En utländsk juridisk person, som enligt lagen om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skulle vara skyldig att ställa sådan säkerhet, väckte tillsammans med en person som inte hade denna skyldighet talan mot en svensk juridisk person. Fråga om den omständigheten att det mellan de två kärandena rådde nödvändig processgemenskap medförde att den utländska juridiska personen inte var skyldig att ställa säkerhet.


Lagrum:
1 § och 5 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader; 14 kap. 8 § och 18 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 12 fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget).
Prop. 1979/80:78 s. 9
Litteratur:
Prop. 1979/80:78 s. 9
RH 2010:72

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-12-21

Målnummer:
Ö3159-09