Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EGT L 225, 21.8.2001, s. 1-333
Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EGT L 225, 21.8.2001, s. 1-333


class="normal">32001L0059


L 225/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/59/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2001 година

относно двадесет и осмо адаптиране към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (1), последно изменена с Директива 2000/33/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 28 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Директива 67/548/ЕИО съдържа списък на опасни вещества, заедно с подробности за класификацията и процедурите по етикетиране по отношение на всяко вещество Съществуващите научни и технически познания показват, че списъкът с опасни вещества в това приложение е съобразен с техническия прогрес. По-специално таблици А и Б от предисловието към приложение I изискват да се включат и финландската и шведската номенклатури. Определени варианти на директивата на различни езици изискват технически поправки в определени раздели от предговора на приложение I. Необходимо е да се публикува актуализирана и преработена версия на предговора на приложение I. Освен това самият списък следва да се актуализира като се включат нотифицираните нови вещества и като допълнение на вече съществуващите; идентичността, номенклатурата, класификацията, етикетирането и/или нормите на концентрация за определени вещества следва да се изменят така, че да отразяват нарасналите технически познания; вписването на три вещества следва да бъде заличено, тъй като те са обхванати от други вписвания.

(2)

Приложение II към Директива 67/548/ЕИО съдържа списък със символи и индикации за опасност на опасните вещества и препарати. Приложение III към Директива 67/548/ЕИО съдържа списък с фрази, които показват естеството на специалните рискове, присъщи на опасните вещества и препарати. Приложение IV към Директива 67/548/ЕИО съдържа списък на фрази със съвети за безопасност относно опасните вещества и препарати. Приложения II, III и IV поставят изискване да бъдат включени финландската и шведската формулировки. Определени варианти на директивата на различни езици изискват технически поправки в определени раздели от предговора на приложения II, III и IV. Полезно е да се публикува актуализирана и преработена версия на приложения II, III и IV.

(3)

Член 1 от Директива 1999/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) разреши на Швеция от 1 януари 1999 г. до 31 декември 2000 г. да изисква употребата на допълнителната R-фраза R340 извън списъка на приложение 3, за вещества класифицирани като канцерогенни, категория 3, вместо R-фраза R40. Експертите от държавите-членки се споразумяха да преработят текста на R-фраза R40, така че да се отнася до канцерогенните вещества, категория 3. Към приложение 3 следва да се добави нова R-фраза R68, съдържаща оригиналния текст на R-фразата R40 за класифициране и етикетиране на мутагенна категория 3 и на вредните вещества, изброени в приложение I. Следователно указанията по класифицирането, етикетирането и границите на концентрацията от приложение I, които включват R40 следва да се преработят във връзка с мутагенната категория 3 и вредните вещества.

(4)

Приложение V към Директива 67/548/ЕИО създава методите за определяне на физико-химичните свойства, токсичност и екотоксичност на веществата и препаратите. Необходимо е това приложение да бъде приведено в съответствие с техническия прогрес. В съответствие с Директива 86/609/ЕО на Съвета (4) е целесъобразно да се намали до минимум броя на животните, използвани за експериментални цели. Следователно след като са на разположение алтернативни методи с използване на по-малък брой животни, глава Б.1 следва да се заличи. Следва да се обърне внимание и на методите, посочени и препоръчани от компетентни международни организации. Методите за субхронична орална токсичност в глави Б.26 и Б.27 следва съответно да се преразгледат, а глави В.14—В.20 за екологичната токсичност следва да се прибавят към приложение V. Определени варианти на директивата на различни езици изискват технически поправки в определени раздели от предговора на приложение V.

(5)

Приложение VI към Директива 67/548/ЕИО съдържа указания за класификацията и етикетирането на опасни вещества и препарати. Необходимо е това приложение да се съобрази с техническия прогрес. Определени варианти на директивата на различни езици изискват технически поправки в определени раздели от предговора на приложение VI. Определени раздели изискват публикуване на фински и шведски. Полезно е да се публикува актуализирана и преработена версия на приложение VI, по специално това, което се отнася до Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 31 май 1999 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (5).

(6)

В съответствие с разпоредбите на Директива 67/548/ЕИО компетентните органи на държавите-членки следва да бъдат уведомени за всички нови вещества, които се предлагат на пазара посредством съответните способи и със съответната информация включително техническо досие. За нови вещества, които са предоставени и след това използвани за химическа реакция, която стриктно се контролира (междинни съединения с ограничена експозиция), е технически оправдано и целесъобразно да се определи намален пакет за изпитване (RTP). Сегашният технически прогрес може да гарантира минимум излагане на хората и околната среда чрез строго ограничаване на процеса.

(7)

Техническото досие следва да съдържа пакет от тестове за междинните съединения с ограничена експозиция, които предоставят необходимата информация за оценка на предвидимите рискове за хората и околната среда. Приложение VII следва да определи съдържанието на това техническо досие, а приложение VIII следва подробно да представи допълнителни тестове и проучвания, които могат да се изискват от междинните съединения с ограничена експозиция, предлагани на пазара в големи количества.

(8)

Критериите за регистриране на междинните съединения с ограничена експозиция могат да се нуждаят от преработване в светлината на техническия прогрес и придобитата практика чрез нотификации, направени в съответствие с новите специфични изисквания, посочени в настоящата директива.

(9)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес на директивите за премахване на техническите пречки пред търговията с опасни вещества и препарати,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 67/548/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

таблици А и Б от предговора към приложение I включват финландска и шведска номенклатура. Определени варианти на директивата на различни езици включват технически поправки в определени раздели от предговора и таблици А и Б. Предговорът, включващ таблици А и Б, се заменя с приложение 1А към настоящата Директива.

б)

вписаните данни в приложение 1Б към настоящата директива заменят съответните вписани данни.

в)

вписаните данни в приложение 1В към настоящата директива се добавят.

г)

вписаните данни в приложение 1Г към настоящата директива се заличават.

д)

вписаните данни в приложение 1Д към настоящата директива се изменят чрез заместване класификациите „Мутаген от категория 3; R40“ с „Мутаген от категория 3; R68“ и чрез заместване етикетирането на R40 с R68.

е)

вписаните данни в приложение 1Е към настоящата директива се изменят чрез заместване класификациите „Xn; R40“ с „Xn; R68“ и чрез заместване етикетирането на R40 с R68.

ж)

вписаните данни в приложение 1Ж към настоящата директива се изменят, като при границите на концентрация „Xn; R40/20/21/22“ се заменя с „Xn; R68/20/21/22“.

з)

вписаните данни в приложение 1З към настоящата директива се изменят, като при границите на концентрация „Xn; R20/21/22-40/20/21/22“ се заменя с „Xn; R20/21/22-68/20/21/22“.

и)

вписаните данни в приложение 1И към настоящата директива се изменят, като класификациите „Мутаген от категория 3; R40“ се заменят с „Мутаген от категория 3; R68“.

й)

вписаните данни в приложение 1Й към настоящата директива се изменят, като класификациите „Мутаген от категория 3; R40“ се заменят с „Мутаген от категория 3; R68“ и се прибавя R68 към етикета.

2.

Приложение II включва шведската и финландската версии и технически поправки на някои варианти на различните езици. Приложение II следователно се заменя с приложение II към настощата директива.

3.

Приложение III включва шведската и финландската версии и техническите поправки на някои варианти на различните езици. Приложение III следователно се заменя с приложение III към настоящата директива.

4.

Приложение IV включва шведската и финландската версии и технически поправки на някои варианти на различните езици. Приложение IV следователно се заменя с приложение IV към настоящата директива.

5.

Приложение V се изменя, както следва:

а)

глава Б.1 се заличава.

б)

заглавието на английския вариант на глава Б13/14 се заменя от текста на приложение 5А.

в)

последното изречение на френския вариант от параграф 1.4.2.2 от глава Б.39 се заменя с текста на приложение 5Б.

г)

уравнението от последното изречение в точка 1.7.1.6. от английския вариант на глава Б.41 се заменя с текста на приложение 5В.

д)

методът за изпитване на субхроничната орална токсичност при гризачи, се изменя в съответствие с приложение 5Г към настоящата директива, което заменя глава Б.26.

е)

методът за изпитване на субхроничната орална токсичност при животни, които не са гризачи, се изменя в съответствие с приложение 5Д към настоящата директива, което заменя глава Б.27.

ж)

седемте нови метода за изпитване на екологичната токсичност в приложение 5Е към настоящата директива са включени в част В.

6.

Приложение VI включва шведския и финландския варианти и технически поправки на някои варианти на различните езици. Приложение VI следователно се заменя с приложение 6 към настоящата директива.

7.

Приложение VII.А включва техническото досие, съдържащо пакет за изпитване на междинните съединения с ограничена експозиция, предоставящи необходимата информация за оценка на предвидимите рискове за хората и околната среда. Приложение VII.А следователно се изменя, както следва:

а)

текстът на приложение 7А към настоящата директива се поставя преди раздел 0 от приложение VIIА.

б)

текстът на приложение 7Б към настоящата директива се поставя в края на приложение VII.А.

8.

Приложение VIII включва допълнителни тестове и проучвания, които могат да се изискват за междинни съединения с ограничена експозиция, предлагани на пазара в големи количества. Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

текстът на приложение 8А към настоящата директива се поставя между „ниво 1“ и „Физико-химични изследвания“ от приложение VIII.

б)

текстът на приложение 8Б към настоящата директива се поставя между „ниво 2“ и „Токсикологични изследвания“ от приложение VIII.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват преди 30 юли 2002 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Държавите-членки прилагат законовите, подзаконовите и административните разпоредби посочени в параграф 1:

а)

от 30 юли 2002 г. или по ранна дата за опасните вещества;

б)

от 30 юли 2002 г. за препарати, които не попадат в обхвата на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (6) и Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и Съвета (7);

в)

от 30 юли 2004 г. за препарати в обхвата на Директива 91/414/ЕИО и Директива 98/8/ЕО.

Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива и таблица на съответствието между разпоредбите на настоящата директива и приетите национални разпоредби.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 август 2001 година.

За Комисията

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 136, 8.6.2000 г., стр. 90.

(3)  ОВ L 199, 30.7.1999 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ПРЕДГОВОР КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I

Въведение

Приложение I е указател на опасните вещества, за които на ниво Общност са установени хармонизирана класификация и етикетиране в съответствие с процедурата, определена в член 4, параграф 3 от настоящата директива.

Номериране на вписванията

Вписванията в приложение I са изброени в съответствие с атомния номер на елементите, който в най-голяма степен характеризира свойствата на веществата. Списъкът на химичните елементи, подредени според атомното число, е показан в таблица А. Органичните вещества, заради тяхното разнообразие, са поставени в техните обичайни класове, както е показано в таблица Б.

Индексът на числото за всяко вещество е във формата на цифрова редица от вида ABC-RST-VW-Y, където:

ABC е или атомното число на най-характерните химични елементи (предшествани от една или две нули като добавка към редицата) или обикновения номер на клас за органичните вещества,

RST е последователен номер на веществото в сериите АВС,

VW е обозначава формата, в която веществото се произвежда или предлага на пазара.

Y е контролната цифра, изчислена в съответствие с метода ISBN (Международен стандартен номер на книгата).

Например, числовият индекс за натриев хлорат е 017-005-00-9.

За опасните вещества в Европейския инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества (EINECS) (ОВ С 146А, 15.6.1990), е включен номерът EINECS. Този номер е седемцифрова система от вида ХХХ-ХХХ-Х, която започва с 200-001-8.

За опасните вещества, нотифицирани според разпоредбите на настоящата директива, е включен номерът на веществото в Европейския списък на нотифицираните химични вещества (ELINCS). Този номер е седемзначна система от вида ХХХ-ХХХ-Х, която започва от 400-010-9.

За опасните вещества в списъка „No longer polimers“ (Документ, Служба за официални публикации на Европейските Общности, 1997. ISBN 92-827-8995-0) се включва номерът „No longer polimers“. Този номер е седемцифрена система от вида ХХХ-ХХХ-Х, която започва при 500-001-0.

CAS (Chemical Abstracts Service) номерът е също включен за да подпомогне идентификацията на вписването. Следва да се отбележи, че номерът EINECS включва безводната и водна форми на веществото и често има различни CAS номера за безводната и водната форми. Включеният CAS номер е само за безводната форма и следователно показаният номер CAS не винаги описва вписването толкова точно, колкото номера EINECS.

EINECS, ELINCS, „No longer polimers“ или CAS номера обикновено не се включват при вписвания, на които съответстват повече от четири отделни вещества.

Номенклатура

Доколкото е възможно, опасните вещества се проектират чрез техните EINECS, ELINCS, или „No longer polimers“ имена. Другите вещества, които не се изброени в EINECS, ELNCS или „No longer polimers“ списъци се проектират като се използват международно признатите химически имена (например ISO, IUPAC). В някои случаи се включва допълнително общо име.

Примесите, добавките и по-малките съставки обикновено не се споменават, освен ако не спомагат значително за класификацията на веществото.

Някои вещества са описани като смес от А и Б. Тези вписвания се отнасят до една специфична смес. В някои случаи, където е необходимо да се характеризира веществото, предлагано на пазара, се определят пропорциите на основното вещество в сместа.

Някои вещества са описани със специфичен процент на чистота. Веществата, които имат по-високо съдържание на активен материал (например органичен прекис) не са включени във вписване на приложение I и може да има други опасни свойства (например експлозив). Когато са показани специфични граници на концентрация, те се прилагат за вещество или вещества, показани във вписването. По-специално в случай на вписвания, които са смеси от вещества или веществата, описани със специфичен процент на чистота, ограниченията, които се прилагат за веществото описано в приложение I и не е чисто вещество.

Член 23, параграф 2, буква а) изисква за веществата, които са посочени в приложение I, името на веществото, коeто се използва върху етикета да е едно от означенията, дадени в приложението. За някои вещества, се прибавя допълнителна информация в средни скоби с цел да се подпомогне определянето на веществото. Тази допълнителна информация не е нужно да се включва върху етикета.

Някои вписвания съдържат препратки към примесите. Пример за това е индекс № 607-190-00-X: метил акриламидометоксиацетат (съдържащ ≥ 0,1 % акриламид). В тези случаи препратката в средните скоби образува част от името и трябва да се включи върху етикета.

Някои вписвания се отнасят до групи от вещества. Пример за индекс № 006-007-00-5: циановодород (сол на…) с изключение на сложните цианиди като фероцианиди, ферицианиди и живачни оксицианиди. За отделните вещества, покрити от тези вписвания, трябва да се използват EINECS името или другите международно признати имена.

Формат на вписванията

За всяко вещество в приложение I е дадена следната информация:

а)

класификацията:

i)

процесът на класификацията представлява поставяне на веществото в една или повече категории на опасност, (както са посочени в член 2, параграф 2 от Директива 92/32/ЕИО на Съвета (ОВ L 154, 5.6.1992 г., стр.1) и определяне на квалифицираща го рискова фраза или фрази. Класификацията оказва влияние не само по отношение на етикетирането, но също така по отношение на други законови и подзаконови мерки за опасните вещества;

ii)

класификацията за всяка категория на опасност e нормално представена във формата на абревиатура, представящи категорията опасност заедно с подходящата рискова фраза или фрази. Обаче в някои случаи (т.е. веществата, класифицирани като запалими, сенсибилизиращи и някои вещества, класифицирани като опасни за околната среда) се използва само рисковата фраза;

iii)

абревиатурата за всички категории опасност е показана по-долу:

експлозивни: Е

оксидиращи: О

изключително запалими: F+

лесно запалими: F

запалими: R10

силно токсични: Т+

токсични: Т

вредни: Xn

корозивни: С

дразнещи: Xi

сенсибилизиращи: R42 и/или R43

канцерогенни: Carc. Cat (1).

мутагенни: Muta. Cat (1).

токсични за репродукцията: Repr. Cat (1).

опасни за околната среда: N или/и R52, R53, R59;

iv)

показани са и допълнителните рискови фрази, които са поставени за да опишат други свойства (виж точки 2.2.6 и 3.2.8 от ръководството за етикетиране), въпреки че те формално не са част от класификацията;

б)

етикета включва:

i)

буквата, предназначена за веществото, в съответствие с приложение II (виж член 23, параграф 2, буква в)). Тя играе ролята на абревиатура за символа и за индикацията за опасност (ако те са определени);

ii)

рисковите фрази, обозначени като серия от номера, предшествани от буквата R, която посочва същността на специалните рискове в съответствие с приложение 3 (виж член 23, параграф 2, буква г)). Числата са разделени или чрез:

тире (-) за да се обозначат комбинираните твърдения относно специалните рискове (R), или

наклонена черта (/) за да се обозначи комбинираното твърдение, в едно изречение, на специалните рискове, посочени в приложение III;

iii)

фразите за безопасност, обозначени като серия от числа, предшествани от буквата S, означаваща препоръчани предварителни мерки за безопасност в съответствие с приложение IV (виж член 23, параграф 2, буква д)). Числата отново са разделени или чрез тире (-) или наклонена черта (/); значимостта на препоръчаните предварителни мерки за безопасност е посочена в приложение IV. Показаните фрази за безопасност се прилагат само за веществата; за препаратите, фразите се избират съгласно обикновените правила.

Отбележете, че за определени опасни вещества и препарати, предлагани на широкия потребител, определени S-фрази са задължителни.

S1, S2 и S45 са задължителни за всички силно токсични, токсични и корозивни вещества и препарати, предлагани на широкия потребител.

S2 и S46 са задължителни за всички опасни вещества и препарати, предлагани на широкия потребител, различни от тези, които са само класифицирани като опасни за околната среда.

Фразите за безопасност S1 и S2 са показани в малки скоби в приложение I и могат да се пропуснат само върху етикета, когато веществото или препарата се продават само за промишлени нужди;

в)

ограничения на концентрацията и свързаните класификации, необходими за класифицирането на опасните препарати, съдържащи вещества, в съответствие с Директива 1999/45/ЕО.

Освен ако са показани по друг начин, ограниченията на концентрациите са процент от теглото на веществото, изчислен към общото тегло на препарата.

Когато границите на концентрация не са дадени, границите на концентрация, които трябва да се използват когато се прилага конвенционалния метод за оценяване опасността за здравето, са тези в приложение II, а когато се прилага конвенционалния метод за оценяване опасността за околната среда, са тези в приложение III към Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр.1).

Основни обяснителни бележки

Групи вещества

Определен брой групови вписвания са включени в приложение I. В тези случаи изискванията за класификация и етикетиране ще се прилагат за всички вещества, обхванати от описанието, ако те се предлагат на пазара, доколкото са изброени от EINECS или ELINCS. Когато вещество, което е обхванато от вписването на групата се получи като примес с друго вещество, при етикетирането на веществото, се вземат предвид изискванията за класификация и етикетиране, описани във вписването на групата.

В някои случаи има изисквания за класификация и етикетиране на специфични вещества, които биха могли да се обхванат от вписването на групата. В такива случаи за веществото ще е налице специално вписване в приложение I и вписването на групата се отбелязва с фразата „освен тези, определени другаде в това приложение“.

В някои случаи отделните вещества могат да бъдат обхванати от повече от едно групово вписване. Оловният оксалад (EINECS № 212-413-5) в момента е включен в две вписвания на групи за оловните съединения (индекс № 082-001-00-6), както и за солите на оксалова киселина (607-007-00-3). В тези случаи етикетирането на веществото се отразява върху етикетирането за всяка от двете групи вписвания. В случаите, когато са дадени различни класификации за една и съща опасност, за етикет на отделното вещество се използва класификацията, която води до по-строго класифициране. (виж бележка А по-долу).

Вписванията в приложение I за солите (под известно име) обхваща безводната и водната форми, освен ако е специално определен по друг начин.

Вещества с номер ELINCS

В приложение I веществата с номер ELINCS се нотифицират според разпоредбите на настоящата директива. Производител или вносител, които не са нотифицирали предварително тези вещества, трябва да се отнесат към разпоредбите на настоящата директива, ако очакват тези вещества да се разпространяват на пазара.

Обяснения на бележките относно идентификацията, класификацията и етикетирането на веществата

Бележка А:

Името на веществото трябва да се вижда на етикета във форма на едно от указанията, дадени в приложение I (виж член 23, параграф 2, буква а)).

В приложение I, използването е понякога е дадено като общо описание като „…съставна част“ или „…соли“. В този случай от производителя или всяко друго лице, което предлага такова вещество на пазара се изисква да постави на етикета правилното наименование, като се вземе предвид главата, озаглавена „Номенклатура“ от предговора:

Пример: за BeCL2 (EINECS № 232-116-4): берилиев хлорид.

Директивата също изисква символите, индикациите за опасност, R- и S- фрази, които трябва да се използват за всяко вещество, са тези, които са показани в приложение 1 (член 23, параграф 2, букви в), г) и д)).

За веществата, принадлежащи на повече от една особена група вещества, включени в приложение I, символите, индикациите за опасност, R- и S- фрази, които трябва да се използват за всяко вещество, са тези, които са посочени в съответното вписване в приложение I.

За веществата, принадлежащи към повече от една група вещества, включени в приложение I, символите, индикациите за опасност, R- и S- фрази, които трябва да се използват за всяко вещество, са тези, които са посочени в съответното вписване в приложение I. В случаите, когато две различни класификации са дадени в две вписвания за един и същи вид опасност, се използва класификацията, която отразява класификация с по-висока степен на опасност.

Пример:

За вещество АВ — няма отделно вписване в приложение I:

 

Вписване на група за съединения от А в приложение I:

Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat.3; R62 Xn;R20/22 R33 N;R50-53

 

Вписване на група за съединения от Б в приложение I:

Carc. Cat. 1; R45 Т; R23/25 N; R51-53

 

Класификация на вещество от АБ става:

Carc. Cat. 1; R45 Repr. Cat.1; R61 Repr. Cat.3; R62 Т; R23/25 R33 N; R50-53.

Бележка Б:

Някои вещества (киселини, основи и т.н.) се разпространяват на пазара във воден разтвор при различни концентрации и следователно, тези разтвори изискват различно етикетиране, тъй като опасностите са различни при различни концентрации.

Във вписванията в приложение I в бележка Б има основно указание от следния вид: „нитрит киселина …%“.

В този случай производителят или всяко друго лице, което предлага на пазара такова вещество във воден разтвор, трябва да означи върху етикета процента на концентрация на разтвора.

Пример: азотна киселина 45 %.

Освен ако не е изразено по друг начин, се предполага, че процентът на концентрация се изчислява на основата на тегло/тегло.

Използването на допълнителни данни (например специална тежест, градус Боме) или описателни фрази (например: с изпарения или кристализиран) е допустимо.

Бележка В:

Някои органични вещества могат да се продават или в специфична изометрична форма или като смес от няколко изомери.

В приложение I основното указание на следния вид се използва понякога: „ксиленол“.

В този случай производителят или всяко друго лице, което предлага на пазара такова вещество трябва да означи върху етикета дали веществото е специфичен изомер или смес от изомери (б).

Пример:

а)

2,4-диметилфенол;

б)

ксиленол (смес от изомери).

Бележка Г:

Определени вещества, които са податливи на спонтанна полимеризация или разлагане обикновено се предлагат на пазара в стабилизирана форма. В тази си форма те са изброени в приложение I към настоящата директива.

Обаче такива вещества са понякога се предлагат на пазара в не-стабилизирана форма. В тази случай производителят или всяко лице, което предлага на пазара такова вещество трябва да означи върху етикета името на веществото, последвано от думите „не-стабилизирано“.

Пример: метакрилова киселина (не-стабилизирана).

Бележка Д:

Веществата със специфични въздействия върху човешкото здраве (виж глава 4 от приложение VI), които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни и/или токсични за репродукцията в категории 1 или 2 са предписани в бележка Д, ако също са класифицирани като силно токсични (Т+), токсични (Т) или опасни (Xn). За тези вещества, рисковите фрази R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (опасни), R48 и R65 и всички комбинации от тези рискови фрази се предшестват от думата „също“.

Примери:

R45-23

„Може да причини рак. Също токсичен при вдишване“

R46-27/28

„Може да причини наследствено генетично увреждане. Също силно токсичен при контакт с кожата и при поглъщане“.

Бележка Е:

Това вещество може да съдържа стабилизатор. Ако стабилизаторът променя свойството опасност на веществото, както е показано на етикета в приложение I, се поставя етикет в съответствие с правилата на етикетирането на опасни препарати.

Бележка Ж:

Това вещество може да се предлага на пазара като експлозивно, в който случай трябва да се оцени чрез използване на подходящ метод на тестване и следва да се поставя етикет, отразяващ неговото експлозивно свойство.

Бележка З:

Класификацията и показания за това вещество етикет се прилагат за опасните свойства, които са отбелязват с рискова фраза в комбинация с показаните категории на опасност. Изискванията на член 6 от настоящата директива към производителите, дистрибуторите и вносителите на това вещество се прилагат за всички други аспекти от класификацията и етикетирането. Последният етикет следва изискванията на раздел 7 от приложение VI към настоящата директива.

Тази бележка се прилага за определени вещества, производни на въглища и нефт и за определени вписвания за групи от вещества в приложение I.

Бележка И:

Класификацията като канцероген не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 % w/w бензен (EINECS № 200-753-7). Тази бележка се прилага само за определени комплексни вещества, производни на въглища и нефт в приложение I.

Бележка Й:

Класификацията като канцероген не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 % w/w 1,3-бутадиен (EINECS № 203-450-8). Ако веществото не е класифицирано като канцерогенно, се използва поне S-фраза (2-)9-16. Тази бележка се прилага само за определени комплексни вещества, производни на нефта в приложение I.

Бележка К:

Класификацията като канцероген не е нужно да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 3 % DMSO екстракт, измерен чрез IP 345. Тази бележка се прилага само за определени комплексни вещества, производни на нефта в приложение I.

Бележка Л:

Класификацията като канцероген не е нужно да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,005 % w/w бензо-пирен (EINECS № 200-028-5). Тази бележка се прилага само за определени комплексни вещества, производни на въглищата в приложение I.

Бележка М:

Класификацията като канцероген не следва да се прилага, ако е известна цялата история на рафиниране и ако може да се покаже, че веществото, от което е извлечено, не е канцероген. Тази бележка се прилага само за определени комплексни вещества, производни на нефта в приложение I.

Бележка Н:

Класификацията като канцероген не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 % w/w бензен (EINECS № 200-753-7).

Когато веществото е класифицирано като канцероген, се прилага също и бележка Д.

Когато веществото не е класифицирано като канцерогенно, се използва поне S-фраза (2-)23-24-62.

Тази бележка се прилага само за определени комплексни вещества, производни на нефта в приложение I.

Бележка О:

Класификацията като канцероген не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото отговаря на едно от следните условия:

краткосрочен тест за био-устойчивост чрез вдишване показва, че фибрите по-дълги от 20 µm имат натоварен период на полуразпадане по-малко от 10 дни, или

краткосрочен тест за био-устойчивост чрез вътрешно трахеално вливане показва, че фибрите по-дълги от 20 µm имат период на полуразпадане по-малко от 40 дни, или

подходящ тест за вътрешно периториален, който не дава доказателства за изключителна канцерогенност, или

липса на съответна патогенност или нео-пластични изменения за подходящ дългосрочен тест чрез вдишване.

Бележка П:

Класификацията като канцероген не следва да се прилага за фибри с натоварена дължина на геометричния среден диаметър по-малко от две стандартни геометрични грешки, по-големи от 6 µм.

Бележка Р:

Това вещество може да не изисква етикет съгласно член 23 (виж раздел 8 на приложение VI).

Обяснение на бележките относно етикетирането на препарати

Значението на бележките, които се означават отдясно на границата на концентрация е, както следва:

Бележка 1:

Посочената концентрация или при отсъствието на такава концентрация, основните концентрации от Директива 1999/45/ЕО са процентите от теглото на металния елемент, изчислен относно общото тегло на препарата.

Бележка 2:

Посочената концентрация на изоцианат е процент от теглото на свободния мономер, изчислен относно общото тегло на препарата.

Бележка 3:

Посочената концентрация е процент от теглото на хроматните йони, разтворени във вода, изчислен относно общото тегло на препарата.

Бележка 4:

Препаратите, съдържащи тези вещества трябва да са класифицирани като опасни с R65, ако съответстват на критериите в точка 3.2.3 на приложение VI.

Бележка 5:

Границите на концентрация за газообразните препарати се изразяват като количество за процент количество.

Бележка 6:

Препаратите, съдържащи тези вещества трябва да са означени с R67, ако съответстват на критериите в точка 3.2.8 на приложение VI.

Тази бележка не се прилага от датата, на която критериите за използване R67, предвидени в Директива 1999/45/ЕО, влязат в сила.

TABLA ATABEL ATABELLE AΠΙΝΑΚΑΣ ATABLE ATABLEAU ATABELLA ATABEL ATABELA ATABELL ATAULUKKO A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z) Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z) Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z) Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ) List of chemical elements listed according to their atomic number (Z) Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z) Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z) Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z) Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z) Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z) Alkuaineiden luettelo järjestysluvun mukaan (Z)

Виж Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003, стр. 96).

TABLA BTABEL BTABELLE BΠΙΝΑΚΑΣ BTABLE BTABLEAU BTABELLA BTABEL BTABELA BTABELL BTAULUKKO B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas Særlig inddeling af organiske stoffer Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών Special classification for organic substances Classification particulière aux substances organiques Classificazione speciale per le sostanze organiche Speciale indeling voor de organische stoffen Classificação especial para as substâncias orgânicas Särskild indelning av organiska ämnen Erityisryhmät orgaanisille aineille

Виж Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003, стр. 96).


(1)  Категориите канцерогенност, мутагенност или токсичен за репродукцията (т.е. 1, 2, или 3) са показани, както е подходящо.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

Индекс №

Химично название

Бележки, относно веществата

ЕО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Граници на концентрация

Бележки относно препаратите

004-002-00-2

берилиеви съединения, с изключение на берилеви, алуминиеви силикати и тези, посочени другаде в това приложение

A

E

Carc. Cat. 2; R49

T+; R26

T; R25-48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R51-53

T+; N

R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-015-00-9

диурон (ISO)

3-(3,4-дихлорофенил)-1,1-диметил карбамид

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-22-23-37-46-60-61

 

 

006-024-00-8

проксан-натрий (ISO)

натриев-О-изопропил-дитиокарбонат

 

205-443-5

140-93-2

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)13-61

 

 

006-032-00-1

мoнолинурон

3-(4-хлорофенил)-1-метокси-1-метилуреа

 

217-129-5

1746-81-2

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-60-61

 

 

006-041-00-0

диметилкарбамоилдихлорид

E

201-208-6

79-44-7

Carc. Cat. 2; R45

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/37/38

T

R: 45-22-23-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R45-22-23-36/37/38

20 % ≤ C < 25 %: T; R45-20-36/37/38

3 % ≤ C < 20 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 3 %: T; R45

 

006-069-00-3

тиофанат метил(ISO)

1,2-ди-(3-метоксикарбонил-2-тиоуреид)бензол

 

245-740-7

23564-05-8

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-43-50/53-68

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

007-015-00-1

O- етилхидроксиламин

 

402-030-3

624-86-2

F; R11

T; R23/24/25-48/23

Xi; R36

R43

N; R50

F; T; N

R: 11-23/24/25-36-43-48/23-50

S: (1/2-)16-26-36/37/39-45-60-61

 

 

009-014-00-1

оловен хексафлуорсиликат

E

247-278-1

25808-74-6

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20/22

R33

N; R50-53

T; N

R: 61-62-20/22-33-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

013-002-00-1

алуминиев прах (флегматизиран)

 

231-072-3

F; R15

R10

F

R: 10-15

S: (2-)7/8-43

 

 

015-003-00-2

калциев фосфид

трикалциев дифосфид

 

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-43-45-61

 

 

015-004-00-8

алуминиев фосфид

 

244-088-0

20859-73-8

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50

S: (1/2-)3/9/14-30-36/37-45-61

 

 

015-005-00-3

магнезиев фосфид

тримагнезиев дифосфид

 

235-023-7

12057-74-8

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-43-45-61

 

 

015-006-00-9

трицинков дифосфид

цинков фосфид

 

215-244-5

1314-84-7

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50-53

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50/53

S: (1/2-)3/9/14-30-36/37-45-60-61

 

 

015-019-00-X

Дихлорвос (ISO)

2,2-дихлорвинил-диметилов естер на фосфорната киселина

 

200-547-7

62-73-7

T+; R26

T; R24/25

R43

N; R50

T+; N

R: 24/25-26-43-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

 

 

015-106-00-2

триамид на хексаметилфосфорна

киселина

 

211-653-8

680-31-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

C ≥ 0,1 %: T; R45-46

0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

015-121-00-4

едифенфос (ISO)

етил-S,S-дифенилдитиофосфат

 

241-178-1

17109-49-8

T; R23/25

Xn; R21

R43

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

015-137-00-1

пиразофос

2-диетокситиофосфорилокси-5-метил-пиразоло[1,5-a]пиримидин-6-карбоксилова киселина-етилов естер

 

236-656-1

13457-18-6

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

015-156-00-5

метил 3-[(диметоксифосфинотиоил)окси]метакрилат [1]

мeтакрифос (ISO) [2]

мeтил (E)-3-[(диметоксифосфинотиоил)окси]метакрилат [2]

 

250-366-2 [1]

- [2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

015-157-00-0

фосфориста киселина [1]

фосфорна киселина [2]

 

233-663-1 [1]

237-066-7 [2]

10294-56-1 [1]

13598-36-2 [2]

Xn; R22

C; R35

C

R: 22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

016-002-00-X

бариев сулфид

 

244-214-4

21109-95-5

R31

Xn; R20/22

N; R50

Xn; N

R: 20/22-31-50

S: (2-)28-61

 

 

016-003-00-5

бариеви полисулфиди

 

256-814-3

50864-67-0

R31

Xi; R36/37/38

N; R50

Xi; N

R: 31-36/37/38-50

S: (2-)28-61

 

 

016-004-00-0

калциев сулфид

 

243-873-5

20548-54-3

R31

Xi; R36/37/38

N; R50

Xi; N

R: 31-36/37/38-50

S: (2-)28-61

 

 

016-005-00-6

калциеви полисулфиди

 

215-709-2

1344-81-6

R31

Xi; R36/37/38

N; R50

Xi; N

R: 31-36/37/38-50

S: (2-)28-61

 

 

016-011-00-9

серен диоксид

 

231-195-2

7446-09-5

T; R23

C; R34

T

R: 23-34

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45

C ≥ 20 %: T; R23-34

5 % ≤ C < 20 %: C; R20-34

0,5 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37/38

5

020-002-00-5

калциев цианид

 

209-740-0

592-01-8

T+; R28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 28-32-50/53

S: (1/2-)7/8-23-36/37-45-60-61

 

 

027-001-00-9

кобалт

 

231-158-0

7440-48-4

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

027-002-00-4

кобалтов оксид

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

027-003-00-X

кобалтов сулфид

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

028-003-00-2

никелов моноксид

 

215-215-7

1313-99-1

Carc. Cat. 1; R49

R43

R53

T

R: 49-43-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

никелов диоксид

 

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

R43

R53

T

R: 49-43-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

диникелов триоксид

 

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

R43

R53

T

R: 49-43-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

никелов сулфид

 

240-841-2

16812-54-7

Carc. Cat. 1; R49

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

никелов субсулфид

триникелов дисулфид

 

234-829-6

12035-72-2

Carc. Cat. 1; R49

R43

N; R51-53

T; N

R: 49-43-51/53

S: 53-45-61

 

 

028-008-00-X

никелов дихидроксид

 

235-008-5

12054-48-7

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-40-43-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

034-001-00-2

селен

 

231-957-4

7782-49-2

T; R23/25

R33

R53

T

R: 23/25-33-53

S: (1/2-)20/21-28-45-61

 

 

048-010-00-4

кадмиев сулфид

 

215-147-8

1306-23-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23/25

Xn; R22

R53

T

R: 22-40-48/23/25-53

S: (1/2-)22-36/37-45-61

C ≥ 10 %: T; R22-40-48/23/25

1 % ≤ C < 10 %: Xn; R40-48/20/22

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R48/20/22

1

050-003-00-6

фенкалаенацетат

трифенилкалаен ацетат

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

 

 

050-004-00-1

фенкалаенхидроксид

трифенилкалаен хидроксид

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

 

 

050-013-00-0

триoктил-калаени съединения с изключение на поименно означените в това проложение

A

Xi; R36/37/38

R53

Xi

R: 36/37/38-53

S: (2-)61

C ≥ 1 %: Xi; R36/37/38

1

078-001-00-0

Тeтрахлорофталат, с изключение на поименно означените в това приложение

A

T; R25

Xi; R41

R42/43

T

R: 25-41-42/43

S: (2-)22-26-36/37/39-45

 

 

078-005-00-2

хексахлороплатинати с изключение на поименно означените в това приложение

A

T; R25

Xi; R41

R42/43

T

R: 25-41-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

 

 

081-001-00-3

талий

 

231-138-1

7440-28-0

T+; R26/28

R33

R53

T+

R: 26/28-33-53

S: (1/2-)13-28-45-61

 

 

092-001-00-8

уран

 

231-170-6

7440-61-1

T+; R26/28

R33

R53

T+

R: 26/28-33-53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-004-01-8

бутан (съдържащ ≥ 0,1 % бутадиен (дивинил) (203-450-8)) [1]

изобутан (съдържащ ≥ 0,1 % бутадиен (дивинил) (203-450-8)) [2]

C

S

203-448-7 [1]

200-857-2 [2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

601-005-00-6

2,2-диметилпропан

неопентан

 

207-343-7

463-82-1

F+; R12

N; R51-53

F+; N

R: 12-51/53

S: (2-)9-16-33-61

 

 

601-007-00-7

хексан, смес от изомери (съдържа < 5 % n-хексан (203-777-6))

C

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-51/53-65-67

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

6

601-013-00-X

1,3-бутадиен

бута-1,3-диен

D

203-450-8

106-99-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

601-041-00-2

дибенз[a,h]антрацен

 

200-181-8

53-70-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,01 %: T; R45

 

602-027-00-9

трихлоретилен

трихлоретен

 

201-167-4

79-01-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

R67

Xi; R36/38

R52-53

T

R: 45-36/38-52/53-67

S: 53-45-61

 

6

602-037-00-3

α-хлоротулен

бензилхлорид

E

202-853-6

100-44-7

Carc. Cat. 2; R45

T; R23

Xn; R22-48/22

Xi; R37/38-41

T

R: 45-22-23-37/38-41-48/22

S: 53-45

 

 

602-073-00-X

1,4-дихлоробут-2-ен

E

212-121-8

764-41-0

Carc. Cat. 2; R45

T+; R26

T; R24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 45-24/25-26-34-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+; R45-24/25-26-34

10 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21/22-26-34

7 % ≤ C < 10 %: T+; R45-21/22-26-36/37/38

5 % ≤ C < 7 %: T; R45-21/22-23-36/37/38

3 % ≤ C < 5 %: T; R45-21/22-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

602-076-00-6

2,3,4-трихлоробут-1-ен

 

219-397-9

2431-50-7

Carc. Cat 3; R40

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/37/38

N; R50-53

T; N

R: 22-23-36/37/38-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T; R22-23-36/37/38-40

20 % ≤ C < 25 %: Xn; R20-36/37/38-40

3 % ≤ C < 20 %: Xn; R20-40

0,1 % ≤ C < 3 %: Xn; R40

 

602-084-00-X

1,1-дихлоро-1-флуоретан

 

404-080-1

1717-00-6

R52-53

N; R59

N

R: 52/53-59

S: 59-61

 

 

603-014-00-0

2-

бутоксиетанол

бутилгликол

 

203-905-0

111-76-2

Xn; R20/21/22

Xi; R36/38

Xn

R: 20/21/22-36/38

S: (2-)36/37-46

 

 

603-024-00-5

1,4-диоксан

D

204-661-8

123-91-1

F; R11-19

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R36/37

R66

F; Xn

R: 11-19-36/37-40-66

S: (2-)9-16-36/37-46

 

 

603-038-00-1

алилокси-2,3-епокси-пропан

алилглицидилов етер

 

203-442-4

106-92-3

R10

Carc. Cat. 3; R40

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20/22

Xi; R37/38-41

R43

R52-53

Xn

R: 10-20/22-37/38-40-41-43-52/53-62-68

S: (2-)24/25-26-36/37/39-61

 

 

603-039-00-7

1-бутокси-2,3-eпоксипропан

n-бутилглицидилов етер

 

219-376-4

2426-08-6

R10

Carc. Cat. 3; R40

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/22

Xi; R37

R43

R52-53

Xn

R: 10-20/22-37-40-43-52/53-68

S: (2-)24/25-36/37-61

 

 

603-044-00-4

дикофол

2,2,2-трихлоро-1,1-бис(4-хлорофенил)eтанол

 

204-082-0

115-32-2

Xn; R21/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-38-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

603-046-00-5

бис(хлорометилов)етер

оксибис(хлорметан)

E

208-832-8

542-88-1

R10

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

T+

R: 45-10-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-049-00-1

хлорофенетол

1,1-бис(4-хлорофенил)eтанол

 

201-246-3

80-06-8

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)36-61

 

 

603-055-00-4

пропиленоксид

1,2-епоксипропан

мeтилоксиран

E

200-879-2

75-56-9

F+; R12

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-12-20/21/22-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-065-00-9

1,3-бис(2,3-eпоксипропокси)бензен

резорцинолдиглицидилов етер

 

202-987-5

101-90-6

Carc. Cat. 3; R40

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

R43

R52-53

Xn

R: 21/22-36/38-40-43-52/53-68

S: (2-)23-36/37-61

 

 

603-067-00-X

фенилглицидилов етер

2,3 – епоксипропил финил етер

1,2-епокси-3-феноксипропан

E

204-557-2

122-60-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20

Xi; R37/38

R43

R52-53

T

R: 45-20-37/38-43-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-085-00-8

бронопол (INN)

2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол

 

200-143-0

52-51-7

Xn; R21/22

Xi; R37/38-41

N; R50

Xn; N

R: 21/22-37/38-41-50

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-091-00-0

eкзо-1-мeтил-4-(1-метилетил)-7-oкасбицикло[2.2.1)хептан-2-oл

 

402-470-6

87172-89-2

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)26-39

 

 

604-011-00-7

2,4-дихлорфенол

 

204-429-6

120-83-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 22-24-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

604-021-00-1

натриев бифенил-2-илоксид

2-фенилфенол, натриева сол

 

205-055-6

132-27-4

Xn; R22

Xi; R37/38-41

N; R50

Xn; N

R: 22-37/38-41-50

S: (2-)22-26-61

 

 

604-038-00-4

4-хлоро-3,5-диметилфенол [1]

хлороксиленол [2]

 

201-793-8 [1]

215-316-6 [2]

88-04-0 [1]

1321-23-9 [2]

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 22-36/38-43

S: (2-)24-37

 

 

605-008-00-3

акрилалдехид

акролеин

проп-2-енал

D

203-453-4

107-02-8

F; R11

T+; R26

T; R24/25

C; R34

N; R50

F; T+; N

R: 11-24/25-26-34-50

S: 23-26-28-36/37/39-45-61

 

 

605-009-00-9

кротоналдехид [1]

2-бутенал [1]

(E)-2-бутенал [2]

(E)-кротоналдехид [2]

 

224-030-0 [1]

204-647-1 [2]

4170-30-3 [1

123-73-9 [2]

F; R11

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

T; R24/25

Xn; R48/22

Xi; R37/38-41

N; R50

F; T+; N

R: 11-24/25-26-37/38-41-48/22-50-68

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

607-004-00-7

трихлороцетна киселина

 

200-927-2

76-03-9

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 10 %: C; R35

5 % ≤ C < 10 %: C; R34

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37/38

 

607-005-00-2

TCA-натрий (ISO)

натриев трихлорацетат

 

211-479-2

650-51-1

Xi; R37

N; R50-53

Xi; N

R: 37-50/53

S: (2-)46-60-61

 

 

607-035-00-6

мeтил-метакрилат

метил 2-метилпроп-2-еноат

метил 2-метилпропеноат

D

201-297-1

80-62-6

F; R11

Xi; R37/38

R43

F; Xi

R: 11-37/38-43

S: (2-)24-37-46

 

 

607-039-00-8

2,4-D (ISO)

2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина

 

202-361-1

94-75-7

Xn; R22

Xi; R37-41

R43

R52-53

Xn

R: 22-37-41-43-52/53

S: (2-)24/25-26-36/37/39-46-61

 

 

607-040-00-3

соли на 2,4-D

A

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24/25-26-36/37/39-46-61

 

 

607-043-00-X

дикамба (ISO)

2,5-дихлоро-6-метоксибензоена киселина

3,6-дихлоро-2-метоксибензоена киселина

 

217-635-6

1918-00-9

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)26-61

 

 

607-061-00-8

акрилова киселина

проп-2-енолова киселина

D

201-177-9

79-10-7

R10

Xn; R20/21/22

C; R35

N; R50

C; N

R: 10-20/21/22-35-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C; R20/21/22-35

10 % ≤ C < 25 %: C; R35

5 % ≤ C < 10 %: C; R34

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37/38

 

607-083-00-8

2,4-DB (ISO)

4-(2,4-дихлорофенокси)маслена киселина

 

202-366-9

94-82-6

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-29-46-61

 

 

607-084-00-3

соли на 2,4-DB

A

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)26-29-39-46-61

 

 

607-088-00-5

мeтакрилова киселина

2-метилпропенолова киселина

D

201-204-4

79-41-4

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-35

10 % ≤ C < 25 %: C; R35

5 % ≤ C < 10 %: C; R34

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37/38

 

607-133-00-9

мoноалкилови, моноарилови или моноалкиларилови естери на акриловата киселина с изключение на поименно посочените в това приложение

A

Xi; R36/37/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/37/38-51/53

S: (2-)26-28-61

C ≥ 10 %: Xi; R36/37/38

 

607-134-00-4

мoноалкилови, моноарилови или моноалкиларилови естери на метакриловата киселина с изключение на поименно посочените в това приложение

A

Xi; R36/37/38

Xi

R: 36/37/38

S: (2-)26-28

C ≥ 10 %: Xi; R36/37/38

 

607-288-00-2

тетранатриев-(c-(3-(1-(3-(e-6-дихлор-5-цианопиримидин-f-ил(метил)aмино)пропил)-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-oксо-3-пиридилазо)-4-сулфонатофенилсулфамоил)фталоцианин-a,b,d-трисулфонато(6-))никелат(ll) (a: 1,2,3 или 4, b: 8,9,10 или 11, c:15,16,17 или 18, d:22,23,24, или 25 е, f = 2 или 4)

 

410-160-7

148732-74-5

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37-61

 

 

607-300-00-6

тринатриев-[2-(5-хлоро-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-5-(b-сулфамоил-c.d-сулфонатофталоцианин-a-ил-K4,N29,N30,N31,N32-сулфониламино)бензоато(5-)]купрат(ll) (a = 1,2,3 или 4, b = 8,9,10 или 11, c = 15,16,17 или 18 d = 22,23,24 или 25)

 

411-430-7

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)26-36/37/39

 

 

608-001-00-3

ацетонитрил

цянометан

 

200-835-2

75-05-8

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R36

F; Xn

R: 11-20/21/22-36

S: (1/2-)16-36/37

 

 

608-007-00-6

йоксинил (ISO)

4-хидрокси-3,5-дийодбензонитрил

 

216-881-1

1689-83-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-25-50/53-63

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

608-014-00-4

хлороталонил (ISO)

тeтрахлоризофталонитрил

 

217-588-1

1897-45-6

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

608-015-00-X

дихлобенил (ISO)

2,6-дихлоробензонитрил

 

214-787-5

1194-65-6

Xn; R21

N; R51-53

Xn; N

R: 21-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

608-017-00-0

бромоксинилоктаноат (ISO)

2,6-дибром-4-цианфенилоктаноат

 

216-885-3

1689-99-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

 

 

608-018-00-6

йоксинилоктаноат (ISO)

4-циан-2,6-дийодфенилоктаноат

 

223-375-4

3861-47-0

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

 

 

609-016-00-8

динитрофенол [1]

2,4(или 2,6)- динитрофенол [2]

 

247-096-2 [1]

275-732-9 [2]

25550-58-7 [1]

71629-74-8 [2]

T; R23/24/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)28-37-45-60-61

 

 

609-021-00-5

натриева сол на DNOC [1]

натрий 4,6-динитро-o-крезолат [1]

калиева сол на DNOC [2]

калий 4,6-динитро-o-крезолат [2]

 

219-007-7 [1]

- [2]

2312-76-7 [1]

5787-96-2 [2]

T; R23/24/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)13-45-60-61

 

 

609-022-00-0

амониева сол на DNOC

амониев 4,6-динитро-о-толилоксид

 

221-037-0

2980-64-5

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)13-28-45-60-61

 

 

609-024-00-1

бинапакрил

2-втор-бутил-4,6-динитрофенил-3-метилкротонат

E

207-612-9

485-31-4

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R21/22

N; R50-53

T; N

R: 61-21/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

609-026-00-2

соли и естери на динозеб, с изключение на поименно означените в това приложение

A

E

R44

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R24/25

Xi; R36

N; R50-53

T; N

R: 61-62-24/25-36-44-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

609-027-00-8

диноктон

смес от изомери: мeтил-2-октил-4,6-динитрометил-карбонат мeтил-4-октил-2,6-динитро-фенил-карбонат

 

63919-26-6

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

 

 

609-028-00-3

динекс

2-циклохексил-4,6-динитрофенол

 

205-042-5

131-89-5

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)13-45-60-61

 

 

609-029-00-9

соли и естери на динекс

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)13-45-60-61

 

 

609-032-00-5

бромофеноксим (ISO)

3,5-дибром-4-хидроксибензалдехид-О-(2,4-динитрофенил)-oксим

 

236-129-6

13181-17-4

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)25-60-61

 

 

609-033-00-0

динозам

6-(1-Meтил-бутил)-2,4-динитрофенол

 

4097-36-3

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)13-45-60-61

 

 

609-034-00-6

соли и естери на динозам

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)13-45-60-61

 

 

609-042-00-X

пендиметалин (ISO)

N-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-ксилидин

 

254-938-2

40487-42-1

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-29-37-60-61

 

 

609-045-00-6

смес от: 4,6-динитро-2-(3-oктил)фенилметилкарбонат

4,6-динитро-2-(4-oктил)фенилметилкарбонат

диноктон-6

 

8069-76-9

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

 

 

609-046-00-1

трифуралин (ISO) (съдържа < 0.5 ppm NPDA)

α,α,α-трифлуоро-2,6-динитро-N,N-дипропил-p-толуидин (съдържа < 0.5 ppm NPDA)

2,6-динитро-N,N-дипропил-4 трифлуорметиланилин (съдържа < 0.5 ppm NPDA)

N,N-дипропил-2,6-динитро-4-трифлуорметиланилин (съдържа < 0.5 ppm NPDA)

 

216-428-8

1582-09-8

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 36-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

609-053-00-X

хидразин-тринитрометан

E

414-850-9

E; R3

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

T; R23/25

R43

E; T

R: 45-3-8-23/25-43

S: 53-45

 

 

611-003-00-7

фенаминосулф (ISO)

натриев-4-диметиламинобензендиазосулфонат

 

205-419-4

140-56-7

T; R25

Xn; R21

R52-53

T

R: 21-25-52/53

S: (1/2-)36/37-45-61

 

 

612-023-00-9

фенилхидразин [1]

фенилхидразиниев хлорид [2]

фенилгидразин хидрохлорид [3]

фенилхидразиниев сулфат (2:1) [4]

E

202-873-5 [1]

200-444-7 [2]

248-259-0 [3]

257-622-2 [4]

100-63-0 [1]

59-88-1 [2]

27140-08-5 [3]

52033-74-6 [4]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25-48/23/24/25

Xi; R36/38

R43

N; R50

T; N

R: 45-23/24/25-36/38-43-48/23/24/25-50

S: 53-45-61

 

 

612-024-00-4

m-тoлуидин

3-аминотолуен

 

203-583-1

108-44-1

T; R23/24/25

R33

N; R50

T; N

R: 23/24/25-33-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

 

 

612-027-00-0

ксилидини с изключение на тези посочени на друго място в това приложение;

диметиланилини с изключение на тези посочени на друго място в това приложение

C

T; R23/24/25

R33

N; R51-53

T; N

R: 23/24/25-33-51/53

S: (1/2-)28-36/37-45-61

 

 

612-077-00-3

диметилнитрозоамин

N-нитрозодиметиламин

E

200-549-8

62-75-9

Carc. Cat. 2; R45

T+; R26

T; R25-48/25

N; R51-53

T+; N

R: 45-25-26-48/25-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T+; R45-25-26-48/25

10 % ≤ C < 25 %: T+; R45-22-26-48/25

7 % ≤ C < 10 %: T+; R45-22-26-48/22

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-22-23-48/22

1 % < C < 3 %: T; R45-23-48/22

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

612-083-00-6

1-метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин

E

200-730-1

70-25-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R20

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-20-36/38-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T+; R45-20-36/38

20 % < C < 25 %: T+; R45-36/38

0,01 % ≤ C < 20 %: T; R45

 

612-088-00-3

симазин (ISO)

6-хлоро-N, N′-диетил-1,3,5-триазин-2,4-диамин

 

204-535-2

122-34-9

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

612-098-00-8

нитрозодипропиламин

P

210-698-0

621-64-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 45-22-51/53

S: 53-45-61

C > 25 %: T+; R45-22

0,001 % < C < 25 %: T; R45

 

613-025-00-2

цинерин I

3-(бут-2-eнил)-2-метил-4-оксоциклoпент-2-eнил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-eнил)циклопропанкарбоксилат

 

246-948-0

25402-06-6

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

 

 

613-026-00-8

цинерин II

3-(бут-2-eнил)-2-метил-4-оксоциклoпент-2-eнил-2,2-диметил-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-eнил)циклопропанкарбоксилат

 

204-454-2

121-20-0

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

 

 

613-033-00-6

2-мeтилазиридин

пропиленимин

E

200-878-7

75-55-8

F; R11

Carc. Cat. 2; R45

T+; R26/27/28

Xi; R41

N; R51-53

F; T+; N

R: 45-11-26/27/28-41-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 10 %: T+; R45-26/27/28-41

7 % ≤ C < 10 %: T+; R45-26/27/28-36

5 % ≤ C < 7 %: T; R45-23/24/25-36

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-23/24/25

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20/21/22

0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

613-042-00-5

имазалил (ISO)

1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)eтил]-1H-имидазол

 

252-615-0

35554-44-0

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

613-044-00-6

каптан (ISO)

1,2,3,6-тетрахидро-N-(трихлорометилтио)фталимид

 

205-087-0

133-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 23-40-41-43-50

S: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61

 

 

613-045-00-1

фолпет (ISO)

N-(трихлорометилтио)фталимид

 

205-088-6

133-07-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-40-43-50

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-068-00-7

атразин (ISO)

2-хлоро-4-етиламин-6-изопропиламин-1,3,5-триазин

 

217-617-8

1912-24-9

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

613-070-00-8

пропилентиокарбамид

 

2122-19-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53-63

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-090-00-7

паракватдихлорид [1]

1,1-диметил-4,4′-бипиридин дихлорид [1]

паракватдиметилсулфат [2]

1,1-диметил-4,4′-бипиридин диметил фосфат [2]

 

217-615-7 [1]

218-196-3 [2]

1910-42-5 [1]

2074-50-2 [2]

T+; R26

T; R24/25-48/25

Xi; R36/37/38

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-36/37/38-48/25-50/53

S: (1/2-)22-28-36/37/39-45-60-61

 

 

613-116-00-7

толифлуанид (ISO)

дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил]флуоро-N-(p-толил)метансулфенамид

 

211-986-9

731-27-1

T; R23

Xn; R48/20

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 23-36/37/38-43-48/20-50/53

S: (1/2-)24-26-37-38-45-60-61

 

 

615-005-00-9

4,4′-мeтилендифенилдиизоцианат дифенилметан- [1]

дифенилметан -4,4′- диизоцианат [1]

2,2′- мeтилендифенилдиизоцианат [2]

дифенилметан-2,2′-диизоцианат [2]

o-(p-изоцянобензил)фенил изоцианид [3]

дифенилметан-2,4′-диизоцианат [3]

мeтилендифенилдиизоцианат [4]

C

202-966-0 [1]

219-799-4 [2]

227-534-9 [3]

247-714-0 [4]

101-68-8 [1]

2536-05-2 [2]

5873-54-1 [3]

26447-40-5 [4]

Xn; R20

Xi; R36/37/38

R42/43

Xn

R: 20-36/37/38-42/43

S: (1/2-)23-36/37-45

C ≥ 25 %: Xn; R20-36/37/38-42/43

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R36/37/38-42/43

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R42/43

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R42

2

616-003-00-0

акриламид

проп-2-енамид

D

E

201-173-7

79-06-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 3; R62

T; R25-48/23/24/25

Xn; R20/21

Xi; R36/38

R43

T

R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62

S: 53-45

 

 

616-004-00-6

алидохлор (ISO)

N,N- диалилхлороацетамид

 

202-270-7

93-71-0

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

Xn; N

R: 21/22-36/38-51/53

S: (2-)26-28-36/37/39-61

 

 

616-007-00-2

дифенамид (ISO)

N,N-диметил-2,2-дифенилацетамид

 

213-482-4

957-51-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

616-008-00-8

пропахлор (ISO)

2-хлоро-N-изопропилацетанилид

α-хлоро-N-изопропилацетанилид N-изопропил-N-фенил-2-хлоро-aцетамид

 

217-638-2

1918-16-7

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

616-009-00-3

пропанил (ISO)

3′,4′-дихлоропропионанилид

 

211-914-6

709-98-8

Xn; R22

N; R50

Xn; N

R: 22-50

S: (2-)22-61

 

 

616-011-00-4

Ν,Ν- диметилацетамид

E

204-826-4

127-19-5

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R20/21

T

R: 61-20/21

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-20/21

5 % ≤ C < 25 %: T; R61

 

616-014-00-0

2-бутаноноксим

етилметилкетоксим

етилметилкетоноксим

 

202-496-6

96-29-7

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21

Xi; R41

R43

Xn

R: 21-40-41-43

S: (2-)13-23-26-36/37/39

 

 

616-015-00-6

алахлор (ISO)

2-хлоро-2′,6′-диетил-N-(метоксиметил)ацетанилид

 

240-110-8

15972-60-8

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37/39-60-61

 

 

616-017-00-7

картапхидрохлорид

 

239-309-2

15263-52-2

Xn; R21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

616-018-00-2

N,N-диетил-m-толуамид

деет

 

205-149-7

134-62-3

Xn; R22

Xi; R36/38

R52-53

Xn

R: 22-36/38-52/53

S: (2-)61

 

 

616-020-00-3

тебутиурон (ISO)

1-(5-трет-бутил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-1,3-диметилкарбамид

 

251-793-7

34014-18-1

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)37-60-61

 

 

616-021-00-9

тиазфлурон (ISO)

1,3-диметил-1-(5-трифлуорометил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)карбамид

 

246-901-4

25366-23-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

 

 

616-025-00-0

валинамид

 

402-840-7

20108-78-5

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

R43

Xn

R: 36-43-62

S: (2-)26-36/37

 

 

650-013-00-6

азбест

E

12001-28-4

132207-32-0

12172-73-5

77536-66-4

77536-68-6

77536-67-5

12001-29-5

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23

S: 53-45

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 В

Индекс №

Химично название

Бележки, относно веществата

ЕО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Граници на концентрация

Бележки относно препаратите

004-001-00-8

берилиев оксид

E

215-133-1

1304-56-9

Carc. Cat. 2; R49

T+; R26

T; R25-48/23

Xi; R36/37/38

R43

T+

R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23

S: 53-45

 

 

007-025-00-6

(4-хидразинофенил)-N-метилметансулфонамидхидрохлорид

 

406-090-1

81880-96-8

Muta. Cat. 3; R68

T; R25-48/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-43-48/25-68-50/53

S: (1/2-)22-36/37/39-45-60-61

 

 

007-026-00-1

оксо-((2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)aмино)карбонилацетохидразид

 

413-230-5

122035-71-6

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)8-22-24-26-30-37/39

 

 

007-027-00-7

1,6-бис(3,3-бис(3-(1,3-диметилбутилиденимино)пропил)уреидо)хексан

 

420-190-2

Xn; R21/22

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 21/22-34-43-50/53

S: (1/2-)7-26-36/37/39-45-60-61

 

 

013-008-00-4

ди-n-oктилалуминиев йодид

 

408-190-0

7585-14-0

R14 F;

R17

C; R34

N; R50-53

F; C; N

R: 14-17-34-50/53

S: (1/2-)6-16-26-36/37/39-43-45-60-61

 

 

014-017-00-6

флузилазол (ISO)

бис(4-флуорфенил)(метил)(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)силан

Ε

85509-19-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 61-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

014-018-00-1

октаметилциклотетрасилоксан

 

209-136-7

556-67-2

Repr. Cat. 3; R62

R53

Xn

R: 53-62

S: (2-)36/37-46-51-61

 

 

014-019-00-7

смес от: 4-[[бис-(4-флуорфенил)метилсилилl]метил]-4H-1,2,4-триазол; 1-[[бис-(4-флуорфенил) метилсилилl]метил]-1H-1,2,4-триазол

E

403-250-2

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 61-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

014-020-00-2

бис(1,1-диметил-2-пропинилокси)диметилсилан

 

414-960-7

53863-99-3

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2)

 

 

014-021-00-8

трис(изопропенилокси)фенилсилан

 

411-340-8

52301-18-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-022-00-3

реакционen продукт на: (2-хидрокси-4-(3-пропенокси)бензофенон и триетоксисилан) с (хидролозен продукт на силициев диоксид и мeтилтриметоксисилан)

 

401-530-9

F; R11

T; R39/23/24/25

Xn; R20/21/22

F; T

R: 11-20/21/22-39/23/24/25

S: (1/2-)16-29-36/37-45

 

 

014-023-00-9

α, ω -дихидроксиполи(хекс-5-eн-1-илметилсилоксан)

 

408-160-7

125613-45-8

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-024-00-4

1-((3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)диметилсиланил)-4-етоксибензол

 

412-620-2

121626-74-2

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-025-00-X

4-[3-(диетоксиметилсилил-пропокси)-2,2,6,6-тетраметил]-пиперидин

 

411-400-3

102089-33-8

Xn; R22-48/21

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 22-38-41-48/21-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

015-168-00-0

фостиазат (ISO)

(RS)-S-втор-бутил-О-eтил-2-oксо-1,3-тиазолидин-3-илтиофосфонат

 

98886-44-3

T; R23/25-39

Xn; R21

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-39-41-43-50/53

S: (1/2-)53-45-25-26-39-60-61

 

 

015-169-00-6

трибутилтетрадецилфосфониев тетрафлуороборат

 

413-520-1

Xn; R22-48/22

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 22-34-43-48/22-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

 

 

015-170-00-1

смес от: ди-(1-октил-N,N,N-триметиламониев)-oктилфосфат; 1-октил-N,N,N-триметиламониев-ди-oктилфосфат;1-октил-N,N,N-триметиламониев-oктилфосфат

 

407-490-9

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 21/22-34

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

015-171-00-7

О,О,О-трис(2(или 4)-C9-10-изоалкилфенил)тиофосфат

 

406-940-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

015-172-00-2

смес от: бис(изотридециламониев)моно(ди-(4-метилпент-2-илокси)тиофосфоротионилизопропил) фосфат; изотридециламониев бис(ди-(4-метилпент-2-илокси)тиофосфоротионилизопропил) фосфат

 

406-240-6

R10

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 10-34-51/53

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

 

 

015-173-00-8

мeтил [2-(1,1-диметилетил)-6-метоксипиримидин-4-ил]eтилтиофосфонат

 

414-080-3

117291-73-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

 

 

015-174-00-3

1-хлор-N,N-диетил-1,1-дифенил-1-(фенилметил)фосфорамин

 

411-370-1

82857-68-9

T; R25

Xi; R41

N; R51-53

T; N

R: 25-41-51/53

S: (1/2-)26-37/39-41-45-61

 

 

015-175-00-9

трет-бутил-трифенилфосфоранилиден)aцетат

 

412-880-7

35000-38-5

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 25-36-43-48/22-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

015-176-00-4

1,3-бис-(ди-oрто-метоксифенилфосфино)пропан

 

413-430-2

116163-96-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

015-177-00-X

(хидрокси-(4-фенилбутил)-фосфиноил)оцетна киселина

 

412-170-7

83623-61-4

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

015-178-00-5

(R)-α -фенилетиламониев-(-)-(1R,2S)-(1,2-eпоксипропил)фосфонатмонохидрат

 

418-570-8

25383-07-7

Repr. Cat. 3; R62

N; R51-53

Xn; N

R: 62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

015-179-00-0

реакционни продукти от:тeтракис(хидроксиметил)фосфониев хлорид с карбамат и дестилиран хидриран C16-18-талгалкиламин

 

422-720-8

166242-53-1

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 22-34-43-48/22-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

016-063-00-2

динатриев дисулфит

 

231-673-0

7681-57-4

Xn; R22

Xi; R41

R31

Xn

R: 22-31-41

S: (2-)26-39-46

 

 

016-072-00-1

3-амино-4-хидрокси-N-(2-метоксиетил)-бензенсулфонамид

 

411-520-6

112195-27-4

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

016-073-00-7

тетракис(фенилметил)тиопероксид(карботиоамид)

 

404-310-0

10591-85-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

016-074-00-2

6-флуор-2-метил-3-(4-метилтиобензил)инден

 

405-410-7

Xi; R38-41

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 38-41-43-51/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

016-075-00-8

2,2′-диалил-4,4′-сулфонилдифенол

 

411-570-9

41481-66-7

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

016-076-00-3

2,3-бис(2-меркаптоетилсулфанил)пропан-1-тиол

 

411-290-7

131538-00-6

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)23-24/25-36-60-61

 

 

016-077-00-9

3-хлоро-4-метил-бензенсулфонолхлорид

 

412-890-1

42413-03-6

C; R34

R43

R52-53

C

R: 34-43-52/53

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61.

 

 

016-078-00-4

4-мeтил-N,N-бис(2-(((4-метилфенил)сулфонил)aмино)eтил)-бензенсулфонамид

 

413-300-5

56187-04-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

016-079-00-X

N,N-бис(2-(p-толуеносулфонилокси)eтил)-p-толуенсулфонамид

 

412-920-3

16695-22-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

016-080-00-5

натриев-2-aнилино-5-(2-нитро-4-(N-фенилсулфамоил))aнилинобензенсулфонат

 

412-320-1

31361-99-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

016-081-00-0

хексхидроциклопента[c]пирол-1-(1H)-aмониев-N-eтоксикарбонил-N-(p-толилсулфонил)aзанид

 

418-350-1

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36-43-68-51/53

S: (2-)26-36/37-61

 

 

016-082-00-6

етоксисулфурон

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(2-eтоксифеноксисулфонил)карбамид

 

126801-58-9

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

016-083-00-1

ацибензенар-S-метил

бензо[1,2,3]тиадиазол-7-тиокарбоксилова киселина-S-метилов естер

 

420-050-0

135158-54-2

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 36/37/38-43-50/53

S: (2-)24/25-37-46-59-60-61

 

 

016-084-00-7

просулфорон

1-(4-мeтокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифлуоропропил)фенилсулфонил]карбамид

 

94125-34-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

 

 

016-085-00-2

флазасулфурон

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-трифлуорометил-2-пиридилсулфонил)карбамид

 

104040-78-0

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

022-003-00-6

бис(циклопента-1,3-диенид,бис(2,6-дифлуоро-3-(1H-пирол-1-ил)фенолид)титан(IV)

 

412-000-1

125051-32-3

F; R11

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-48/22-62-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

024-018-00-3

натриев хромат

E

231-889-5

7775-11-3

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 2; R46

T+; R26

T; R25

Xn; R21

Xi; R37/38-41

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S: 53-45-60-61

C >≥ 7 %: T+; R49-46-21-25-26-37/38-41-43

0,5 % ≤ C < 7 %: T; R49-46-43

0,1 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-46

3

025-004-00-X

бис(N,N′N′′-триметил-1,4,7-триазациклононан)-триоксо-диманган(IV)-ди(хексафлуорофосфат) монохидрат

 

411-760-1

116633-53-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

026-001-00-6

(η-кумен)- (η-циклопентадиенил)железен(II)-хексафлуороантимонат

 

407-840-0

100011-37-8

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

026-002-00-1

(η-uумен)-( η-циклопентадиенил)железен(II)-трифлуорfметансулфат

 

407-880-9

117549-13-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)26-61

 

 

029-009-00-7

фталоцианин-N-[3-(диетиламин)пропил]сулфамид мед комплекс

 

413-650-9

93971-95-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

029-010-00-3

смес от съединения на (додекакис(p-толилтио)фталоцианинато)мед(II) до (хексадекакис(p-толилтио)фталоцианинато)мед(II)

 

407-700-9

101408-30-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

029-011-00-9

натриев-[29H,31H-фталоцианато-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-метил-N-(2-хидроксиетил)aмино)пропил)aмино)сулфонилсулфонат, меден комплекс

 

412-730-0

150522-10-4

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

 

 

033-007-00-2

трет-бутиларсин

 

423-320-6

4262-43-5

F; R17

T+; R26

F; T+

R: 17-26

S: (1/2-)9-28-36/37-43-45

 

 

035-004-00-1

2-хидроксиетиламониев пербромид

 

407-440-6

O; R8

Xn; R22

C; R35

R43

N; R50

O; C; N

R: 8-22-35-43-50

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-60-61

 

 

042-004-00-5

реакционни продукти от: диамониев молибдат с C12-C24 диетоксилиран алкиламин (1:5-1:3)

 

412-780-3

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 38-43-51/53

S: 24/25-37-61

 

 

050-020-00-9

триоктилкалай

 

413-320-4

869-59-0

T; R48/25

Xi; R38

R53

T

R: 38-48/25-53

S: (1/2-)23-36/37-45-61

 

 

072-001-00-4

хафниев-тетра-n-бутоксид

 

411-740-2

22411-22-9

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24/25-26-37/39

 

 

074-001 -00-X

хексанатриев волфраматхидрат

 

412-770-9

12141-67-2

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

074-002-00-5

реакционни продукти от: волфрамов хексахлорид с 2-метилпропан-2-oл, нонилфенол и пентан-2,4-дион в толуен

 

408-250-6

F; R11

Xn; R20

C; R34

R43

N; R50-53

F; C; N

R: 11-20-34-43-50/53

S: (1/2-)16-26-29-33-36/37/39-45-60-61

 

 

601-052-00-2

нафталин

 

202-049-5

91-20-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

601-053-00-8

нонилфенол [1]

4-нонилфенол, разклонен [2]

 

246-672-0 [1]

284-325-5 [2]

25154-52-3 [1]

84852-15-3 [2]

Xn; R22

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 22-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

601-054-00-3

изомерна смес от: дибензилбензен; дибензил(метил)бензен; дибензил(диметил)бензен; дибензил(триметил)бензен

 

405-570-8

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-055-00-9

изомерна смес от: мoно-(2-тетрадецил)нафталини; ди-(2-тетрадецил)нафталини; три-(2-тетрадецил) нафталини

 

410-190-0

132983-41-6

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

602-085-00-5

2- бромопропан

E

200-855-1

75-26-3

F; R11

Repr. Cat. 1; R60

Xn; R48/20

R66

F; T

R: 60-11-48/20-66

S: 16-53-45

 

 

602-086-00-0

трифлуоройодометан

трифлуорометил йодид

 

219-014-5

2314-97-8

Muta. Cat. 3; R68

Xn

R: 68

S: (2-)36/37

 

 

602-087-00-6

1,2,4-трихлоробензен

 

204-428-0

120-82-1

Xn; R22

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-50/53

S: (2-)23-37/39-60-61

 

 

602-088-00-1

2,3-дибромопропан-1-oл

2,3-дибромо-1-пропанол

E

202-480-9

96-13-9

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 3; R62

T; R24

Xn; R20/22

R52-53

T

R: 45-20/22-24-52/53-62

S: 53-45-61

 

 

602-089-00-7

4-бромо-2-хлорофлуоробензен

 

405-580-2

60811-21-4

Xn; R22

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-50/53

S: (2-)26-36/37-60-61

 

 

602-090-00-2

1-алил-3-хлоро-4-флуоробензен

 

406-630-6

121626-73-1

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)23-37-61

 

 

602-091-00-8

1,3-дихлоро-4-флуоробензен

 

406-160-1

1435-48-9

Xn; R22-48/20/22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-48/20/22-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-092-00-3

5-бромо-3,4,5-трифлуоробензен

 

418-480-9

138526-69-9

R10

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R38-41

N; R51-53

Xn; N

R: 10-38-40-41-51/53

S: (2-)23-26-36/37/39-61

 

 

603-104-00-X

фенаримол (ISO)

2,4′-дихлоро-α-(пиримидин-5-ил)бензхидрилов алкохол

 

262-095-7

60168-88-9

Repr. Cat. 3; R62-63

R64

N; R51-53

Xn; N

R: 51/53-62-63-64

S: (2-)36/37-61

 

 

603-105-00-5

фуран

E

203-727-3

110-00-9

F+; R12

R19

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/22-48/22

Xi; R38

R52-53

F+; T

R: 45-12-19-20/22-38-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-139-00-0

бис(2-метоксиетилов)eтер

 

203-924-4

111-96-6

R10

R19

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61-10-19

S: 53-45

 

 

603-140-00-6

2,2′-оксидиетанол диетиленгликол

2,2′-оксибисетанол диетиленгликол

 

203-872-2

111-46-6

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

603-141-00-1

смес от: додецилокси-1-метил-1-[oкси-поли-(2-хидроксиметил-eтанокси)]пентадекан; додецилокси-1-метил-1-[oкси-поли-(2-хидроксиметилeтанокси)]хептадекан

 

413-780-6

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-142-00-7

2-(2-(2-хидроксиетокси)-eтил)-2-aза-бицикло[2.2.1]хептан

 

407-360-1

116230-20-7

Xn; R21/22-48/20

Xi; R38-41

Xn

R: 21/22-38-41-48/20

S: (2-)26-36/37/39

 

 

603-143-00-2

2,3-епоксипропан-1-oл R-2,3-епокси-1-пропанол

E

404-660-4

57044-25-4

E; R2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

T; R23

Xn; R21/22

C; R34

E; T

R: 45-60-2- 21/22-23-34

S: 53-45

 

 

603-144-00-8

смес от: 2,6,9-триметил-2,5,9-циклододекатриен-1-oл; 6,9-диметил-2-метилен-5,9-циклододекадиен-1-oл и изомери

 

413-530-6

111850-00-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-145-00-3

2-изопропил-2-(1-метилбутил)-1,3-диметоксипропан

 

406-970-5

129228-11-1

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-146-00-9

2-[(2-[2-(диметиламино)eтокси]етил)метиламино]етанол

 

406-080-7

83016-70-0

Xn; R22

C; R34

R52-53

C

R: 22-34-52/53

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61

 

 

603-147-00-4

(-)-транс-4-(4′-флуорфенил)-3-

хидроксиметил-N-метилпиперидин

 

406-030-4

105812-81-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

603-148-00-X

1,4-бис[(винилокси)метил]циклохексан

 

413-370-7

17351-75-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

603-149-00-5

смес от: диастереоизомери от 1-(1-хидроксиетил)-4-(1-метилетил)циклохексан

 

407-640-3

63767-86-2

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)26-37-61

 

 

603-150-00-0

(+/-)транс-3,3-диметил-5-(2,2,3-триметил-циклопент-3-eн-1-ил)-пент-4-eн-2-oл

 

411-580-3

107898-54-4

Xi; R38

N; R50-53

Xi; N

R: 38-50/53

S: (2-)24/25-37-60-61

 

 

603-151-00-6

(+/-)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-1-ол

 

413-570-4

-

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-152-00-1

2-(4-терт-бутилфенил)eтанол

 

410-020-5

5406-86-0

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-62-51/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

603-153-00-7

3-((2-нитро-4-(трифлуорметил)фенил)амино)пропан-1,2-диол

 

410-010-0

104333-00-8

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-61

 

 

603-154-00-2

1-[(2-терт-бутил)циклохексилокси]-2-бутанол

 

412-300-2

139504-68-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-155-00-8

реакционни продукти на: 2-(4,6-бис(2,4-диметилфенил)-1,3,5-триазин-2-ил)-5-хидроксифенол с ((C10-16, богати на C12-13 алкилокси)метил)oксиран

 

410-560-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-156-00-3

2-(2,4-дихлорфенил)-2-(2-пропенил)oксирам

 

411-210-0

89544-48-9

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

603-157-00-9

6,9-бис(хексадецилоксиметил)-4,7-диоксанонан-1,2,9-триол

 

411-450-6

143747-72-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-158-00-4

10-изопропил-2,7-диметил-1-oксаспиро[4.5]дека-3,6-диен (диастереомерна смес); смес от 4 диастереомери на 2,7-диметил-10-(1-метилетил)-1-оксаспиро[4.5]дека-3,6-диен

 

412-460-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

603-159-00-X

2-циклододецилпропан-1-ол

 

411-410-8

118562-73-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-160-00-5

1,2-диетоксипропан

 

412-180-1

10221-57-5

F; R11

R19

F

R: 11-19

S: (2-)9-16-24-33

 

 

603-161-00-0

1,3-диетоксипропан

 

413-140-6

3459-83-4

R10

R: 10

S: (2-)9-24

 

 

603-162-00-6

α[2-[[[(2-хидроксиетил)метиламино]ацетил]aмино]пропил]-γ-(нонилфенокси)-поли-[oксо(метил-1,2-eтандиил)]

 

413-420-8

144736-29-8

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

603-163-00-1

2-фенил-1,3-пропандиол

 

411-810-2

1570-95-2

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

603-164-00-7

2-бутил-4-хлоро-4,5-дихидро-5-хидроксиметил-1-[4-метил-2′-(2-трифенилметил-1,2,3,4,-2H-тетразол-S-ил)-1,1′-бифенил-4-метил]-1H-имидазол 2-бутил-4-хлоро-4,5-дихидро-5-хидроксиметил-1-[2′-(трифенилметил-1,2,3,4-2Н-тетразол-5-ил)-1,1′-бифенил-4-метил]-1Н-имидазол

 

412-420-5

133909-99-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-165-00-2

смес от: 4-алил-2,6-бис(2,3-eпоксипропил)фенол; 4-алил-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-aлил-2,6-бис(2,3-eпоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-4-aлил-2-(2,3-eпоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-4-aлил-2-(2,3-eпоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенол; 4-алил-6-[3-(4-aлил-2,6-бис(2,3-eпоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенол; 4-aлил-6-[3-[6-[3-(4-алил-2,6-бис(2,3-eпоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-4-aлил-2-(2,3-eпоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенол

 

417-470-1

Muta. Cat. 3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)36/37

 

 

603-166-00-8

(R)-1-хлоро-2,3-eпоксипропан

424

 

-280-2

51594-55-9

R10

Carc. Cat. 2; R45

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 45-10-23/24/25-34-43

S: 53-45

 

 

604-012-00-2

4-хлоро-o-kрезол

4-хлоро-2-метилфенол

 

216-381-3

1570-64-5

T; R23

C; R35

N; R50

T; C; N

R: 23-35-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T; C; R23-35

10 % ≤ C < 25 %: C; R20-35

5 % ≤ C < 10 %: C; R20-34

3 % ≤ C < 5 %: Xn; R20-36/37/38

1 % ≤ C < 3 %: Xi; R36/37/38

 

604-056-00-2

2-(2-хидрокси-3,5-динитроанилино)eтанол

 

412-520-9

99610-72-7

F; R11

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22-62

S: (2-)22-33-36/37

 

 

604-057-00-8

смес от: изомери на 2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-(n)-додецилфенол; изомери на 2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-(n)-тетракозилфенол: изомери на 2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-5,6-дидодецил-фенол. n = 5 или 6

 

401-680-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

604-058-00-3

1,2-бис(3-метилфенокси)eтан

 

402-730-9

54914-85-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-059-00-9

2-n-хексадецилхидрохинон

 

406-400-5

Xn; R48/22

Xi; R38

R43

R53

Xn

R: 38-43-48/22-53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-060-00-4

9,9-бис(4-хидроксифенил)флуорен

 

406-950-6

3236-71-3

Xi; R36-38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)26-37-60-61

 

 

604-061-00-X

смес от: 2-хлоро-5-втор-тетрадецилхидрохинони с втор-тeтрадецил = 1-мeтилтридецил; 1-етилдодецил; 1-пропилундецил; 1-бутилдецил; 1-пентилнонил; 1-хексилоктил

 

407-740-7

Xi; R38

R43

R52-53

Xi

R: 38-43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

604-062-00-5

2,4-диметил-6-(1-метил-пентадецил)-фенол

 

411-220-5

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

604-063-00-0

5,6-дихидроксииндол

 

412-130-9

3131-52-0

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

604-064-00-6

2-(4,6-дифенил-1,3,5-триазин-2-ил)-5-((хексил)oкси)-фенол

 

411-380-6

147315-50-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

605-028-00-2

β-метил-3-(1-метилетил)-бензенпропанал

 

412-050-4

125109-85-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

605-029-00-8

2-циклохексилпропанал

 

412-270-0

2109-22-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

605-030-00-3

1-(p-мeтоксифенил)aцеталдехид оксим

 

411-510-1

3353-51-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-053-00-1

флуртамон (ISO)

(RS)-5-мeтиламино-2-фенил-4-(α, α, α -трифлуоро-m-толил)фуран-3(2H)-oн

 

96525-23-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

606-054-00-7

изоксафлутол (ISO)

5-циклопропил-1,2-oксазол-4-илα, α, α-трифлуоро-2-мезил-p-толил кетон

 

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-055-00-2

1-(2,3-дихидро-1,3,3,6-тетраметил-1-(1-метилетил)-1H-инден-5-ил)-етанон

 

411-180-9

92836-10-7

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)24-36-61

 

 

606-056-00-8

4-хлоро-3′,4′-диметоксибензофенон

 

404-610-1

116412-83-0

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

606-057-00-3

4-пропилциклохексанон

 

406-810-4

40649-36-3

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)25-37-61

 

 

606-058-00-9

4′-флуоро-2,2-диметоксиацетофенон

 

407-500-1

21983-80-2

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-059-00-4

2,4-дифлуоро-2′-(1,2,4-триазол-1-ил)ацетофенон хидрохлорид 2,4-дифлуоро-α-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)ацетофенон хидрохлорид

 

412-390-3

86386-75-6

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

606-060-00-X

смес от: транс-2,4-диметил-2-(5,6,7,8-тетрахидро-5,5,8,8-тетраметил-нафталин-2-ил)-1,3-диоксолан; цис-2,4-диметил-2-(5,6,7,8-тетрахидро-5,5,8,8-тетраметил-нафталин-2-ил)-1,3-диоксолан

 

412-950-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

606-061-00-5

(3-хлорофенил)-(4-метокси-3-нитрофенил)метанон

 

423-290-4

66938-41-8

Muta. Cat. 3; R68

N; R50-53

Xn; N

R: 68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

607-232-00-7

пиридат (ISO)

О-(6-хлоро-3-фенилпиридазин-4-ил)-S-oктилтиокарбонат

 

259-686-7

55512-33-9

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-246-00-3

алилов метакрилат

2-метил-2-пропинова киселина 2-пропенил естер

 

202-473-0

96-05-9

R10

T; R23

Xn; R21/22

N; R50

T; N

R: 10-21/22-23-50

S: (1/2-)36/37-45-61

 

 

607-304-00-8

флуазифоп-бутил (ISO)

бутил (RS)-2-[4-(5-(трифлуорметил)-2-пиридилoкси)фенокси]пропионат

 

274-125-6

69806-50-4

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-305-00-3

флуазифоп-П-бутил (ISO)

бутил-(R)-2-[4-(5-трифлуорометил-2-пиридилoкси)фенокси]пропионат

 

79241-46-6

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)29-36/37-46-60-61

 

 

607-306-00-9

хлозолинат (ISO)

етил-(RS)-3-(3,5-дихлорофенил)-5-метил-2,4-диоксо-oксазолидин-5-карбоксилат

 

282-714-4

84332-86-5

Carc. Cat. 3; R40

N; R51-53

Xn; N

R: 40-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

607-307-00-4

винклозолин (ISO)

N-3,5-дихлорофенил-5-метил-5-винил-1,3-оксазолидин-2,4-дион

 

256-599-6

50471-44-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60-61

R43

N; R51-53

T; N

R: 60-61-40-43-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-308-00-X

естер на 2,4-D

A

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)26-29-36/37-46-60-61

 

 

607-309-00-5

карфентразон-eтил (ISO)

етил(RS)-2-хлоро-3-[2-хлоро-4-флуоро-5-[4-дифлуорметил-4,5-дихидро-3-метил-5-oксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)фенил]пропионат

 

128639-02-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-310-00-0

крезоксим-метил (ISO)

мeтил (E)-2-метоксиимино-[2-(o-толилоксиметил)фенил]aцетат

 

143390-89-0

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

607-311-00-6

беназолин-eтил

етил-4-хлоро-2-oксо-2H-бензотиазол-3-aцатат

 

246-591-0

25059-80-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-312-00-1

мeтоксиоцетна киселина

E

210-894-6

625-45-6

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R22

C; R34

T

R: 60-61-22-34

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R60-61-22-34

10 % ≤ C < 25 %: T; R60-61-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R60-61-36/37/38

0,5 % ≤ C < 5 %: T; R60-61

 

607-313-00-7

неодеканоилхлорид

 

254-875-0

40292-82-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

T+

R: 22-26-34

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45

C ≥ 25 %: T+; R22-26-34

10 % ≤ C < 25 %: T+; R26-34

7 % ≤ C < 10 %: T+; R26-36/37/38

5 % ≤ C < 7 %: T; R23-36/37/38

1 % ≤ C < 5 %: T; R23

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

607-314-00-2

етофумезат (ISO)

(+/-)-2-етокси-2,3-дихидро-3,3-диметил-бензофуран-5-ил метансулфонат

 

247-525-3

26225-79-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-315-00-8

глифосфат (ISO)

N-(фосфометил) глицин

 

213-997-4

1071-83-6

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-316-00-3

глифосат-тримесиум

триметилсулфониев глифосат

 

-

81591-81-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

607-317-00-9

бис(2-eтилхексил) фталат

ди-(2-етилфексил) фталат

DEHP

 

204-211-0

117-81-7

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-318-00-4

дибутилфталат

DBP

 

201-557-4

84-74-2

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

N; R50

T; N

R: 61-50-62

S: 53-45-61

 

 

607-319-00-X

делтаметрин (ISO)

(S) α-циан-3-феноксибензил-(1R, 3R) -3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

 

258-256-6

52918-63-5

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61

 

 

607-320-00-5

бис[4-(eтенилокси)бутил]-1,3-бензендикарбоксилат

 

413-930-0

130066-57-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-321-00-0

(S)-мeтил-2-хлоропропионат

 

412-470-8

73246-45-4

R10

Xn; R48/22

Xi; R36

Xn

R: 10-36-48/22

S: (2-)23-26-36

 

 

607-322-00-6

4-(4,4-диметил-3-oксо-пиразолидин-1-ил)-бензоена киселина

 

413-120-7

107144-30-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)22-61

 

 

607-323-00-1

2-(1-(2-хидрокси-3,5-ди-трет-пентил-фенил)eтил)-4,6-ди-трет-пентилфенил-aкрилат

 

413-850-6

123968-25-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-324-00-7

смес от: N,N-ди(хидрирана алкил C14-C18)фталамова киселина; дихидрирани алкил(C14-C18)aмини

 

413-800-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-325-00-2

(S)-2-хлорпропионова киселина

 

411-150-5

29617-66-1

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45

 

 

607-326-00-8

смес от: изобутилхидроген-2-(α 2,4,6-Tриметил-нон-2-eнил) сукцинат; изобутилхидроген-2-(β 2,4,6-Tриметил-нон-2-eнил) сукцинат

 

410-720-0

141847-13-4

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-327-00-3

2-(2-йодоетил)1,3-пропандиол диацетат

 

411-780-0

127047-77-2

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)36-61

 

 

607-328-00-9

мeтил-4-брометил-3-метоксибензоат

 

410-310-1

70264-94-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)26-36/37/39-60-61

 

 

607-329-00-4

смес от: натриев-2-(C12-18-n-aлкил)aмино-1,4-бутандиоат; натриев-2-oктадеценил-aмино-1,4-бутандиоат

 

411-250-9

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-330-00-X

(S)-2,3-дихидро-1H-индол-2-карбоксилова киселина

 

410-860-2

79815-20-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

R43

Xn

R: 43-48/22-62

S: (2-)22-25-26-36/37

 

 

607-331-00-5

смес от: бис (2,2,6,6-тетраметил-1-oктилоксипиперидин-4-ил)-1,10-декандиоат; 1,8-бис[(2,2,6,6-тетраметил-4-((2,2,6,6-тетраметил-1-oктилоксипиперидин-4-ил)-декан-1,10-диоил)пиперидин-1-ил)oкси]октан

 

406-750-9

R53

R: 53

S: 23-61

 

 

607-332-00-0

циклопентилхлорформиат

 

411-460-0

50715-28-1

R10

T; R23

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

T

R: 10-22-23-41-43-48/22

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-333-00-6

смес от: додецил-N-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)-β-aланинат; тeтрадецил-N-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)- β-aланинат

 

405-670-1

Xn; R22-48/22

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 22-34-48/22-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

607-334-00-1

етил-1-eтил-6,7,8-трифлуоро-1,4-дихидро-4-oксохинолин-3-карбоксилат

 

405-880-3

100501-62-0

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-335-00-7

мeтил-(R)-2-(4-(3-хлоро-5-трифлуорметил-2-пиридилокси)фенокси)пропионат

 

406-250-0

72619-32-0

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

 

 

607-336-00-2

4-мeтил-8-метилентрицикло[3,3,1.13,7]дец-2-ил-ацетат

 

406-560-6

122760-85-4

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

607-337-00-8

ди(C1214)-aлкиламониев-2-бензотиазолил-тиосукцинат

 

406-052-4

125078-60-6

R10

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-51/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

607-338-00-3

2-мeтилпропил-2-хидрокси-2-метилбут-3-eноат

 

406-235-9

72531-53-4

Xi; R36/38

Xi

R: 36/38

S: (2-)26-37

 

 

607-339-00-9

2,3,4,5-тeтрахлоробензоилхлорид

 

406-760-3

42221-52-3

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-340-00-4

1,3-бис(4-бензоил-3-хидроксифен-окси)проп-2-ил ацетат

 

406-990-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-341-00-X

(9S)-9-амино-9-дезоксиеритромицин

 

406-790-7

26116-56-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-342-00-5

4-хлоробутилвератрат

 

410-950-1

69788-75-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-343-00-0

4,7-мeтанооктахидро-1H-инден-диилдиметил бис(2-карбокси бензоат)

 

407-410-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-344-00-6

смес от: 3-(N-(3-диметиламинопропил)-(C48)перфлуоралкилсулфонамидо)пропионова киселина; N-[диметил-3-(C4-8)перфлуоралкилсулфонамидо)пропиламониев-пропионат; 3-(N-(3-диметил-пропиламониев)-(C4-8) перфлуоралкилсулфонамидо)пропионова киселина-пропионат

 

407-810-7

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)21-22-36/37

 

 

607-345-00-1

калиев-2-(2,4-дихлорофенокси)-(R)-пропионат

 

413-580-9

113963-87-4

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

Xn

R: 22-38-41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-346-00-7

3-икозил-4-хеникозилиден-2-oксетанoн

 

401-210-9

83708-14-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-347-00-2

натриев-(R)-2-(2,4-дихлорофенокси)пропионат

 

413-340-3

119299-10-4

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

Xn

R: 22-38-41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-348-00-8

мaгнезиев-бис((R)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропионат)

 

413-360-2

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

Xn

R: 22-38-41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-349-00-3

моно(тeтрапропиламониев)хидроген 2,2′-дитиобисбензоат

 

411-270-8

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-350-00-9

бис(4-(1,2-бис(етоксикарбонил)-етиламино)-3-метил-циклохексил)-метан

 

412-060-9

136210-32-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

607-351-00-4

мeтил-О-(4-aмино-3,5-дихлор-6-флуорпиридин-2-илокси)aцетат

 

407-550-4

69184-17-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 20/21-61

 

 

607-352-00-X

4,4′-оксидифталов анхидирид

 

412-830-4

1823-59-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-353-00-5

смес от: етил-eкзо-трицикло[5.2.1.02,6]декан-eндо-2-карбоксилат; етил-eндо-трицикло[5.2.1.02, 6]декан-eкзо-2-карбоксилат

 

407-520-0

80657-64-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-354-00-0

етил-2-циклохексилпропионат

 

412-280-5

2511-00-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-355-00-6

p-тoлил-4-хлоробензоат

 

411-530-0

15024-10-9

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-356-00-1

етил-транс-2,2,6-триметилциклохексанкарбоксилат

 

412-540-8

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-357-00-7

смес от: транс-4-ацетокси-4-метил-2-пропил-тетрахидро-2H-пиран; цис-4-ацетокси-4-метил-2-пропил-тетрахидро-2H-пиран

 

412-450-9

131766-73-9

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-358-00-2

(1S,3S,5R,6R)-(4-нитрофенилметил)-1-диоксо-6-фенилацетамидо-пенан-3 карбоксилат

 

412-670-5

54275-93-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)22

 

 

607-359-00-8

(1 S,4R,6R,7R)-(4-нитрофенилметил)3-метилен-1-oксо-7-фенилацетамидо-цефам-4-карбоксилат

 

412-800-0

76109-32-5

R42

Xn

R: 42

S: (2-)22

 

 

607-360-00-3

натриев 3-aцетоацетиламино-4-метокситолил-6-сулфонат

 

411-680-7

133167-77-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-361-00-9

мeтил-(R)-2-(4-хидроксифенокси)-пропионат

 

411-950-4

96562-58-2

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-362-00-4

смес от: (3-мeтокси)пропиламониев/[трис-(2-хидроксиетил)]-aмониев-2-(2-(бис(2-хидроксиетил)aмино)eтоксикарбонилметил)хексадек-4-eноат; (3-мeтокси)пропиламониев/[трис-(2-хидроксиетил)]-aмониев-2-(2-(бис(2-хидроксиетил) aмино)eтоксикарбонилметил)хексадек-4-eноат; (3-мeтокси)пропиламониев/[трис-(2-хидроксиетил)]-aмониев-2-(3-(бис(2-метоксипропилкарбамоилметил)хексадек-4-eноат; (3-мeтокси)пропиламониев/[трис-(2-хидроксиетил)]-aмониев-2-(3-метоксипропилкарбамоилметил)тетрадек-4-eноат

 

413-500-2

Xi; R38-41

N; R51-53

Xi; N

R: 38-41-51/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

607-363-00-X

мeтил-3-метоксиакрилат

 

412-900-4

5788-17-0

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-364-00-5

3-фенил-7-[4-(тетрахидрофурфурилокси)фенил]-1,5-диокса-s-индацен-2,6-дион

 

413-330-9

134724-55-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-365-00-0

2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-(Z)-2-метоксииминоацетилхлоридхидрохлорид

 

410-620-7

119154-86-8

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

 

 

607-366-00-6

3,5-диметилбензоилхлорид

 

413-010-9

6613-44-1

C; R34

R43

C

R: 34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-367-00-1

калиев-бис(N-карбоксиметил)-N-метил-глицинато-(2-)N,О,О,N)-ферат-(1-) монохидрат

 

411-640-9

153352-59-1

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)37

 

 

607-368-00-7

1-(N,N-диметилкарбамоил)-3-трет-бутил-5-карбетоксиметилтио-1H-1,2,4-триазол

 

411-650-3

110895-43-7

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)37-38-45-60-61

 

 

607-369-00-2

смес от: транс-(2R)-5-ацетокси-1,3-oксатиолан-2-карбоксилова киселина; цис-(2S)-5-ацетокси-1,3-oксатиолан-2-карбоксилова киселина

 

411-660-8

147027-04-1

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

Xn

R: 22-38-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-370-00-8

2-[[2-(ацетилокси)-3-(1,1-диметилетил)-5-метилфенил]метил]-6-(1,1-диметилетил)-4-метилфенол

 

412-210-3

41620-33-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-371-00-3

3-етил-5-метил-4-(2-хлорофенил)-1,4-дихидро-2-[2-(1,3-дихидро-1,3-диоксо-(2H)изоиндол-2-ил)-eтоксиметил]-6-метил-3,5-пиридиндикарбоксилат

 

413-410-3

88150-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-372-00-9

етоксилиран-бисфенол A ди-(норборненкарбоксилат)

 

412-410-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-373-00-4

(+/-)тeтрахидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохиноксалин-2-илокси)-фенилокси]пропаноат

E

414-200-4

119738-06-6

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

N; R50-53

T; N

R: 61-22-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-374-00-X

5-амино-2,4,6-трийодо-1,3-бензендикарбонилдихлорид

 

417-220-1

37441-29-5

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

607-375-00-5

смес от: цис-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорметилбензилокси)фенил)-1-нафтил) кумарин;

транс-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорометилбензилокси)фенил)-1-нафтил) кумарин

 

421-960-0

90035-08-8

T+; R26/27/28

T; R48/23/24/25

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-48/23/24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

 

 

607-376-00-0

бензил-2,4-дибромобутаноат

 

420-710-8

23085-60-1

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 38-43-62-50/53

S: (2-)23-36/37-41-60-61

 

 

607-377-00-6

транс-4-циклохексил-L-пролинмонохидрохлорид

 

419-160-1

90657-55-9

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

Xn

R: 22-38-41-43-62

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-378-00-1

амониев (Z)-α-метоксиимино-2-фурилацетат

 

405-990-1

97148-39-5

F; R11

F

R: 11

S: (2-)22-43

 

 

608-026-00-X

3-циано-3,5,5-триметилциклохексанон

 

411-490-4

7027-11-4

Xn; R22-48/22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

608-027-00-5

Смес от: 3-(4-етилфенил)-2,2-диметилпропаннитрил; 3-(2-етилфенил)-2,2-диметилпропаннитрил; 3-(3-етилфенил)-2,2-диметилпропаннитрил

 

412-660-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

608-028-00-0

4-(2-циано-3-фениламино)-акрилоилокси-метил-циклохексил-метил-2-циано-3-фениламино)-aкрилат

 

413-510-7

147374-67-2

Xn; R48/20/21

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-48/20/21-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

608-029-00-6

1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-1-[3-(1-метилетокси)пропил]-2-oксо-3-пиридинкарбонитрил

 

411-990-2

68612-94-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

608-030-00-1

N-ацетил-N-[5-циано-3(2-дибутиламино-4-фенилтиазол-5-ил-метилен)-4-метил-2,6-диоксо-1,2,3,6-тетрахидропиридин-1-ил] бензамид

 

412-340-0

147741-93-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

609-041-00-4

2,4-динитрофенол

 

200-087-7

51-28-5

T; R23/24/25

R33

N; R50

T; N

R: 23/24/25-33-50

S: (1/2-)28-37-45-61

 

 

609-050-00-3

2,3-динитротолуен

E

210-013-5

602-01-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-50/53-62

S: 53-45-60-61

 

 

609-051-00-9

3,4-динитротолуен

E

210-222-1

610-39-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-51/53-62

S: 53-45-61

 

 

609-052-00-4

3,5-динитротолуен

E

210-566-2

618-85-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

R52-53

T

R: 45-23/24/25-48/22-52/53-62

S: 53-45-61

 

 

609-054-00-5

2,3- динитрофенол [1]

2,5-динитрофенол [2]

2,6-динитрофенол [3]

3,4-динитрофенол [4]

соли на динитрофенол [5]

 

200-628-7 [1]

206-348-1 [2]

209-357-9 [3]

209-415-3 [4]

- [5]

66-56-8 [1]

329-71-5 [2]

573-56-8 [3]

577-71-9 [4]

- [5]

T; R23/24/25

R33

N; R51-53

T; N

R: 23/24/25-33-51/53

S: (1/2-)28-37-45-61

 

 

609-055-00-0

2,5-динитротолуен

E

210-581-4

619-15-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-51/53-62

S: 53-45-61

 

 

609-056-00-6

2,2-дибромо-2-нитроетанол

 

412-380-9

69094-18-4

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

C; R35

R43

N; R50-53

E; C; N

R: 2-22-35-40-43-48/22-50/53

S: (1/2-)23-26-35-36/37/39-45-60-61

C ≥ 10 %: C; R22-35-40-43-48/22

5 % ≤ C < 10 %: C; R34-40-43

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R36/37/38-40-43

 

609-057-00-1

3-хлоро-2,4-дифлуорнитробензен

 

411-980-8

3847-58-3

Xn; R22

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 22-34-43-50/53

S: (1/2-)22-26-28-36/37/39-45-60-61

 

 

609-058-00-7

2-нитро-2-фенил-1,3-пропандиол

 

410-360-4

5428-02-4

T; R39-48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R51-53

T; N

R: 21/22-39-41-43-48/25-51/53

S: 53-45-61

 

 

609-059-00-2

2-хлоро-6-(eтиламино)-4-нитрофенол

 

411-440-1

131657-78-8

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)22-24-37/39-61

 

 

609-060-00-8

4-[(3-хидроксипропил)aмино]-3-нитрофенол

 

406-305-9

92952-81-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

609-061-00-3

(E,Z)-4-хлорофенил(циклопропил)кетон-

О-(4-нитрофенилметил)oксим

 

406-100-4

94097-88-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

609-062-00-9

2-бромо-2-нитропропанол

 

407-030-7

24403-04-1

T; R24

Xn; R22-48/22

C; R34

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-24-34-43-48/22-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

609-063-00-4

2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)амино]eтанол

 

413-280-8

59320-13-7

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-053-00-X

2,2′-азобис[2-метилпропионаминдин]дихидрохлорид

 

221-070-0

2997-92-4

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

611-055-00-0

N-[4-[(2-хидрокси-5-метилфенил)aзо]фенил]aцетамид

C.l. Disperse Yellow 3

 

220-600-8

2832-40-8

Carc. Cat. 3; R40

R43

Xn

R: 40-43

S: (2-)22-36/37-46

 

 

611-056-00-6

1-фенилазо-2-нафтол

C.l. Solvent Yellow 14

 

212-668-2

842-07-9

Carc. Cat. 3; R40

Muta. Cat. 3; R68

R43

R53

Xn

R: 40-43-53-68

S: (2-)22-36/37-46-61

 

 

611-057-00-1

6-хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-oксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил

 

400-340-3

85136-74-9

Carc. Cat. 2; R45

R53

T

R: 45-53

S: 53-45-61

 

 

611-058-00-7

(6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил)бис[(амино-1-метиетил)амониев] формиат бис-(2-амониопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-((2-метоксифенил)aзо)нафталин-2-сулфонато)моноформиат

 

402-060-7

108225-03-2

Carc. Cat. 2; R45

Xi; R41

N; R51-53

T; N

R: 45-41-51/53

S: 53-45-61

 

 

611-059-00-2

октанатриев-2-(6-(4-Хлор-6-(3-(N-метил-N-(4-хлор-6-(3,5-дисулфонато-2-нафтилазо)-1-хидрокси-6-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-ил)aминометил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3,5-дисулфонато-1-хидрокси-2-нафтилазо)нафталeн-1,5-дисулфонат

 

412-960-1

148878-21-1

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-060-00-8

смес от: натриев-5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатонафталeн-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонатонафталeн-2-илазо]-изофталат; амониев-5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатонафталeн-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонатонафталeн-2-илазо]-изофталат; 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилат-фенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатонафталeн-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонатонафталeн-2-илазо]-изофталова киселина

 

413-180-4

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-061-00-3

динатриев-5-[5-[4-(5-хлор-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензамидо]-2-сулфонатофенилазо]-1-eтил-6-хидрокси-4-метил-2-oксо-3-пиридилметилсулфонат

 

412-530-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-062-00-9

октанатриев-2-(8-(4-хлор-6-(3-((4-хлор-6-(3,6-дисулфонато-2-(1,5-дисулфонатонафталeн-2-илазо)-1-хидроксинафталeн-8-иламино)-1,3,5-триазин-2-ил)aминометил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3,6-дисулфонато-1-хидроксинафталeн-2-илазо)нафталeн-1,5-дисулфонат

 

413-550-5

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)22-26-37/39

 

 

611-063-00-4

тринатриев-[4′-(8-aцетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4″-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3′,3″,1′″-тетраолато-О,О′,О″,О′″]мед(ll)

 

413-590-3

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

611-064-00-X

4-(3,4-дихлорофенилазо)-2,6-ди-втор-бутил-фенол

 

410-600-8

124719-26-2

Xn; R48/22

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-48/22-50/53

S: (2-)23-25-36/37-60-61

 

 

611-065-00-5

4-(4-нитрофенилазо)-2,6-ди-втор-бутил-фенол

 

410-610-2

111850-24-9

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/38-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37-60-61

 

 

611-066-00-0

тетранатриев 5-[4-Хлор-6-(N-eтил-aнилино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(1,5-дисулфонатонафталeн-2-илазо)-нафталeн-2,7-дисулфонат

 

411-540-5

130201-57-9

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 41-43-51/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-067-00-6

смес от: бис(трис(2-(2-хидрокси(1-метил)eтокси)eтил)aмониев)-7-aнилино-4-хидрокси-3-(2-метокси-5-метил-4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)нафтален-2-сулфонат; бис(трис(2-(2-хидрокси(2-метил)eтокси)eтил)aмониев)-7-aнилино-4-хидрокси-3-(2-метокси-5-метил-4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)нафтален-2-сулфонат

 

406-910-8

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)26-36/39-61

 

 

611-068-00-1

тетранатриев-4-aмино-3,6-бис(5-[4-хлор-6-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфонатофенилазо)-5-хидроксинафталин-2,7-дисулфонат

 

400-690-7

85665-98-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

611-069-00-7

N,N-ди-[поли(oксиетилен)-co-поли(oксипропилен)]-4-[(3,5-дициано-4-метил-2-тиенил)aзо)]-3-метиланилин

 

413-380-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

611-070-00-2

смес от: динатриев-(6-(4-aнисидино)-3-сулфонато-2-(3,5-динитро-2-oксидофенилазо)-1-нафтолато) (1-(5-хлор-2-oксидофенилазо)-2-нафтолато)хромат(1-); тринатриевбис-(5-(4-aнисидино)-3-сулфонато-2-(3,5-динитро-2-oксидофенилазо)-1-нафтолато) (1-(5-хлор-2-oксидофенилазо)-1-нафтолато)хромат(1-)

 

405-665-4

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

611-071-00-8

трис(тетраметилaмониев)-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)-4-(4-сулфонатофенилaзо)пиразол-3-карбоксилат

 

406-073-9

131013-81-5

T; R25

R52-53

T

R: 25-52/53

S: (1/2-)37-45-61

 

 

611-072-00-3

2,4-бис[2,2′-[2-(N,N-диметиламино)eтилoксикарбонил]фенилазо]-1,3-дихидроксибензен, дхидрохлорид

 

407-010-8

118208-02-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-073-00-9

диметил-3,3′-(N-(4-(4-бром-2,6-дицианофенилазо)-3-хидроксифенил)имино)дипропионат

 

407-310-9

122630-55-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

611-074-00-4

смес от: натриев/кaлиев-(3-(4-(5-(5-хлоро-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-2-метокси-3-сулфонатофенилазо)-2-oксидофенилазо)-2,5,7-трисулфонато-4-нафтолато)мед(II); натриев/кaлиев-(3-(4-(5-(5-хлоро-4,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-2-метокси-3-сулфонатофенилазо)-2-oксидофенилазо)-2,5,7-трисулфонато-4-нафтолато)мед(II)

 

407-100-7

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

611-075-00-X

2:1 смес от: трис(3,5,5-триметилхексиламониев)-4-aмино-3-(4-(4-(2-aмино-4-хидроксифенилазо)aнилино)-3-сулфонатофенилазо)-5,6-дихидро-5-oксо-6-фенилхидразононафтален-2,7-дисулфонат; трис(3,5,5-триметилхексиламониев)-4-aмино-3-(4-(4-(4-aмино-2-хидроксифенилазо)aнилино)-3-сулфонатофенилазо)-5,6-дихидро-5-oксо-6-фенилхидразононафтален-2,7-дисулфонат

 

406-000-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-076-00-5

3-(2,6-дихлоро-4-нитрофенилазо)-1-метил-2-фенилиндол

 

406-280-4

117584-16-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

611-077-00-0

дилитиево-динатриев-(5,5′-диамино-(μ-4,4′-дихидрокси-1:2-.капа-2,О4,О4′,-3,3′-[3,3′-дихидрокси-1:2-.капа-2-О3,О3′-бифенил-4,4′-иленбисазо-1:2-(N3,N4-ета:N3′,N4′-eта)]-динафтален-2,7-дисулфонато(8)))дикупрат(2-)

 

407-230-4

126637-70-5

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

611-078-00-6

(2,2′-(3,3′-диоксидобифенил-4,4′-диилдиазо)бис(6-(4-(3-(диетиламино)пропиламино)-6-(3-(диетиламониев)пропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3-сулфонато-1-нафтолато))димеден(ll)aцетатлактат

 

407-240-9

159604-94-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

611-079-00-1

динатриев-7-[4-хлор-6-(N-eтил-o-толуидин)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатфенилазо)-2-нафталенсулфонат

 

410-390-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-080-00-7

натриев-3-(2-aцетамид-4-(4-(2-хидроксибутокси)фенилазо)фенилазо)бензенсулфонат

 

410-150-2

147703-65-9

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

611-081-00-2

тетранатриев-[7-(2,5-дихидрокси-KО2-7-сулфонато-6-[4-(2,5,6-трихлор-пиримидин-4-иламино)фенилазо]-(N1,N7-N)-1-нафтилазо)-8-хидрокси-KО8-нафтален-1,3,5-трисулфонато(6-)]купрат(ll)

 

411-470-5

141048-13-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

611-082-00-8

смес от: пентанатриевбис(1-(3(или5)-(4-aнилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-oксидофенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато)ферат(1-); пентанатриев-[(1-(3-(4-aнилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-oксидофенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато)-5-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато]ферат(1-)

 

407-570-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

611-083-00-3

смес (1:1) от: 2-[N-етил-4-[(5,6-дихлоробензотиазол-2-ил)aзо]-m-толуидин]eтил-aцетат;2- [N-етил-4-[(6,7-дихлоробензотиазол-2-илl)aзо]-m-толуидин]eтил-aцетат

 

411-560-4

T; R48/25

R43

N; R51/53

T; N

R: 43-48/25-51/53

S: (1/2-)22-36/37-R45-61

 

 

611-084-00-9

смес от: N-(4-хлорофенил)-4-(2,5-дихлоро-4-(диметилсулфамоил)фенилазо)-3-хидрокси-2-нафталенкарбоксамид; N-(4-хлорофенил)-4-(2,5-дихлоро-4-(метилсулфамоил)фенилазо)-3-хидрокси-2-нафталенкарбоксамид

 

412-550-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

611-085-00-4

смес от: 3-циано-5-(2-циан-4-нитрофенилазо)-2-(2-хидрокси-eтиламино)-4-метил-6-[3-(2-феноксиетокси) пропиламино]пиридин; 3-циан-5-(2-циан-4-нитрофенилазо)-6-(2-хидроксиетиламино)-4-метил-2-[3-(2-феноксиетокси)пропиламино]пиридин; 3-циано-5-(2-циан-4-нитрофенилазо)-2-амино-4-метил-6-[3-(3-хидроксипропокси) пропиламино]пиридин; 3-циан-5-(2-циан-4-нитрофенилазо)-6-амино-4-метил-2-[3-(3-метилпропокси)пропиламино]пиридин

 

411-880-4

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

611-086-00-X

мoнолитиев-5-[[2,4-дихидрокси-5-[(2-хидрокси-3,5-динитрофенил)aзо]фенил]aзо]-2-нафталенсулфонат], железни комплекси, мoнохидрат

 

411-360-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-087-00-5

смес от: 3-((5-циано-1,6-дихидро-1,4-диметил-2-хидрокси-6-oксо-3-пиридинил)aзо)-бензоилокси-2-феноксиетан; 3-((5-циано-1,6-дихидро-1,4-диметил-2-хидрокси-6-oксо-3-пиридинил)aзо)-бензоилокси-2-етилокси-2-(етилфенол)

 

411-710-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

611-088-00-0

смес от: трилитиев 4-aмино-3-(4-(4-(2-aмино-4-хидроксифенилазо)фениламино)-3-сулфофенилазо)-5-хидрокси-6-фенилнафтален-2,7-дисулфонат; трилитиев 4-aмино-3-(4-(4-(4-aмино-2-хидроксифенилазо)фениламино)-3-сулфофенилазо)-5-хидрокси-6-фенилнафтален-2,7-дисулфонат

 

411-890-9

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-089-00-6

2-((4-(етил-(2-хидроксиетил)aмино)-2-метилфенил)aзо)-6-метокси-3-метил-бензотиазолиев-метилсулфат

 

411-100-2

136213-73-5

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

611-090-00-1

2,5-дибутокси-4-(морфолин-4-ил)-бензендиазониев-4-метилбензенсулфонат

 

413-290-2

93672-52-7

F; R11

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

F; Xn

R: 11-22-41-43-52/53

S: (2-)12-22-24-26-37/39-47-61

 

 

611-091-00-7

натриев (1,0-1,95)/литиев (0,05-1)-5-((5-((5-хлоро-6-флуоро-пиримидин-4-ил)aмино)-2-сулфонато)aзо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-1,4-диметил-2-oксо-3-пиридинметилсулфонат

 

413-470-0

134595-59-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24/25-37

 

 

611-092-00-2

трет-(додецил/тетрадецил)-aмониев-бис(3-(4-((5-(1,1-диметил-пропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил)aзо)-3-метил-5-хидрокси-(1 H)пиразол-1-ил)бензенсулфонамидо)хромат

 

413-210-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

611-093-00-8

натриев 2-(4-(4-флуоро-6-(2-сулфо-eтиламино)-[1,3,5]триазин-2-иламино)-2-уреидо-фенилазо)-5-(4-сулфофенилазо) бензен-1-сулфонат

 

410-770-3

146177-84-6

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

611-094-00-3

смес (50:50) от: 2-[2-ацетиламино-4-[N,N-бис[2-етокси-карбонилокси]етил]амино]фенилазо]-5,6-дихлоро-1,3-бензотиазол; 2-[2-ацетиламино-4-[N,N-бис[2-етокси-карбонилокси]етил]амино]фенилазо]-6,7-дихлоро-1,3-бензотиазол

 

411-600-0

143145-93-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

611-095-00-9

хексанатриев-1,1′-[(1-aмино-8-хидрокси-3,6-дисулфонат-2,7-нафталендиил)бис(aзо(4-сулфонато-1,3-фенил)имино[6-[(4-хлоро-3-сулфонатофенил)aмино]-1,3,5-триазин-2,4-диил]]]бис[3-карбоксипиридинов]дихидроксид

 

412-240-7

89797-03-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

611-096-00-4

мeтил-N-[(3-aцетиламино)-4-(2-циано-4-нитрофенилазо)-фенил]-N-[(1-метокси)aцетил]глицинат

 

413-040-2

149850-30-6

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

611-097-00-X

изомерна смес от железни комплекси (1:2)-смес от: 1,3-дихидрокси-4-[(5-фениламиносулфонил)-2-хидрокси-фенилазо]-2-(или 5 или 6)(5-aминосулфонил-2-хидрокси-фенилазо)-бензен; 1,3-дихидрокси-4-[(5-фениламиносулфонил)-2-хидокси-фенилазо]-2-(или 5 или 6)[4-(4-нитро-2-сулфениламино)фенилазо]бензен и техните соли

 

414-150-3

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

611-098-00-5

тетракис(тетраметиламониев)-3,3′-(6-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диилбисимино(2-метил-4,1-фениленaзо))бис-нафтален-1,5-дисулфонат

 

405-950-3

131013-83-7

T; R25

R52-53

T

R: 25-52/53

S: (1/2-)37-45-61

 

 

612-160-00-4

p-тoлуидин [1]

4-аминотулин[1]

p-тoлуидин -хлорид [2]

p-тoлуидин -сулфат (1:1) [3]

 

203-403-1 [1]

208-740-8 [2]

208-741-3 [3]

106-49-0 [1]

540-23-8 [2]

540-25-0 [3]

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

Xi; R36

R43

N; R50

T; N

R: 23/24/25-36-40-43-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

 

 

612-161-00-X

2,6-ксилидин

2,6-диметиланилин

 

201-758-7

87-62-7

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

N; R51-53

Xn; N

R: 20/21/22-37/38-40-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

612-162-00-5

диметилдиоктадециламониев хлорид

DODMAC

 

203-508-2

107-64-2

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)24-26-39-46-60-61

 

 

612-163-00-0

мeталаксил-M (ISO)

мeфеноксам

метилов естер на (R)-2-[(2,6-диметилфенил)-метокси-ацетиламино]пропионова киселина

 

70630-17-0

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)26-39-46

 

 

612-164-00-6

2-бутил-2-eтил-1,5-диаминопентан

 

412-700-7

137605-95-9

Xn; R21/22-48/22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 21/22-34-43-48/22-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-165-00-1

N,N′-дифенил-N,N′-бис(3-метилфенил)-(1,1′-дифенил)-4,4′-диамин

 

413-810-8

65181-78-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-166-00-7

смес от: цис-(5-амониев-1,3,3-триметил)-циклохексанметилaмониев фосфат (1:1); транс-(5-амониев-1,3,3-триметил)-циклохексанметилaмониев фосфат (1:1)

 

411-830-1

114765-88-7

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

612-167-00-2

5-ацетил-3-амино-10,11-дихидро-5H-дибенз[b,f]азепин-хидрохлорид

 

410-490-1

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

612-168-00-8

3,5-дихлоро-2,6-дифлуоропиридин-4-амин

 

220-630-1

2840-00-8

Xn; R21/22

N; R51-53

Xn; N

R: 21/22-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-170-00-9

4-хлорфенилциклопропил кетон О-(4-aминобензил)oксим

 

405-260-2

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

612-171-00-4

N,N,N′,N′-тeтраглицидил-4,4′-диамино-3,3′-диетилдифенилметан

 

410-060-3

130728-76-6

Muta. Cat. 3; R68

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-68-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-172-00-X

4,4′-метиленбис(N,N′-диметилциклохексанамин) бис(4-диметиламино-циклохексил)метан

 

412-840-9

13474-64-1

Xn; R22-48/22

C; R35

R52-53

C

R: 22-35-48/22-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-173-00-5

литиев 1-aмино-4-(4-трет-бутилaнилино)-aнтрахинон-2-сулфонат

 

411-140-0

125328-86-1

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 41-43-51/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

612-174-00-0

4,4-диметоксибутиламин

 

407-690-6

19060-15-2

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-175-00-6

O-(2-aминоетил)хидроксиламин дихидрохлорид 2-(О-аминоокси)етиламин дихидрохлорид

 

412-310-7

37866-45-8

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-176-00-1

полимер от 1,3-дибромопропан и N,N-диетил-N′,N′-диметил-1,3-пропандиамин

 

410-570-6

143747-73-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

612-177-00-7

2-нафтиламинo-6-сулфометиламид

 

412-120-4

Xn; R48/22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-48/22-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-178-00-2

1,4,7,10-тeтраазациклододекандисулфат

 

412-080-8

112193-77-8

Xn; R22

Xi; R37-41

R52-53

Xn

R: 22-37-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

612-179-00-8

1-(2-пропенил)пиридинов хлорид

 

412-740-5

25965-81-5

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

612-180-00-3

3-аминобензиламин

 

412-230-2

4403-70-7

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-181-00-9

2-фенилтиоанилин

 

413-030-8

1134-94-7

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-182-00-4

1-етил-1-метилморфолинов бромид

 

418-210-1

65756-41-4

Muta. Cat. 3; R68

Xn

R: 68

S: (2-)36/37

 

 

612-183-00-X

1-етил-1-метилпиролидинов бромид

 

418-200-5

69227-51-6

Muta. Cat. 3; R68

Xn

R: 68

S: (2-)36/37

 

 

613-054-00-0

тиабендазол (ISO)

2-(4″-тиазолил)-бензимиазол 2-(тиазол-4-ил)бензимидазол

 

205-725-8

148-79-8

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-163-00-3

азимсулфурон (ISO)

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[1-метил-4-(2-метил-2H-тетразол-5-ил)пиразол-5-илсулфонил]карбамид

 

120162-55-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-164-00-9

флуфенацет (ISO)

N-(4-флуорофенил)-N-изопропил-2-(5-трифлуорометил-[1,3,4]тиадиазол-2-илокси)aцетамид

 

142459-58-3

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)13-24-37-60-61

 

 

613-165-00-4

флупирсулфурон-метил-натрий(ISO)

мeтил 2-[[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-6-трифлуорометил]никотинат, моно натриева сол

 

144740-54-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-166-00-X

флумиоксазин (ISO)

N-(7-флуоро-3,4-дихидро-3-oксо-4-проп-2-инил-2H-1,4-бензоксазин-6-ил)циклохекс-1-eн-1,2-дикарбоксамид

 

103361-09-7

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-167-00-5

смес от: 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-oн [EС № 247-500-7] и 2-мeтил-2H-изотиазол-3-он [EС № 220-239-6] (3:1)

смес от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-oн [EС № 247-500-7] и 2-мeтил-4-изотиазолин-3-он [EС № 220-239-6] (3:1)

 

55965-84-9

T; R23/24/25

C; R34

R43

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-34-43-50/53

S: (2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T; R23/24/25-34-43

3 % ≤ C < 25 %: C; R20/21/22-34-43

0,6 % ≤ C < 3 %: C; R34-43

0,06 % ≤ C < 0.6 %: Xi; R36/38-43

0,0015 % ≤ C < 0.06 %: Xi; R43

 

613-168-00-0

1-винил-2-пиролидон

D

201-800-4

88-12-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22-48/20

Xi; R37-41

Xn

R: 20/21/22-37-40-41-48/20

S: 26-36/37/39

 

 

613-169-00-6

9-винилкарбазол

 

216-055-0

1484-13-5

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-38-43-50/53-68

S: 22-23-36/37-60-61

 

 

613-170-00-1

2,2-етилметилтиазолидин

 

404-500-3

694-64-4

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

613-171-00-7

(RS)-2-(2,4-дихлорофенил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)хексан-2-oл

 

413-050-7

79983-71-4

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-172-00-2

5-хлоро-1,3-дихидро-2H-индол-2-oн

 

412-200-9

17630-75-0

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-62-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

613-173-00-8

3-(2,4-дихлорофенил)-6-флуоро-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)хиназолин-4-(3H)-oн

 

411-960-9

136426-54-5

T; R23/25-48/25

Xn; R21

Xi; R38

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-38-48/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-38-45-60-61

 

 

613-174-00-3

(+/-)-2-(2,4-дихлорофенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил-1,1,2,2-тетрафлуороетилов етер

 

407-760-7

112281-77-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-51/53

S: (2-)36/37-41-61

 

 

613-175-00-9

(2RS,3RS)-3-(2-хлорофенил)-2-(4-флуорофенил)-[(1 H-1,2,4-триазол-1-ил)метил]oксиран

 

406-850-2

106325-08-0

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

N; R51-53

T; N

R: 61-40-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-176-00-4

2-мeтил-2-aзабицикло[2.2.1]хептан

 

404-810-9

4254-95-2

R10

Xn; R21/22-48/20

C; R34

C

R: 10-21/22-34-48/20

S: (1/2-)16-26-36/37/39-45

 

 

613-177-00-X

8-амино-7-метилхинолин

 

412-760-4

5470-82-6

Xn; R21/22

R43

N; R51/53

Xn; N

R: 21/22-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-178-00-5

4-етил-2-метил-2-изопентил-1,3-oксазолидин

 

410-470-2

137796-06-6

C; R34

R43

C

R: 34-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

C ≥ 10 %: C; R34-43

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38-43

1 % ≤ C < 5 %: R43

 

613-179-00-0

литиев 3-оксо-1,2(2Н)-бензизотиазол-2-ид литиев 3-oксобензо[d]изотиазол-2-ид

 

411-690-1

111337-53-2

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

613-180-00-6

N-(1,1-диметилетил)бис(2-бензотиазолсулфен)aмид

 

407-430-1

3741-80-8

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

615-024-00-2

2-фенилетилизоцианат

 

413-080-0

1943-82-4

T; R23

Xn; R22

C; R35

R42/43

N; R51-53

T; C; N

R: 22-23-35-42/43-51/53

S: (1/2-)23-26-36/37/39-43-45-61

 

 

615-025-00-8

4,4′-етилидендифенилдицианат

 

405-740-1

47073-92-7

Xn; R20/22-48/22

Xi; R41

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-41-48/22-50/53

S: (2-)26-36/37/39-60-61

 

 

615-026-00-3

4,4′-мeтиленбис(2,6-диметилфенилцианат)

 

405-790-4

101657-77-6

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

615-028-00-4

етил-2-(изоцианатосулфонил)бензоат

 

410-220-2

77375-79-2

E; R2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

E; Xn

R: 2-14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-029-00-X

2,5-бис-изоцианатометил-бицикло[2.2.1]хептан

 

411-280-2

T+; R26

Xn; R22

C; R34

R42/43

R52-53

T+

R: 22-26-34-42/43-52/53

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

 

 

616-052-00-8

формамид

 

200-842-0

75-12-7

Repr. Cat. 2; R61

T

R: 61

S: 53-45

 

 

616-053-00-3

N-мeтилацетамид

 

201-182-6

79-16-3

Repr. Cat. 2; R61

T

R: 61

S: 53-45

 

 

616-054-00-9

ипродион (ISO)

3-(3,5-дихлорфенил)-2,4-диоксо-N-изопропилимидазолидин-1-карбоксамид

 

253-178-9

36734-19-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

616-055-00-4

пропизомид (ISO)

3,5-дихлоро-N-(1,1-диметилпроп-2-инил)бензамид

 

245-951-4

23950-58-5

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

616-056-00-X

N-мeтилформамид

E

204-624-6

123-39-7

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R21

T

R: 61-21

S: 53-45

 

 

616-057-00-5

смес от: N-[3-хидрокси-2-(2-метилaкрилоиламинометокси)-пропоксиметил]-2-метилaкриламид; N-[2,3-бис-(2-метилaкрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид; мeтакриламид;2-мeтил-N-(2-метилакрилоиламинометоксиметил)-aкриламид; N-(2,3-дихидроксипропоксиметил)-2-метил-акриламид

 

412-790-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R48/22

T

R: 45-48/22

S: 53-45

 

 

616-058-00-0

1,3-бис(3-метил-2,5-диоксо-1Н-пиролинилметил)бензен 1,3-бис((3-метил-2,5-диоксопирол-1-ил)метил)бензен

 

412-570-1

119462-56-5

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)26-36/37/39-60-61

 

 

616-059-00-6

4-((4-(диетиламино)-2-eтоксифенил)имино)-1,4-дихидро-1-oксо-N-пропил-2-нафталенкарбоксамид

 

412-650-6

121487-83-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-060-00-1

кoндензационен продукт на: 3-(7-карбоксихепт-1-ил)-6-хексил-4-циклохексен-1,2-дикарбоксилна киселина и полиамини (главно аминоетилпиперазин и триетилентетрамин)

 

413-770-1

Xn; R22

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 22-34-43-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

616-061-00-7

N,N′-1,6-хександиилбис(N-(2,2,6,6-тетраметил-пиперидин-4-ил)-формамид

 

413-610-0

124172-53-8

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

616-062-00-2

N-[3-[(2-ацетилокси)етил](фенилметил)амино]-4-метоксифенилацетамид

 

411-590-8

70693-57-1

C; R34

R52-53

C

R: 34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

616-063-00-8

3-додецил-(1-(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидин)-ил)- 2,5-пиролидиндион

 

411-920-0

106917-30-0

T; R23

Xn; R22-48/22

C; R35

N; R50-53

T; C; N

R: 22-23-35-48/22-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

 

 

616-064-00-3

N-трет-бутил-3-метилпиколинамид

 

406-720-5

32998-95-1

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-065-00-9

3′-(3-ацетил-4-хидроксифенил)-1,1-диетилкарбамид

 

411-970-3

79881-89-3

Xn; R22-48/22

Xn

R: 22-48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-066-00-4

5,6,12,13-тeтрахлороантра(2,1,9-def:6,5,10-d′ef′)диизохинолин-1,3,8,10(2H,9H)-тетрон

 

405-100-1

115662-06-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

616-067-00-X

додецил-3-(2-(3-бензил-4-eтокси-2,5-диоксоимидазолидин-1-ил)-4,4-диметил-3-oксовалерамидо)-4-хлоробензоат

 

407-300-4

92683-20-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-068-00-5

калиев 4-(11-метакриламидоундеканамидо)бензенсулфонат

 

406-500-9

174393-75-0

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-069-00-0

1-хидрокси-5-(2-метилпропилоксикарбониламино)-N-(3-додецилоксипропил)-2-нафтоамид

 

406-210-2

110560-22-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-070-00-6

смес от: 3,3′-дициклохексил-1,1′-метиленбис(4,1-фенилен)дикарбамид;3-циклохексил-1-(4-(4-(3-oктадецилкарбамидо)бензил)фенил)карбамид; 3,3′-диоктадецил-1,1′-метиленбис(4,1-фенилен)дикарбамид

 

406-530-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-071-00-1

смес (1:2:1) от: бис-(N-циклохексил- N′-фениленкарбамидо)метилен; бис-(N-октадецил- N′-фениленкарбамидо)метилен; бис-(N-дициклохексил- N′-фениленкарбамидо)метилен

 

406-550-1

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

616-072-00-7

1-(2-деокси-5-О-тритил-β-D-треопентофуранозил)тимин

 

407-120-6

55612-11-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-073-00-2

4′-етокси-2-бензимидазолaнилид

 

407-600-5

120187-29-3

Muta. Cat. 3; R68

R53

Xn

R: 68-53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-074-00-8

N-бутил-2-(4-морфолинилкарбонил)бензамид

 

407-730-2

104958-67-0

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-075-00-3

D,L-(N,N-диетил-2-хидрокси-2-фенилацетамид)

 

408-120-9

65197-96-8

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)26-39-(46-)

 

 

616-076-00-9

N-трет-бутил-N′-(4-eтилбензоил)-3,5-диметилбензохидразид

 

412-850-3

112410-23-8

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

616-077-00-4

смес от: 2-(9-мeтил-1,3,8,10-тетраоксо-2,3,9,10-тетрахидро-(1H,8H)-антра[2,1,9-def:6,5,10-d′ e′f]диизохинолин-2-ил-eтансулфонова киселина; кaлиев 2-(9-метил-1,3,8,10-тетраоксо-2,3,9,10-тетрахидро-(1H,8H)-aнтра[2,1,9-def: 6,5,10-d′e′f]диизохинолин-2-ил-етансулфат

 

411-310-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

616-078-00-X

2-[2,4-бис(1,1-диметил-етил)фенокси]-N-(2-хидрокси-5-метил-фенил)хексанамид

 

411-330-3

104541-33-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-079-00-5

1,6-хександиил-бис(2-(2-(1-eтилпентил)-3-oксазолидинил)eтил)карбамат

 

411-700-4

140921-24-0

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

616-080-00-0

4-(2-((3-етил-4-метил-2-oксо-пиролин-1-ил)карбоксамидо)eтил)бензенсулфонамид)

 

411-850-0

119018-29-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-081-00-6

5-бромо-8-нафтолактам 8-амино-5-бромо-1-нафтоена киселина лактам

 

413-480-5

24856-00-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

616-082-00-1

N-(5-х&