Myndighet: Justitiedepartementet L7
Rubrik: Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
Ikraftträdande: 2001-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:147, bet. 2000/01:SfU8, rskr. 2000/01:143
Uppslagsord: svenskt medborgarskap
Stickord: medborgarskap
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2005:451
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 5 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Rubrik: Lag (2005:451) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Ändring 2005:722
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 25 §; ändr. 11, 22, 26, 27, 28 §§
Ikraftträdande: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Rubrik: Lag (2005:722) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.
2. Mål eller ärenden som har kommit in till en domstol före den 31 mars 2006 skall handläggas enligt äldre föreskrifter.
3. Ärenden som har överlämnats till regeringen enligt 25 § men inte avgjorts före den 31 mars 2006 skall överlämnas till Migrationsverket, om en myndighet inte har fattat beslut i ärendet, och i annat fall till den migrationsdomstol inom vars domkrets ärendet först har prövats.
4. Ärenden som har kommit in till Utlänningsnämnden och som inte har avgjorts före den 31 mars 2006 skall överlämnas till den migrationsdomstol inom vars domkrets ärendet först har prövats. Om ärendet gäller förklaring enligt 21 §, överlämnas ärendet till Migrationsverket.


Ändring 2006:222
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 §
Ikraftträdande: 2006-04-30, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:191, EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34
Rubrik: Lag (2006:222) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Celexnr: 304L0038, 304L0038RÄ2Å
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 30 april 2006. För medborgare i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst fem år som beviljats före ikraftträdandet gäller 20 § andra stycket i sin äldre lydelse.


Ändring 2012:87
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Rubrik: Lag (2012:87) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Ändring 2014:481
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §; nuvarande 1, 2, 3 §§ betecknas 2, 3, 4 §§; ändr. den nya 2 §, 6, 7, 8, 10, 18, 20 §§, p 4 övergångsbest., rubr. närmast före 16 §, rubr. närmast före 1, 3 §§, sätts närmast före nya 2 resp. nya 4 §; nya 1, 29 §§, rubr. närmast före 1, 20, 29 §§
Ikraftträdande: 2015-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:143, bet. 2013/14:SfU17, rskr. 2013/14:277
Rubrik: Lag (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
2. De upphävda 4 och 5 §§ gäller fortfarande för barn som har fötts före den 1 april 2015. När en person förvärvar medborgarskap enligt den upphävda 5 § tillämpas 10 § i fråga om medborgarens barn.
3. När en person återfår svenskt medborgarskap enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap i dess nya lydelse tillämpas 10 § i fråga om medborgarens barn.

Ändring 2014:794
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13, rskr. 2013/14:337
Rubrik: Lag (2014:794) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
SFS 2001:82

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-03-01

Först inlagd:
2001-03-14

Senast ändrad:
2015-03-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:794