Fråga om beviskrav i mål om förverkande. Även fråga om tappande part vid tingsrätten - utan att klaga i huvudsaken - har rätt till ersättning för rättegångskostnader där när huvudsaken ändras i hovrätten.


Lagrum:
36 kap. 3 § och 5 b § brottsbalken (1962:700); 31 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1982 s. 836
NJA 1982 s. 836; NJA 1991 s. 600
RH 2011:55

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-04-15

Målnummer:
B4326-10