Referens i officiella tidningen: EUT L 157, 7.7.1995, s. 1-19
Celexnummer: 31995L0021
Rättsakten är upphävd av Dir 2009/16/EG 2010-12-31, se nedan
Ikraftträdande: 1995-07-27 ikraftträdande offgördag + 20 se art 21
Ikraftträdande: 1995-07-27 ikraftträdande offgördag + 20 se art 21
Uppslagsord: hamnanläggning; föroreningsförebyggande; internationell standard; transportsäkerhet; sjötransport; arbetsvillkor
Systematiskt register: Transportpolitik / Sjötransport / Säkerhet till sjöss
Systematiskt register: Transportpolitik / Sjötransport / Harmonisering av strukturer / Sociala villkor
Systematiskt register: Transportpolitik / Sjötransport / Internationella förbindelser

Rättslig grund
11992E0841992-02-07Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Tredje delen - Gemenskapens politik - Avdelning IV - Transporter - Artikel 84
11992E189C1992-02-07Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Femte delen - Gemenskapens institutioner - Avdelning I Institutionella bestämmelser - Kapitel 2 - Gemensamma bestämmelser för flera institutioner - Artikel 189c

Ändrade rättsakter
51994PC00731994-03-16Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 31995L0021R(01)
Celexnummer: 31995L0021R(01)
Utfärdad: 1996-11-14
Text: Corrected by 31995L0021R(01)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 31995L0021R(02)
Celexnummer: 31995L0021R(02)
Utfärdad: 1999-09-02
Text: Corrected by 31995L0021R(02)
Ikraftträdande:
Rubrik: Rättelse till rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende_+ och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (EGT L 157 av den 7.7.1995)

Ändring 31998L0025
Celexnummer: 31998L0025
Utfärdad: 1998-04-27
Text: Amended by 31998L0025; ändring artikel 2.2 from: 1998-05-07; tillägg artikel 19.C from: 1998-05-07; ändring artikel 2.1 from: 1998-05-07; tillägg artikel 9BIS from: 1998-05-07
Ikraftträdande: 1998-05-07 ikraftträdande offgördag se art 3
Rubrik: Rådets direktiv 98/25/EG av den 27 april 1998 om ändring av direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)

Ändring 31998L0042
Celexnummer: 31998L0042
Utfärdad: 1998-06-19
Text: Amended by 31998L0042; ersätter bilaga 4 from: 1998-07-04; tillägg bilaga 2 from: 1998-07-04; ersätter bilaga 1 from: 1998-07-04; ersätter artikel 5.2 from: 1998-07-04; tillägg bilaga 6 from: 1998-07-04; ersätter bilaga 3 from: 1998-07-04
Ikraftträdande: 1998-07-04 ikraftträdande offgördag + 7 se art 3
Rubrik: Kommissionens direktiv 98/42/EG av den 19 juni 1998 om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållande ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (Text av betydelse för EES)

Ändring 31999L0097
Celexnummer: 31999L0097
Utfärdad: 1999-12-13
Text: Amended by 31999L0097; ändring artikel 2.A from: 1999-12-30; tillägg bilaga 2 from: 1999-12-30; ersätter artikel 15 from: 1999-12-30; tillägg bilaga 1 from: 1999-12-30; tillägg bilaga 8 from: 1999-12-30
Ikraftträdande:
Rubrik: Kommissionens direktiv 1999/97/EG av den 13 december 1999 om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (Text av betydelse för EES)

Ändring 32001L0106
Celexnummer: 32001L0106
Utfärdad: 2001-12-19
Text: Amended by 32001L0106; tillägg bilaga 6 from: 2002-01-22; ersätter bilaga 5 from: 2002-01-22; ändring bilaga 6 from: 2002-01-22; ersätter artikel 7 from: 2002-01-22; ersätter artikel 2.2 from: 2002-01-22; ersätter artikel 14.2 from: 2002-01-22; ersätter artikel 9.3 from: 2002-01-22; ersätter artikel 5.2 from: 2002-01-22; ersätter artikel 17 from: 2002-01-22; tillägg artikel 19 BI from: 2002-01-22; ändring artikel 19 from: 2002-01-22; tillägg artikel 15.5 from: 2002-01-22; ersätter artikel 15.2 from: 2002-01-22; ändring bilaga 2 from: 2002-01-22; tillägg bilaga 10 from: 2002-01-22; tillägg artikel 7 BI from: 2002-01-22; tillägg artikel 7 TR from: 2002-01-22; tillägg bilaga 11 from: 2002-01-22; ersätter artikel 9.5 from: 2002-01-22; tillägg bilaga 2 from: 2002-01-22; ersätter artikel 9.1 from: 2002-01-22; tillägg bilaga 9 from: 2002-01-22; ersätter artikel 5.1 from: 2002-01-22; ersätter artikel 18 from: 2002-01-22; ersätter artikel 8 from: 2002-01-22; ersätter bilaga 8 from: 2002-01-22; ersätter artikel 10.1 from: 2002-01-22; tillägg artikel 20.4 from: 2002-01-22; tillägg artikel 16.2 BI from: 2002-01-22; tillägg bilaga 12 from: 2002-01-22; ersätter titel from: 2002-01-22; ändring bilaga 3 from: 2002-01-22; ersätter artikel 2.1 from: 2002-01-22; ersätter artikel 5.3 from: 2002-01-22; ersätter artikel 4 from: 2002-01-22; ändring bilaga 1 from: 2002-01-22
Ikraftträdande: 2002-01-22 ikraftträdande offgördag se art 4
Rubrik: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG av den 19 december 2001 om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)

Ändring 32002L0084
Celexnummer: 32002L0084
Utfärdad: 2002-11-05
Text: Amended by 32002L0084; tillägg artikel 19 from: 2002-11-29; ändring artikel 2.2 from: 2002-11-29; ersätter artikel 18.1 from: 2002-11-29; ändring artikel 2.1 from: 2002-11-29; ersätter artikel 19.C) from: 2002-11-29
Ikraftträdande: 2002-11-29 ikraftträdande offgördag se art 14
Rubrik: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG av den 5 november 2002 om ändring av direktiven om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Text av betydelse för EES)

Ändring 32009L0016
Celexnummer: 32009L0016
Utfärdad: 2009-04-23
Text: Repealed by 32009L0016
Ikraftträdande: 2009-06-17 ikraftträdande offgördag + 20 se art 38
Rubrik: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (Text av betydelse för EES)

Senare rättsakter av betydelse
51997PC0416
Amendment proposed by 51997PC0416
1997-07-25Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)
52000PC0142(01)
Amendment proposed by 52000PC0142(01)
2000-03-21Förslag Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)
52000PC0489(02)
Amendment proposed by 52000PC0489(02)
2000-09-15Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven om säkerhet på fartyg och förhindrande av förorening från fartyg

Rättsfall som berör rättsakten
61998CJ0315
Proceedings concerning failure by Member States 61998CJ0315
1999-11-11Domstolens dom (femte avdelningen) den 11 november 1999. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 95/21/EG. Mål C-315/98.

Rättsakter som det hänvisas till
31993L0075 1993-09-13Rådets direktiv 93/75/EEG av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods
31993Y1007(01) 1993-06-08Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
31994L0057 1994-11-22Rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed
31994L0058 1994-11-22Rådets direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning för sjöfolk

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
31996L0040 1996-06-25Kommissionens direktiv 96/40/EG av den 25 juni 1996 för fastställandet av en gemensam modell för ett identitetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll (Text av betydelse för EES)
31997Y0408(01) 1997-03-24Rådets resolution av den 24 mars 1997 om en ny strategi för att öka konkurrenskraften hos gemenskapens sjöfart
31998D0471 1998-07-1698/471/EG: Kommissionens beslut av den 16 juli 1998 om fastställande av prioriterade områden för den genom rådets beslut 92/481/EEG antagna handlingsplanen för utbytesverksamhet mellan medlemsstaternas förvaltningar i fråga om nationella tjänstemän som medverkar i genomförandet av den gemenskapslagstiftning som krävs för att förverkliga den inre marknaden (Karolus-programmet) [delgivet med nr K(1998) 2012] (Text av betydelse för EES)
31998L0018 1998-03-17Rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
31998L0035 1998-05-25Rådets direktiv 98/35/EG av den 25 maj 1998 om ändring av direktiv 94/58/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk
31999L0035 1999-04-29Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
31999L0095 1999-12-13Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/95/EG av den 13 december 1999 om tillsyn av efterlevnaden av bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar
32000L0059 2000-11-27Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester Förklaring från kommissionen
32001L0025 2001-04-04Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG av den 4 april 2001 om minimikrav på utbildning för sjöfolk
32001L0096 2001-12-04Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg (Text av betydelse för EES)
32001R1960 2001-10-08Kommissionens förordning (EG) nr 1960/2001 av den 8 oktober 2001 om leveranser av vete som livsmedelsbistånd
32002L0059 2002-06-27Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG
32002R1406 2002-06-27Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (Text av betydelse för EES)
32002R2099 2002-11-05Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
32003R0782 2003-04-14Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg
32004R0725 2004-03-31Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (Text av betydelse för EES)
32004R0789 2004-04-21Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789/2004 av den 21 april 2004 om överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 613/91 (Text av betydelse för EES)
32006R0336 2006-02-15Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95 (Text av betydelse för EES)
32009L0045 2009-05-06Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (Omarbetning) (Text av betydelse för EES )
32016R0103 2016-01-27Kommissionens förordning (EU) 2016/103 av den 27 januari 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss)
51996IP1008 1996-09-20Resolution on the revision of ILO Convention 109 concerning working time for seafarers
52000IP0028 2000-01-20Europaparlamentets resolution om oljeutsläppet efter Erikas haveri
52001AP0140 2001-05-16Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52002IP0629 2002-12-19Europaparlamentets resolution om katastrofen med oljetankern Prestige
52004XC0930(02) 2004-09-30Förteckning över fartyg som varit föremål för förbud att anlöpa en hamn i en medlemsstat mellan den 1 november 2003 och den 31 augusti 2004, i enlighet med artikel 7b i rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll
52005XC0611(05) 2005-06-11Förteckning över fartyg som varit föremål för förbud att anlöpa en hamn i en medlemsstat mellan den 1 september 2004 och den 31 mars 2005, i enlighet med artikel 7b i direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll
52006XC1020(03) 2006-10-20Förteckning över fartyg som vägrades tillträde till gemenskapshamnar mellan den 1 april 2005 och den 26 juni 2006 i enlighet med artikel 7b i direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll av fartyg
52007XC0922(01) 2007-09-22Förteckning över fartyg som vägrades tillträde till gemenskapshamnar mellan den 1 oktober 2006 och den 31 augusti 2007 i enlighet med artikel 7b i rådets direktiv 95/21/EG om hamnstatskontroll av fartyg
52008AP0446 2008-09-24Hamnstatskontroll (omarbetning) ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 september 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om hamnstatskontroll (omarbetning) (5722/3/2008 – C6-0224/2008 – 2005/0238(COD)) P6_TC2-COD(2005)0238 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 24 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/…/EG om hamnstatskontroll (omarbetning) BILAGA I BESTÅNDSDELARNA I GEMENSKAPENS ORDNING FÖR HAMNSTATSINSPEKTION BILAGA II FASTSTÄLLANDE AV FARTYGENS RISKPROFIL BILAGA III ANMÄLAN BILAGA IV FÖRTECKNING ÖVER CERTIFIKAT OCH DOKUMENT BILAGA V EXEMPEL PÅ ”OTVETYDIGA SKÄL” BILAGA VI FÖRFARANDEN FÖR KONTROLL AV FARTYG BILAGA VII UTÖKAD KONTROLL AV FARTYG BILAGA VIII FÖRBUD MOT TILLTRÄDE TILL HAMNAR OCH ANKARPLATSER I GEMENSKAPEN BILAGA IX INSPEKTIONSRAPPORTEN BILAGA X KRITERIER FÖR KVARHÅLLANDE BILAGA XI MINIMIKRAV FÖR INSPEKTÖRER BILAGA XII BILAGA XIII OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION OM INSPEKTIONER, KVARHÅLLANDEN OCH TILLTRÄDESFÖRBUD I HAMNAR I MEDLEMSSTATERNA BILAGA XIV UPPGIFTER FÖR ÖVERVAKNING AV GENOMFÖRANDET BILAGA XV BILAGA XVI
52008IP0222 2008-05-21Grönbok om bättre nedmontering av fartyg Europaparlamentets resolution av den 21 maj 2008 om grönboken om bättre nedmontering av fartyg (2007/2279(INI))
52008XC0509(02) 2008-05-09Förteckning över fartyg som vägrades tillträde till gemenskapshamnar mellan den 1 september 2007 och den 31 mars 2008 i enlighet med artikel 7b i rådets direktiv 95/21/EG om hamnstatskontroll av fartyg
52015SC0165 2015-09-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0190 2016-06-06Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0425 2016-12-05Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52018SC0021 2018-01-16Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
61998CC0315 1999-09-23Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 23 september 1999. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 95/21/EG. Mål C-315/98.
62013CC0083 1996-06-25Förslag till avgörande av generaladvokat . Fonnship A/S mot Svenska Transportarbetareförbundet och Facket för Service och Kommunikation (SEKO) och Svenska Transportarbetareförbundet mot Fonnship A/S. Begäran om förhandsavgörande: Arbetsdomstolen - Sverige. Sjötransport - Frihet att tillhandahålla tjänster - Förordning (EEG) nr 4055/86 - Tillämplighet på transporter som utförs från eller till stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med hjälp av fartyg som är flaggade i ett tredjeland - Fackliga stridsåtgärder som vidtas i hamnar i en sådan stat till förmån för tredjelandsmedborgare som är anställda på dessa fartyg - Arbetstagarnas och fartygens nationalitet saknar betydelse för unionsrättens tillämplighet. Mål C-83/13.
Dir 95/21/EG

31995L0021
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1995-06-19

Uppdaterad:
t.o.m. 32009L0016