Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):

Rättsakten är upphävd av 2001-12-31, se Fakta & Historik.

Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 


RÅDETS BESLUT av den 22 december 1994 om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (94/904/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(1), särskilt artikel 1.4 i detta,

och med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG skall en förteckning över farligt avfall utarbetas på grundval av bilagorna 1 och 2 till det direktivet samt att avfallet har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till det direktivet.

Medlemsstaterna kan i undantagsfall på grundval av ett skriftligt underlag som innehavaren lämnar på ett lämpligt sätt besluta att ett visst avfall som är upptaget i förteckningen inte har någon av de egenskaper som förtecknas i bilaga 3 till direktiv 91/689/EEG.

Förteckningen skall ses över med jämna mellanrum och vid behov revideras enligt förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas den förteckning över farligt avfall som finns i bilagan till detta beslut.

Detta avfall anses ha en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till direktiv 91/689/EEG och, vad gäller H3 och H8 i den bilagan, en eller flera av följande:

- En flampunkt <= 55 ºC.

- Ett eller flera ämnen som är klassificerade som mycket giftiga med en sammanlagd koncentration >= 0,1 %.

- Ett eller flera ämnen som är klassificerade som giftiga med en sammanlagd koncentration >= 3 %.

- Ett eller flera ämnen som är klassificerade som hälsoskadliga med en sammanlagd koncentration >= 25 %.

- Ett eller flera frätande ämnen som är klassificerade som R35 med en sammanlagd koncentration >= 1 %.

- Ett eller flera frätande ämnen som är klassificerade som R34 med en sammanlagd koncentration >= 5 %.

- Ett eller flera irriterande ämnen som är klassificerade som R41 med en sammanlagd koncentration >= 10 %.

- Ett eller flera irriterande ämnen som är klassificerade som R36, R37, R38 med en sammanlagd koncentration >= 20 %.

- Ett eller flera ämnen kända som cancerframkallande (kategorierna 1 eller 2) med en sammanlagd koncentration >= 0,1 %.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1994.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande

(1) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT nr L 168, 2.7.1994, s. 28).

(2) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

BILAGA

FARLIGT AVFALL I ENLIGHET MED ARTIKEL 1.4 I DIREKTIV 91/689/EEG

Inledning

1. De olika typer av avfall som är upptagna i förteckningen definieras fullständigt genom den sexsiffriga koden för avfallet, och genom de två- respektive fyrsiffriga kapitelkoderna.

2. Att ett material eller ett föremål är upptaget i förteckningen innebär inte att materialet eller föremålet betraktas som avfall i alla sammanhang. Det är endast fråga om avfall när definitionen för avfall i enlighet med artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG är uppfylld, såvida inte artikel 2.1 b i det direktivet är tillämplig.

3. Det avfall som är upptaget i förteckningen omfattas av bestämmelserna i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, såvida inte artikel 1.5 i det direktivet är tillämplig.

4. I enlighet med artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG är allt annat avfall än det som är upptaget i nedanstående förteckning och som enligt en medlemsstat har någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 farligt avfall. Sådana fall skall anmälas till kommissionen och, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, ses över i syfte att ändra förteckningen.

>Plats för tabell>

Besl 94/904/EG

31994D0904
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1994-12-22

Uppdaterad:
t.o.m.

32000D0532