En av polisen genomförd bevisprovokation har ansetts inte innebära att rätten till en rättvis rättegång har kränkts.


Lagrum:
23 kap. 12 § och 18 § samt 35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); NJA 1985 s. 544
NJA 1985 s. 544; NJA 1986 s. 489; NJA 2007 s. 1037; Europadomstolens dom Allan mot Storbritannien den 5 november 2002; Europadomstolens dom Heglas mot Tjeckien den 1 mars 2007; Europadomstolens dom Bykov mot Ryssland den 10 mars 2009
Litteratur:
Prop. 1983/84:111 s. 44 ff.; JuU 1983/84:27 s. 21; Fitger, Rättegångsbalken 23:63; Asp i SvJT 2008 s. 779 ff.
RH 2010:62

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-08-27

Målnummer:
B644-10