Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193
Uppslagsord: Försvarshögskolan
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2007:1165
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2007:1165) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2008:19
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 6 kap 8, 9 §§ betecknas 6 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2008-02-01
Rubrik: Förordning (2008:19) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2008:1030
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 §, 6 kap 1 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1030) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2009:1072
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 2 §; nya 5 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:1072) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.


Ändring 2010:594
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2010-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:594) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 i fråga om 1 kap. 3 § och i övrigt den 30 september 2010.


Ändring 2010:1751
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3, 4 kap.; nuvarande 5, 6, 7 kap. betecknas 4, 5, 6 kap.; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2 §, nya 4 kap. 2 §, 6 kap. 1 §, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. rubr. närmast före 2 kap. 3, 4, 5, 7 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Rubrik: Förordning (2010:1751) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2-5, 8 och 9 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010, med undantag för bestämmelserna om förnyelse av en tidsbegränsad anställning, ska tillämpas i fråga om den som före den 1 januari 2011 har anställts för en begränsad tid enligt bestämmelserna. Sådan tillämpning ska ske så länge anställningen pågår. Vid handläggning av ärenden om övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 5 högskoleförordningen ska även bestämmelserna i 4 kap. 7, 9 och 28 §§ högskoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 tillämpas.
3. Bestämmelserna i 4 kap. 8 a § och 30 § 6 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 om tidsbegränsad anställning som biträdande lektor får tillämpas till utgången av september 2011.
4. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som biträdande lektor enligt 3 ska bestämmelserna i 4 kap. 30 § 6 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 tillämpas så länge anställningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelserna.
5. Bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 om tidsbegränsad anställning som forskarassistent får tillämpas till utgången av september 2011.
6. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som forskarassistent enligt 5 ska bestämmelserna i 4 kap. 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 tillämpas så länge anställningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelserna.
7. Bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 8 a, 11-13 a, 20-23 och 24 a- 28 §§ högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 ska tilllämpas i fråga om ärenden om befordran av lärare som har inkommit till Försvarshögskolan men som inte har avslutats före den 1 januari 2011. Vid tillämpningen av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för handhas av nämnden eller av de personer eller den grupp av personer som Försvarshögskolan beslutar.
8. Om ett förfarande om anställning av lärare, i andra fall än som avses i 7 eller enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ om anställning av officerare, har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2011, ska bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 8 a, 9, 10, 15, 20-22, 24, 24 a, 26-28 och 30 §§ högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 tilllämpas i anställningsärendet. Vid tillämpningen av de äldre bestämmelserna i högskoleförordningen ska de uppgifter som Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för handhas av nämnden eller av de personer eller den grupp av personer som Försvarshögskolan beslutar.
9. I fråga om den som enligt 8 har anställts efter den 1 januari 2011 med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2-5, 8 och 9 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 ska dessa bestämmelser tillämpas så länge anställningen pågår. Bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2, 5, 8 och 9 högskoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 om förnyelse av en tidsbegränsad anställning och övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare ska dock inte tillämpas.
10. Vid beräkning av anställningstid som adjungerad professor enligt bestämmelserna i 4 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse från och med den 1 januari 2011 ska även anställningstid som adjungerad professor enligt bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2 högskoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 beaktas.
11. Vid beräkning av anställningstid som gästprofessor enligt bestämmelserna i 4 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse från och med den 1 januari 2011 ska även anställningstid som gästprofessor enligt bestämmelserna i 4 kap. 30 § 9 högskoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 beaktas.
12. Bestämmelserna i 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats med tillämpning av bestämmelser i högskoleförordningen i deras lydelse före den 1 januari 2011.


Ändring 2012:723
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:723) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2013:15
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-02-26
Rubrik: Förordning (2013:15) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2014:1535
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2015-01-12
Rubrik: Förordning (2014:1535) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2016:747
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2016-08-01
Rubrik: Förordning (2016:747) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2018:132
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 1, 2, 6 §§, bil., rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2018-05-02
Rubrik: Förordning (2018:132) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan; utfärdad den 8 mars 2018.

Ändring 2018:661
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2019-04-01
Rubrik: Förordning (2018:661) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2018:1030
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Rubrik: Förordning (2018:1030) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2018:1133
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2018-09-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2018:1133) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.
2. Förordningen tillämpas första gången när ledamöter i styrelsen ska utses för tiden från och med den 1 maj 2020.


Ändring 2018:1330
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 1, 3 §§
Ikraftträdande: 2018-09-01
Rubrik: Förordning (2018:1330) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Ändring 2018:1504
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 3, 4, 5, 6 §§; nya 4 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331
Rubrik: Förordning (2018:1504) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 4 kap. 4, 6 a6 c §§ och i övrigt den 1 januari 2022.
2. När Universitets- och högskolerådet eller Försvarshögskolan med stöd av de nya 4 kap. 6 b och 6 c §§ meddelar föreskrifter ska de föreskriva att bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
3. Bestämmelserna i den nya 4 kap. 6 a § och bestämmelserna i 4 kap. 3, 4, 5 och 6 §§ i den nya lydelsen ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
4. Bestämmelserna i 4 kap. 5 och 6 §§ i den nya lydelsen ska, såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100), tillämpas första gången vid prov som genomförs våren 2022.
5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till utbildning som börjar före den 1 juni 2022.
SFS 2007:1164

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-11-22

Först inlagd:
2007-12-10

Senast ändrad:
2018-08-15

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1504