Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EUT L 344, 20.12.2008, s. 6-9
Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EUT L 344, 20.12.2008, s. 6-9
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa:Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 2011-01-01


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1300/2008

av den 18 december 2008

om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2), innehåller krav på att gemenskapen för att uppnå det mål som anges i den förordningen ska tillämpa försiktighetsprincipen genom att vidta åtgärder för att skydda och bevara levande akvatiska resurser, arbeta för ett hållbart utnyttjande av dem och minimera fiskets påverkan på de marina ekosystemen.

(2)

Enligt nya vetenskapliga rön från Internationella havsforskningsrådet (ICES) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), är sillbeståndet (Clupea harengus) i vattnen väster om Skottland något överfiskade med hänsyn till maximal hållbar avkastning.

(3)

Det är lämpligt att upprätta en flerårig plan i syfte att säkerställa att beståndet utnyttjas på grundval av maximal hållbar avkastning och på ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara villkor.

(4)

Planen bör sikta på att gradvis genomföra en ekosystembaserad strategi för fiskeriförvaltning och bidra till effektiv fiskeverksamhet inom ramen för en ekonomiskt sund och konkurrenskraftig fiskerinäring som säkrar en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av att fiska sill väster om Skottland och som tar hänsyn till konsumenternas intressen.

(5)

ICES och STECF menar att sillbeståndet i vattnen väster om Skottland kommer att vara hållbart och ge rimligt hög avkastning om det utnyttjas med utgångspunkt från en koefficient för fiskedödligheten på 0,25 när nivån på beståndets biomassa är större än 75 000 ton, och med en fiskedödlighet på 0,2 när denna nivå är mindre än 75 000 ton, men lika med eller större än 50 000 ton.

(6)

Detta råd bör följas genom att det fastställs en lämplig metod för fastställandet av totala tillåtna fångstmängder (TAC) för sillbeståndet i vatten väster om Skottland på en nivå som är förenlig med en rimlig fiskedödlighet på lång sikt och med hänsyn till nivån på fiskbeståndets biomassa.

(7)

För att kunna garantera stabila fiskemöjligheter bör variationen från ett år till ett annat i totala tillåtna fångstmängder begränsas när nivån på beståndets biomassa är lika med eller större än 50 000 ton.

(8)

Kontrollåtgärder krävs utöver de åtgärder som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (3), i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (4) och i kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (5), för att kunna garantera efterlevnaden av de åtgärder som fastställs i denna förordning.

(9)

Det bör fastställas regler för att den fleråriga plan som införs genom denna förordning ska kunna anses vara en återhämtningsplan i den mening som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002 och enligt artikel 21 a i i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (6), eller en förvaltningsplan i den mening som avses i artikel 6 i förordning (EG) 2371/2002 och enligt artikel 21 a iv i förordning (EG) nr 1198/2006, och med beaktande av nivån på beståndets biomassa.

(10)

Fastställande av totala tillåtna fångstmängder, revidering av koefficienterna för lägsta fiskedödlighet samt vissa nödvändiga anpassningar av förvaltnings- och återhämtningsplaner mot bakgrund av deras effektivitet och funktionssätt, är åtgärder av största betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken. Det är därför lämpligt att rådet förbehåller sig rätten att direkt utöva genomförandebefogenheter på dessa särskilda områden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

MÅL OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Ärende

Genom denna förordning upprättas en flerårig plan för fisket efter sillbeståndet (Clupea harengus) i internationella vatten och i gemenskapens vatten i ICES-områdena Vb och VIb och den del av ICES-område VIa som ligger väster om longitud 7° V och norr om latitud 55° N eller öster om longitud 7° V och norr om latitud 56° N, med undantag av Clyde (nedan kallat området väster om Skottland).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 gälla. Dessutom gäller följande definitioner:

a)

ICES-områden: områden som definieras i förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (7).

b)

totala tillåtna fångstmängder (TAC): den kvantitet av varje bestånd som får fångas och landas varje år.

c)

VMS: det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg enligt kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (8).

d)

relevant åldersgrupp: åldrarna från och med tre till och med sju år, eller andra åldersgrupper som vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) angett som lämpliga.

KAPITEL II

SYFTE OCH MÅL

Artikel 3

Syfte och mål

1.   Den fleråriga planen ska säkra utnyttjandet av sillbeståndet i området väster om Skottland på grundval av maximal hållbar avkastning.

2.   Syftet i punkt 1 ska uppnås genom att

a)

koefficienten för fiskedödligheten på 0,25 per år behålls i relevanta åldersgrupper när nivån på lekbeståndets biomassa är lika med eller större än 75 000 ton,

b)

koefficienten för fiskedödligheten på högst 0,2 per år behålls i relevanta åldersgrupper när nivån på lekbeståndets biomassa är mindre än 75 000 ton, men lika med eller större än 50 000 ton,

c)

fisket fredas om nivån på lekbeståndets biomassa skulle bli mindre än 50 000 ton.

3.   Syftet i punkt 1 ska uppnås med en högsta variation från ett år till ett annat i TAC på 20 % eller 25 % beroende på hur läget är för beståndet.

KAPITEL III

TOTALA TILLÅTNA FÅNGSTMÄNGDER

Artikel 4

Fastställande av totala tillåtna fångstmängder

1.   Varje år ska rådet, med kvalificerad majoritet och på grundval av kommissionens förslag, besluta om en TAC för sillbeståndet i området väster om Skottland för det påföljande året i enlighet med punkterna 2-6.

2.   Om nivån på lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara lika med eller större än 75 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,25 per år. Variationen från ett år till ett annat i TAC ska dock vara begränsad till 20 %.

3.   Om nivån på lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 75 000 ton, men lika med eller större än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,2 per år. Variationen från ett år till ett annat i TAC ska dock vara begränsad till

a)

20 % om nivån på lekbeståndets biomassa bedöms vara lika med eller större än 62 500 ton men mindre än 75 000 ton,

b)

25 % om nivån på lekbeståndets biomassa bedöms vara lika med eller större än 50 000 ton men mindre än 62 500 ton.

4.   Om nivån på lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas till 0 ton.

5.   Vid den beräkning som ska göras enligt punkterna 2 och 3 ska STECF anta att beståndets fiskedödlighet är 0,25 året före det år för vilket TAC ska fastställas.

6.   Genom avvikelse från punkt 2 eller 3 ska en lägre nivå än den som föreskrivs i de punkterna fastställas för TAC, om STECF bedömer att återhämtningen hos sillbeståndet i området väster om Skottland inte är tillfredsställande.

Artikel 5

Särskilt fisketillstånd

1.   Fartyg ska, för att få fiska sill i området väster om Skottland, inneha ett särskilt fisketillstånd som utfärdats enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1627/94.

2.   Det är förbjudet för fiskefartyg som inte innehar ett sådant fisketillstånd som avses i punkt 1 att fiska efter sill, eller behålla någon mängd sill ombord, när fartyget är på en fångstresa som innebär att det fartyget uppehåller sig i området väster om Skottland.

3.   De fartyg för vilka det särskilda fisketillstånd som avses i punkt 1 har utfärdats får inte fiska utanför området väster om Skottland under samma fångstresa.

4.   Punkt 3 gäller inte fartyg som dagligen lämnar sina fångstrapporter till flaggmedlemsstatens centrum för fiskekontroll (FMC) i enlighet med artikel 3.7 i förordning (EEG) nr 2847/93 så att de kan föras in i dess databas.

5.   Varje medlemsstat ska upprätta och uppdatera en förteckning över de fartyg som har ett särskilt tillstånd enligt punkt 1 och göra den tillgänglig på sin officiella webbplats för kommissionen och övriga medlemsstater. I förteckningen ska det tydligt anges vilka fartyg som omfattas av bestämmelserna i punkt 4.

Artikel 6

Dubbelkontroller

Utöver skyldigheterna enligt artikel 19 i förordning (EEG) nr 2847/93 ska medlemsstaterna utföra administrativa dubbelkontroller mellan landningsdeklarationer, fångstområden och fångster som registrerats i loggboken, fångstrapporter som lämnats in enligt artikel 5.4 i den här förordningen och VMS-uppgifter. Dessa dubbelkontroller ska registreras och på begäran göras tillgängliga för kommissionen.

KAPITEL IV

UPPFÖLJNING

Artikel 7

Revidering av koefficienterna för lägsta fiskedödlighet

Om kommissionen på grundval av STECF:s rådgivning anser att koefficienterna för fiskedödligheten och tillhörande nivåer på lekbeståndets biomassa enligt artikel 3.2 inte är lämpliga för att uppnå syftet i artikel 3.1, ska rådet, på förslag från kommissionen och med kvalificerad majoritet, besluta att revidera dessa nivåer på biomassa och/eller koefficienter.

Artikel 8

Utvärdering och översyn av den fleråriga planen

1.   Kommissionen ska varje år rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om i vilken utsträckning målen för den fleråriga planen har uppnåtts. Om det av rådgivningen framgår att målen inte kommer att nås, ska Europeiska unionens råd, med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, besluta om vilka ytterligare och/eller alternativa åtgärder som krävs för att dessa mål ska uppnås.

2.   Kommissionen ska minst vart fjärde år från och med den 18 december 2008 se över det geografiska tillämpningsområdet, de biologiska referenspunkterna samt den fleråriga planens genomförande och funktion. Kommissionen ska inom ramen för denna översyn rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om översynen. Vid behov ska Europeiska unionens råd besluta med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen om lämpliga ändringar av den fleråriga planen när det gäller det geografiska tillämpningsområdet enligt artikel 1, de biologiska referenspunkterna enligt artikel 3 eller reglerna för fastställande av TAC enligt artikel 4.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9

Europeiska fiskerifonden

Om biomassan av sillens lekbestånd enligt CSTEF:s utvärdering är lika med eller större än 75 000 ton, ska den fleråriga planen anses vara en förvaltningsplan i den mening som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2371/2002 och vid tillämpning av artikel 21 a iv i förordning (EG) nr 1198/2006. I annat fall ska den fleråriga planen anses vara en återhämtningsplan i den mening som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002 och vid tillämpning av artikel 21 a i i förordning (EG) nr 1198/2006.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  Yttrande av den 4 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1.

(6)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(7)  EGT L 365, 31.12.1991, s. 1.

(8)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(EG) 1300/2008

32008R1300
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2008-12-18

Uppdaterad:
t.o.m.

32009R1224