Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):

Rättsakten är upphävd av (EG) 1028/2006 2007-06-30, se Fakta & Historik.

Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa:Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 2007-07-01
 Konsoliderad utgåva från 2005-07-01
 Konsoliderad utgåva från 2004-01-01
 Konsoliderad utgåva från 2001-07-01
 Konsoliderad utgåva från 1996-05-11
 Konsoliderad utgåva från 1995-01-01
 Konsoliderad utgåva från 1993-12-01
 Konsoliderad utgåva från 1990-10-01


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1907/90

av den 26 juni 1990

om vissa handelsnormer för ägg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg [1], senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1235/89 [2], särskilt artikel 2.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 2771/75 föreskrivs att handelsnormer bör fastställas, särskilt med avseende på klassificering av ägg efter kvalitet och vikt, förpackning, lagring, transport, presentation och märkning.

Sådana normer kan bidra till att förbättra äggens kvalitet och därmed underlätta försäljningen av ägg. Följaktligen ligger det i producenternas, handelns och konsumenternas intresse att handelsnormer tillämpas för hönsägg som är lämpliga som livsmedel.

I förordning (EEG) nr 2772/75 [3] fastställdes vissa handelsnormer för ägg. Dessa normer behöver granskas regelbundet så att slutkonsumenter av ägg kan få bättre garantier och exaktare uppgifter, särskilt mot bakgrund av den handelspraxis som är under utveckling.

Erfarenheterna av de befintliga normerna och samråd med företrädare för både bransch- och konsumentorganisationer har visat att det finns ett behov av ytterligare ändringar och av att fastställa vissa tillämpningsföreskrifter i enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 2771/75 för att underlätta framtida ändringar.

Vid fastställandet av sådana normer är det nödvändigt att göra en klar distinktion mellan ägg som är lämpliga som livsmedel och ägg som inte är det, särskilt knäckta ägg eller ruvade ägg som i princip är avsedda att användas inom andra industrier än livsmedelsindustrin. Sådana bestämmelser kräver dessutom att ägg av andra slag inte får blandas med hönsägg.

Normerna skall gälla för alla hönsägg som saluförs inom gemenskapens territorium. Trots det är det lämpligt att från normernas tillämpningsområde utesluta vissa typer av försäljning av små kvantiteter från producent till konsument. Vidare bör ägg som levereras från produktionsstället till en förpackningsanläggning eller till vissa grossistmarknader, samt ägg som skall användas inom livsmedelsindustrin, undantas från klassificerings- och märkningsförfarandet.

Följaktligen bör en lista sammanställas över leverantörer till företag som har rätt att klassificera ägg efter kvalitet och vikt.

Klassificeringen av ägg bör uteslutande begränsas till företag som är lämpligt utrustade för detta syfte.

Kvalitetskraven på ägg skall vara lätta att förstå för konsumenterna och överensstämma med rationaliseringssträvandena i alla distributionsleden. Följaktligen bör ett begränsat men tillräckligt antal kvalitets- och viktklasser fastställas.

Det skall vara möjligt för konsumenten att skilja mellan ägg av olika kvalitets- och viktklasser. Detta krav kan uppfyllas genom märkning av äggen och förpackningarna.

Det är nödvändigt att fastställa vilka uppgifter som får eller skall finnas på förpackningar. Användningen av vissa frivilliga uppgifter skall regleras genom detaljerade bestämmelser som skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2771/75.

Märkningen "färska ägg" kan vara frivillig eftersom den obligatoriska märkningen av andra ägg innebär att det är lätt att särskilja dessa.

Den som saluför "färska ägg" bör ha tillstånd att stämpla sådana ägg med andra uppgifter som fyller reklamsyften.

Det är önskvärt att aktörerna får tillstånd att direkt på äggen stämpla vissa uppgifter som redan är föreskrivna när det gäller små förpackningar. Användningen av dessa uppgifter bör vara förenad med liknande villkor som dem som föreskrivs för förpackningar, samt en sträng kontroll. När det gäller ägg för lösviktsförsäljning bör klassificeringsdag ersätta förpackningsdag.

Varje annan märkning kan påverka handelsvillkoren inom gemenskapen.

De definitioner som fastställts i tidigare gemenskapsförordningar om förpackning av och presentationssätt för ägg för försäljning behöver preciseras. Det har visat sig vara nödvändigt att fastställa skyddsföreskrifter för deltaljhandelsförsäljningen av ägg utan särskild förpackning.

Erfarenheten har visat att de nuvarande bestämmelserna som, utöver den obligatoriska förpackningsdagen på ägg eller äggförpackningar, endast medger användningen av rekommenderad försäljningsdag, är för oflexibla. Därför bör bestämmelser fastställas om möjligheten att under lämpliga villkor använda vissa andra datum. Nuvarande praxis visar att uppgiften om förpackningsperioden kan undvaras.

För förpackning bör det fastställas sådana gemensamma bestämmelser som säkerställer en bibehållen kvalitet på äggen och underlättar handeln och kontrollen av att normerna iakttas.

För att ge konsumenterna valmöjlighet och för att säkerställa att de erbjuds produkter som överensstämmer med kvalitets- och viktnormer, måste detaljhandlarna på den utbjudna produkten eller vid sidan av denna ange de berörda uppgifterna.

Det är nödvändigt, och det ligger i både producenters och konsumenters intresse, att ägg som importeras från tredje land överensstämmer med gemenskapsnormerna.

De särskilda bestämmelser som gäller i vissa tredje länder kan motivera undantag som i sådana fall medger export utanför gemenskapen. Det kan vara lämpligt att från gemenskapsnormernas tillämpningsområde undanta ägg som den enskilde konsumenten i små kvantiteter och för eget bruk importerar från tredje land eller exporterar till tredje land.

Det åligger varje medlemsstat att utse det eller de organ som skall ansvara för kontrollen. Kontrollförfarandet måste vara enhetligt.

Det åligger även varje medlemsstat att fastställa påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning.

Bestämmelserna i denna förordning bör inte påverka tillämpningen av några gemenskapsbestämmelser som kan fastställas för att harmonisera de bestämmelser i veterinär- och livsmedelslagstiftningen som syftar till att skydda människors och djurs hälsa och att förhindra förfalskningar och bedrägeri.

Mot bakgrund av ovannämnda väsentliga förändringar och behovet av ett antal andra rent redaktionella ändringar av texten till förordningen (EEG) nr 2772/75, är det för tydlighetens skull lämpligt att utarbeta ett nytt förslag till lagstiftning som är tillämplig på detta område.

Följaktligen bör förordning (EEG) nr 2772/75 upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med:

1. Ägg: hönsägg med skal, lämpliga för direkt konsumtion eller för användning inom livsmedelsindustrin, med undantag för knäckta ägg, ruvade ägg och tillagade ägg.

2. Industriägg: hönsägg med skal, utom dem som avses i punkt 1, inbegripet knäckta ägg och ruvade ägg men undantaget tillagade ägg.

3. Kläckägg: ägg som skall användas till produktion av kycklingar i enlighet med definitionen i bestämmelserna om kläckägg.

4. Knäckta ägg: ägg som uppvisar sprickor i både skal och hinnor så att innehållet är synligt.

5. Skadade ägg: ägg med skadat men ej spräckt skal och oskadade hinnor.

6. Ruvade ägg: ägg från tidpunkten då de placeras i ruvmaskinen.

7. Saluförande: att saluhålla eller visa upp för försäljning, bjuda ut till försäljning, försälja, leverera och alla andra former av saluförande.

8. Uppsamlare: en person som av behöriga myndigheter har fått tillstånd att samla in ägg från en producent för leverans

a) till en förpackningsanläggning,

b) till en marknad som uteslutande säljer till grossister vars företag är godkända som förpackningsanläggningar, eller

c) till industrin.

9. Förpackningsanläggning: ett företag som av behöriga myndigheter har fått tillstånd att klassificera ägg efter kvalitet och vikt.

10. Parti: ägg från en och samma förpackningsanläggning, belägen på en plats, i förpackningar eller lösa med en och samma förpacknings- eller klassificeringsdag och med samma kvalitets- och viktklasser.

11. Stora förpackningar: förpackningar, öppna lådor eller behållare som innehåller fler än 36 ägg.

12. Små förpackningar: förpackningar eller kartonger, bortsett från icke täckta äggbrickor, som innehåller 36 ägg eller färre.

13. Lösviktsförsäljning: försäljning av ägg i detaljhandelsledet, undantaget ägg i stora eller små förpackningar.

Artikel 2

1. Ägg får inte saluföras inom gemenskapen genom yrkes-mässig eller kommersiell verksamhet om de inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

2. Dock skall bestämmelserna om klassificering och märkning inte gälla ägg som

a) transporteras direkt från produktionsstället till en förpackningsanläggning eller en marknad som uteslutande säljer till grossister vars företag är godkända som förpackningsanläggningar i enlighet med artikel 5, eller, för bearbetning, till företag inom livsmedelsindustrin som är godkända i enlighet med rådets direktiv 89/437/EEG av den 20 juni 1989 om hygien- och hälsoproblem som påverkar tillverkningen och utsläppandet på marknaden av äggprodukter [4],

b) produceras inom gemenskapen och för bearbetning levereras till företag inom livsmedelsindustrin som är godkända i enlighet med direktiv 89/437/EEG.

3. Denna förordning skall inte gälla ägg som producenten på det egna hönseriet, på en lokal offentlig marknad, med undantag för auktionsmarknader, eller genom försäljning från dörr till dörr, säljer direkt till konsumenten för dennes eget bruk, förutsatt att äggen kommer från producentens egen produktion och inte är förpackade i enlighet med artikel 10 - 12 och att inget bruk görs av de kvalitets- och viktklassificeringar som fastställs i denna förordning.

4. Denna förordning skall inte påverka några bestämmelser avseende veterinära och hälsomässiga frågor eller livsmedel som har fastställts för att säkerställa produkternas hygieniska och hälsomässiga standard eller för skydd av djurs och människors hälsa.

Artikel 3

Ägg enligt definitionen i artikel 1.1 får inte blandas med andra typer av ägg.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 2 får producenter inte leverera

a) ägg till någon annan än uppsamlare, förpackningsanläggningar, marknader i den betydelse som avses i artikel 2.2 a eller industrin,

b) industriägg, undantaget ruvade ägg, till någon annan än förpackningsanläggningar eller industrin, undantaget livsmedelsindustrin,

c) ruvade ägg till någon annan än konverteringsanläggningar eller industrin, undantaget livsmedelsindustrin.

2. Ägg som oavsiktligt knäckts i förpackningsanläggningar får endast levereras till förädlingsindustrin, med undantag av livsmedelsindustrin.

Artikel 5

1. Med undantag för de fall som avses i artikel 8 får endast förpackningsanläggningar klassificera ägg efter kvalitet och vikt.

2. Förpackningsanläggningar skall föra ett aktuellt register över sina leverantörer.

3. På grundval av kriterier som skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 20, skall den behöriga myndigheten ge tillstånd att klassificera ägg och tilldela ett kontrollnummer till varje företag eller producent vars lokaler och tekniska utrustning lämpar sig för klassificering av ägg efter kvalitet och vikt och som ansöker om sådant tillstånd. Sådant tillstånd får återkallas närhelst de nödvändiga villkoren inte längre är uppfyllda.

Artikel 6

1. Ägg skall klassificeras i följande kvalitetsklasser:

- Klass A eller "färska ägg".

- Klass B eller "andra kvalitet eller konserverade ägg".

- Klass C eller "bortsorterade ägg, avsedda för livsmedelsindustrin".

2. Ägg av Klass A skall klassificeras efter vikt.

3. Vid klassificering till klasserna A och B skall hänsyn tas till vissa kriterier som anges i artikel 20.2.

Artikel 7

Ägg av klass A får stämplas med ett eller flera av följande särskiljande märken:

a) Förpackningsdag eller, vid lösviktsförsäljning, klassificeringsdag.

b) Ett eller flera andra datum som ger konsumenten ytterligare upplysningar.

c) Kvalitetsklassen.

d) Viktklassen.

e) Förpackningsanläggningens nummer.

f) Förpackningsanläggningens namn eller firmabeteckning.

g) Handelsnamn eller varumärke.

h) En hänvisning till typen av produktionssystem.

i) Uppgift om äggens ursprung.

j) En kod som identifierar producentanläggningen.

De uppgifter som avses i f och g skall endast användas i enlighet med de tillämpliga villkor som fastställs i artikel 10.1 a.

De uppgifter som avses i b, h och i skall endast användas i enlighet med de tillämpliga villkor som fastställs i artikel 10.3.

Artikel 8

1. Ägg av klass B och C, undantaget skadade ägg, skall vara försedda med ett särskiljande märke som utvisar kvalitets-klassen. De får även vara försedda med ett eller flera av de uppgifter som anges i artikel 7.

2. Ägg av klass A eller B som inte längre uppvisar de kännetecken som fastställts för dessa klassificeringar skall dras tillbaka från dessa klasser och får, beroende på deras kännetecken, betraktas som ägg av klass B eller C.

I sådant fall skall de vara försedda med ett särskiljande märke i enlighet med punkt 1. Varje märke som kan ha använts i enlighet med antingen artikel 7 eller punkt 1 i denna artikel får behållas, med undantag för märken som avser viktklassen, vilken i förekommande fall skall ändras.

3. Trots bestämmelserna i punkt 2 får emellertid ägg av klass A och B som inte längre uppvisar de kännetecknen som fastställts för dessa klasser, levereras direkt till livsmedelsindustrin utan de märkningar som avses i punkt 2, förutsatt att dessa äggs förpackningar alltid är tydligt märkta med denna bestämning.

Artikel 9

Ägg får inte vara försedda med några andra märken än de som föreskrivs i denna förordning.

Artikel 10

1. Stora förpackningar och små förpackningar, även när dessa är inneslutna i stora förpackningar, skall på utsidan vara försedda med en klart synlig och läsbar text som informerar om:

a) Namn eller firmabeteckning på samt adressen till det företag som har förpackat äggen eller låtit förpacka dem. Det namn, firmanamn eller varumärke som detta företag använder kan vara ett varumärke som används gemensamt av ett antal företag och får anges om det inte innehåller några formuleringar som är oförenliga med denna förordning med hänsyn till äggens kvalitet eller färskhet, typen av produktionssystem som använts vid produktionen av äggen eller till äggens ursprung.

b) Förpackningsanläggningens kontrollnummer.

c) Kvalitets- och viktklassificeringarna. Ägg av klass A kan identifieras antingen med enbart orden "klass A" eller bokstaven "A" eller i kombination med ordet "färska".

d) Antalet förpackade ägg.

e) Förpackningsdag.

f) Okodade uppgifter om kylning eller konserveringsmetod i samband med kylda eller konserverade ägg.

2. Både stora och små förpackningar får emellertid vara försedda med följande ytterligare uppgifter, antingen på insidan eller utsidan:

a) Försäljningspriset.

b) Detaljistlednings- och lagerkontrollkoder.

c) Ett eller flera andra datum som ger konsumenten ytterligare upplysningar.

d) Uppgifter om särskilda lagringsförhållanden.

e) Säljfrämjande information, förutsatt att denna information och det sätt på vilken den framförs, sannolikt inte kan vilseleda köparen.

3. Ytterligare datum och uppgifter avseende typen av produktionssystem eller äggens ursprung får endast användas i enlighet med de bestämmelser som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2771/75. Dessa bestämmelser skall särskilt omfatta de termer som används vid angivande av typen av produktionssystem och kriterierna för äggens ursprung.

Om det emellertid skulle visa sig att användningen av uppgifter om typen av djurhållning eller äggens ursprung är skadlig för gemenskapsmarknadens funktion, eller om det uppstår allvarliga svårigheter i samband med kontrollen av användningen av sådana uppgifter och dessas effektivitet, får kommissionen enligt samma förfarande tills vidare upphäva användningen av sådana uppgifter.

Oavsett ovanstående skall även stora förpackningar, som innehåller små förpackningar eller ägg som är märkta med en hänvisning till typen av produktionssystem eller äggens ursprung, vara försedda med dessa uppgifter.

Artikel 11

1. Stora förpackningar skall vara försedda med en banderoll eller en etikett som innehåller de uppgifter som avses i artikel 10. Banderollen eller etiketten får inte återanvändas när förpackningen har öppnats och den skall lämnas ut av de officiella organ som avses i artikel 18, eller under överinseende av dessa. Banderollen eller etiketten krävs emellertid inte för stora förpackningar i form av öppna lådor eller öppna behållare, förutsatt att dessa är av en sådan typ att de inte hindrar att de uppgifter som avses i artikel 10 kan identifieras på små förpackningar som är inneslutna i dessa.

2. I samband med direkt leverans från förpackningsanläggningen till detaljhandeln av ägg för lösviktsförsäljning i små kvantiteter, vilka skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2771/75, skall det som ett undantag vara tillåtet att inte förpacka dessa ägg i stora förpackningar.

Artikel 12

Ordet "extra" får användas på små förpackningar som innehåller ägg av klass A och är försedda med en banderoll eller etikett. Det skall vara tryckt på banderollen eller etiketten som skall tas bort och förstöras senast den sjunde dagen efter det att äggen förpackats.

Artikel 13

1. Ägg som visas för försäljning eller bjuds ut till försäljning inom detaljhandeln skall presenteras åtskilda efter kvalitets- och viktklasser, och i förekommande fall efter om kylning eller annan konserveringsmetod har använts. Kvalitets- och viktklasserna och i förekommande fall uppgift om att äggen har varit kylda eller konserverade, skall anges på ett sådant sätt att de är klart och entydigt synliga för konsumenten.

2. När det gäller lösviktsförsäljning av ägg skall även kontrollnumret på den förpackningsanläggning som klassificerade äggen anges, eller när det gäller importerade ägg, det tredje land som är ursprungsland samt dag för klassificering.

3. Ägg av samma kvalitetsklass, undantaget ägg av klass A märkta med "extra" i enlighet med artikel 12, får visas för försäljning eller bjudas ut till försäljning i små förpackningar som får innehålla olika viktklasser, förutsatt att den totala nettovikten och orden "ägg av olika storlek" eller de olika viktklasserna framgår.

Artikel 14

Förpackningar får inte vara försedda med några andra uppgifter än de som anges i denna förordning.

Artikel 15

Ägg från tredje land får inte importeras för fri omsättning inom gemenskapen annat än om

a) de överensstämmer med bestämmelserna i artiklarna 3, 6-9, 12, 13.2 och 14,

b) de är placerade i förpackningar, inbegripet små förpackningar som är inneslutna i stora förpackningar, som är försedda med följande uppgifter klart synliga och läsliga

aa) ursprungslandet,

bb) namnet på förpackningsföretaget i tredje land,

cc) kvalitets- och viktklasserna,

dd) för stora förpackningar, de förpackade äggens vikt i kg och antalet ägg och, för små förpackningar, antalet ägg,

ee) förpackningsdag,

ff) avsändarens namn och adress när det gäller stora förpackningar.

Artikel 16

1. Denna förordning skall även gälla förpackade ägg som skall exporteras utanför gemenskapen. Förpackade ägg som skall exporteras och har glacerats skall emellertid inte anses ha genomgått konserverande behandling.

2. Med undantag från bestämmelserna i punkt 1 och för att uppfylla bestämmelserna i vissa importerande länder får ägg som förpackats och skall exporteras

a) iordningställas så att de med hänsyn till kvalitet, märkning och etikettering överensstämmer med krav som är mer vittgående än kraven i denna förordning eller med ytterligare krav,

b) på förpackningen förses med märken eller uppgifter av annan art, förutsatt att det inte är sannolikt att sådana märken och uppgifter kan förväxlas med dem som anges i denna förordning.

3. Ägg som förpackats och skall exporteras får klassificeras i andra viktklasser än dem som anges i enlighet med artikel 20. I sådana fall skall viktklassen anges okodad på förpackningarna.

Artikel 17

Denna förordning skall inte gälla för ägg i små kvantiteter, dvs. högst 60 ägg, som konsumenten för eget bruk importerar från tredje land eller exporterar utanför gemenskapen.

Artikel 18

1. Kontrollen av att denna förordning följs skall utövas av de organ som i respektive medlemsstat utsetts för detta ändamål. En lista över sådana organ skall tillställas övriga medlemsstater och kommissionen senast en månad före den dag då denna förordning träder i kraft. Alla ändringar i denna lista skall meddelas de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

2. De produkter som omfattas av denna förordning skall kontrolleras genom stickprovskontroller i alla försäljningsled samt under transporten. För ägg som importeras från tredje land skall kontroll genom sådan stickprovskontroll även ske vid tidpunkten för tullklarering.

Artikel 19

1. Beslut med anledning av överträdelse av bestämmelserna i denna förordning får endast fattas avseende hela det parti som har kontrollerats.

2. Om det vid kontroll konstateras att ett parti inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning skall det kontrollerande organet förbjuda saluförande av detta parti, eller om partiet kommer från ett tredje land, import av partiet, så länge som och såvida bevis inte framläggs om att partiet har iordningställts så att det överensstämmer med denna förordning.

3. Det organ som genomfört kontrollen skall förvissa sig om att det icke godkända partiet är iordningställt eller är under iordningställande i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 20

1. Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2771/75, särskilt avseende

- hur ofta uppsamling, leverans och behandling av äggen görs,

- kvalitetskriterier och viktklasser,

- detaljer om uppgifterna på ägg och deras förpackningar.

2. För att i enlighet med det förfarande som avses i punkt 1 fastställa de parametrar som skall gälla för varje kvalitetsklass, skall särskild hänsyn tas till följande kriterier:

- Skalets utseende.

- Vitans konsistens.

- Luftblåsans höjd.

- Gulans storlek och placering.

- Avsaknad av fläckar eller främmande kroppar.

- Utveckling av cellkärnan.

3. För att upprätthålla äggkvaliteten skall bestämmelser om gränser eller obligatoriska krav vid behov fastställas i enlighet med det förfarande som avses i punkt 1 i denna artikel, varvid hänsyn skall tas till de olika klimatförhållandena i olika regioner inom gemenskapen.

Artikel 21

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att bestraffa överträdelser av denna förordning.

Artikel 22

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall meddela varandra alla uppgifter som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning.

2. Åtgärder i syfte att säkerställa en enhetligt tillämpning av denna förordning skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2771/75.

Artikel 23

1. Förordning (EEG) nr 2772/75 upphör att gälla.

2. I alla gemenskapshandlingar som innehåller hänvisningar till artiklar i förordning (EEG) nr 2772/75 skall sådana hänvisningar tolkas i enlighet med vad som anges i jämförelse-tabellen i bilagan.

3. Medlemsstaterna får till den 1 juli 1991 fortsätta att tillämpa de handelsnormer för ägg som fastställs i förordning (EEG) nr 2772/75 i stället för dem som fastställs i denna förordning.

Artikel 24

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990, utom artikel 4.2 som skall tillämpas från och med den 1 januari 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 26 juni 1990.

På rådets vägnar

M. O'KENNEDY

Ordförande

[1] EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

[2] EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 29.

[3] EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 56.

[4] EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 87.

--------------------------------------------------

BILAGA

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 2772/75 | Denna förordning |

Artiklarna 7-10 | Upphävda |

Artikel 11 | Artikel 7 |

Artiklarna 12 och 13 | Artikel 8 |

Artikel 14 | Upphävd |

Artikel 15 | Artikel 9 |

Artikel 16 | Upphävd |

Artiklarna 17 och 18 | Artikel 10 |

(Artikel 17.1, första stycket | Artikel 11) |

Artikel 19 | Artikel 12 |

Artikel 20 | Artikel 13 |

Artikel 21 | Artiklarna 14 och 10.2 och 10.3 |

Artikel 22 | Upphävd |

Artiklarna 24-32 | Artiklarna 16-24 |

--------------------------------------------------

(EEG) 1907/90

31990R1907
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1990-06-26

Uppdaterad:
t.o.m.

32006R1582