Referens i officiella tidningen:
Celexnummer: 31994D0198
Rättsakten är upphävd av (EG) 1664/2006 2007-04-30, se nedan
Ikraftträdande: 1994-06-01 ikraftträdande anmälndag
Ikraftträdande: 1994-06-01 ikraftträdande anmälndag
Ikraftträdande: 1994-06-01 Tillämpning se art 4
Ikraftträdande: 1994-06-01 Tillämpning se art 4
Uppslagsord: avsättning; import; importlicens; sjukdomsförebyggande verksamhet; fiskeriprodukt; Brasilien
Systematiskt register: Jordbruk / Tillnärmning av lagstiftning och hälsobestämmelser / Djurhälsa och husdjursavel

Rättslig grund
31991L04931991-07-22Rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter

Ändring 31996D0031
Celexnummer: 31996D0031
Utfärdad: 1995-12-19
Text: Amended by 31996D0031; tillägg bilaga A. from: 1996-03-01
Ikraftträdande: 1995-12-21|1996-03-01 ikraftträdande anmälndag| Tillämpning se art 16
Rubrik: 96/31/EG: Kommissionens beslut av den 19 december 1995 om ändring av beslut 93/387/EEG, 93/436/EEG, 93/437/EEG, 93/494/EEG, 93/495/EEG, 94/198/EG, 94/200/EG, 94/269/EG, 94/323/EG, 94/324/EG, 94/325/EG, 94/448/EG, 94/766/EG, 94/777/EG och 94/778/EG om fastställande av särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i vissa tredje länder (Text av betydelse för EES)

Ändring 31996D0193
Celexnummer: 31996D0193
Utfärdad: 1996-02-27
Text: Amended by 31996D0193; ersätter bilaga B.
Ikraftträdande: 1996-02-28 ikraftträdande anmälndag
Rubrik: 96/193/EG: Kommissionens beslut av den 27 februari 1996 om ändring av beslut 94/198/EG om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Brasilien (Text av betydelse för EES)

Ändring 32006R1664
Celexnummer: 32006R1664
Utfärdad: 2006-11-06
Text: Repealed by 32006R1664
Ikraftträdande: 2006-11-25|2007-05-25 ikraftträdande offgördag + 7 se art 2| Partiell tillämpning senast se art 3
Rubrik: Kommissionens förordning (EG) nr 1664/2006 av den 6 november 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller tillämpningsåtgärder för vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av vissa tillämpningsåtgärder (Text av betydelse för EES)
Besl 94/198/EG

31994D0198
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1994-04-07

Uppdaterad:
t.o.m. 32006R1664