Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
Ikraftträdande: 2009-06-30
Uppslagsord: offentlighets- och sekretessförordning
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2009:642
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §, bil.; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Rubrik: Förordning (2009:642) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2009:899
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-08-01
Rubrik: Förordning (2009:899) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2009:935
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2009-11-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.


Ändring 2009:1025
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 7 §§
Ikraftträdande: 2009-12-01
Rubrik: Förordning (2009:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2009:1241
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 7 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:1241) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Premiepensionsmyndigheten.


Ändring 2010:18
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2010-02-15
Rubrik: Förordning (2010:18) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2010:165
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10 §§, bil.; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträdande: 2010-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:165) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om
– haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts av Vägverket,
– utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket.


Ändring 2010:289
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2010-06-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:289) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för offentlig upphandling.


Ändring 2010:534
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2010-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:534) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks pensionsregister.


Ändring 2010:733
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:733) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV- verket samt i fråga om tillsyn som utövats av Granskningsnämnden för radio och TV.


Ändring 2010:1055
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-09-01
Rubrik: Förordning (2010:1055) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2010:1139
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10 §§
Ikraftträdande: 2010-11-01
Rubrik: Förordning (2010:1139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2010:1766
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:1766) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att registrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal.
4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt.


Ändring 2011:96
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2011-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2011:96) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.


Ändring 2011:166
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-04-01
Rubrik: Förordning (2011:166) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2011:308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2011-05-01
Rubrik: Förordning (2011:308) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2011:382
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-05-02 överg.best.
Rubrik: Förordning (2011:382) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.


Ändring 2011:420
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2011-05-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL287/2003 s1
Rubrik: Förordning (2011:420) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Celexnr: 303R1946
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser
– hälsoskydd,
– miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,
– genetiskt modifierade organismer,
– vattenverksamhet,
– växtskyddsmedel och biocidprodukter, och
– producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.


Ändring 2011:432
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 2011-05-17
Rubrik: Förordning (2011:432) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2011:673
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 5, 7 §§, bil.
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2011:673) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt primärmaterial.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644).
4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella undersökningar som verket har utfört inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts av Fiskeriverket.
6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400).


Ändring 2011:818
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-08-01
Rubrik: Förordning (2011:818) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2011:948
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2011-07-25
Rubrik: Förordning (2011:948) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2011:961
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2011-09-01
Rubrik: Förordning (2011:961) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2011:1025
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2011-11-01
Rubrik: Förordning (2011:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2011:1479
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §, bil.
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:1479) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2012:40
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2012-02-21 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:40) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.


Ändring 2012:48
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2012-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:48) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för sådan särskild undersökning som avses i 1416 §§ polisdatalagen (1998:622).
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register enligt polisdatalagen (1998:622).


Ändring 2012:99
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2012-04-01
Rubrik: Förordning (2012:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2012:164
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10 §§
Ikraftträdande: 2012-05-01
Rubrik: Förordning (2012:164) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2012:248
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2012-06-01
Förarbeten: EUTL300/2009 s51
Rubrik: Förordning (2012:248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Celexnr: 309R1071

Ändring 2012:351
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 7 §§, bil.
Ikraftträdande: 2012-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:351) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.


Ändring 2012:460
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2012-08-01
Rubrik: Förordning (2012:460) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2012:557
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2012-10-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:557) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.


Ändring 2012:610
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2012-11-01
Rubrik: Förordning (2012:610) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2012:634
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträdande: 2012-12-01
Rubrik: Förordning (2012:634) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2012:812
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:812) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.


Ändring 2013:49
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10 §§
Ikraftträdande: 2013-04-01
Rubrik: Förordning (2013:49) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2013:204
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §, bil.
Ikraftträdande: 2013-06-01
Rubrik: Förordning (2013:204) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2013:364
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:364) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2013:661
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträdande: 2013-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft hand om.


Ändring 2013:662
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2013-09-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott.


Ändring 2013:710
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2013-09-30
Förarbeten: EUTL94/2012 s1
Rubrik: Förordning (2013:710) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Celexnr: 312R0258

Ändring 2013:730
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2013-11-01
Rubrik: Förordning (2013:730) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2013:931
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 7, 10 §§, bil.
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:931) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet.
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur.


Ändring 2013:1113
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-01-15
Rubrik: Förordning (2013:1113) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2014:4
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2014-02-17
Rubrik: Förordning (2014:4) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2014:6
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 11 a §
Ikraftträdande: 2014-03-01
Rubrik: Förordning (2014:6) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2014:69
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL295/2010 s23
Rubrik: Förordning (2014:69) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Celexnr: 310R0995
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen.


Ändring 2014:131
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2014-04-08
Rubrik: Förordning (2014:131) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2014:160
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2014-05-01
Rubrik: Förordning (2014:160) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2014:416
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Rubrik: Förordning (2014:416) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2014:820
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-08-01
Rubrik: Förordning (2014:820) om ändring av offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2014:1080
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-11-01
Rubrik: Förordning (2014:1080) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2014:1310
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2014-11-25
Rubrik: Förordning (2014:1310) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2014:1369
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 10 §§, bil.
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:1369) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium.


Ändring 2015:134
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2015-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:134) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.


Ändring 2015:298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträdande: 2015-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:298) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar och utvärderingar som har utförts av Myndigheten för vårdanalys.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden.


Ändring 2015:531
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2015-09-01
Rubrik: Förordning (2015:531) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2015:637
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:637) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
– undersökningar, utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Myndigheten för radio och tv, och
– utredning, planering och stödverksamhet som har utförts av Försvarsexportmyndigheten med avseende på exportfrämjande verksamhet.


Ändring 2015:695
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:695) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter om vad som förekommit vid överläggning inom stängda dörrar hos Statens va-nämnd.


Ändring 2015:944
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-01-15
Rubrik: Förordning (2015:944) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2016:99
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Äldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.


Ändring 2016:123
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraftträdande: 2016-04-01
Rubrik: Förordning (2016:123) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2016:139
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-04-15
Rubrik: Förordning (2016:139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2016:305
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-05-01
Rubrik: Förordning (2016:305) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2016:323
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2016-05-01
Rubrik: Förordning (2016:323) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2016:355
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-05-20
Rubrik: Förordning (2016:355) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2016:403
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:403) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.


Ändring 2016:555
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-07-02
Rubrik: Förordning (2016:555) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2016:864
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraftträdande: 2016-10-01
Rubrik: Förordning (2016:864) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2016:1005
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:1005) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.


Ändring 2017:101
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §, bil.
Ikraftträdande: 2017-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:101) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Revisorsnämnden.

Ändring 2017:118
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-04-03
Rubrik: Förordning (2017:118) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2017:446
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2017-07-01
Rubrik: Förordning (2017:446) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2017:898
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-12-01
Rubrik: Förordning (2017:898) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2017:935
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-11-26
Rubrik: Förordning (2017:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2017:1078
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01
Rubrik: Förordning (2017:1078) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2017:1248
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2018-02-01
Rubrik: Förordning (2017:1248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2018:130
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2018-04-21
Rubrik: Förordning (2018:130) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2018:512
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2018-06-01
Rubrik: Förordning (2018:512) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Ändring 2018:541
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2018-07-01
Rubrik: Förordning (2018:541) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
SFS 2009:641

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2009-05-28

Först inlagd:
2009-06-10

Senast ändrad:
2018-05-29

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:541