I ärende om tvångsförsäljning av bostadsrätt p.g.a. att nyttjanderätten förverkats har Kronofogdemyndigheten ansetts vara skyldig att delge bostadsrättsinnehavaren ansökan om tvångsförsäljning jämte föreläggande att yttra sig. Ärendet har återförvisats till Kronofogdemyndigheten.


Lagrum:
Övergångsbestämmelserna till delgivningslagen (1970:428); 17 § och 32 § förvaltningslagen (1986:223); Artikel 6 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); 50 kap. 26 § rättegångsbalken (1942:740); RÅ 1992 ref. 35
RÅ 1992 ref. 35; Europadomstolens dom den 6 februari 2001 i mål 30428/96 Beer p. 16-21; Europadomstolens dom den 22 maj 2001 i mål 33592/96 Baumann p. 3 och 71
RH 2010:70

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-01-15

Målnummer:
ÖÄ75-10