Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):

Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 


KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 25 april 1984 om anpassning till tekniska framsteg för sjätte gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (84/449/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1), ändrat för sjätte gången genom rådets direktiv 79/831/EEG(2), särskilt artikel 19, 20 och 21 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 3.1 i direktiv 79/831/EEG fastställs att ämnenas och preparatens fysikalisk-kemiska egenskaper, toxicitet och ekotoxicitet skall bestämmas enligt de metoder som redovisas i bilaga 5.

I artikel 19 i direktiv 79/831/EEG av den 18 september 1979 föreskrivs att bilaga 5 skall ingå i förfarandet; detta berör Kommittén för anpassning till tekniska framsteg. Vederbörlig hänsyn skall särskilt tas till sådana metoder som behöriga internationella organisationer har erkänt och rekommenderat.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i bilaga 5 till direktiv 67/548/EEG ersätts härmed av texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och före den 1 juli 1985 offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall omedelbart underrätta kommissionen om detta. Bestämmelserna skall börja tillämpas senast den 1 juli 1986.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 april 1984.

På kommissionens vägnar

Karl-Heinz NARJES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 259, 15.10.1979, s. 10.

BILAGA

>Plats för tabell>

Dir 84/449/EEG

31984L0449
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1984-04-25

Uppdaterad:
t.o.m.

32008R1272