Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EUT L 157, 19.6.2007, s. 1-6
Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EUT L 157, 19.6.2007, s. 1-6
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa:Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 2011-01-01


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 676/2007

av den 11 juni 2007

om upprättande av en flerårig plan för fiske som utnyttjar bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Det framgår av de senaste vetenskapliga utlåtandena från Internationella havsforskningsrådet (ICES) att fiskedödligheten för bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön har överstigit den gräns som ICES har fastställt utifrån försiktighetsmetoden, och det finns risk för att bestånden fiskas på ett ohållbart sätt.

(2)

Enligt ett utlåtande från en expertkommitté som undersöker fleråriga förvaltningsstrategier kan högsta möjliga avkastning av tunga tas ut vid en fiskedödlighetsnivå på 0,2 för åldersgruppen 2-6 år.

(3)

Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) har rekommenderat en biomassa enligt försiktighetsmetoden för beståndet av rödspätta i Nordsjön på 230 000 ton, en fiskedödlighet på 0,3 för att på lång sikt kunna uppnå högsta möjliga avkastning från detta bestånd samt en biomassa enligt försiktighetsmetoden för beståndet av tunga i Nordsjön på 35 000 ton.

(4)

Åtgärder behöver vidtas för att fastställa en flerårig förvaltningsplan för fiske för bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön. När sådana åtgärder berör beståndet av rödspätta i Nordsjön, bör de fastställas mot bakgrund av samråd med Norge.

(5)

Syftet med planen är att säkerställa att bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön i ett första skede återförs till nivåer som ligger inom säkra biologiska gränser och, i ett andra skede och efter vederbörliga överläggningar i rådet om genomförandemetoderna för detta, att dessa bestånd utnyttjas på grundval av maximal hållbar avkastning under hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala villkor.

(6)

I rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2) föreskrivs det bland annat att gemenskapen för att uppnå detta mål skall tillämpa försiktighetsmetoden genom att vidta åtgärder för att skydda och bevara beståndet, arbeta för ett hållbart utnyttjande av detta samt minimera fiskets påverkan på de marina ekosystemen.

(7)

Denna förordning bör syfta till att gradvis genomföra ett synsätt i fiskeriförvaltningen som grundar sig på ekosystemen och bör bidra till en effektiv fiskeverksamhet inom ramen för en ekonomiskt lönsam och konkurrenskraftig fiskerinäring som ger en rimlig levnadsstandard till dem som är beroende av Nordsjöfisket av rödspätta och tunga samt ta hänsyn till konsumenternas intressen. Gemenskapen grundar sin politik delvis på den politik som rekommenderas av den berörda regionala rådgivande nämnden. En stor del av fångsterna av rödspätta i Nordsjön fångas tillsammans med tunga. Fisket efter rödspätta kan därför inte behandlas oberoende av förvaltningen av tunga.

(8)

Vid upprättandet av den fleråriga planen bör därför också hänsyn tas till den omständigheten att den höga fiskedödligheten för rödspätta i stor utsträckning beror på att stora mängder fisk kastas överbord vid bomtrålsfiske efter tunga med 80 mm nät i södra Nordsjön.

(9)

En sådan kontroll av fiskedödligheten kan uppnås genom att införa en lämplig metod för fastställande av nivån på de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) för de berörda fiskbestånden samt ett system som inbegriper begränsningar av antalet tillåtna dagar till sjöss, så att fiskeansträngningarna efter dessa bestånd begränsas till nivåer som innebär att det är osannolikt att TAC:erna och den planerade fiskedödligheten överskrids, men som är tillräckliga för att fånga den TAC som är tillåten på grundval av den fiskedödlighet som anges i planen.

(10)

Planen bör omfatta allt plattfiskfiske som har en betydande inverkan på fiskedödligheten hos de berörda bestånden av rödspätta och tunga. Medlemsstater vars kvoter för något av bestånden är mindre än 5 % av Europeiska gemenskapens andel av TAC bör emellertid undantas från bestämmelserna i planen angående förvaltningen av fiskeansträngningen.

(11)

Denna plan bör bli det viktigaste instrumentet för förvaltningen av plattfisk i Nordsjön och bör bidra till återhämtningen för andra bestånd, t.ex. torsk.

(12)

Utöver de kontrollåtgärder som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3) krävs det ytterligare kontrollåtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning efterlevs.

(13)

Kommissionen inledde 2006 en debatt om en gemenskapsstrategi för att gradvis minska fiskedödligheten i alla större fisken genom ett meddelande om hur målet i form av maximal hållbar avkastning skall uppnås senast 2015. Kommissionen har bett de regionala rådgivande nämnderna yttra sig om meddelandet.

(14)

Kommissionen har begärt att STECF skall rapportera om de viktigaste aspekterna av konsekvensanalysen i samband med förvaltningen av rödspätta och tunga, som bör grunda sig på noggranna, objektiva och omfattande biologiska och ekonomiska uppgifter. Konsekvensanalysen kommer att bifogas kommissionens förslag avseende det andra skedet av den fleråriga planen.

(15)

Den fleråriga planen bör anses utgöra en återhämtningsplan i sitt första skede och en förvaltningsplan i sitt andra skede, i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 2371/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH MÅL

Artikel 1

Syfte

1.   Genom denna förordning upprättas en flerårig plan för fiske som utnyttjar de bestånd av rödspätta och tunga som finns i Nordsjön.

2.   I denna förordning avses med Nordsjön det område som enligt indelningen av Internationella havsforskningsrådet benämns delområde IV.

Artikel 2

Säkra biologiska gränser

1.   Vid tillämpning av denna förordning skall bestånden av rödspätta och tunga anses ligga inom säkra biologiska gränser de år då, enligt utlåtande från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Lekbeståndets biomassa för rödspätta överstiger 230 000 ton.

b)

Den genomsnittliga fiskedödligheten för åldersgruppen 2-6 år för beståndet av rödspätta är mindre än 0,6 per år.

c)

Lekbeståndets biomassa för tunga överstiger 35 000 ton.

d)

Den genomsnittliga fiskedödlighetsnivån för åldersgruppen 2-6 år för beståndet av tunga är mindre än 0,4 per år.

2.   Om STECF rekommenderar att andra nivåer för biomassa och fiskedödlighet bör användas för att fastställa säkra biologiska gränser, skall kommissionen förslå ändring av punkt 1.

Artikel 3

Mål för den fleråriga planen i första skedet

1.   Den fleråriga planen skall i första skedet säkerställa en återgång för bestånden av rödspätta och tunga till nivåer som ligger inom säkra biologiska gränser.

2.   Det mål som anges i punkt 1 skall uppnås genom att fiskedödligheten för rödspätta och tunga minskas med 10 % per år, med en maximal TAC-variation på 15 % per år till dess att säkra biologiska gränser har uppnåtts för båda bestånden.

Artikel 4

Mål för den fleråriga planen i andra skedet

1.   Den fleråriga planen skall i andra skedet säkerställa ett utnyttjande av bestånden av rödspätta och tunga på grundval av maximal hållbar avkastning.

2.   Målet i punkt 1 skall uppnås samtidigt som fiskedödligheten för rödspätta skall vara lägst 0,3 för åldersgruppen 2-6 år.

3.   Målet i punkt 1 skall uppnås samtidigt som fiskedödligheten för tunga skall vara lägst 0,2 för åldersgruppen 2-6 år.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser

1.   När bestånden av rödspätta och tunga under två år i följd har befunnits ligga inom säkra biologiska gränser, skall rådet på grundval av ett förslag från kommissionen besluta om en ändring av artikel 4.2 och 4.3 samt en ändring av artiklarna 7, 8 och 9 som, mot bakgrund av de senaste vetenskapliga utlåtandena från STECF, kommer att göra det möjligt att utnyttja bestånden vid en fiskedödlighet som är förenlig med maximal hållbar avkastning.

2.   Kommissionens förslag till översyn skall åtföljas av en fullständig konsekvensanalys och skall beakta utlåtandet från den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön.

KAPITEL II

TOTALA TILLÅTNA FÅNGSTMÄNGDER

Artikel 6

Fastställande av totala tillåtna fångstmängder (TAC:er)

Rådet skall varje år med kvalificerad majoritet och på grundval av ett förslag från kommissionen besluta om TAC:er för påföljande år för bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön i enlighet med artiklarna 7 och 8 i denna förordning.

Artikel 7

Förfarande för fastställande av TAC för rödspätta

1.   Rådet skall besluta om en TAC för rödspätta som ligger på en fångstnivå som enligt en vetenskaplig utvärdering utförd av STECF är den högsta av

a)

den TAC vars tillämpning kommer att ge en minskning på 10 % av fiskedödligheten under tillämpningsåret jämfört med den uppskattade fiskedödligheten för det föregående året,

b)

den TAC vars tillämpning kommer att ge en fiskedödlighet på 0,3 i åldersgruppen 2-6 år under tillämpningsåret.

2.   Om tillämpningen av punkt 1 skulle leda till en TAC som överskrider det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet besluta om en TAC som överstiger det årets TAC med 15 %.

3.   Om tillämpningen av punkt 1 skulle leda till en TAC som understiger det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet besluta om en TAC som understiger det årets TAC med 15 %.

Artikel 8

Förfarande för fastställande av TAC för tunga

1.   Rådet skall besluta om en TAC för tunga som ligger på en fångstnivå som enligt en vetenskaplig utvärdering utförd av STECF är den högsta av

a)

den TAC vars tillämpning kommer att leda till en fiskedödlighet på 0,2 för åldersgruppen 2-6 år under tillämpningsåret,

b)

den TAC vars tillämpning kommer att ge en tioprocentig minskning av fiskedödligheten under tillämpningsåret jämfört med den uppskattade fiskedödligheten för det föregående året.

2.   Om tillämpningen av punkt 1 skulle leda till en TAC som överskrider det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet besluta om en TAC som överstiger det årets TAC med 15 %.

3.   Om tillämpningen av punkt 1 skulle leda till en TAC som understiger det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet besluta om en TAC som understiger det årets TAC med 15 %.

KAPITEL III

BEGRÄNSNING AV FISKEANSTRÄNGNINGEN

Artikel 9

Begränsning av fiskeansträngningen

1.   De TAC:er som avses i kapitel II skall kompletteras med ett system för begränsning av fiskeansträngningen som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

2.   Rådet skall varje år med kvalificerad majoritet och på grundval av ett förslag från kommissionen besluta om en anpassning till den högsta nivå på fiskeansträngning som finns att tillgå för de flottor där någondera av eller både rödspätta och tunga ingår som en betydande del av landningarna eller där betydande mängder kastas överbord och som omfattas av det system för begränsning av fiskeansträngningen som avses i punkt 1.

3.   Kommissionen skall uppmana STECF att ange den högsta nivå på fiskeansträngning som är nödvändig för att få fångster av rödspätta och tunga som motsvarar Europeiska gemenskapens andel av TAC enligt artikel 6 i denna förordning. Denna begäran skall formuleras med beaktande av annan relevant gemenskapslagstiftning som styr de villkor enligt vilka kvoter får fiskas.

4.   Den årliga anpassningen av den högsta nivå på fiskeansträngning som avses i punkt 2 skall göras med beaktande av utlåtandet från STECF enligt punkt 3.

5.   Kommissionen skall varje år begära att STECF rapporterar om årsnivån på den fiskeansträngning som utnyttjas av fartyg som fiskar rödspätta och tunga samt rapportera om vilka typer av fiskeredskap som används vid detta fiske.

6.   Trots vad som sägs i punkt 4 får fiskeansträngningen inte överskrida tilldelningen 2006.

7.   Medlemsstater vars kvot är mindre än 5 % av Europeiska gemenskapens andel av TAC:erna för både rödspätta och tunga skall undantas från ordningen för förvaltningen av fiskeansträngningen.

8.   En medlemsstat som berörs av bestämmelserna i punkt 7 och som byter kvoter av tunga eller rödspätta på grundval av artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 så att det skulle leda till att summan av de kvoter som tilldelats den medlemsstaten och den mängd av tunga eller rödspätta som överförs överstiger 5 % av Europeiska gemenskapens andel av TAC skall omfattas av ordningen för förvaltning av fiskeansträngningen.

9.   Den fiskeansträngning som utförs av fartyg för vilka rödspätta eller tunga utgör en viktig del av fångsten och vilka för flagg från en medlemsstat som berörs av bestämmelserna i punkt 7 får inte överskrida den tillåtna nivån 2006.

KAPITEL IV

ÖVERVAKNING, INSPEKTION OCH TILLSYN

Artikel 10

Meddelanden om fiskeansträngning

1.   Artiklarna 19b, 19c, 19d, 19e och 19k i förordning (EEG) nr 2847/93 skall tillämpas på fartyg som fiskar i området. Fartyg som är utrustade med övervakningssystem i enlighet med artiklarna 5 och 6 i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (4) skall undantas från anmälningskraven.

2.   Medlemsstaterna får genomföra alternativa kontrollåtgärder för att se till att skyldigheten enligt punkt 1 uppfylls förutsatt att dessa åtgärder är lika effektiva och öppna som dessa rapporteringsskyldigheter. Sådana åtgärder skall meddelas kommissionen innan de genomförs.

Artikel 11

Toleransmarginal

1.   Genom undantag från artikel 5.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (5) skall den tillåtna toleransmarginalen vid uppskattningen av de kvantiteter i kilogram färsk vikt såväl för rödspätta som för tunga ombord på fartyg som har vistats i Nordsjön vara 8 % av den siffra som anges i loggboken. Om det inte finns någon omräkningsfaktor i gemenskapslagstiftningen, skall flaggmedlemsstatens omräkningsfaktor användas.

2.   Punkt 1 skall inte tillämpas på arter av akvatiska organismer om kvantiteten av den art som finns ombord på fartyget väger mindre än 50 kg.

Artikel 12

Vägning av landningar

De behöriga myndigheterna i en medlemsstat skall säkerställa att alla kvantiteter av tunga som överstiger 300 kg eller av rödspätta som överstiger 500 kg och som har fångats i Nordsjön före försäljningen vägs på vågar vars exakthet har certifierats.

Artikel 13

Förhandsanmälan

Befälhavaren för ett av gemenskapens fiskefartyg som har vistats i Nordsjön och som önskar landa någon mängd rödspätta eller tunga i en hamn eller på en landningsplats i ett tredjeland skall senast 24 timmar före landningen i ett tredjeland till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten lämna följande information:

a)

Namnet på hamnen eller landningsplatsen.

b)

Uppskattad ankomsttid till hamnen eller landningsplatsen.

c)

Antal kilo i färsk vikt av alla arter av vilka det finns mer än 50 kg ombord.

Anmälan får också göras av en representant för fiskefartygets befälhavare.

Artikel 14

Separat förvaring av rödspätta och tunga

1.   Det skall vara förbjudet att ombord på ett av gemenskapens fiskefartyg i en enskild behållare förvara någon mängd av rödspätta eller tunga tillsammans med andra arter av marina organismer.

2.   Befälhavarna för gemenskapens fiskefartyg skall bistå medlemsstaternas inspektörer med den hjälp som krävs för att det skall vara möjligt att kontrollera att de kvantiteter som deklareras i loggboken är lika stora som de fångster av rödspätta och tunga som förvaras ombord.

Artikel 15

Transport av tunga och rödspätta

1.   De behöriga myndigheterna i en medlemsstat kan kräva att kvantiteter av rödspätta på mer än 500 kg eller kvantiteter av tunga på mer än 300 kg som fångats i det geografiska område som avses i artikel 1.2 och först landats i den medlemsstaten vägs innan de transporteras vidare från den hamn där de först landats med vågar vars exakthet har certifierats.

2.   Genom undantag från artikel 13 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall kvantiteter av rödspätta på mer än 500 kg och kvantiteter av tunga på mer än 300 kg som transporteras någon annanstans än till en landningsplats åtföljas av den deklaration som anges i artikel 8.1 i den förordningen. Det undantag som anges i artikel 13.4 b i förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte tillämpas.

Artikel 16

Förbud mot omlastning av tunga och rödspätta

Ett fiskefartyg från gemenskapen som befinner sig i Nordsjön skall inte lasta om någon kvantitet av rödspätta eller tunga till ett annat fartyg.

KAPITEL V

UPPFÖLJNING

Artikel 17

Utvärdering av förvaltningsåtgärder

1.   Kommissionen skall från och med denna förordnings andra tillämpningsår och därefter varje år på grundval av utlåtanden från STECF utvärdera förvaltningsåtgärdernas effekt på de berörda bestånden och på fisket efter dessa bestånd.

2.   Kommissionen skall från och med denna förordnings tredje tillämpningsår och därefter vart tredje tillämpningsår begära in vetenskapliga utlåtanden från STECF om de framsteg som gjorts i arbetet med att nå målen i den fleråriga planen. Kommissionen skall vid behov föreslå lämpliga åtgärder, och rådet skall med kvalificerad majoritet besluta om alternativa åtgärder för att nå de mål som anges i artiklarna 3 och 4.

Artikel 18

Särskilda omständigheter

Om det av STECF:s utlåtande framgår att fortplantningsförmågan hos lekbeståndet av endera eller både rödspätta och tunga minskar, skall rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen besluta om en TAC för rödspätta som är lägre än den som anges i artikel 7, om en TAC för tunga som är lägre än den som anges i artikel 8 i denna förordning samt om nivåer av fiskeansträngning som är lägre än de som anges i artikel 9 i denna förordning.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Stöd från Europeiska fiskerifonden

1.   Under det första skede som avses i artikel 3 i denna förordning skall den fleråriga planen anses vara en återhämtningsplan i den mening som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002 och enligt artikel 21 a i i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (6).

2.   Under det andra skede som avses i artikel 4 i denna förordning skall den fleråriga planen anses vara en förvaltningsplan i den mening som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2371/2002 och enligt artikel 21 a iv i förordning (EG) nr 1198/2006.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 11 juni 2007.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 september 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

(4)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(5)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(EG) 676/2007

32007R0676
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2007-06-11

Uppdaterad:
t.o.m.

32009R1224