Tingsrätten har i ett ordinärt tvistemål försummat att döma ut ränta på rättegångskostnad. Borgenärens yrkande i mål om verkställighet av domen att denna likväl skulle avse även räntan har avslagits.


Lagrum:
18 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740); 3 kap. 1 § första stycket utsökningsbalken (1981:774)
Gösta Walin m.f.l., Utsökningsbalken, En kommentar, 4 u 2009 s. 70
Litteratur:
Gösta Walin m.f.l., Utsökningsbalken, En kommentar, 4 u 2009 s. 70
RH 2011:25

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-08-17

Målnummer:
ÖÄ3386-10