. 23 a §
Ikraftträdande: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:156, bet. 2016/17:UbU22, rskr. 2016/17:293
Rubrik: Lag (2017:570) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2017:582
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Rubrik: Lag (2017:582) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2017:595
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 29 §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Rubrik: Lag (2017:595) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när en nyanländ invandrare har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.


Ändring 2017:620
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 10 kap. 16 §, 12 kap. 16 §, bil. 1; nuvarande bil. 2, 3, 4, 5 betecknas bil. 1, 2, 3, 4; ändr. 3 kap. 12 §, 10 kap. 3, 4, 5, 15 §§, 11 kap. 4, 7, 19 §§, 12 kap. 3, 4, 5, 15 §§, 13 kap. 3, 4, 5, 16 §§, rubr. närmast före 10 kap. 3, 6 §§, 11 kap. 4, 9 §§, 12 kap. 3, 6 §§, 13 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:143, bet. 2016/17:UbU23, rskr. 2016/17:339
Rubrik: Lag (2017:620) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017 i fråga om 12 kap. 5 § och i övrigt den 1 juli 2018.
2. Den upphävda bilagan gäller fortfarande för elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 7 eller en högre årskurs i grundskolan.


Ändring 2017:624
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 3 § i 2017:620
Förarbeten: Prop. 2016/17:156, bet. 2016/17:UbU22 och bet. 2016/17:UbU23, rskr. 2016/17:339
Rubrik: Lag (2017:624) om ändring i lagen (2017:620) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2017:759
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 15 §, 23 kap 1 §, 28 kap. 18 §, 29 kap. 19 §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Rubrik: Lag (2017:759) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.


Ändring 2017:892
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 15 §
Ikraftträdande: 2017-11-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:190, bet. 2017/18:UbU3, rskr. 2017/18:1
Rubrik: Lag (2017:892) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2017:1104
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 13 kap. 21 a § betecknas 13 kap. 21 b §; ändr. 2 kap. 20 §, 3 kap. 5 a, 8 §§, 15 kap. 32 §, 20 kap. 21 §, 29 kap. 3, 12, 28 a §§; nya 10 kap. 20 a §, 12 kap. 20 a §, 13 kap. 21 a §, 15 kap. 25 a §, 20 kap. 37 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:14, bet. 2017/18:UbU5, rskr. 2017/18:44
Rubrik: Lag (2017:1104) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 2 kap. 20 §, 15 kap. 32 §, 20 kap. 21 och 29 kap. 3 och 12 §§ och i övrigt den 29 juni 2018.


Ändring 2017:1112
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:17, bet. 2017/18:UbU6, rskr. 2017/18:42
Rubrik: Lag (2017:1112) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2017:1115
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 kap. 4, 5 §§, 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap. 4 §; ändr. 7 kap. 1, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 8, 12 §§, 28 kap. 5, 7, 8, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7 kap. 4, 11 §§; nya 7 kap. 11 a, 11 b §§, 9 kap. 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 21 a §§, rubr. närmast före 9 kap. 15 b, 15 c, 15 d, 21 a §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:9, bet. 2017/18:UbU7, rskr. 2017/18:43
Rubrik: Lag (2017:1115) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Lagen tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2018.
3. Om eleven börjat fullgöra skolplikten före höstterminen 2018 gäller 7 kap. 12 § i den äldre lydelsen.


Ändring 2018:105
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 11 a, 11 c §§; nya 10 kap. 8 a §, 12 kap. 8 a §, 19 kap. 10 a §, rubr. närmast före 10 kap. 8 a §, 12 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:24, bet. 2017/18:UbU9, rskr. 2017/18:155
Rubrik: Lag (2018:105) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Bestämmelserna i 10 kap. 8 a § och 12 kap. 8 a § ska läsåret 2018/19 inte tillämpas för elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 9 i grundskolan eller årskurs 10 i specialskolan.


Ändring 2018:608
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 2 kap. 8 a § betecknas 2 kap. 8 b §; ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 1, 21, 22 §§, 26 kap. 17 §; ny 2 kap. 8 a §, 7 kap. 19 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §, 7 kap. 19 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:182, bet. 2017/18:UbU27, rskr. 2017/18:310
Rubrik: Lag (2018:608) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 8 a § och bestämmelserna i 26 kap. 17 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.


Ändring 2018:692
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Rubrik: Lag (2018:692) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2018:749
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 17 kap. 5, 9, 22, 31, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 17 kap. 5, 17, 31 §§; ändr. 1, 3, 5 a, 8 §§, 15 kap. 11, 16, 33 §§, 16 kap. 5, 20, 30, 31, 33 §§, 17 kap. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 a, 28, 29, 30, 35 §§, 18 kap. 1, 14, 16, 22 §§, 19 kap. 2, 21 §§, 28 kap. 5 §, 29 kap. 9, 26, 27 §§, rubr. ärmast före 17 kap. 7, 21, 35 §§, rubr. närmast före 17 kap. 18 § sätts närmast före 17 kap. 17 §; nya 3 kap. 12 g §, 15 kap. 19 a §, 17 kap. 14 a §, 18 kap. 19 a, 26 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 g §, 15 kap. 19 a §, 17 kap. 6, 14 a §§, 18 kap. 19 a, 26 a §§
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:183, bet. 2017/18:UbU23, rskr. 2017/18:309
Rubrik: Lag (2018:749) om ändring i skollagen (2010:800)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 3 kap. 1, 3, 5 a, 8 och 12 g §§, 15 kap. 11, 16 och 33 §§, 16 kap. 5, 20, 30, 31 och 33 §§, 17 kap. 24, 6, 8, 10, 1317, 1921, 2325, 26 a, 2830 och 35 §§, 18 kap. 1, 14, 16, 22 och 26 a §§, 19 kap. 2 och 21 §§, 28 kap. 5 § och 29 kap. 9, 26 och 27 §§ och i övrigt den 1 juli 2019.
2. Bestämmelserna i 15 kap. 11 och 33 §§, 17 kap. 24, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 1921, 2325, 26 a, 2830 och 35 §§, 28 kap. 5 § och 29 kap. 26 och 27 §§ i den nya lydelsen och bestämmelserna i den nya 17 kap. 14 a § tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.
3. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2019 gäller 15 kap. 11 och 33 §§, 17 kap. 24, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 1921, 2325, 26 a, 2830 och 35 §§, 28 kap. 5 § och 29 kap. 26 och 27 §§ i den äldre lydelsen.
4. De upphävda bestämmelserna i 17 kap. 5, 9, 22 och 3134 §§ gäller fortfarande för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2019.

Ändring 2018:844
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 10, 11 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:844) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2018:1098
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 7 §§; nuvarande 3 kap. 3, 4, 5 a, 7, 8 §§ betecknas 3 kap. 2, 3, 5, 8, 7 §§; ändr. 3 kap. 1, 9, 12 j §§, de nya 3 kap. 2, 3, 5, 7 §§, 7 kap. 19 a §, 15 kap. 16 §, 18 kap. 16 §, 29 kap. 28 a §, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4, 5 a, 8 §§ sätts närmast före de nya 3 kap. 2, 3, 5, 7 §§; nya 3 kap. 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 4, 4 a, 4 b §§
Ikraftträdande: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:195, bet. 2017/18:UbU10, rskr. 2017/18:333
Rubrik: Lag (2018:1098) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2018:1158
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 6 a §; ändr. 2 kap. 5 §, 26 kap. 3, 4, 13, 14 §§; nya 2 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18FiU43, rskr. 2017/18:356
Rubrik: Lag (2018:1158) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2018:1303
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 3 kap. 12 g § betecknas 3 kap. 12 j §; ändr 2 kap. 9, 10, 11, 12, 17 §§, 3 kap. 1, 12 b, 12 d §§, 4 kap. 4 §, 6 kap. 10 §, 8 kap. 9 §, rubr. närmast före 2 kap. 9, 11 §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 g § sätts närmast före 3 kap. 12 j §; nya 3 kap. 12 g, 12 h, 12 i §§, rubr. 3 kap. 12 g, 12 h, 12 i §§
Ikraftträdande: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:194, bet. 2017/18:UbU31, rskr. 2017/18:430
Rubrik: Lag (2018:1303) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2018:1354
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 12 §; nytt 26 a kap.
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431
Rubrik: Lag (2018:1354) om ändring i skollagen (2010:800)

Ändring 2018:1368
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 1 §; nya 8 kap. 12 a §, 25 kap. 5 a §, rubr. närmast före 8 kap. 12 a §, 25 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409
Rubrik: Lag (2018:1368) om ändring i skollagen (2010:800)
SFS 2010:800

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-06-23

Först inlagd:
2010-07-06

Senast ändrad:
2018-08-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1158