Referens i officiella tidningen: EGT L 49, 24.2.1992, s. 1–8
Celexnummer: 31992H0131
Ikraftträdande: ikraftträdande anmäln.dag
Uppslagsord: arbetsvillkor; sexuell diskriminering; likabehandling; rätt till självbestämmande; stress
Systematiskt register:

Rättslig grund
11957E1551957-03-25TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART FIVE - INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY, TITLE I - PROVISIONS GOVERNING THE INSTITUTIONS, CHAPTER 1: THE INSTITUTIONS, SECTION 3: THE COMMISSION, ARTICLE 155

Rättsakter som det hänvisas till
31976L0207 1976-02-09Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor
31984H0635 1984-12-1384/635/EEC: Council recommendation of 13 December 1984 on the promotion of positive action for women
519861P0044 1976-02-09Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor
51989DC0568 1989-11-29COMMUNICATION FROM THE COMMISSION CONCERNING ITS ACTION PROGRAMME RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMUNITY CHARTER OF BASIC SOCIAL RIGHTS FOR WORKERS /* COM/89/568FINAL */
31990Y0627(05) 1976-02-09Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor
51990DC0449 1990-11-06EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN - THE THIRD MEDIUM-TERM COMMUNITY ACTION PROGRAMME 1991 - 1995 /* COM/90/449FINAL */
51991AP0264(01) 1976-02-09Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
61998TJ0136 2000-12-05Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 5 december 2000. Anna-Maria Campogrande mot Europeiska kommissionen. Tjänstemän - Omsorgsplikt - Sexuella trakasserier. Mål T-136/98.
92/131/EEG

31992H0131
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1991-11-27

Uppdaterad:
t.o.m. -