Lagliga förutsättningar att besluta om inhibition av ett överklagat interimistiskt beslut om barns boende har ansetts finnas.


Lagrum:
52 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken (1942:740); 6 kap. 20 § föräldrabalken (1949:381); NJA 2008 s. 1113
NJA 2008 s. 1113; NJA 1997 s. 577; RH 1986:147
Litteratur:
Eklund, Hans, Inhibition, s. 27
RH 2011:60

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-12-22

Målnummer:
Ö3507-11