Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.

Brott: Försök till dråp m.m.

Fängelse: 4 år

Hovrätten: I likhet med tingsrätten finner hovrätten utrett att E kastat en kniv mot A som dock hann böja undan kroppen, med följd att kniven, med skaftet före, träffade A på axeln. Hade han inte böjt undan kroppen skulle kniven sannolikt ha träffat halsen eller ansiktet. De omständigheterna att A av träffen åsamkats ett blåmärke och att kniven fortsatt flera meter efter att den träffat A talar för att E kastat kniven med stor kraft. Vilket avstånd det varit mellan E och A är således inte av någon avgörande betydelse. Dock framgår av de i målet hörda personernas berättelser samt brottsplatsundersökningsprotokoll och där tillhörande fotografier att det varit fråga om ett betydligt kortare avstånd mellan E och A än de 10,5 meter som E gjort gällande. Då det saknas anledning att tro att A och B skulle tala osanning är utrett att kniven roterat, i vart fall vid något tillfälle, i luften. För det fall att kniven med spetsen före hade träffat halsen eller ansiktet på A hade det funnits en konkret och allvarlig risk för att han skulle åsamkas dödliga skador.

Det har i målet inte framkommit annat än att E vetat om att ett handlande som det nu aktuella innebär livsfara. På de skäl som tingsrätten anfört finner hovrätten att E haft ett s.k. likgiltighetsuppsåt till huruvida hans handlande skulle beröva A livet. E ska således fällas till ansvar för försök till avsiktligt dödande. På de av tingsrätten angivna skälen bör brottet bedömas som försök till dråp.

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-09-22

Målnummer:
B692-11