Referens i officiella tidningen: EUT L 337, 5.12.2006, s. 21-32
Celexnummer: 32006L0117
Ikraftträdande: 2006-12-25 ikraftträdande
Uppslagsord: radioaktivt avfall; transport av farligt gods; hälsorisk; bestrålat bränsle; nukleär säkerhet; gränsöverskridande transport
Systematiskt register: Miljö, konsument- och hälsoskydd / Miljö / Föroreningar / Kärnsäkerhet och radioaktivt avfall

Rättslig grund
11957A0311957-03-25Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) - Avdelning II - Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet - Kapitel 3 - Hälsoskydd - Artikel 31
11957A0321957-03-25Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) - Avdelning II - Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet - Kapitel 3 - Hälsoskydd - Artikel 32

Ändrade rättsakter
31992L00031992-02-03Rådets direktiv 92/3/Euratom av den 3 februari 1992 om övervakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen

Rättsakter som det hänvisas till
31993D0552 1993-10-0193/552/Euratom: Kommissionens beslut av den 1 oktober 1993 om det standarddokument för tillsyn och kontroll av transporter av radioaktivt avfall som avses i rådets direktiv 92/3/Euratom
31996L0029 1996-05-13Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning
32002G0522(01) 2002-05-22Rådets resolution om införande av nationella system för övervakning och kontroll av förekomsten av radioaktiva ämnen under återvinningen av metallmaterial i medlemsstaterna
32003Q1231(01) 2003-12-16Utkast till interinstitutionellt avtal - ’Bättre lagstiftning’

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
32008D0312 2008-03-052008/312/Euratom: Kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om upprättande av ett standarddokument för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle enligt rådets direktiv 2006/117/Euratom [delgivet med nr K(2008) 793]
32008H0956 2008-12-04Kommissionens rekommendation av den 4 december 2008 om kriterier för export av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till tredjeland [delgivet med nr K(2008) 7570]
32009H0527 2009-07-07Kommissionens rekommendation av den 7 juli 2009 om ett säkert och effektivt system för överlämnande av handlingar och information avseende bestämmelserna i rådets direktiv 2006/117/Euratom
32011L0070 2011-07-19Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
52005PC0673 2005-12-21Förslag till rådets direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle
52007IP0181 2007-05-10Utvärdering av Euratom
52010PC0618 2010-11-03Förslag till RÅDETS DIREKTIV om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
52013DC0240 2013-04-25RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om medlemsstaternas genomförande av rådets direktiv 2006/117/Euratom om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle
52016SA0022 2016-07-14Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0360 2016-11-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0366 2016-11-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0397 2016-11-30Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017DC0236 2017-05-15RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om framstegen vid genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom och en förteckning över det radioaktiva avfall och det använda kärnbränsle som finns på unionens territorium samt framtidsprognoser
52017SC0230 2017-06-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52018DC0006 2018-01-19RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om medlemsstaternas genomförande av rådets direktiv 2006/117/Euratom om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle Andra rapporten
52018SC0004 2018-01-19Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
62010CN0353 2010-07-13Mål C-353/10: Talan väckt den 13 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland
Dir 2006/117/EG

32006L0117
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2006-11-20

Uppdaterad:
t.o.m. -