Ansvar för tjänstefel för en chef inom socialtjänsten som, vid tillämpning av lagen om vård av missbrukare i vissa fall, för sent inlett utredning och för sent vidtagit åtgärder för ett omedelbart omhändertagande av en man med tungt narkotikamissbruk.


Lagrum:
20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 4 §, 6 §, 7 §, 10 §, 13 § och 37 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453); NJA 1997 s. 368
NJA 1997 s. 368; NJA 1994 s. 304; NJA 1992 s. 555
Litteratur:
Norström-Thunved, Nya sociallagarna: med kommentarer, 23 uppl., s. 237 f. och 437; Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (SOSFS 1997:6) s. 19 och 21 f.; Prop. 1988/89:113 s. 16 f. och 19 f. Brottsbalkskommentaren s. 20:9; JO 1992/93 s. 319 ff.
RH 2011:27

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-12-20

Målnummer:
B4761-09