Referens i officiella tidningen: EUT L 337, 5.12.2006, s. 21–32
Celexnummer: 32006L0117
Ikraftträdande: 2006-12-25 ikraftträdande
Uppslagsord: transport av farligt gods; radioaktivt avfall; hälsorisk; nukleär säkerhet; gränsöverskridande transport; bestrålat bränsle
Systematiskt register:

Rättslig grund
11957A0321957-03-25Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) - Avdelning II - Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet - Kapitel 3 - Hälsoskydd - Artikel 32
11957A0311957-03-25Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) - Avdelning II - Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet - Kapitel 3 - Hälsoskydd - Artikel 31

Ändrade rättsakter
31992L00031992-02-03Rådets direktiv 92/3/Euratom av den 3 februari 1992 om övervakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen
52005PC06732005-12-21Förslag till rådets direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle /* KOM/2005/0673 slutlig - CNS 2005/0272 */

Rättsakter som det hänvisas till
31993D0552 1993-10-0193/552/Euratom: Kommissionens beslut av den 1 oktober 1993 om det standarddokument för tillsyn och kontroll av transporter av radioaktivt avfall som avses i rådets direktiv 92/3/Euratom
31996L0029 1996-05-13Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning
32002G0522(01) 1993-10-0193/552/Euratom: Kommissionens beslut av den 1 oktober 1993 om det standarddokument för tillsyn och kontroll av transporter av radioaktivt avfall som avses i rådets direktiv 92/3/Euratom
32003Q1231(01) 1993-10-0193/552/Euratom: Kommissionens beslut av den 1 oktober 1993 om det standarddokument för tillsyn och kontroll av transporter av radioaktivt avfall som avses i rådets direktiv 92/3/Euratom

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
32008H0956 2008-12-04Kommissionens rekommendation av den 4 december 2008 om kriterier för export av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till tredjeland [delgivet med nr K(2008) 7570]
32009H0527 2009-07-07Kommissionens rekommendation av den 7 juli 2009 om ett säkert och effektivt system för överlämnande av handlingar och information avseende bestämmelserna i rådets direktiv 2006/117/Euratom
32011L0070 2011-07-19Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
52007IP0181 2008-12-04Utvärdering av Euratom
52010PC0618 2010-11-03Förslag till RÅDETS DIREKTIV om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall /* KOM/2010/0618 slutlig - NLE 2010/0306 */
Dir 2006/117/EG

32006L0117
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2006-11-20

Uppdaterad:
t.o.m. -