Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):

Rättsakten är upphävd av (EG) 1006/2008 2008-11-17, se Fakta & Historik.

Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 3317/94 av den 22 december 1994 om allmänna bestämmelser om tillstånd att bedriva fiske i ett tredje lands vatten inom ramen för ett fiskeavtal

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd () skall rådet fatta beslut om allmänna bestämmelser för fisketillstånd som är tillämpliga på gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i ett tredje lands vatten inom ramen för ett fiskeavtal mellan gemenskapen och det landet.

I syfte att säkerställa en effektiv och öppen förvaltning av det fiske som gemenskapsfartyg bedriver inom ramen för ett fiskeavtal mellan gemenskapen och tredje land är det nödvändigt att varje medlemsstat tillåter sina fiskefartyg som har en fiskelicens från ett tredje land att bedriva sådan verksamhet, och att fiske i tredje lands vatten utan en sådan licens förbjuds så att gemenskapens förpliktelser gentemot tredje land kan uppfyllas.

Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för kommissionen och flaggmedlemsstaten för förvaltningen av detta fiske samt tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I denna förordning fastställs allmänna bestämmelser för det fiske som gemenskapens fiskefartyg bedriver i tredje lands vatten inom ramen för ett fiskeavtal mellan gemenskapen och det landet i sådana fall där det tredje landet kräver en fiskelicens.

2. Endast gemenskapens fiskefartyg med ett giltigt fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal får bedriva fiske i ett tredje lands vatten inom ramen för ett fiskeavtal mellan gemenskapen och det landet.

Artikel 2

I denna förordning avses med

a) fiskelicens från tredje land: bemyndigande från tredje land, oavsett bemyndigandets form, att bedriva fiske i det landets fiskezon,

b) fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal: bemyndigande, som oavsett form, tilldelas av flaggmedlemsstaten till ett EU-fiskefartyg inom ramen för ett fiskeavtal mellan gemenskapen och tredje land och som ett tillägg till den fiskelicens som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 3690/93 () som medger att det fartyget bedriver fiske enligt vad som avses i a.

Artikel 3

Flaggmedlemsstaten skall bevilja och förvalta fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal för fiskefartyg som för dess flagg i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 4

1. Flaggmedlemsstaten får inte bevilja något fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal om det berörda fiskefartyget inte har någon fiskelicens i enlighet med förordning (EG) nr 3690/93 eller om licensen har dragits in tillfälligt eller slutgiltigt i enlighet med artikel 5 i den förordningen. Sådana fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal, vilka redan har beviljats, skall vara ogiltiga om den fiskelicens som utfärdats till ett bestämt fiskefartyg har dragits in slutgiltigt. Fisketillståndet skall upphävas tillfälligt om licensen har dragits in tillfälligt.

2. Flaggmedlemsstaten skall omedelbart bevilja fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal om det aktuella fiskefartyget har fått en fiskelicens från tredje land.

Artikel 5

1. Flaggmedlemsstaten skall för de fartyg som för dess flagg till kommissionen överlämna alla ansökningar om utfärdande av fiskelicenser från ett tredje land om att bedriva fiske inom ramen för de fiskemöjligheter som gemenskapen har beviljats i enlighet med fiskeavtal med ett tredje land. Flaggmedlemsstaten skall säkerställa att ansökningarna uppfyller villkoren i avtalet samt gemenskapsbestämmelserna.

2. Kommissionen skall granska ansökningarna från varje medlemsstat mot bakgrund av de fiskemöjligheter som medlemsstaten har tilldelats i enlighet med gemenskaps-bestämmelserna samt de villkor som fastställs i fiskeavtalet och som är tillämpliga på gemenskapens fartyg. Kommissionen skall inom tio arbetsdagar efter det att medlemsstatens ansökan mottogs, eller inom den tidsfrist som fastställs genom fiskeavtalet, till det berörda tredje landet sända ansökningen om en fiskelicens från ett tredje land till de gemenskapsfartyg som önskar bedriva fiske i dess vatten. Om kommissionens granskning av ansökningen visar att ansökningen inte uppfyller villkoren i denna punkt skall kommissionen omedelbart underrätta den berörda medlemsstaten om att kommissionen inte kan sända hela eller en del av ansökningen till det berörda tredje landet, och samtidigt ange skälen för detta.

3. Kommissionen skall omedelbart underätta flagg-medlemsstaten om att det berörda tredje landet antingen har beviljat en fiskelicens eller om att det tredje landet har beslutat att inte bevilja någon fiskelicens. Om någon fiskelicens inte beviljas skall kommissionen i samråd med flaggmedlemsstaten och det berörda tredje landet göra den undersökning som behövs.

Artikel 6

1. Om det tredje landet anmäler till kommissionen att landet har beslutat att tillfälligt eller slutgiltigt dra in en fiskelicens för ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg skall kommisionen genast underrätta flaggmedlemsstaten om detta. Kommissionen skall i förekommande fall göra den undersökning som behövs i enlighet med de förfaranden som fastställs i fiskeavtalet i samråd med flaggmedlemsstaten och det berörda tredje landet samt underrätta flaggmedlemsstaten och i förekommande fall det tredje landet om resultatet.

2. Om tredje land tillfälligt drar in en fiskelicens som landet har beviljat det aktuella fartyget skall fisketillståndet inom ramen för ett fiskeavtal till följd av detta tillfälligt dras in av flaggmedlemsstaten för hela den tidsperiod som licensen tillfälligt dras in.

3. Om det tredje landet drar in fiskelicensen slutgiltigt skall flaggmedlemsstaten omedelbart dra in det fisketillstånd som beviljats det aktuella fartyget.

Artikel 7

Flaggmedlemsstaten skall komplettera det eller de register som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 3690/93 och föra in alla uppgifter med anknytning till de fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal, vilka den staten har utfärdat, såvida uppgifterna inte redan har samlats in i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 109/94 av den 19 januari 1994 om gemenskapens register över fiskefartyg ().

Artikel 8

Medlemsstaterna skall utse de behöriga myndigheter som skall bevilja fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att systemet fungerar effektivt. De skall meddela övriga medlemsstater och kommissionen dessa myndigheters namn och adress. De skall meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits senast sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft och, vid eventuella ändringar, så snart som möjligt.

Artikel 9

Tillämpningsföreskrifter för artiklarna 5 och 6 skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk ().

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1994.

På rådets vägnar H. SEEHOFER Ordförande

() EGT nr C 310, 16.11.1993, s. 13.

() EGT nr C 20, 24.1.1994, s. 54.

() EGT nr C 34, 2.2.1994, s. 73.

() EGT nr L 171, 6.7.1994, s. 7.

() EGT nr L 341, 31.12.1993, s. 93.

() EGT nr L 19, 22.1.1994, s. 5.

() EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1.

(EG) 3317/94

31994R3317
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1994-12-22

Uppdaterad:
t.o.m.

32008R1006