Det har inte ansetts möjligt att rubricera grovt bedrägeri som grovt bidragsbrott, när brottet begåtts innan lagen om bidragsbrott trädde i kraft.


Lagrum:
9 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612); 5 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken
Prop. 2006/07:80 s. 72-80 och s. 94-97
Litteratur:
Prop. 2006/07:80 s. 72-80 och s. 94-97
RH 2011:65

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-11-11

Målnummer:
B2060-11