Socialnämnd i tidigare vistelsekommun har ansetts vara behörig att väcka talan enligt 6 kap. 15 a § föräldrabalken trots att barnen vid tiden för talans väckande inte längre var bosatta inom kommunen.


Lagrum:
 6 kap. 2 a § 15 a § andra stycket föräldrabalken (1949:381); 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 § och 16 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
Prop. 1981/82:168 s. 43 och 76; Clevesköld, Lundgren och Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, 14 uppl., s. 61
Litteratur:
Prop. 1981/82:168 s. 43 och 76; Clevesköld, Lundgren och Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, 14 uppl., s. 61
RH 2010:89

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-12-20

Målnummer:
Ö1872-10