Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Ikraftträdande: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Uppslagsord: hyresrätt
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2003:34
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraftträdande: 2003-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96
Rubrik: Lag (2003:34) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.
2. I fråga om ekonomiska planer som har getts in till Patent- och registreringsverket för registrering före ikraftträdandet tillämpas 4 kap. 3 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2003:868
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 12, 13 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Rubrik: Lag (2003:868) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om ärenden enligt 2 kap. 12 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
3. Har tillstånd enligt 2 kap. 12 § lämnats av länsstyrelsen, skall länsstyrelsen också handlägga fråga om återställande av säkerhet enligt 2 kap. 13 § andra stycket.


Ändring 2004:246
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 12, 13, 25, 28 §§, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Rubrik: Lag (2004:246) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.


Ändring 2006:411
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 12 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Rubrik: Lag (2006:411) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Ändring 2006:876
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 20 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Rubrik: Lag (2006:876) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Den som har utsetts till revisor i en kooperativ hyresrättsförening före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.


Ändring 2008:5
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 24 §
Ikraftträdande: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Rubrik: Lag (2008:5) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.


Ändring 2008:85
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 2 §; ny 1 kap 6 §, rubr. närmast före 1 kap 6 §
Ikraftträdande: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Rubrik: Lag (2008:85) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Ändring 2009:1082
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
Rubrik: Lag (2009:1082) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Celexnr: 306L0123

Ändring 2013:441
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Rubrik: Lag (2013:441) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Ändring 2014:317
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221, direktiv 2012/27/EU
Rubrik: Lag (2014:317) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.
2. I fråga om kooperativa hyresrättsföreningar som har bildats före ikraftträdandet gäller 3 kap. 6 § i sin äldre lydelse intill utgången av maj 2015.

Ändring 2016:116
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 9, 18, 19, 22, 23, 24 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast 2 kap. 18 §; nya 1 kap. 7 §, 2 kap. 9 a, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 18 b, 23 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Rubrik: Lag (2016:116) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Ändring 2016:642
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Rubrik: Lag (2016:642) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Ändring 2018:724
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 17 a, 18, 18 b, 20, 22, 23, 24, 25, 27 och 28 §§, 6 kap. 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Rubrik: Lag (2018:724) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Ändring 2018:1337
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Rubrik: Lag (2018:1337) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
SFS 2002:93

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2002-03-07

Först inlagd:
2002-03-20

Senast ändrad:
2018-08-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1337