Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Socialtjänstlag (2001:453)
Ikraftträdande: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Uppslagsord: socialtjänstlag
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2001:847
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 2 §, 16 kap 3 §; nya 8 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15
Rubrik: Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 8 kap. 4 § och i övrigt den 1 juli 2002.
2. I fråga om beslut enligt 8 kap. 2 § som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.
3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats före den 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före ikraftträdandet. För den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.


Ändring 2002:378
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 1 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:96, bet. 2001/02:SoU17, rskr. 2001/02:228
Rubrik: Lag (2002:378) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2002:437
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 13 kap 7 §; ändr. 16 kap 4 §; nya 16 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 16 kap 6 a §
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271
Rubrik: Lag (2002:437) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.


Ändring 2002:1039
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Rubrik: Lag (2002:1039) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2003:135
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 12 kap 3, 4 §§; ändr. 12 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 12 kap 1 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142
Rubrik: Lag (2003:135) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2003:199
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 4 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Rubrik: Lag (2003:199) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2003:407
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 6, 8, 9 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 1 §, 16 kap 1, 4 §§; ny 5 kap 1 a §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15 rskr. 2002/03:225
Rubrik: Lag (2003:407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2003:737
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Rubrik: Lag (2003:737) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 12 kap. 10 § andra stycket har begärt uppgifter från socialtjänsten, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.


Ändring 2003:1215
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Rubrik: Lag (2003:1215) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2004:770
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 12 §, 8 kap 2 §, 16 kap 3, 6 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Rubrik: Lag (2004:770) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Äldre föreskrifter skall gälla i ärenden där ansökan om medgivande har kommit in till socialnämnden före den 1 januari 2005.


Ändring 2004:851
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 6 §, 11 kap 11 §
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:851) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket tillämpas även på verksamhet som har bedrivits före ikraftträdandet.


Ändring 2005:126
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap 2 §, 16 kap 4 §; ny 16 kap 4 a §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165
Rubrik: Lag (2005:126) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2005:452
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Rubrik: Lag (2005:452) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2006:463
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 3 §, 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Rubrik: Lag (2006:463) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2006:495
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 6 a, 6 b, 6 d §§; nya 16 kap 6 e, 6 f, 6 g, 6 h §§, rubr. närmast före 16 kap 6 f §
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301
Rubrik: Lag (2006:495) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns gynnande beslut får enbart tid från och med lagens ikraftträdande beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.


Ändring 2006:735
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:735) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2006:746
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 10 § i 2006:000
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:746) om ändring lagen (2006:000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2006:860
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträdande: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:337
Rubrik: Lag (2006:860) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2006:901
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 6 §, 12 kap 8 §; nya 5 kap 1 b, 1 c §§
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Rubrik: Lag (2006:901) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2006:936
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 11 §
Ikraftträdande: 2006-11-15
Förarbeten: Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293
Rubrik: Lag (2006:936) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2007:174
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 10 §, 16 kap 4 §; ny 13 kap 7 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129
Rubrik: Lag (2007:174) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2007:225
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 11 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:38, bet. 2006/07:SoU10, rskr. 2006/07:145
Rubrik: Lag (2007:225) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2007:409
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Rubrik: Lag (2007:409) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2007:1315
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 5 §, 5 kap 1 §, 6 kap 6 §, 7 kap 1, 3, 5 §§, 11 kap 3 §, 12 kap 2 §, 13 kap 2, 6 §§; ny 7 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2008-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Rubrik: Lag (2007:1315) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 3 § i sin nya lydelse får göras tidigast den 1 april 2010.
3. Bestämmelserna i 7 kap. 3 a § tillämpas inte om sista anteckningen i handlingarna har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.


Ändring 2007:1429
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap 1 a §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86
Rubrik: Lag (2007:1429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelsen gäller endast inkomster som intjänats efter den 1 januari 2008.


Ändring 2008:79
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 6 g §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134
Rubrik: Lag (2008:79) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2008:329
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Rubrik: Lag (2008:329) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2008:939
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 6 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26
Rubrik: Lag (2008:939) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2008:965
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 3, 6 a §§, rubr. närmast före 16 kap 3 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61
Rubrik: Lag (2008:965) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2008:971
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap 11 §; nya 11 kap 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Rubrik: Lag (2008:971) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2008:1424
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 7 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, utg.omr. 9, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127
Rubrik: Lag (2008:1424) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2009:496
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 1 a §, 12 kap. 7, 10 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:496) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2009:549
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 2008/09:249
Rubrik: Lag (2009:549) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2009:596
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 11 b §, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 16 kap. 1, 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g §§, rubr. till 3 kap., 7 kap, 13 §.; nya 13 kap. 8, 9, 10, 11 §§, 16 kap. 10, 11 §§, rubr. närmast före 16 kap. 10, 11, §§
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Rubrik: Lag (2009:596) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 i fråga om rubriken till 3 kap. och i fråga om 3 kap. 3 § och 11 kap. 11 b § samt i övrigt den 1 januari 2010.
2. Ansökningar om tillstånd enligt 7 kap. 1 § och ansökningar om överflyttning av ärenden enligt 16 kap. 1 § som inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen. Detsamma gäller icke avslutade tillsynsärenden, ärenden som har överlämnats till länsstyrelsen för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt, ärenden där länsstyrelsen har omhändertagit en personakt och ärenden där länsstyrelsen har ansökt om särskild avgift.
3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 16 kap. 6 f § som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska överföras till Socialstyrelsen. Detsamma gäller anmälningar om verkställda beslut enligt 16 kap. 6 g §.
4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats av länsstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har meddelats av Socialstyrelsen.
5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 1 § tredje stycket och som har påbörjats före den 1 januari 2010 ska, i de fall verksamheten inte tidigare har anmälts till länsstyrelsen, anmälas till Socialstyrelsen senast den 31 december 2010. Anmälningar som har gjorts till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska överföras till Socialstyrelsen.


Ändring 2009:726
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272
Rubrik: Lag (2009:726) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2009:836
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 3 §, 16 kap. 3, och 6 c §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:836) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2009:981
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 2 kap. 7 §, 5 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12
Rubrik: Lag (2009:981 ) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2009:1005
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Rubrik: Lag (2009:1005) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2009:1233
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61
Rubrik: Lag (2009:1233) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2010:52
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2010-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:57, bet. 2009/10:SoU6 rskr. 2009/10:179
Rubrik: Lag (2010:52) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2010:204
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 11 c §
Ikraftträdande: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Rubrik: Lag (2010:204) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid handläggning av ärenden om ekonomisk ersättning till enskild som får ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.


Ändring 2010:250
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Rubrik: Lag (2010:250) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2010:427
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 4, 5 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18, rskr. 2009/10:289
Rubrik: Lag (2010:427) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2010:429
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 2 §, rubr. till 14 kap.; nya 7 kap. 6 §, 14 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287
Rubrik: Lag (2010:429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.


Ändring 2010:741
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:192, bet. 2009/10:CU20, rskr. 2009/10:358
Rubrik: Lag (2010:741) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2010:1284
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 6 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1284) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2010:1972
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1972) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.


Ändring 2011:328
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap. 2, 3 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 16 kap. 1, 2 §§; ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 9, 15 §§, 16 kap. 3, 4, 6 a, 6 e §§; nya 2 a kap., 16 kap. 6 i §
Ikraftträdande: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Rubrik: Lag (2011:328) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
2. En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.
3. En kommun som beviljat insatser före ikraftträdandet ska behålla ansvaret för insatserna till dess att kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.
4. Föreskrifterna i 2 a kap. 6 och 7 §§ ska inte tillämpas i ärenden där beslut meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2011:1407
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 11 b §, 12 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Rubrik: Lag (2011.1407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2011:1518
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Rubrik: Lag (2011:1518) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2012:132
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150
Rubrik: Lag (2012:132) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2012:321
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 4 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219, EUTL338/2003 s1
Rubrik: Lag (2012:321) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Celexnr: 303R2201

Ändring 2012:597
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap. 1 b §
Ikraftträdande: 2012-11-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3
Rubrik: Lag (2012:597) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2012:776
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 6, 7, 8, 11 §§, 11 kap. 1, 2, 3, 10 §§, 14 kap. 1 §; nya 3 kap. 3 a, 6 a, 6 b, 6 c §§, 6 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c §§, 11 kap. 1 a , 4 a, 4 b, 4 c §§, 14 kap. 1 a, 1 b, 1 c
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Rubrik: Lag (2012:776) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2012:803
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60
Rubrik: Lag (2012:803) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2012:828
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2012:321
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)

Ändring 2012:944
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 11 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g, 6 i §§
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
3. För gärningar som avses i 16 kap. 6 § första stycket 3 och 4 och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 7 kap. 1 § och 13 kap. 9 och 10 §§ i sin äldre lydelse. Lag (2013:273).


Ändring 2013:273
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 p övergångsbest. till 2012:944
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Rubrik: Lag (2013:273) om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2013:303
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221
Rubrik: Lag (2013:303) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2013:421
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 4 kap. 1 b § betecknas 4 kap. 1 c §; ändr. 4 kap. 1 a, 4 §§; ny 4 kap. 1 b §
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:94, bet. 2012/13:SoU22, rskr. 2012/13:245
Rubrik: Lag (2013:421) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 1 b § tillämpas inte på inkomster som har intjänats före utgången av juni 2013.


Ändring 2013:633
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Rubrik: Lag (2013:633) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2013:1000
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:189, bet. 2013/14:SoU4, rskr. 2013/14:61
Rubrik: Lag (2013:1000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2013:1146
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 3 a §, 16 kap. 4 §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Rubrik: Lag (2013:1146) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. En handläggare som före ikraftträdandet anställts för att utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket är till och med den 30 juni 2019 behörig att utföra de angivna uppgifterna.


Ändring 2014:468
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §; nytt 4 a kap.
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:168, bet. 2013/14:SoU26, rskr. 2013/14:273
Rubrik: Lag (2014:468) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2014:579
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Rubrik: Lag (2014:579) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2014:761
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 10 §, 13 kap. 7 §, 14 kap. 1 §, 16 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:761) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2015:85
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 1, 1 b §§
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Rubrik: Lag (2015:85) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2015:967
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105
Rubrik: Lag (2015:967) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2015:970
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 a kap.; ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Rubrik: Lag (2015:970) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet


Ändring 2015:982
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2, 3 a, 6 a, 6 c §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 4, 7, 7 a, 7 b, 7 c §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 2 §, 11 kap. 3 §, 12 kap. 2 10 §§, 13 kap. 11 §, 14 kap. 1 §, rubr. till 6 kap.
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Rubrik: Lag (2015:982) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2016:147
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. nuvarande 3 kap. 3 b § betecknas 3 kap. 3 c §; ändr. 3 kap. 3 a §, den nya 3 kap. 3 c §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraftträdande: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Rubrik: Lag (2016:147) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2016:654
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:136, bet. 2015/16:SoU12, rskr. 2015/16:244
Rubrik: Lag (2016:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2016:686
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Rubrik: Lag (2016:686) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2016:1302
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Rubrik: Lag (2016:1302) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2017:47
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 5, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Rubrik: Lag (2017:47) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2017:210
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 1 §, 13 kap. 8 §; nya 5 kap. 1 d §, 11 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2017-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156
Rubrik: Lag (2017:210) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2017.
2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som vid ikraftträdandet bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 14 och som omfattas av undantaget från tillståndsplikt i andra stycket samma paragraf i sin äldre lydelse, eller sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 5, får fortsätta att bedriva verksamheten efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd ges in senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att tillståndsmyndigheten har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.


Ändring 2017:590
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11 kap. 11 c §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Rubrik: Lag (2017:590) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om ersättning som har beslutats enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.


Ändring 2017:613
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Rubrik: Lag (2017:613) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2017:742
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 1 §, 16 kap. 6 f, 6 g §§
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Rubrik: Lag (2017:742) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2017:809
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 7 §, 5 kap. 1, 9 a §§
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17:SoU13, rskr. 2016/17:345
Rubrik: Lag (2017:809) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2018:347
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253
Rubrik: Lag (2018:347) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2018:573
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Rubrik: Lag (2018:573) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2018:654
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 16 kap. 7 §, rubr. närmast före 16 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Rubrik: Lag (2018:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2018:669
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:106, bet. 2017/18:SoU32, rskr. 2017/18:308
Rubrik: Lag (2018:669) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2018:690
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Rubrik: Lag (2018:690) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2018:812
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:812) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2018:1156
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 8, 9 §§; nya 7 kap. 2 a, 2 b §§, 16 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Rubrik: Lag (2018:1156) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Den som påbörjat hemtjänstverksamhet före ikraftträdandet ska senast den 1 mars 2019 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft.

Ändring 2018:1281
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 12, 13 §§, 10 kap. 5 §; ny 6 kap. 12 a §
Ikraftträdande: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Rubrik: Lag (2018:1281) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2018:1282
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Rubrik: Lag (2018:1282) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Ändring 2018:1369
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409
Rubrik: Lag (2018:1369) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS 2001:453

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-06-07

Först inlagd:
2001-06-19

Senast ändrad:
2018-08-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1369