Referens i officiella tidningen: EUT L 172, 17.6.1998, s. 1-26
Celexnummer: 31998L0035
Ikraftträdande: 1998-06-17 ikraftträdande offgördag se art 3
Uppslagsord: yrkesutbildning; sjöfart; fartygs- och flygbesättning; erkännande av examensbevis; transportsäkerhet
Systematiskt register: Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster / Principer och villkor
Systematiskt register: Transportpolitik / Sjötransport / Marknadens funktion / Marknadstillträde

Rättslig grund
11992E0841992-02-07Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Tredje delen - Gemenskapens politik - Avdelning IV - Transporter - Artikel 84
11992E189C1992-02-07Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Femte delen - Gemenskapens institutioner - Avdelning I Institutionella bestämmelser - Kapitel 2 - Gemensamma bestämmelser för flera institutioner - Artikel 189c

Ändrade rättsakter
31994L00581994-11-22Rådets direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning för sjöfolk
51996PC04701996-10-01Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 94/58/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk

Rättsfall som berör rättsakten
62000CJ0297
A02 Proceedings concerning failure by Member States 62000CJ0297
2001-07-03Domstolens dom (tredje avdelningen) den 3 juli 2001. Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg. Fördragsbrott - Direktiv 98/35/EG - Utbildning av sjöfolk - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-297/00.

Rättsakter som det hänvisas till
31995L0021 1995-06-19Rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)
31997Y0408(01) 1997-03-24Rådets resolution av den 24 mars 1997 om en ny strategi för att öka konkurrenskraften hos gemenskapens sjöfart

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
62000CC0297 2001-05-10Förslag till avgörande av generaladvokat Stix-Hackl föredraget den 10 maj 2001. Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg. Fördragsbrott - Direktiv 98/35/EG - Utbildning av sjöfolk - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-297/00.
62008CJ0094 2008-11-20Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 20 november 2008. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Tjänsterna som kapten och förstestyrman - Nationalitetsklausul. Mål C-94/08.
Dir 98/35/EG

31998L0035
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1998-05-25

Uppdaterad:
t.o.m. -