Hovrätten har funnit att det vid stämningsmannadelgivning, när delgivningsmottagaren inte tagit emot handlingen som ska delges, inte varit olämpligt att lämna handlingen i en personbil.


Lagrum:
33 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 24 § delgivningslagen (2010:1932)
Prop. 2009/10:237 s. 249
Litteratur:
Prop. 2009/10:237 s. 249
RH 2011:47

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-09-15

Målnummer:
B5110-11