Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EGT L 203, 10.8.2000, s. 9-28
Rättsakten är upphävd av (EG) 661/2009 , se Fakta & Historik.

Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EGT L 203, 10.8.2000, s. 9-28
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa:Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 2014-11-01
 Konsoliderad utgåva från 2013-07-01
 Konsoliderad utgåva från 2007-01-01
 Konsoliderad utgåva från 2004-05-01


class="normal">32000L0040


L 203/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2000/40/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 юни 2000 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предно разположената защита срещу вклиняване на моторните превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

С Решение 97/836/ЕО (4), със съгласието на Европейския парламент, Съветът упълномощи Общността да се присъедини към сключеното в Женева на 20 март 1958 г. и преразгледано на 16 октомври 1995 г. Споразумение на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации (ИКЕ) относно възприемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудването и частите, които могат да се монтират и/или използват при колесни превозни средства, и относно условията за взаимно признаване на издадените одобрения въз основа на тези предписания.

(2)

Като стана страна по споменатото споразумение, Общността се присъедини към определен списък от регламенти, приети въз основа на това споразумение. Този списък включва Регламент № 93 на ООН/ИКЕ (5).

(3)

С цел намаляване броя на жертвите на пътни произшествия в Европа, е необходимо незабавно да се въведат предвидените в Регламент № 93 на ООН/ИКЕ мерки в установената с Директива 70/156/ЕИО на Съвета (6) процедура за типово одобрение на ЕО, за да се подобри защитата на пътниците в леки автомобили и лекотоварни микробуси срещу нараняване в случай на челен удар с тежкотоварни превозни средства, и да се даде възможност на производителите на такива устройства и на превозни средства, оборудвани с такива устройства, да получават типово одобрение на ЕО, ако отговарят на техническите изисквания на горепосочения регламент.

(4)

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност, предвидени в член 5 от Договора, целите на настоящата директива не могат се постигнат в достатъчна степен от държавите-членки, поради мащаба и въздействието на предлаганите действия в съответната област, поради което могат по-добре да се постигнат от Общността. Настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на набелязаната цел, а именно типовото одобрение на ЕО.

(5)

Настоящата директива е една от специалните директиви, които трябва да се спазват, за да се уеднакви процедурата за типово одобрение на ЕО. Вследствие на това за настоящата директива се прилагат предвидените в Директива 70/156/ЕИО разпоредби относно превозните средства, системите, компонентите и обособените технически възли.

(6)

С оглед на значителния брой пътни произшествия с товарни превозни средства с маса над 3,5 тона, и следователно, за да се повиши пътната безопасност, разпоредбите относно тези превозни средства следва да станат задължителни по силата на настоящата директива, без да се чакат по-нататъшни допълнения към процедурата за типово одобрение на ЕО за тази категория превозни средства.

(7)

Следователно следва съответно да се измени Директива 70/156/ЕИО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

По смисъла на настоящата директива:

а)

   „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, съгласно определението в раздел А от приложение II към Директива 70/156/ЕИО;

б)

   „предно разположено устройство за защита срещу вклиняване“ означава предно разположено предпазно устройство, което е предназначено да бъде част от превозно средство, и което може да бъде одобрено като обособен технически възел в съответствие с член 2 от Директива 70/156/ЕИО.

Член 2

1.   Считано от 10 август 2001 г. или, ако посоченото в член 3 публикуване се забави след 10 февруари 2001 г., шест месеца след датата на въпросното публикуване държавите-членки не могат на основания, свързани с предно разположеното устройство за защита срещу вклиняване на превозно средство:

а)

да отказват да издават типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за тип превозно средство или тип предно разположено устройство за защита срещу вклиняване, което се счита за обособен технически възел; или

б)

да забраняват регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на превозни средства или предно разположени устройства за защита срещу вклиняване, които се считат за обособен технически възел;

ако превозните средства или обособените технически възли отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   Считано от 10 август 2003 г., държавите-членки:

а)

прекратяват издаването на типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за тип превозно средство или тип предно разположено устройство за защита срещу вклиняване като обособен технически възел;

б)

отказват регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на нови превозни средства или нови предно разположени устройства за защита срещу вклиняване, като обособени технически възли;

на основания, свързани с предно разположеното устройство за защита срещу вклиняване, ако не са спазени изискванията на настоящата директива.

3.   Административните разпоредби относно типовото одобрение на ЕО са посочени в приложение I.

Обхватът на настоящата директива, както и техническите изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се издаде типово одобрение на ЕО, са посочени в приложение II.

Член 3

Регламент № 93 на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации се публикува в Официален вестник на Европейските общности преди 10 февруари 2001 г.

Член 4

Директива 70/156/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

точка 2.3.4 се заменя със следното:

2.3.4.   Ширина на най-предната ос (измерена в най-външната част на гумите, без да се взема под внимание издуването на гумите близо до земята):…“;

б)

добавят се следните точки:

Предно разположена защита срещу вклиняване

9.22.1.   Чертеж на частите на превозното средство, които имат отношение към предно разположеното устройство за защита срещу вклиняване, т.е. чертеж на превозното средство и/или шасито, на който са посочени местоположението и монтажът на най-широката предна ос, чертеж на монтажа и/или закрепването на предно разположеното устройство за защита срещу вклиняване. Ако защитата срещу вклиняване не се осигурява от специално устройство, на чертежа ясно трябва да е посочено, че са спазени изискваните размери:…

9.22.2.   Когато предната защита срещу вклиняване се осигурява от специално устройство, се изисква пълно описание и/или чертеж на предно разположеното устройство за защита срещу вклиняване (включително монтаж и закрепване) или номер на типовото одобрение, ако устройството е одобрено като обособен технически възел:…“.

2.

Приложение V се изменя, както следва:

а)

в част I се добавя следната точка:

Предмет

Директива №

Препратка към Официален вестник

Приложимост

М1

М2

М3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„57. Предно разположена защита срещу вклиняване

2000/40/ЕО

L 203 от 10.8.2000 г., стр. 9

 

 

 

 

X

X“

 

 

 

 

б)

в част II се добавя следната точка:

Предмет

Основен регламент №

Поредица от изменения и допълнения

Допълнение

Поправки (2)

„57. Предно разположена защита срещу вклиняване

93

—“

Член 5

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за да се съобразят с настоящата директива, преди 10 август 2001 г. Въпреки това, ако посоченото в член 3 публикуване се забави след 10 февруари 2001 г., държавите-членки изпълняват това задължение в срок от шест месеца след споменатото публикуване. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби, считано от 10 август 2001 г. или, ако посоченото в член 3 публикуване се забави след 10 февруари 2001 г., шест месеца след споменатото публикуване.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2000 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

J. COELHO


(1)  ОВ C 89, 30.3.1999 г., стр. 11.

(2)  ОВ C 209, 22.7.1999 г., стр. 8.

(3)  Становище на Европейския парламент от 27.10.1999 г. (ОВ C 154, 5.6.2000 г., стр. 50), Обща позиция на Съвета от 27.3.2000 г. (ОВ C 178, 27.6.2000 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 17.5.2000 г.

(4)  ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78.

(5)  Икономическа комисия за Европа на Обединените нации, документ E/ECE/324.

(6)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 98/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 11, 16.1.1999 г., стр. 25).


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

Административни разпоредби относно типовото одобрение на ЕО

Допълнение 1:

Информационен документ относно типовото одобрение на ЕО на предно разположено устройство за защита срещу вклиняване на превозно средство като обособен технически възел

Допълнение 2:

Информационен документ относно типовото одобрение на ЕО на тип превозно средство по отношение на монтажа на предно разположени устройства за защита срещу вклиняване, които са типово одобрени като обособен технически възел

Допълнение 3:

Информационен документ относно типовото одобрение на ЕО на тип превозно средство по отношение на неговата предно разположена защита срещу вклиняване

Допълнение 4:

Образец на сертификат за типово одобрение на ЕО (за тип предно разположено устройство за защита срещу вклиняване, като обособен технически възел)

Допълнение 5:

Образец на сертификат за типово одобрение на ЕО (за тип превозно средство по отношение на монтажа на предно разположени устройства за защита срещу вклиняване, като обособен технически възел)

Допълнение 6:

Образец на сертификат за типово одобрение на ЕО (за тип превозно средство по отношение на неговата предно разположена защита срещу вклиняване)

Допълнение 7:

Образец на знак за типово одобрение на ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Обхват и технически изисквания

ПРИЛОЖЕНИЕ I

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

1.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

Заявление за типово одобрение на ЕО на предно разположено устройство за защита срещу вклиняване, като обособен технически възел

1.1.1.   Заявление за типово одобрение на ЕО съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО по отношение на предно разположено устройство за защита срещу вклиняване, което се счита за обособен технически възел по смисъла на член 2 от Директива 70/156/ЕИО, се представя от производителя на предно разположеното устройство за защита срещу вклиняване.

1.1.2.   В допълнение 1 е даден образец на информационния документ.

1.1.3.   На техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията за типово одобрение, се предоставя представителен образец от подлежащия на одобрение тип устройство. Ако прецени за необходимо, тази служба може да изисква допълнителен образец. Върху образците ясно и незаличимо се обозначава търговското наименование или марка на заявителя, и наименованието на типа.

Заявление за типово одобрение на ЕО на тип превозно средство по отношение на монтажа на предно разположените устройства за защита срещу вклиняване, които са одобрени като обособен технически възел

1.2.1.   Заявлението за типово одобрение на ЕО съгласно член 3, параграф 1 от Директива 70/156/ЕИО се представя от производителя на превозното средство.

1.2.2.   В допълнение 2 е даден образец на информационния документ.

1.2.3.   На техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията за одобрение, се предоставя представителен образец от подлежащия на одобрение тип, както и предно разположено устройство за защита срещу вклиняване, което е одобрено като обособен технически възел.

Заявление за типово одобрение на ЕО на тип превозно средство по отношение на неговата предно разположена защита срещу вклиняване

1.3.1.   Заявлението за типово одобрение на ЕО съгласно член 3, параграф 1 от Директива 70/156/ЕИО се представя от производителя на превозното средство.

1.3.2.   В допълнение 3 е даден образец на информационния документ.

1.3.3.   На техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията за одобрение, се предоставя представителен образец от подлежащия на одобрение тип.

2.   ИЗДАВАНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

2.1.   Ако са спазени съответните изисквания, се издава типово одобрение на ЕО съгласно член 4, параграф 3, и по целесъобразност, член 4, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО.

Образец на удостоверението за типово одобрение на ЕО се дава:

2.2.1.   в допълнение 4, за предно разположено устройство за защита срещу вклиняване като обособен технически възел;

2.2.2.   в допълнение 5, за превозно средство по отношение на монтажа на предно разположено устройство за защита срещу вклиняване, което е одобрено като обособен технически възел;

2.2.3.   в допълнение 6, за тип превозно средство по отношение на предно разположената му защита срещу вклиняване.

2.3.   На всеки одобрен тип предно разположено устройство за защита срещу вклиняване или на всеки одобрен тип превозно средство се определя номер на одобрението, в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО. Една и съща държава-членка не определя един и същи номер за друг тип предно разположено устройство за защита срещу вклиняване или друг тип превозно средство.

3.   МАРКИРОВКА ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ОБОСОБЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ

3.1.   Всяко предно разположено устройство за защита срещу вклиняване, което съответства на одобрения съгласно настоящата директива тип като обособен технически възел, се обозначава със знак за типово одобрение на ЕО.

3.2.   Този знак се състои от правоъгълник, обграждащ буквата „e“, последван от обозначителния номер на държавата-членка, която е издала типовото одобрение:

1

за Германия

2

за Франция

3

за Италия

4

за Нидерландия

5

за Швеция

6

за Белгия

9

за Испания

11

за Обединеното кралство

12

за Австрия

13

за Люксембург

17

за Финландия

18

за Дания

21

за Португалия

23

за Гърция

24

за Ирландия

Знакът трябва да включва, в близост до правоъгълника, и „базовия номер на одобрението“, който се съдържа в част 4 на номера на типовото одобрение, посочен в приложение VII към Директива 70/156/ЕИО, предшестван от двете цифри, които обозначават поредния номер, определен на последното сериозно техническо изменение на Директива 2000/40/ЕО към датата на издаване на типовото одобрение на ЕО. В настоящата директива поредният номер е 00.

3.3.   Знакът за типово одобрение на ЕО трябва да е разположен върху предно разположеното устройство за защита срещу вклиняване така че да е незаличим и ясно четлив, дори и след монтаж на устройството на превозно средство.

3.4.   В допълнение 7 е показан пример за знака за типово одобрение на ЕО.

4.   МОДИФИКАЦИЯ НА ТИПА И ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНИЯТА

4.1.   В случай на модификация на одобрен съгласно настоящата директива тип превозно средство, се прилагат разпоредбите на член 5 от Директива 70/156/ЕИО.

5.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

5.1.   Мерките за гарантиране на съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на член 10 от Директива 70/156/ЕИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБХВАТ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1.   ОБХВАТ

Настоящата директива се прилага за:

1.1.1.   предно разположени устройства за защита срещу вклиняване, като обособени технически възли, които са предназначени за монтаж на превозните средства от категории N2 и N3  (1);

1.1.2.   превозни средства от категории N2 и N3 по отношение на монтажа на предно разположени устройства за защита срещу вклиняване, които са одобрени като обособени технически възли;

1.1.3.   превозни средства от категории N2 и N3 по отношение на тяхната предно разположена защита срещу вклиняване.

1.2.   Превозни средства от категория N2, чиято максимална маса не надвишава 7,5 тона, трябва да отговарят единствено на определеното в настоящата директива изискване за пътен просвет от 400 mm.

Изискванията на настоящата директива не се прилагат за:

1.3.1.   превозни средства с висока проходимост от категории N2 и N3;

1.3.2.   превозни средства, чиято употреба е несъвместима с разпоредбите за предно разположена защита срещу вклиняване.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящата директива:

2.1.   „максимална маса“ на превозното средство означава максималната технически допустима маса с товар, съгласно определението в точка 2.8 от приложение I към Директива 70/156/ЕИО;

2.2.   „превозно средство без товар“ означава превозно средство в работно състояние с маса съгласно определението в точка 2.6 от приложение I към Директива 70/156/ЕИО;

2.3.   „тип предно разположено устройство за защита срещу вклиняване“ означава предно разположените устройства за защита срещу вклиняване, които не се различават по съществените си характеристики, като например цитираните в точка 1.1.3 от приложение I форма, размери, закрепване, материал и маркировки;

2.4.   „предно разположена защита срещу вклиняване“ означава наличието в предната част на превозното средство:

или на специално предно разположено устройство за защита срещу вклиняване;

или на части от каросерията, шасито или други компоненти, за които поради тяхната форма и характеристики може да се счита, че изпълняват функцията на предно разположено устройство за защита срещу вклиняване;

„тип превозно средство“ означава превозни средства, които не се различават съществено по отношение на такива аспекти, като:

2.5.1.   ширината на най-предната ос, измерена в най-външната част на гумите, без да се взема под внимание издуването на гумите близо до земята,

2.5.2.   структурата, размерите, формата и материалите, от които е изработена предната част на превозното средство, доколкото имат отношение към изискванията на съответната част от настоящата директива,

2.5.3.   одобреното предно разположено устройство за защита срещу вклиняване, монтирано на превозното средство,

2.5.4.   максималната маса на типа превозно средство.

3.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническите изисквания, които трябва да са спазени, за да се получи типово одобрение съгласно настоящата директива, са определени в параграфи 6, 8 и 10, както и в приложение 5 към Регламент № 93 на ООН/ИКЕ, със следните изключения:

3.1.   в точка 8.2, терминът „съдържащото се в приложение 1 съобщение“ следва да се разбира като „сертификат за типово одобрение на ЕО, съдържащо се в приложение 1, допълнение 5“;

3.2.   в точка 8.3, терминът в скоби „(приложение 1, точка 9)“ следва да се разбира като „(приложение I, допълнение 4, добавка, точка 1.4)“;

3.3.   в точка 8.6, терминът в скобите „(приложение 1, точка 8)“ следва да се разбира като „(приложение I, допълнение 1, точка 2.3)“;

3.4.   в приложение V, точка 3.5.1, терминът „за заявления съгласно част III“ следва да се разбира като „за заявления съгласно приложение I, точка 1.3“.


(1)  Съгласно определението в раздел А от приложение II към Директива 70/156/ЕИО.

Dir 2000/40/EG

32000L0040
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2000-06-26

Uppdaterad:
t.o.m.

32013L0015