Sveriges sjöterritorium

1 § Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det avgränsas mot andra staters sjöterritorier i enlighet med överenskommelser om riksgränsen. Sjöterritoriets gräns i havet framgår av bilaga 1.

2 § Inre vatten omfattar vattenområden på land och i havet innanför riksgränsen och de baslinjer som följer av 4 §.

3 § Territorialhavet sträcker sig tolv nautiska mil räknat från de baslinjer som anges i 4 § med de begränsningar som följer av överenskommelser om riksgränsen och andra överenskommelser med Danmark, Finland och Norge.

4 § Baslinjerna utgörs av normala eller räta baslinjer i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrätten och dras vid en lågvattenlinje utmed kusten på nivån –0,5 meter uttryckt i höjdsystemet RH 2000. Baslinjernas sträckning framgår av bilaga 2.

Sveriges maritima zoner

5 § Sveriges maritima zoner utgörs av kontinentalsockel, ekonomisk zon och angränsande zon. De avgränsas enligt vad som överenskommits med andra stater.

6 § Bestämmelser om kontinentalsockeln finns i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Den yttre avgränsningslinjen för kontinentalsockeln framgår av bilaga 3.

7 § Bestämmelser om den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen framgår av bilaga 4.

8 § Bestämmelser om den angränsande zonen finns i lagen (2017:1273) om Sveriges angränsande zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen framgår av bilaga 5.

Särskilda avgränsningslinjer

9 § Särskilda avgränsningslinjer en nautisk mil räknat från baslinjerna framgår av bilaga 6.

Informationsskyldighet

10 § Sjöterritoriets gräns, de räta baslinjerna och den ekonomiska zonens yttre avgränsningslinjer ska utmärkas i sjökort som är tillgängliga för allmänheten. I lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation finns bestämmelser om tillgängliggörande av geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster.

Bilaga 1 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 2 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 3 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 4 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 5 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 6 /Bilagan är inte med här./

SFS 2017:1272

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2017-12-07

Först inlagd:
2017-12-19

Senast ändrad:
2018-05-21

Rättelseblad:
Bilagorna är inte med här.

Uppdaterad: