Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Uppslagsord: finansiell samordning
Stickord: rehabiliteringsinsats
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2004:793
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 25, 26 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:793) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Försäkringskassan inträder som förbundsmedlem i ett samordningsförbund som har bildats före ikraftträdandet på samma villkor som har gällt för den allmänna försäkringskassa som har varit medlem i förbundet.
3. De ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse som har utsetts av en allmän försäkringskassas styrelse skall behålla sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden, om inte försäkringsdelegationen beslutar annat.


Ändring 2006:1563
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12, 16 §§
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3, rskr. 2006/07:79
Rubrik: Lag (2006:1563) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelserna i 16 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas dock första gången för tid efter den 31 mars 2007.


Ändring 2007:411
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 3, 12, 16, 25, 26 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Rubrik: Lag (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna i 25 § om vem som ska utse revisor för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillämpas från och med räkenskapsåret 2008. Lag (2007:1018).
3. Äldre bestämmelser i 25 § tillämpas på arvode som avser granskning till och med räkenskapsåret 2007. Vad som därvid föreskrivs om länsarbetsnämnden ska i stället gälla Arbetsförmedlingen. Lag (2007:1018).


Ändring 2007:1017
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Rubrik: Lag (2007:1017) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Under löpande mandattid får en gemensam revisor utses med stöd av den nya bestämmelsen i 9 § 13, om de nuvarande revisorer som har utsetts av kommun- eller landstingsfullmäktige önskar avgå och det inte finns särskilda skäl mot att befria de sistnämnda revisorerna från sitt uppdrag.


Ändring 2007:1018
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:411
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Rubrik: Lag (2007:1018) om ändring i lagen (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Ändring 2010:350
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 3, 5, 25 §§; ny 5 a §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:258
Rubrik: Lag (2010:350) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Ändring 2010:1291
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1291) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Ändring 2011:1517
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Rubrik: Lag (2011:1517) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Ändring 2017:556
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 §
Ikraftträdande: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292
Rubrik: Lag (2017:556) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Ändring 2017:746
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 28 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Rubrik: Lag (2017:746) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.


Ändring 2018:598
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285
Rubrik: Lag (2018:598) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.
SFS 2003:1210

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2003-12-18

Först inlagd:
2003-12-30

Senast ändrad:
2018-06-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:598