Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):

Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa:Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 1998-08-12
 Konsoliderad utgåva från 1998-04-01
 Konsoliderad utgåva från 1993-08-02


31993L0068


L 220/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 93/68/ЕИО НА СЪВЕТА

от 22 юли 1993 година

за изменение на Директиви 87/404/ЕИО (обикновени уреди под налягане), 88/378/ЕИО (безопасност на детски играчки), 89/106/ЕИО (строителни материали), 89/336/ЕИО (електромагнитно съответствие), 89/392/ЕИО (машини), 89/686/ЕИО (лични предпазни средства), 90/384/ЕИО (везни с неавтоматично действие), 90/385/ЕИО (активни имплантируеми медицински изделия), 90/396/ЕИО (домакински уреди, работещи с газообразни горива), 91/263/ЕИО (оборудване за телекомуникационни терминали), 92/42/ЕИО (нови бойлери за топла вода, работещи с течно или газообразно гориво) и 73/23/ЕИО (електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че съобразно принципите, изложени в неговата Резолюция от 7 май 1985 г. относно нов подход за техническа хармонизация и стандартизация (4), Съветът е приел редица директиви, предназначени да премахнат техническите бариери пред търговията; като има предвид, че всяка една от тези директиви съдържа разпоредби за поставяне на маркировката СЕ; като има предвид, че в интерес на опростяване и уеднаквяване на законодателството на Общността, отделните разпоредби трябва да се заменят с единни норми; като има предвид, че в този смисъл е необходимо да се хармонизират въпросните норми, в частност относно продукти, включени в области, обхванати от няколко от тези директиви;

като има предвид, че в съобщението си от 15 юни 1989 г. относно глобален подход към издаването на сертификати и тестването (5), Комисията предложи да се създадат единни правила относно единствено изобразяване на маркировката за съответствие СЕ; като има предвид, че в Резолюцията си от 21 декември 1989 г. относно глобален подход към оценките за съответствие (6), Съветът прие като ръководен принцип единен подход при употреба на маркировката СЕ;

като има предвид, че прилагани основни елемента на новия подход са именно съществените изисквания по безопасността и процедурите по оценка на съответствието;

като има предвид, че това хармонизиране на разпоредбите относно поставяне и употреба на маркировката СЕ налага подробно изменение на съществуващите директиви за съобразяването им с новите изисквания,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Следните директиви се изменят с настоящата:

1.

Директива 87/404/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки, свързани с обикновени уреди под налягане (7);

2.

Директива 88/378/ЕИО на Съвета от 3 май 1988 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с безопасността на детските играчки (8);

3.

Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани със строителните материали (9);

4.

Директива 89/336/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с електромагнитното съответствие (10);

5.

Директива 89/392/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на машините (11);

6.

Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) (12);

7.

Директива 90/384/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки, свързани с везните с неавтоматично действие (13);

8.

Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. за сближаване на законодателствата на държавите-члепки относно активните имплантируеми медицински изделия (14);

9.

Директива 90/396/ЕИО на Съвета от 29 юни 1990 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с домакински уреди, работещи с газообразни горива (15);

10.

Директива 91/263/ЕИО на Съвета от 29 април 1991 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с оборудване за телекомуникационни терминали, включително взаимно признаване на тяхното съответствие (16),

11.

Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно изискванията за ефективност за нови бойлери за топла вода, работещи с течно или газообразно гориво (17);

12.

Директива 73/23/ЕИО на Съвета от 19 февруари 1973 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (18).

Член 2

Директива 87/404/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“.

2.

В член 5, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки приемат, че съдовете с маркировка СЕ съответстват на разпоредбите на настоящата директива, включително и на процедурите за оценка на съответствието, посочени в глава II.

Съответствието на съдовете на националните стандарти, създадени въз основа на хармонизирани стандарти с публикувани референтни номера в Официален вестник на Европейските общности, се приема за съответствие на съществените изисквания за безопасност, посочени в член 3. Държавите-членки публикуват референтните номера на националните си стандарти.“

3.

Към член 5 се добавя следният параграф:

„3.

а)

Когато съдовете са предмет на директиви в други области, съдържащи разпоредби относно поставяне на маркировка СЕ, се посочва съответствието им с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Въпреки това, когато през приет за преходен период, една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя за прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ посочва съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, придружаващи въпросния съд, във вида и смисъла им на публикуване в Официален вестник на Европейските общности.“

4.

В член 9, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи, определени за провеждане на процедурите, посочени в член 8, параграфи 1 и 2. Нотификациите съдържат конкретните задачи, за чието изпълнение са определени тези органи, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на нотифицираните органи, с техните идентификационни номера и задачите, за които те са били нотифицирани. Комисията поддържа списъка редовно актуализиран.“

5.

Член 11 се заменя със следния текст:

„Проверка на ЕО

Член 11

1.   Проверката на ЕО е процедура, посредством която производител, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, гарантира и декларира, че съдовете, проверени по реда на параграф 3, са съобразени с типа, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО, или с проекта и етапите на производство, описани в приложение II, точка 3, получили сертификат за адекватност.

2.   По време на производствения процес производителят предприема всички необходими законосъобразни мерки, за да осигури съответствието на плавателните съдове с типа, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО, или с проекта и производствения график, описани в приложение II, точка 3. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировка СЕ върху всеки един плавателен съд и попълва декларация за съответствие.

3.   По ред, определен в следващите параграфи, утвърденият орган провежда съответните изпитвания и тестове за проверка съответствието на плавателните съдове в съответствие със следните изисквания:

3.1.

Производителят представя съдовете си под формата на еднородни партиди и взема всички необходими мерки за осигуряване еднородността на всяка една готова произведена партида по време на производствения процес.

3.2.

Тези партиди се придружават от сертификата за типово изпитване на ЕО, предвиден в член 10, или, когато съдовете не са произведени по одобрен образец, от проекта и етапите на производство, описани в приложение II, точка 3. В този случай, преди да пристъпи към проверка на ЕО, утвърденият орган проверява етапите на производство, за да удостовери наличието на съответствие.

3.3.

При изпитванията на една партида, съответният орган удостоверява, че плавателните съдове са произведени и проверени съобразно проектите и етапите им на производство, и провежда хидростатичен или пневматичен тест върху всеки един съд от партидата, при ефект, равностоен на налягане Ph до 1,5 пъти повече от проектираното налягане за съда, за да се увери в здравината му. Пневматичният тест подлежи на приетите процедури за безопасност на тестовете в държавата-членка, където се извършва.

За проверка на качеството на заварките органът провежда тестове върху части, взети от представителна извадка на части или от един съд, по избор от производителя. Тестовете се провеждат върху шевови заварки по ширина на съда. Когато за шевови и за точкови заварки са използвани различни техники, тестовете се провеждат и върху точковите заварки.

За проверка на съответствието на плавателните съдове, посочени в приложение I, точка 2.1.2, със съответните му разпоредби, тестовете върху тестови части се заменят с хидростатичен тест върху пет случайно избрани съда от всяка една партида.

3.4.

При приемане на партиди утвърденият орган поставя или нарежда поставянето на идентификационния си номер върху всеки един съд и изготвя писмен сертификат за съответствие с извършените тестове. С изключение на плавателните съдове, които не са издържали успешно хидростатичния или пневматичния тест, всички останали от партидата могат да бъдат предлагани на пазара.

При отхвърляне на партида нотифицираният компетентен орган предприема подходящите мерки за предотвратяване предлагането на пазара на тази партида. При често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати статистическата проверка.

На отговорност на нотифицирания орган производителят може да поставя идентификационния му номер още по време на производствения процес.

3.5.

Производителят или упълномощеният му представител следва да могат да представят при поискване удостоверения за съответствие на утвърдения орган по реда, посочен в aлинея 3.4.“

6.

В член 12, параграф 1 първото изречение се заменя със следния текст:

„1.   Производител, изпълнил задълженията си, произтичащи от член 13, поставя маркировката СЕ, посочена в член 16, върху плавателните съдове, за които декларира, че са в съответствие с:

проекта и графика на производство, посочени в по реда на приложение II, точка 3, и за които е бил изготвен сертификат за адекватност, или

одобрен образец.“

7.

Член 15 се заменя със следния текст:

„Член 15

Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе стоката в съответствие с разпоредбите относно маркировката СЕ и да преустанови нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

при продължаване на несъответствието, държавата-членка приема всички необходими мерки за ограничаване или забрана на пазарното разпространение на въпросната стока или я изтегля от пазара съобразно разпоредбите на член 7.“

8.

В член 16, параграф 1, втора алинея се заменя със следния текст:

„Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ във форма, показана в образеца в приложение II. Маркировката СЕ е последвана от отличителен номер, посочен в член 9, параграф 1 от страна на одобрената структура, която отговаря за проверките на ЕО или надзора от ЕО.“

9.

В член 16, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Забранява се поставяне на знаци за качество върху плавателните съдове, когато тези знаци могат да измамят или подведат трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху съда или производствената му табела могат да се поставят всякакви други маркировки.“

10.

В приложение II, точка 1 се заменя със следния текст:

„1.   МАРКИРОВКА СЕ И НАДПИСИ

1. а)   Маркировка за съответствие СЕ

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, се запазват посочените по-горе пропорции.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.

1. б)   Надписи

Плавателният съд или производствената му табелка трябва да съдържат минимум следните данни:

максимално работно налягане (PS в бар),

максимална работна температура (Тмакс. в °C),

минимална работна температура (Тмин. в °C),

вместимост на съда (обем в л)

наименование или марка на производителя,

вид и серийна или партидна идентификация на съда,

последните две цифри на годината, през която е поставена маркировката СЕ.

Когато табелката с данни се употребява, тя трябва да е проектирана така, че да не позволява повторна употреба и да разполага с достатъчно свободно място за прибавяне на допълнителна информация.“

Член 3

Директива 88/378/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия ѝ текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“.

2.

В член 5, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки приемат, че детски играчки, притежаващи маркировка СЕ по реда на член 11, са съобразени с разпоредбите в настоящата директива, включително и с процедурите за оценка на съответствието им, разгледани в членове 8, 9 и 10.

Съответствието на детските играчки с националните стандарти, създадени въз основа на хармонизирани стандарти с публикувани референтни номера в Официален вестник на Европейските общности, се приема за съобразяване със съществените изисквания за безопасност, посочени в член 3. Държавите-членки публикуват референтните номера на националните си стандарти.“

3.

Следният параграф се добавя към член 5:

„3.

а)

Когато детски играчки са предмет на директиви в други области, съдържащи разпоредби относно поставяне на маркировка СЕ, се указва предположението за съответствието им с разпоредбите и на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период, една или повече от директиви позволява избор от страна на производителя за прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ указва съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, придружаващи въпросните детски играчки, или — при невъзможност — върху техните опаковки, във вида и смисъла, според публикуваното в Официален вестник на Европейските общности.“

4.

В член 9, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи, определени за провеждане на процедурите по реда на член 8, параграф 2 и член 10. Известията съдържат конкретните задачи, за чието изпълнение са определени тези органи, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на утвърдените органи, за които е нотифицирана, с идентификационните им номера и възложените им задачи. Комисията поддържа списъка редовно актуализиран.“;

5.

В член 11, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ във форма, показана в образеца в приложение V.“

6.

В член 11, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Забранява се поставяне на знаци за качество върху детски играчки, когато тези знаци могат да измамят или подведат трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху играчките, опаковките или етикетите им могат да се поставят всякакви други маркировки.“

7.

Следният параграф се добавя в член 12:

„1а.   Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължават да приведат стоката в съответствие с разпоредбите относно маркировката СЕ и да прекратят нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

при продължаване на несъответствието, държавата-членка приема всички необходими законосъобразни мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на въпросната стока, или осигурява изтеглянето ѝ от пазара според процедурите по член 7.“

8.

Добавя се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, посочените по-горе пропорции се запазват.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.“

Член 4

Директива 89/106/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“.

2.

В член 2, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.

а)

Когато материалите са предмет на директиви от други области с разпоредби за поставяне на маркировката СЕ, посочени в член 4, параграф 2, се посочва съответствието им с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период, една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ указва съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, придружаващи въпросните материали, съгласно публикуваното в Официален вестник на Европейските общности.“

3.

Уводната част в член 4, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Материалите се приемат за годни за употреба от държавите-членки, ако са подходящи за добре проектирани и изпълнявани строителни работи по предназначението си, и са признати за безопасни по реда на съществените изисквания на член 3, а маркировката СЕ върху тях свидетелства, че изпълняват изискванията на настоящата директива, включително и че са преминали успешно процедурите по оценка на съответствието, посочени в глава V, както и процедурите в глава III. Маркировката СЕ означава:“

4.

В член 4, параграф 6, първа алинея се заменя със следния текст:

„6.   Маркировката СЕ означава, че материалите отговарят на изискванията, поставени в параграфи 2 и 4 на настоящия член. Задължение на производителя, или на упълномощения му представител, установен в Общността, е да поставят маркировката СЕ или върху самите материали, или върху прикрепен към тях етикет, или върху опаковката им, или върху придружаващите ги търговски документи.“

5.

В член 15, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Без да се засяга член 21:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе стоката в съответствие с разпоредбите за маркировката СЕ и да прекрати нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

при продължаване на несъответствието държавата-членка трябва да приеме всички необходими законосъобразни мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на въпросната стока, или осигурява изтеглянето ѝ от пазара по реда на член 21.“

6.

В член 15, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, забраняващи поставяне на знаци за качество върху материали или опаковките им, когато тези знаци могат да измамят или подведат трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху строителните материали, опаковките или етикетите им, или върху придружаващите ги търговски документи могат да се поставят всякакви други маркировки.“

7.

В член 18, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи и лаборатории за тестове, определени за изпълнение на задачите за техническо одобрение, издаване на удостоверения за съответствие, контрол и тестове по реда на настоящата директива. Тези нотификации съдържат наименованието и адресите на утвърдените органи и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на нотифицираните органи и лаборатории, с техните идентификационни номера и възложените им задачи, както и материалите, за които са нотифицирани. Комисията поддържа списъка редовно актуализиран.“

8.

Приложение III, точка 4 се заменя със следния текст:

„4.1.   Маркировка за съответствие СЕ

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, трябва да се запазят посочените по-горе пропорции.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.

Маркировката СЕ се следва от идентификационен номер на органа, отговарящ за качествен контрол на производствен стадий на материалите.

Допълнителна информация

Маркировката СЕ се придружава от наименованието или марката на производителя, последните две цифри на годината, през която е поставена, и — при необходимост — от данни за установяване на техническите характеристики на материалите.“

Член 5

Директива 89/336/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“.

2.

Текстът на член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Държавите-членки предприемат подходящите мерки, гарантиращи, че уредите, посочени в член 2, се предлагат на пазара или се употребяват, само и единствено когато имат маркировка СЕ по реда на член 10, което свидетелства за съответствието им с всички разпоредби на настоящата директива, включително и с процедурите по оценка, предвидени в член 10, когато са инсталирани и поддържани правилно и употребявани по предназначение.“

3.

В член 10, параграф 1 се добавя следната пета алинея:

„Държавите-членки предприемат необходимите мерки, забраняващи поставяне на знаци за качество върху уреди, опаковките им, инструкциите им за начин на употреба и гаранционните им карти, когато тези знаци могат да въведат в заблуждение трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху уредите, опаковките им, инструкциите им за начин на употреба или гаранционните им карти се допуска поставяне на всякакви други маркировки.“

4.

В член 10, параграф 6, първата алинея се заменя със следния текст:

„6.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за компетентните органи, посочени в този член, и органите, отговорни по издаване на сертификати за типово изпитване на ЕО, предвидени в параграф 5. Известията съдържат описание на конкретните задачи, за чието изпълнение са утвърдени, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на нотифицираните органи, заедно с идентификационните им номера и възложените задачи, по които те са нотифицирани. Комисията актуализира редовно списъка.“

5.

В член 10 се добавя следният параграф:

„7.   Без да се засяга член 9:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе продукта в съответствие с разпоредбите за маркировка СЕ и да прекрати нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

при продължаване на несъответствието държавата-членка трябва да предприеме всички необходими действия за ограничаване или забрана на пускането на пазара на въпросната стока или осигурява изтеглянето ѝ от пазара според процедурите, предвидени в член 9.“

6.

Приложение I, точка 2 се заменя със следния текст:

„2.   Маркировка за съответствие СЕ

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ според следната графика:

Image

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, се запазват посочените по-горе пропорции.

Когато уредите са предмет на директиви в други области с разпоредби относно поставяне на маркировката СЕ, се посочва предполаганото съответствие с разпоредбите на тези други директиви.

Когато през приет за преходен период, една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ посочва съответствие само и единствено с директивите, спазени от производителя. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, придружаващи въпросните уреди, както е публикувано в Официален вестник на Европейските общности.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.“

Член 6

Директива 89/392/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия ѝ текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“.

2.

В член 8, параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.

а)

Когато машините са предмет на директиви в други области с разпоредби относно поставяне на маркировката СЕ, се посочва предполаганото съответствие с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период, една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ указва съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, придружаващи машините, както е публикувано в Официален вестник на Европейските общности.“

3.

В член 9, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи за провеждане на процедурите, посочени в член 8. Известията съдържат конкретните задачи, за чието изпълнение са утвърдени, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на нотифицираните органи заедно с идентификационните им номера и задачите, по които са нотифицирани. Комисията актуализира редовно списъка.“

4.

В член 10, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ. Образец на маркировка е показан в приложение III.“;

5.

В член 10, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Забранява се поставяне на знаци за качество върху машини, когато тези знаци могат да измамят или подведат трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху машините могат да се поставят всякакви други маркировки.“

6.

Към член 10 се добавя следният параграф:

„4.   Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе стоката в съответствие с разпоредбите за маркировката СЕ и да прекрати на нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

при продължаване на несъответствието държавата-членка приема всички необходими мерки, ограничаващи или забраняващи пускането на пазара на въпросната стока, или осигурява изтеглянето ѝ от пазара по реда на член 7.“

7.

Точка 1.7.3. от приложение I се изменя, както следва:

а)

второто тире се заменя със следния текст:

„—

маркировката СЕ (виж приложение III)“;

б)

добавя се пето тире:

„—

годината на производство“.

8.

Приложение III се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ

маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, се запазват посочените по-горе пропорции.

отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, но не по-малки от 5 мм. Минималните стойности могат да се променят при малогабаритни машини.“

Член 7

Директива 89/686/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия ѝ текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“.

2.

В член 4, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки не забраняват, ограничават или препятстват пускането до пазара на лични предпазни средства, или техни части, когато са съобразени с разпоредбите в настоящата директива и носят маркировка СЕ, свидетелстваща за съответствието им с всички разпоредби на директивата, включително и с процедурите по сертифициране, посочени в глава II.“

3.

Към член 5 се добавя следният параграф:

„6.

а)

Когато личните предпазни средства са предмет на директиви в други области с разпоредби относно поставяне на маркировката СЕ, с нея се посочва, че тези средства са в съответствие с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период, една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ указва съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, придружаващи въпросните лични предпазни средства, както е публикувано в Официален вестник на Европейските общности.“

4.

В член 9, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи за провеждане на процедурите, посочени в член 8. Известията съдържат конкретните задачи, за чието изпълнение са определени тези органи, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на нотифицираните органи, заедно с идентификационните им номера и възложените задачи. Комисията актуализира редовно списъка.“

5.

Уводното изречение в член 12 се заменя със следния текст:

„Декларацията за съответствие на ЕО е процедура, посредством която производител, или упълномощеният му представител, установен в Общността:“

6.

Член 13 се заменя със следния текст:

„Член 13

1.   Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ във форма, показана в образеца в приложение IV. При участие на нотифициран орган по време на производствения процес по реда на член 11, се добавя идентификационният му номер.

2.   Маркировката СЕ се поставя върху всяка една част на личните предпазни средства на видимо място, четливо и незаличимо за срока, определен за употреба на средството; когато поради характеристики на продукта това е невъзможно, маркировката СЕ може да се постави върху опаковката му.

3.   Забранява се поставяне на знаци за качество върху лични предпазни средства, когато тези знаци могат да въведат в заблуждение трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху личните предпазни средства могат да се поставят всякакви други маркировки.

4.   Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе стоката в съответствие с разпоредбите за маркировката СЕ и да прекрати нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

ако това несъответствие продължи, държавата-членка приема всички необходими мерки, за да ограничи или забрани пускането на пазара на въпросната стока или да осигури изтеглянето ѝ от пазара съобразно разпоредбите на член 7.“;

7.

Следният текст се добавя към точка 1.4 на приложение II:

„з)

при необходимост, препратки към прилаганите директиви съобразно член 5, параграф 6, буква б);

и)

наименованието, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган, участвал по време на проектантските работи на личните предпазни средства.“

8.

Приложение IV се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ И ИНФОРМАЦИЯ

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, се запазват посочените по-горе пропорции.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм. Тези минимални размери могат да се променят за малогабаритни лични предпазни средства.

Допълнителна информация

Последните две цифри на годината, през която е поставена маркировката СЕ; последната информация не е задължителна за личните предпазни средства, посочени в член 8, параграф 3.“

Член 8

Директива 90/384/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия ѝ текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“.

2.

В член 2, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че за целите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), могат да се употребяват само и единствено везни, които са съобразени с изискванията на настоящата директива, включително и с процедурите по оценката им, описани в глава II и които съответно носят маркировката СЕ по реда на член 10.“

3.

В член 8 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.

а)

Когато везните са предмет на директиви в други области с разпоредби относно поставяне на маркировката СЕ, за тях се указва предполаганото им съответствие с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период, една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ обозначава съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, придружаващи въпросните везни, както е публикувано в Официален вестник на Европейските общности.“

4.

В член 9 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи, определени за провеждане на процедурите, посочени в член 8. Известията съдържат конкретните задачи, за чието изпълнение са утвърдени тези органи, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на утвърдените органи, за които е нотифицирана, заедно с идентификационните им номера и възложените им задачи. Комисията актуализира редовно списъка.“

5.

В член 10 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Забранява се поставяне на знаци за качество върху везни, когато тези знаци могат да измамят или подведат трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху везната могат да се поставят всякакви други маркировки.“

6.

Член 11 се заменя със следния текст:

„Член 11

Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе стоката в съответствие с разпоредбите за маркировката СЕ и да преустанови нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

ако това несъответствие продължи, държавата-членка приема всички необходими мерки за ограничаване или забрана на пазарното разпространение на въпросната стока или осигурява изтеглянето ѝ от пазара по реда на член 7.“

7.

Следните точки от приложение II се изменят, както следва:

а)

в точка 2.1. втора и трета алинея се заменят със следния текст:

„Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ и надписите, описани в приложение IV, върху всяка една везна и попълва декларация за съответствие.

Към маркировката СЕ се добавя идентификационният номер на нотифицирания орган, който отговаря за надзора на ЕО, посочен в точка 2.4.“;

б)

точки 3 и 4 се заменят със следния текст:

„3.   Проверка на ЕО

3.1.   Проверката на ЕО е процедура, посредством която производител, или упълномощеният му представител, установен в Общността, твърди и декларира, че везните, проверени по реда на точка 3.3., са — където е приложимо — съобразени с вида, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО, и отговарят на изискванията на прилаганата за тях директива.

3.2.   По време на производствения процес производителят предприема всички необходими мерки, за да осигури съответствието на везните с типа, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО и с отнасящите се за тях изисквания на настоящата директива. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ върху всеки един уред и попълва декларация за съответствие.

3.3.   За да провери съответствието на везните с разпоредбите на настоящата директива, нотифицираният орган проверява и тества всяка една везна по реда, определен в точка 3.5.

3.4.   За везни, които не подлежат на типово одобрение на ЕО, цялата документация по проектиране на везните, описана в приложение III, следва да бъде на разположение на нотифицирания орган при поискване от негова страна.

Проверка чрез изпитвания и тестове на всяка една везна.

3.5.1.   Всички везни се изследват самостоятелно с подходящо тестуване според съответните стандарти, предвидени в член 5, или се провеждат тестове с равностоен ефект за проверка на съответствието с типа, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО и с приложимите за тях разпоредби на настоящата директива.

3.5.2.   Нотифицираният орган поставя или възлага поставянето на идентификационния си номер върху всека една везна с установено съответствие спрямо тестуването и попълва писмен сертификат за съответствие с извършените тестове.

3.5.3.   Производителят или упълномощеният му представител гарантират, че могат да представят сертификата за съответствие на нотифицирания орган при поискване.

4.   Единична проверка на ЕО

4.1.   Единичната проверка на ЕО е процедура, посредством която производител, или упълномощеният му представител, установен в Общността, твърди и декларира, че везната, проектирана по правило за точно определена дейност, посочена в сертификата, издаден по реда на точка 4.2., е съобразена с приложимите за нея разпоредби на настоящата директива. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ върху везната и попълва декларация за съответствие.

4.2.   За проверка на съответствието на везната с приложимите в случая разпоредби на настоящата директива, утвърденият орган я изследва с подходящи за посочените в член 5 стандарти тестове, или провежда тестове с равностоен ефект.

Нотифицираният орган поставя или възлага поставянето на идентификационния си номер върху съответната везна, чието съответствие на изискванията е установено, и попълва писмен сертификат за съответствие с извършените тестове.

4.3.   Целта на описаната в приложение III техническа документация, свързана с проектирането на везната, е, да позволи оценка на съответствието ѝ с разпоредбите на настоящата директива и да разкрие проекта, производствения процес и работа на везната. Тя е достъпна за нотифицирания орган.

4.4.   Производителят или упълномощеният му представител гарантират, че могат да представят сертификата за съответствие на нотифицирания орган при поискване.“

в)

точки 5.3.1. и 5.3.2. се заменят със следните текстове:

5.3.1.   Когато производителят е предпочел да изпълни на два етапа една от посочените в 5.1. процедури, и тези два етапа са възложени на различни изпълнители, везна, преминала през първия етап на процедурата, носи идентификационния номер на утвърдения орган за този етап.

5.3.2.   Изпълнителят на първия етап от процедурата издава за всяка една везна сертификат, съдържащ необходимите данни за нейната идентификация и посочващ проведените проучвания и тестове.

Изпълнителят на втория етап на процедурата провежда тези проучвания и тестове, които още не са извършени.

Производителят или упълномощеният му представител гарантират, че могат да представят при поискване на нотифицирания орган сертификат за съответствие.“;

г)

точка 5.3.4. се заменя със следния текст:

5.3.4.   Маркировката СЕ се поставя върху везната след завършване на втория етап, заедно с идентификационния номер на нотифицирания орган от този втори етап.“

8.

Точка 1.1. от приложение IV се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ във форма, показана в образеца в приложение VI,

идентификационния/ите номер/а на нотифицирания/ите орган/и, извършил/и надзора на ЕО или проверката на ЕО.

Горепосочената маркировка и надписи се поставят върху везната отделно, но групирани заедно;“

б)

в буква в) след шестото тире се добавя следното тире:

„—

двете последни цифри на годината, през която е поставена маркировката СЕ.“

9.

Приложение VI се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, се запазват посочените по-горе пропорции.

Отделните съставни части на маркировката „ЕО“ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.“

Член 9

Директива 90/385/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия ѝ текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“.

2.

В член 4, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки не създават пречки за предлагане на пазара или употреба на тяхна територия на средства, съобразени с разпоредбите на настоящата директива и носещи маркировка СЕ по реда на член 12, като свидетелство за извършена оценка за съответствие по реда, посочен в член 9.“

3.

Следният параграф се добавя към член 4:

„5.

а)

Когато средствата са предмет на директиви в други области с разпоредби относно поставяне на СЕ маркировката, за тях се обозначава съответствие с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ обозначава съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, както е публикувано в Официален вестник на Европейските общности, придружаващи въпросните средства, поставени на видимо и достъпно място, без да налагат дестерилизация чрез разопаковане.“

4.

В член 11, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи, определени за провеждане на процедурите по реда на член 9. Известията съдържат конкретните задачи, за чието изпълнение са определени тези органи, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на утвърдените органи, заедно с идентификационните им номера и задачите, за които са нотифицирани. Комисията актуализира редовно списъка.“

5.

В член 12, параграф 2, втора алинея се заменя със следния текст:

„След него се поставя идентификационният номер на нотифицирания орган, който отговаря за прилагане на процедурите по реда на приложения II, IV и V.“

6.

В член 12 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Забранява се поставяне на знаци за качество върху везни, когато тези знаци могат да въведат в заблуждение трети страни по отношение на значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху опаковката или инструкциите за употреба могат да се поставят всякакви други маркировки.“

7.

Член 13 се заменя със следния текст:

„Член 13

Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да преустанови нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

при продължаване на несъответствието държавата-членка приема всички необходими мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазарна на въпросната стока, или осигурява изтеглянето ѝ от пазара съобразно разпоредбите на член 7.“

8.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в точка 2 втората алинея се заменя със следния текст:

„Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ по реда на член 12 и попълва декларация за съответствие.

Декларацията се отнася до един или повече посочени екземпляри от продукта и се пази от производителя, или упълномощения му представител, установен в Общността.

Към маркировката СЕ се добавя идентификационният номер на нотифицирания орган, който отговаря за това.“;

б)

точка 6 се заменя със следния текст:

„6.   Административни разпоредби

6.1.   За срок от минимум пет години от датата на производство на продукта, производителят държи на разположение на националните власти:

декларацията за съответствие,

документацията, описана в точка 3.1., второ тире,

измененията, описани в точка 3.4.,

документацията, описана в точка 4.2.,

описаните в точки 3.4., 4.3., 5.3. и 5.4. решения и отчети на нотифицираните органи.

6.2.   При поискване от страна на други утвърдени органи или компетентни власти, нотифицираният орган им предоставя цялата информация за издадени, отказани или отнети удостоверения за качество.

6.3.   Когато нито производителя, нито упълномощеният му представител са установени в Общността, задължението за предоставяне на техническата документация по реда на член 4, параграф 2 на властите е на лицето, отговорно за разпространение на продукта на пазара на Общността.“

9.

В приложение III точки 7 и 8 се заменят със следния текст:

„7.   Административни разпоредби

7.1.   При поискване от страна на други утвърдени органи или компетентни власти, нотифицираният орган им предоставя цялата информация за издадени, отказани или отнети удостоверения за ЕО проверка на типа и приложенията към тях.

7.2.   Копие от сертификати за типово изпитване на ЕО и/или приложенията към тях се предават и на други нотифицирани органи при поискване. Приложенията към удостоверенията се предоставят след постъпване на обосновано искане от страна на други нотифицирани органи и след уведомяване на производителя.

7.3.   Производителят, или упълномощеният му представител, съхранява заедно с техническата документация копия от удостоверения за ЕО проверки на типа и приложенията към тях за срок от най-малко пет години след датата на производство на последния уред.

7.4.   Когато нито производителят, нито упълномощеният му представител са установени в Общността, задължението за предоставяне на наличната техническа документация на органите е на лицето, отговорно за пускане на продукта на пазара на Общността.“

10.

Приложение IV се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОВЕРКА НА ЕО

1.   Проверката на ЕО е процедура, посредством която производител, или упълномощеният му представител, установен в Общността, твърди и декларира, че продуктите, предмет на разпоредбите на точка 3, са съобразени с вида, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО и отговарят на отнасящите се за тях изисквания на настоящата директива.

2.   По време на производствения процес производителят, или упълномощеният му представител, предприема всички необходими мерки, за да осигури съответствието на везните с типа, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО и с отнасящите се за тях изисквания на настоящата директива. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ върху всеки един уред и попълва декларация за съответствие.

3.   Преди да започне производство, производителят подготвя документите по производствения процес, в частност относно стерилизацията, по реда на рутинните разпоредби, прилагани, за да се осигури еднородност на продукцията и съответствие на продуктите с типа, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО, както и със съответните разпоредби на настоящата директива.

4.   Производителят установява и актуализира потребителска система за надзор. Това негово начинание включва задължение от страна на производителя да известява незабавно компетентните власти, след като узнае за следните събития:

i)

промяна в характеристиките или параметрите или неточности в инструкциите за употреба на устройството, които могат да доведат до смърт на пациент или вече са довели до такъв смъртен случай, или до влошаване на здравословното му състояние;

ii)

технически или медицински причини, довели до оттегляне на продукта от пазара от страна на производителя.

5.   За да провери съответствието на продуктите с разпоредбите на настоящата директива, нотифицираният орган проверява и тества статистически продуктите по реда, определен в точка 6. Когато се налага, производителят е длъжен да допусне нотифицирания орган да оцени чрез финансова ревизия резултатите от предприетите по реда на точка 3 мерки.

6.   Статистическа проверка

6.1.   Производителят представя продуктите си във формата на еднообразни партиди и взема необходимите мерки, за да осигури еднородността на всяка една готова произведена партида по време на производствения процес.

6.2.   От всяка една партида се взема случайна извадка. Продуктите в тази извадка се изследват поотделно, като извършваните тестове са по стандартите от член 5, или такива с равностоен ефект, за проверка на съответствието им с вида, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО, и за определяне на прием или отхвърляне на партидата.

6.3.   Статистическият контрол на продуктите се основава на черти, включени в системата за извадки, със следните характеристики:

равнище на приемливост на качеството от 95 % и процент на несъответствие между 0,29 и 1 %,

качествено ограничение с приемливост от 5 % и процент на несъответствие между 3 и 7 %.

6.4.   При приети партиди нотифицираният орган поставя или възлага поставянето на идентификационния си номер върху всеки един продукт и попълва писмен сертификат за съответствие с извършените тестове. С изключение на продуктите от извадката, които са се оказали несъобразни, всички останали от партидата могат да бъдат предлагани на пазара.

При отхвърлена партида нотифицираният орган взема необходимите мерки за предотвратяване предлагането на пазара на тази партида. При често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати статистическата проверка.

На отговорност на нотифицирания орган производителят може да поставя идентификационния му номер още по време на производствения процес.

6.5.   Производителят или упълномощеният му представител гарантира, че може да представи при поискване сертификата за съответствие на нотифицирания орган.“

11.

В приложение V, точка 2 втора алинея се заменя със следния текст:

„Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ съобразно член 12 и попълва декларация за съответствие. Декларацията се отнася до един или повече образци от продукта и се съхранява при производителя. Към маркировката СЕ се добавя идентификационният номер на нотифицирания орган.“

9.

Приложение IХ се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, се запазват посочените по-горе пропорции.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.

Минималните размери могат да се променят за малогабаритни устройства.“

Член 10

Директива 90/396/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“;

2.

В член 4, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или препятстват допускането до пазара и използването на уреди, съобразени с разпоредбите на настоящата директива, включително и с удостоверяващите съответствието им процедури, посочени в глава II, когато са снабдени с маркировка СЕ по реда на член 10.“

3.

В член 8, параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.

а)

Когато уредите са предмет на директиви, отнасящи се до други области и уточняващи поставяне на СЕ маркировката, то тя посочва съответствие с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период, една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ посочва съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, както е публикувано в Официален вестник на Европейските общности, и придружаващи въпросните уреди.“

4.

В член 9, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи, определени за провеждане на процедурите, посочени в член 8. Известията съдържат конкретните задачи, за чието изпълнение са определени тези органи, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на утвърдените органи, за които е нотифицирана, заедно с идентификационните им номера и задачите, за които са нотифицирани. Комисията актуализира редовно списъка.“

5.

В член 10, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Забранява се поставяне на знаци за качество върху уреди, когато тези знаци могат да измамят или подведат трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху уредите или табелките им с данни могат да се поставят всякакви други маркировки.“

6.

Член 11 се заменя със следния текст:

„Член 11

Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе стоката в съответствие с разпоредбите за маркировката СЕ и да преустанови нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

при продължаване на несъответствието държавата-членка приема всички необходими мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на въпросната стока, или осигурява изтеглянето ѝ от пазара по реда на член 7.“

7.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в точка 2.1. второто изречение се заменя със следния текст:

„Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ върху всеки уред и попълва писмена декларация за съответствие.“

б)

в точка 2.1. последното изречение се заменя със следния текст:

„След маркировката СЕ се поставя идентификационният номер на отговорния за проверките по реда на точка 2.3. нотифициран орган.“;

в)

в точка 3.1. второто изречение се заменя със следния текст:

„Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, е длъжен да постави маркировката СЕ върху всеки уред и да попълни писмена декларация за съответствие.“;

г)

в точка 3.1. последното изречение се заменя със следния текст:

„След маркировката СЕ се поставя идентификационният номер на отговорния по реда на надзора на ЕО нотифициран орган.“;

д)

в точка 4.1. второто изречение се заменя със следния текст:

„Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, е длъжен да постави маркировката СЕ върху всеки уред и да попълни писмена декларация за съответствие.“;

е)

в точка 4.1. последното изречение се заменя със следния текст:

„След маркировката СЕ се поставя идентификационният номер на отговорния по реда на надзора на ЕО нотифициран орган.“;

ж)

точки 5 и 6 се заменят със следния текст:

„5.   ПРОВЕРКА НА ЕО

5.1.   Проверката на ЕО е процедура, посредством която производител, или упълномощеният му представител, установен в Общността, твърди и декларира, че уредите, уредени чрез разпоредбите на точка 3, са в съответствие с вида, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО и отговарят на отнасящите се за тях изисквания на настоящата директива.

5.2.   По време на производствения процес производителят, или упълномощеният му представител, предприема всички необходими мерки, за да осигури съответствието на уредите с вида, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО и с отнасящите се за тях изисквания на настоящата директива. Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ върху всеки един уред и попълва писмена декларация за съответствие. Декларацията за съответствие се отнася до един или повече уреди, и се съхранява при производителя, или упълномощения му представител, установен в Общността.

5.3.   За да провери съответствието на продуктите с разпоредбите на настоящата директива, нотифицираният орган е длъжен да проведе съответните изпитвания и тестове, като по избор на производителя проверява и тества всеки един уред по реда на точка 5.4. или проверява и тества уредите на статистическа основа, по реда на точка 5.5.

5.4.   Проверка чрез изпитвания и тестове на всеки един уред

5.4.1.   Всички уреди се изследват самостоятелно с подходящо тестуване, според съответните стандарти, посочени в член 5, или се провеждат тестове с равностоен ефект за проверка на съответствието с вида, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО и приложимите за тях разпоредби на настоящата директива.

5.4.2.   Утвърденият орган поставя, или възлага поставянето на идентификационния си номер върху всеки един уред с установено съответствие спрямо тестуването и попълва писмен сертификат за съответствие с извършените тестове. Удостоверението за съответствие може да посочва един или повече уреди.

5.4.3.   Производителят, или упълномощеният му представител, е длъжен да пази издадения от утвърдения орган сертификат за съответствие и да го представя при поискване.

5.5.   Статистическа проверка

5.5.1.   Производителят представя продуктите си във формата на еднообразни партиди и взема необходимите мерки, за да осигури еднообразността на всяка една готова произведена партида по време на производствения процес.

5.5.2.   Статистическият контрол се провежда по следния начин:

 

Уредите подлежат на статически контрол по признаци. За целта се групират в номерирани партиди, съставени от бройки от един и същ модел, произведени при еднакви условия. Партидите се изследват на случайни интервали. Продуктите от една извадка се изследват поотделно, като се извършват тестове по реда на стандартите в член 5, или такива с равностоен ефект, за да се провери съответствието им с вида, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО и да се определи дали да се приеме или отхвърли партидата.

 

Прилага се система на извадки със следните характеристики:

равнище на приемливост на качеството от 95 % и процент несъответствие между 0,5 и 1,5 %,

качествено ограничение с приемливост от 5 % и процент несъответствие между 5 и 10 %.

5.5.3.   За приети партиди утвърденият орган поставя или разпорежда поставянето на идентификационния си номер върху всеки един продукт и попълва писмено сертификат за съответствие с извършени тестове. С изключение на продуктите от извадката, които са се оказали несъобразни, всички останали от партидата могат да бъдат предлагани на пазара.

При отхвърляне на партида утвърденият орган взема необходимите законосъобразни мерки за предотвратяване на предлагането на пазара на тази партида. При често отхвърляне на партиди утвърденият орган може да прекрати статистическата проверка.

На отговорност на утвърдения орган производителят може да поставя идентификационния му номер още по време на производствения процес.

5.5.4.   Производителят, или упълномощеният му представител, представя при поискване удостоверения за съответствие от нотифицирания орган.

6.   ПРОВЕРКА НА ЕО НА ЕДИНИЧНИ БРОЙКИ

6.1.   Проверката на ЕО на единични бройки е процедура, посредством която производител, или упълномощеният му представител, установен в Общността, твърди и декларира, че въпросният уред, посочен в сертификата, издаден по реда на точка 2, е съобразен с приложимите за него разпоредби на настоящата директива. Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, е длъжен да постави маркировката СЕ и върху уреда и да попълни писмена декларация за съответствие, която съхранява.

6.2.   За проверка на съответствието с основните разпоредби на настоящата директива утвърденият орган изследва уреда и провежда подходящи тестове, като отчита проектната документация.

Утвърденият орган поставя или възлага поставянето на идентификационния си номер върху съответния уред с установено съответствие след тестуването и попълва писмено сертификат за съответствие с извършените тестове.

6.3.   Целта на описаната в приложение IV техническа документация, свързана с проектирането на инструмента, е да позволи оценка на съответствието му с разпоредбите на настоящата директива и разбиране на проекта, производствения процес и работата на уреда.

Посочената в приложение IV проектна документация е достъпна за утвърдения орган.

6.4.   Изследванията и тестовете могат да се извършат след инсталиране на уреда, когато нотифицираният орган сметне това за необходимо.

6.5.   Производителят, или упълномощеният му представител, отговаря за представяне на сертификата за съответствие от утвърдения орган при поискване.“

8.

Приложение III се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ И НАДПИСИ

1.

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

Маркировката СЕ се следва от идентификационния номер на утвърдения орган, участвал в контрола на производствена фаза.

2.

Уредът или табелката му с данни съдържат маркировката СЕ и допълнителни надписи:

името или марката на производителя,

търговското наименование на уреда,

тип електрозахранване употребявано от уреда, при необходимост,

категория на уреда,

последните две цифри на годината, през която е поставена маркировката СЕ.

Според естеството на уреда може да се добави и информация за начина на инсталирането му.

3.

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, се запазват посочените по-горе пропорции.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.“

Член 11

Директива 91/263/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия ѝ текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“;

2.

В член 11, параграф 4 терминът „ЕО знакът“ се заменя с текста „инициалите СЕ, както са показани в приложение VI“.

3.

В член 3, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че терминално оборудване може да се допуска до пазара и до употреба само и единствено когато носи маркировката СЕ, предвидена в член 11, потвърждаваща съответствието му с изискванията на настоящата директива, включително и съобразно процедурите по оценката му, описана в глава II и когато е инсталирано, поддържано и употребявано по предназначение.“

4.

В член 3 се добавя следният параграф:

„4.

а)

Когато терминалното оборудване е предмет на директиви в други области с разпоредби относно поставяне на маркировката СЕ, за него се посочва съответствие с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период една или повече от директиви позволяват избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ посочва съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, както е публикувано Официален вестник на Европейските общности, и придружаващи съответното терминално оборудване.“

5.

В член 10, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи, определени за провеждане на процедурите, посочени в член 9. Известията съдържат конкретните задачи, за чието изпълнение са определени тези органи, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Държавите-членки прилагат набор от минимални критерии, описани в приложение V, при утвърждаване на подобни органи. Органите, които отговарят на установените съответни хармонизирани стандарти, се считат и за отговарящи на критериите, описани в приложение V.“

6.

В член 10, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на утвърдените органи заедно с идентификационните им номера и списък на лабораториите за провеждане на тестове, както и задачите, за които са нотифицирани. Комисията актуализира редовно списъка.“

7.

В член 11, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. Маркировката на съобразеното с настоящата директива терминално оборудване се състои от маркировка СЕ, съдържаща инициалите СЕ, последвани от идентификационния номер на нотифицирания орган, който участва в контрола на производствен етап и символ, посочващ, че това оборудване е предназначено и подходящо за включване в обществена телекомуникационна мрежа. Формата на маркировката СЕ, употребявана заедно с другата информация, е показана в приложение VI.“

8.

В член 11, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Забранява се поставяне на знаци за качество върху оборудване, когато тези знаци могат да измамят или подведат трети страни за значението и формата на маркировката СЕ, както са посочени в приложения VI и VII. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху оборудването могат да се поставят всякакви други маркировки.“

9.

Член 12 се заменя със следния текст:

„Член 12

Без да се засяга член 8:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе стоката в съответствие с разпоредбите за маркировката СЕ и да преустанови нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

ако това несъответствие продължава, държавата-членка приема всички необходими мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на въпросната стока, или осигурява изтеглянето ѝ от пазара съобразно разпоредбите на член 8.“

10.

В приложения II и III последното изречение на точка 1 се заменя със следния текст:

„Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировките, предвидени в член 11, параграф 1 върху всеки един продукт и попълва писмена декларация за съответствие.“

11.

Приложение IV, точка 1, последното изречение се заменя със следния текст:

„Производителят, или упълномощеният му представител, определя маркировките, посочени в член 11, параграф 1 за всеки продукт и изготвя в писмена форма декларация за съответствие.“

12.

Приложение VI се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МАРКИРОВКА ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 1

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма, последвана от допълнителната информация, описана в член 11, параграф 1:

Image

 

Image

Инициали СЕ

Идентификационен номер на нотифицирания орган

Символ за подходящо състояние за включване в обществена телекомуникационна мрежа

(Виж в Официален вестник на Европейските общности за шрифта на буквите)

При увеличаване или намаляване на маркировката СЕ посочените по-горе пропорции задължително се запазват.

Отделните съставни части на маркировката СЕ имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.“

13.

Приложение VII се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МАРКИРОВКА ЗА ОБОРУДВАНЕТО, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 4

Image

При увеличаване или намаляване на маркировката СЕ посочените по-горе пропорции задължително се спазват.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.“

Член 12

Директива 92/42/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В целия ѝ текст изразът „ЕО знак“ се заменя със „СЕ маркировка“.

2.

В член 4, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Когато няма друга разпоредба в Договора или в други директиви, или в нормативни актове на Общността, държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или препятстват допускането до пазара и работата на уреди и бойлери, които са съобразени с разпоредбите на настоящата директива и носят маркировка СЕ по реда на член 7, доказваща съответствието им с всички разпоредби на настоящата директива, включително и с удостоверяващите съответствието им процедури по реда на членове 7 и 8.“

3.

В член 4 се добавя следният параграф 5:

„5.

а)

Когато бойлерите са предмет на директиви в други области с разпоредби относно поставяне на маркировката СЕ, за тях се посочва съответствие с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ указва съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, както е публикувано в Официален вестник на Европейските общности, и придружаващи въпросните уреди и бойлери.“

4.

В член 7, параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Маркировката за съответствие СЕ относно разпоредбите на настоящата директива и всички останали нормативни актове, управляващи предоставянето ѝ, както и надписите, описани в приложение I, се поставят на видно място, лесно четими и незаличими върху повърхността на бойлера. Забранява се поставяне на знаци за качество върху уреди и бойлери, когато тези знаци могат да измамят или подведат трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката СЕ, върху уредите или бойлерите могат да се поставят всякакви други маркировки.“

5.

Следният параграф се добавя към член 7:

„5.

а)

Когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе стоката в съответствие с разпоредбите относно маркировката СЕ и да преустанови нарушението при условия, наложени от държавата-членка.

б)

При продължаване на несъответствието държавата-членка приема всички подходящи мерки за ограничаване или забрана на пазарното разпространение на въпросната стока или осигурява изтеглянето ѝ от пазара и незабавно известява за действията си Комисията и останалите държави-членки.“

6.

В член 8 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за утвърдените от нея органи, определени за провеждане на процедурите, посочени в член 7. Известията съдържат конкретните задачи, за чието изпълнение са определени тези органи, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на нотифицираните органи заедно с идентификационните им номера и задачите, за които са нотифицирани. Комисията актуализира редовно списъка.“

7.

Приложение I се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНКРЕТНИ МАРКИРОВКИ

1.   Маркировка за съответствие СЕ

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, посочените по-горе пропорции се запазват.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.

2.   Допълнителни конкретни маркировки

Последните две цифри на годината, през която е поставена маркировката „ЕО“.

Отпуснатият по реда на член 6 от тази директива знак за енергийно ползване изглежда така:

Image

8.

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

последното изречение на точка 1 от модул В се заменя със следния текст:

„Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ върху всеки уред и попълва писмена декларация за съответствие.“;

б)

последните две изречения на точка 1 от модул Г се заменят със следния текст:

„Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ върху всеки уред и попълва писмена декларация за съответствие. След маркировката СЕ се поставя идентификационният номер на отговорния за проверките по реда на точка 4 нотифициран орган.“;

в)

последните две изречения на точка 1 от модул Д се заменят със следния текст:

„Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, поставя маркировката СЕ върху всеки бойлер и уред и попълва писмена декларация за съответствие. След маркировката СЕ се поставя идентификационния номер на отговорния за проверките по реда на точка 4 нотифициран орган.“

Член 13

Директива 73/23/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В края на преамбюла се добавят следните две съображения:

„като има предвид, че Решение 90/683/ЕИО (19) установява модули за отделните етапи на процедурите по оценка на съответствието, предназначени за употреба в директивите за техническа хармонизация;

като има предвид, че изборът на процедури не следва да снижи вече установени в Общността стандарти за безопасност на електрооборудването,

2.

В член 8, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Преди да се предложи на пазара, електрооборудването, описано в член 1, се обозначава с маркировка СЕ по реда на член 10, което е свидетелство за съответствието му с разпоредбите на настоящата директива, включително и процедурите за оценка на съответствието, описани в приложение IV.“

3.

В член 8 се добавя следният параграф 3:

„3.

а)

Когато електрооборудването е предмет на директиви в други области с разпоредби относно поставяне на маркировката СЕ, за него се посочва съответствие с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Когато през приет за преходен период една или повече от тези директиви позволява избор от страна на производителя при прилагане на определени разпоредби в различни области, маркировката СЕ посочва съответствие само и единствено със спазените от производителя директиви. Сведенията по приложените директиви се посочват в задължително изискваните от тях документи, бележки или инструкции, както е публикувано в Официален вестник на Европейските общности, и придружаващи въпросното електрооборудване.“

4.

Член 10 се заменя със следния текст:

„Член 10

1.   Маркировката за съответствие СЕ, посочена в приложение III се поставя от производителя, или неговия упълномощен представител, установен в Общността, върху електрооборудването или, при невъзможност, върху опаковката, картата за употреба или гаранционната карта, поставена на видно място, лесно четима и незаличима.

2.   Забранява се поставяне на знаци за качество върху електрооборудването, когато тези знаци могат да измамят или подведат трети страни за значението и формата на маркировката СЕ. Когато не се намалява нагледността и четливостта на маркировката „СЕ“, върху електрооборудването могат да се поставят всякакви други маркировки.

3.   Без да се засяга член 9:

а)

когато държава-членка установи неправомерно поставяне на маркировка СЕ, производителят, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе електрооборудването в съответствие с разпоредбите относно маркировката СЕ и да прекрати нарушението при условия, наложени от държавата-членка;

б)

при продължаване на несъответствието държавата-членка приема всички необходими законосъобразни мерки за ограничаване или забрана на пазарното разпространение на въпросното електрооборудване или осигурява изтеглянето му от пазара съобразно процедурата, описана в член 9.“

5.

В член 11 се заличава второто тире.

6.

Добавят се следните приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ III

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ И ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

А.   Маркировка за съответствие СЕ

Маркировката за съответствие СЕ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

Когато маркировката СЕ се увеличава или намалява, се запазват посочените по-горе пропорции.

Отделните съставни части на маркировката СЕ трябва да имат еднакви вертикални размери, не по-малки от 5 мм.

Б.   ЕО декларация за съответствие

ЕО декларацията за съответствие задължително съдържа следните данни:

име и адрес на производителя или установения в Общността негов упълномощен представител,

описание на електрооборудването,

посочване на хармонизираните стандарти,

при необходимост, посочване на спецификациите, с които е декларирано съответствие,

самоличността на лицето, упълномощено от производителя, или от упълномощения му представител, установен в Общността, да поема задължения от тяхно име,

последните две цифри на годината, през която е поставена маркировката СЕ.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1.   Вътрешният производствен контрол е процедура, посредством която отговорният по задълженията, описани в точка 2, производител, или упълномощеният му представител, установен в Общността, твърди и декларира, че електрооборудването отговаря на отнасящите се за него разпоредби на настоящата директива. Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, е длъжен да постави маркировката СЕ върху всеки един уред и да попълни писмена декларация за съответствие.

2.   Производителят се задължава да комплектова техническата документация, описана в точка 3, и той, или неговият упълномощен представител, установен в Общността, е длъжен да я съхранява на територията на Общността на разположение на съответните национални власти за проверки за срок, не по-кратък от 10 години след датата на производство на последния електроуред.

Когато нито производителят, нито упълномощеният му представител са установени в Общността, задължението за предоставяне на техническата документация на властите е на лицето, отговорно за разпространение на електрооборудването на пазара на Общността.

3.   Техническата документация задължително се комплектова, за да позволява оценка за съответствие на електрооборудването с разпоредбите на настоящата директива. Доколкото е свързано с подобна оценка, съдържанието на документацията включва проекта, производството и работата на електрооборудването. Въпросната документация съдържа следните данни:

общо описание на електрооборудването,

концептуалния проект и производствените чертежи и схеми на съставни части, етапи на сглобяване, мрежа и др.,

необходимите описания и обяснения за разбиране на посочените чертежи и схеми, както и работата на електрооборудването,

списък на спазените напълно или частично стандарти и описание на приложените решения за посрещане на изискванията за безопасност на настоящата директива, за случаите, когато не са спазвани стандарти,

резултати от извършени по време на проектирането изчисления, извършени изследвания и т. н.,

доклади от тестове.

4.   Производителят, или упълномощеният му представител, е длъжен да съхранява копие от декларацията за съответствие с техническата документация.

5.   По време на производствения процес производителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки, за да осигури съответствието на произвежданата продукция с техническата документация, описана в точка 2, и отнасящите се до продукцията му разпоредби на настоящата директива.

Член 14

1.   Държавите-членки приемат и публикувaт необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива до 1 юли 1994 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 1995 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   До 1 януари 1997 г. държавите-членки допускат пускането на пазара и употребата на продукти, съобразени с маркировките в сила до 1 януари 1995 г.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията известява останалите държави-членки за тези разпоредби.

Член 15

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 1993 година.

За Съвета

Председател

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE


(1)  ОВ С 160, 20.6.1991 г., стр. 14

и ОВ С 28, 2.2.1993 г., стр. 16.

(2)  ОВ С 125, 18.5.1992 г., стр. 178;

ОВ С 115, 26.4.1993 г., стр. 117

и Решение от 14 юли 1993 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 14, 20.1.1992 г., стр. 15 и

ОВ С 129, 10.5.1993 г., стр. 3.

(4)  ОВ С 136, 4.6.1985 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 231, 8.9.1989 г., стр. 3 и

ОВ C 267, 19.10.1989 г., стр. 3.

(6)  ОВ С 10, 16.1.1990 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 220, 8.8.1987 г., стр. 48. Директива, изменена с Директива 90/488/ЕИО (ОВ L 270, 2.10.1990 г., стр. 25).

(8)  ОВ L 187, 16.7.1988 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

(10)  ОВ L 139, 23.5.1989 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 92/31/ЕИО (ОВ L 126, 12.5.1992 г., стр. 11).

(11)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 9. Директива, изменена с Директива 91/368/ЕИО (ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 16).

(12)  ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18.

(13)  ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17.

(15)  ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 15.

(16)  ОВ L 128, 23.5.1991 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 167, 22.6.1992 г., стр. 17.

(18)  ОВ L 77, 26.3.1972 г., стр. 29.

(19)  ОВ L 380, 31.12.1990 г., стр. 13.“

Dir 93/68/EG

31993L0068
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1993-07-22

Uppdaterad:
t.o.m.

32011R0305